Άρθρο 5

1. Το άρθρο 35 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Διαφορές από αδικοπραξία μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο του τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός ή επίκειται η επέλευσή του.»

2. Το άρθρο 40 Α καταργείται.

 • 21 Μαρτίου 2011, 21:00 | ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Λάθος η καταργηση του αρ. 40Α ΚΠολΔ. Συμφωνω με τους προηγουμενους

 • 14 Μαρτίου 2011, 16:13 | Κώστας Δημητρίου

  Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει για το άρθρο 5 τα εξής:
  «Με το άρθρο 5 του σχεδίου τροποποιείται το άρθρο 35 (Ειδική
  δωσιδικία αδικοπραξίας), και καταργείται το άρθρο 40 Α ΚΠολΔ.
  Το ισχύον άρθρο 35 ΚΠολΔ καταλαμβάνει μόνον τις αξιόποινες
  πράξεις, ενώ το άρθρο 40 Α ΚΠολΔ θεσπίστηκε, με σκοπό να καταστούν
  αρμόδια για τις αδικοπρακτικές αξιώσεις από αυτοκινητικές διαφορές και τα
  δικαστήρια του τόπου του αυτοκινητικού ατυχήματος, λόγω της προφανούς
  τους σύνδεσης με το ατύχημα. Η ίδια αιτιολογία διαπιστώνεται σε κάθε
  αδικοπραξία, διότι το δικαστήριο του τόπου, όπου συνέβη το ζημιογόνο
  γεγονός, είναι το πλέον κατάλληλο να εκδικάσει κάθε διαφορά από
  αδικοπραξία, λόγω της μεγάλης εγγύτητάς του με την τελευταία. Η λύση αυτή
  εναρμονίζεται, εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 5 σημείωση 3 Κανονισμού
  44/2001.Κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί στη διατύπωση του νέου άρθρου 35
  και ο τόπος, όπου επίκειται η επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, ώστε να
  περιλάβει η νέα ρύθμιση ρητά ακόμη και αγωγές παραλείψεως με αίτημα την
  παρεμπόδιση επικείμενης αδικοπραξίας (βλ. και Έκθεση Schlosser, αριθ.
  134). Επισημαίνεται, ακόμη, ότι δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω διευκρίνιση
  του τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός («ή επήλθε το ζημιογόνο
  αποτέλεσμα»), μολονότι το ισχύον άρθρο 35 ΚΠολΔ ερμηνεύεται έτσι ως
  προς τη τέλεση των αξιοποίνων πράξεων, μέσω παραπομπής στο άρθρο 16
  Π.Κ. Η ίδια ερμηνεία θα εξακολουθεί να ισχύει ως προς τις αξιόποινες πράξεις
  και υπό το νέο άρθρο 35 ΚΠολΔ. Επειδή, όμως, ο σχετικός όρος δεν έχει
  ακόμη απολύτως αποκρυσταλλωθεί στη νομολογία του ΔΕΕ όσον αφορά
  γενικότερα στις αδικοπραξίες, φαίνεται ορθότερο να επαφίεται στη νομολογία
  η ερμηνεία και η εννοιολογική του οριοθέτηση, ιδίως όταν πρόκειται για
  αδικοπραξία, η οποία δεν στοιχειοθετεί και ποινικό αδίκημα.»

  Μπορεί να φαίνεται ότι ορθώς καταργείται το άρθρο 40Α του ΚΠολΔ, αλλά στην πράξη θα δημιουργήσει προβλήματα ερμηνευτικά, γιατί εκείνος που θα κρίνει για την αδικοπραξία και τον τόπο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός ή επίκειται η επέλευσή του είναι ο Δικαστής. Το πρόβλημα έγκειται ότι υποχρεώνεται κάποιος αναγκαστικά να βάζει ως βάση της αγωγής την αδικοπραξία στα τροχαία ατυχήματα και έτσι να περιορίζει τη δυνατότητα του να ασκήσει τις απαιτήσεις του.
  Θα μπορούσε έστω και αν θα φαινόταν περιττό ή κάτι επιπλέον, να διατηρηθεί και το άρθρο 40ΑΚΠολΔ όπως έχει, γιατί η θέσπισή του έλυσε προβλήματα και μάλιστα δι’ αυτού του τρόπου μπόρεσε ν’ ασχοληθεί ο Δικαστής που βρίσκεται στο εγκείτερο σημείο του τροχαίου ατυχήματος, που έχει και γνώση ή είναι εύκολο να έχει γνώση ειδικών συνθηκών κλπ. (περιγραφή οδού, συνθήκες κυκλοφορίας κλπ.).
  Η προτεινόμενη κατάργηση μοιάζει ως χατήρι σε ασφαλιστικές εταιρίες κατ’ αρχήν και τίποτε περισσότερο… και βεβαίως πρέπει να προβληματίσει όλους. Δηλαδή στα φορτωμένα δικαστική ύλη δικαστήρια των Αθηνών θα υπαχθεί αναγκαστικά όλη η ύλη των αγωγών που αφορούν τροχαία ατυχήματα; Αυτό δεν οδηγεί σε ταχεία και αποδοτική κλπ. απόδοση δικαιοσύνης, αλλά θα υποβάλλει στις περισσότερες των περιπτώσεων τους διάδικους, ιδίως τους ενάγοντες , σε ταξίδια και δαπάνες.

  Και βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι … κάποια απόνερα … που έχει αφήσει η Κ5/485/1978 για τις εξαιρέσεις από ασφαλιστική κάλυψη περιπτώσεις μέχρι την θέση σε ισχύ του νόμου που αφορά την ιδιωτική ασφάλιση ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3557
  Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κω−
  δικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλί−
  σεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»
  (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις, θα μπορούσε είτε με το παρόν άρθρο ως προσθήκη , είτε ως τροπολογία να …μαζευτούν … και έτσι να σταματήσει η εμπλοκή κάποιων ιδιωτών – διαδίκων , που εξ’ αιτίας ανευθυνουπεύθυνων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών βρέθηκαν να έχουν ασφαλίσει το αυτοκινητό τους έναντι τρίτων, αλλά τελικά είτε η ασφαλιστική εταιρία είτε το επικουρικό κεφάλαιο να τους ενάγει και να τους ζητά ό,τι ήδη υποχρεούται να δώσει. Αναφερόμαστε στις περιπτώσεις όπου δεν είχε καταβληθεί το επασφάλιστρο νέου οδηγού. Έτσι θα σταματήσει η εμπλοκή σε δικαστικό αγώνα πολλών , που έτυχε να υφίστανται την βάσανο δικαστικού αγώνα εξ’ αιτίας αυτού και μάλιστα στις περισσότερες των περιπτώσεων να ασχολείται το Επικουρικό Κεφάλαιο ιδίως με αγωγές , για τις οποίες δαπανούνται αρκετά χρήματα και εκδίδονται αποφάσεις που παρά την καταδίκη των εναγομένων, δεν εκτελούνται για λόγους όπως μη ύπαρξη περιουσίας κλπ. Θα μπορούσε λοιοπόν να προβλεφθεί κάτι τέτοιο ως επιπλέον διάταξη με το παρόν νομοσχέδιο στο άρθρο 18 του ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3557/2007
  »
  … Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου καταλαμβάνει και όλες τις περιπτώσεις ασφαλιστικών συμβάσεων, που είχαν συναφθεί πριν από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ακόμα και στην περίπτωση που υφίσταται εκκρεμοδικία και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Οι σχετικές αγωγές ή εφέσεις των οποίων εκκρεμεί εκδίκαση σε οποιοδήποτε στάδιο και αν εκδικάζονται κρίνονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3557/2007 και η οποία δεν έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του νόμου αυτού, δίνεται δικαίωμα εντός έξι (6) μηνών σε όποιον έχει έννομο συμφέρον να επανεισάγει την υπόθεση με κλήση εντός του εκδόσαντος την δικαστική απόφαση Δικαστηρίου. Για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήματος απαιτείται καταβολή παραβόλου 100 € (ή θα μπορούσε να προβλεφθεί κάποιο τέλος υπέρ λ.χ. προγραμμάτων οδικής ασφάλειας) »

  Η προτεινόμενη διάταξη , θα δώσει με την εφαρμογή της και πόρους στο Κράτος αν συνδυαστεί με κάποιο τέλος ή παράβολο , ενώ θα μειώσει λίγο την δικαστική ύλη , ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η συγκεκριμένη ΚΥΑ δημιούργησε προβλήματα πολλά ερμηνευτικά και με τη θέση σε ισχύ του Ν. 3557/2007 υπάρχει σαφώς ανισότητα μεταξύ ασφαλιστικών συμβάσεων μετά τη θέση σε εφαρμογή του νόμου και περιπτώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις προ της θέση σε ισχύ του νόμου αυτού.

 • 14 Μαρτίου 2011, 09:09 | Κώστας Γ.Μαμέλης

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 40Α.Εχει δίκηο ο κ.Δημήτριος Μωρίδης.
  Οι

 • 13 Μαρτίου 2011, 12:15 | Δημήτριος Μωρίδης

  Η κατάργηση του 40Α σημαίνει την συγκέντρωση όλων των αυτοκινητικών διαφορών στην Αθήνα, όπου έχουν τις έδρες τους οι ασφαλιστικές εταιρίες. Θεωρώ ότι το εν λόγω άρθρο πρέπει να παραμείνει αν θέλουμε μία αποκεντρωμένη δικαιοσύνη στο πλευρό του πολίτη.

 • Πρέπει να τελειώνουμε με τις συντρέχουσες δωσιδικίες. Όχι «και από δικαστήριο», αλλά «μόνο από δικαστήριο» του τόπου που επέρχεται η ζημιά. Αποκλειστική αρμοδιότητα του κατά τόπον αρμόδιου δικαστηρίου. Η έδρα-κατοικία του εναγομένου δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει στην εποχή μας.