Άρθρο 9

Στο άρθρο 119 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Τα δικόγραφα είναι δυνατόν να υποβάλλονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 150/2001(ΦΕΚ Α΄ 125). Το δικόγραφο που έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη, που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την άνω έννοια και θα περιέχει και την έκθεση κατάθεσης. Η διάταξη αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο θα ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.»

 • Από τη στιγμή που με τα άρθρα 8 9 και 10 καθιερώνεται η άσκηση διαδικαστικών πράξεων με ηλεκτρονικά μέσα, όπως και η κατάθεση επίδοσης γενικά δικογράφων, η σύνταξη εκθέσεων, απαιτείται στο παρόν νομοσχέδιο και στα σχετικά προεδρικά διατάγματα να αναφερθεί ρητά ότι:

  «Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών που προβλέπονται από το παρόν σχέδιο νόμου, αυτές θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA).. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρμογών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών υπηρεσιών, θα πρέπει η εξασφάλιση της προσβασιμότητας να εξασφαλίζεται βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιμότητας και ευχρηστίας εφαρμογών πληροφορικής»

 • 21 Μαρτίου 2011, 01:45 | Δημήτριος Παρασκευούδης

  Θα πρέπει στο άρθρο 119 του ΚΠολΔ να προστεθεί και παράγραφος 4Α ως εξής:
  » 4A. Τα δικόγραφα που θα υποβάλλονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια που ορίζεται ανωτέρω, θα πρέπει μαζί με την υποβολή υποχρεωτικά να κατατίθεται και η νόμιμη αμοιβή της επίδοσης του δικ. επιμελητή,η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 50 €. »

  Είναι ευκαιρία η Πολιτεία να λήξει άπαξ το πρόβλημα της φορολόγησης όχι μόνο των δικ. επιμελητών αλλά και των δικηγόρων. Να καταργηθεί η χιλιομετρική απόσταση και αφού θα υπάρχει ταυτοποίηση κάθε δικ. επιμελητή καθώς και δικηγόρου, να αμείβεται ο δικ. επιμελητής αφού αφαιρεθεί ο Φ.Π.Α. καθώς και η παρακράτηση φόρου στην πηγή, για τις επιδόσεις που θα κάνει, αναφέροντας στην ΑΠΥ του π.χ. 50 € ως αμοιβή από την επίδοση της με αριθμό κατάθεσης Α/2011 αγωγής του Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Θ4880 (όπου Θ η πόλη του παραγγέλοντος Δικηγόρου και 4880 ο Α.Μ. του), καθώς και μία απλή φωτοτυπία της έκθεσης επίδοσης για να προκύπτει η ταυτοποίηση με την ΑΠΥ. Αυτό πρακτικά θα μπορούσε να γίνει με ένα επιπλέον γκισέ σε κάθε δικ. σύλλογο και αφού προηγουμένως ο κάθε δικ. επιμελητής κατέθεται ένα λογαριασμό για να εμβάζουν τα χρήματά του.Τα δε χρήματα του επιπλέον υπαλλήλου στο Δικ. Σύλλογο, θα μπορούσε να τα επιβαρυνθεί ο οικείος σύλλογος των δικ. επιμελητών. ΄Ετσι η Πολιτεία δεν θα έχανε έσοδα και θα μπορούσε ανά πάσα ώρα και στιγμή να ελέγξει και του Δικηγόρους. Με την προυπόθεση βέβαια ακόμη και τα εξώδικα να κατατίθενται ηλεκτρονικά. Γιατί είναι γνωστή η τακτική των Τραπεζών.

 • 17 Μαρτίου 2011, 23:08 | Άμεσα ενδιαφερόμενος

  Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη έχει ήδη θεσπισθεί με το άρθρο 42 ν. 3659/2008. Έκτοτε, αναμένεται η έκδοση σχετικού Π.Δ… Πάντως, η Σλοβακία έχει ήδη καταδικασθεί από το ΕΔΑΔ, διότι, ενώ είχε θεσπίσει την ηλεκτρονική δικαιοσύνη νομοθετικά, δεν την είχε εφαρμόσει στην πράξη (Case of Lawyer Partners AS κατά Σλοβακίας, απόφαση 16-6-2009, προσφυγή αριθμ. 54252/07)!

 • 17 Μαρτίου 2011, 19:04 | Δημήτρης Γαλλής

  μια πιστωτική κάρτα ή ένας λογαριασμός για αυτόματη χρέωση είναι μάλλον εύκολη λύση σήμερα για τα επικολούμενα (το δημόσιο ήδη συνεργάζεται με τράπεζες για πολλών ειδών πληρωμές)

 • 13 Μαρτίου 2011, 21:06 | Βασίλης Δ. Πομόνης

  Επιτέλους νομικός πολιτισμός. Αρκεί βεβαίως να εκδοθούν άμμεσα και τα όποια περαιτέρω απαιτούνται για την εφαρμογή της ως άνω πράγματι καινοτόμου διάταξης. Θεωρώ βεβαίως αυτονόητο, ότι (όπως αναφέρει και ο σχολιαστής Δημητρίου)θα προβλεφθεί ότι τα διάφορα επίσημα θα έχουν καταβληθεί πριν μέσω Δ.Ο.Υ., ή Τράπεζας, ή Ε.Λ.Τ.Α. δεδομένου ότι υπάρχουν και νησιά στα οποία ζουν δικηγόροι και πολίτες όπου δεν υπάρχει καν Δ.Ο.Υ., ή Τράπεζα και θα αναφέρεται στο τέλος του δικογράφου ο αριθμός του καταθετήριου και το ποσό της κατάθεσης, ώστε ο Γραμματέας να έχει ελέγξει την ακριβή καταβολή και αν έχει υπάρξει παραδρομή να διορθώνεται επί τόπου κατά τη συζήτηση του δικογράφου.

 • Η ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να θεσμοθετηθεί ως ο κανόνας κι όχι ως μια εναλλακτική δυνατότητα. Επομένως, η διατύπωση αυτή θα πρέπει να αλλάξει και να επιβληθεί καθολικά η ηλεκτρονική υποβολή, ενώ μόνο κατ’ εξαίρεση θα πρέπει να επιτρέπεται η φυσική υποβολή δικογράφων και μόνο για ειδικούς λόγους που θα κρίνονται σε case-by-case basis.

  Εφόσον το Υπουργείο Δικαιοσύνης όντως έχει αποφασίσει την εγκατάσταση συστημάτων e-justice θα πρέπει επίσης από τώρα να εκπονήσει τα σχετικά προεδρικά διατάγματα και να τα δούμε σε διαβούλευση. Επίσης θα πρέπει το συντομότερο να δημοσιεύσει call for tenders για εταιρίες που θα αναλάβουν την σχετική οργάνωση.

  Διαφορετικά, με ένα «άρθρο 9» από μόνο του δεν έρχεται η μεταρρύθμιση.

 • 11 Μαρτίου 2011, 16:37 | Κώστας Δημητρίου

  Πολύ ωραία σκέψη, αλλά η εφαρμογή δύσκολη …
  Οι λόγοι:
  1- Πρέπει να υπάρχει πλήρης ευχέρεια χρήσης των μέσων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και διαδικτύου για κάθε δικηγόρο -αν όχι και για κάθε πολίτη-, δηλαδή ό,τι αφορά χρήση συστήματος η/υ κλπ και χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
  2- Πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συναλλαγών
  3- Πρέπει να υπάρξει πιστοποίηση χρηστών
  4- Και ένα σωρό πρέπει…
  Καλό είναι να αρχίσουν…

  Πάντως αντί να προτείνονται όλα αυτά τα ωραία, καλό είναι να προβλεφθεί κάτι πολύ απλό , που επιτέλους πρέπει να απασχολήσει την Πολιτεία:
  Είναι γνωστό ότι στα διάφορα δικόγραφα επικολούνται διάφορα μεγαρόσημα, ένσημα κλπ. , τα οποία κάνουν το δικόγραφο έγχρωμο κάδρο . Θα μπορούσε αντί γι’ αυτά να προβλεφθεί ότι είτε με την κατάθεση , είτε εντός συγκεκριμένου χρόνου από της κατάθεσης να αποδεικνύεται η καταβολή τελών κλπ. με κάποια απόδειξη είτε Δικ. Συλλόγου , είτε ΔΟΥ, που θα προσαρτάται στο σχετικό φάκελο της δικογραφίας … Προκαλεί γέλωτα και ειρωνικά σχόλια το ότι χρησιμοποιείται σάλιο για ένσημα επί των ημερών μας … Ας ασχοληθεί η πολιτεία με το απλό και μετά λύνει και το σύνθετο…