Άρθρο 24

Στη θέση του καταργηθέντος άρθρου 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τίθεται νέο άρθρο 238 ως εξής:

«Ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου οι προτάσεις κατατίθενται, ενώπιον δε του ειρηνοδικείου δύνανται να κατατεθούν, το αργότερο στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί προτείνονται προφορικά και, όσοι δεν περιέχονται στις προτάσεις, καταχωρίζονται στα πρακτικά. Οι διάδικοι μπορούν έως τη δωδεκάτη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας από τη συζήτηση ή από την αυτοψία ή από τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων να καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις τους, με την οποία σχολιάζονται οι αποδείξεις, προτείνονται ισχυρισμοί και προσκομίζονται ένορκες βεβαιώσεις, έγγραφα και γνωμοδοτήσεις κατά το άρθρο 390 μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν για πρώτη φορά κατά τη συζήτηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 εδάφια β και γ, 2, 5 και 6 του άρθρου 237.»

 • 21 Μαρτίου 2011, 21:00 | ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Η ρύθμιση είναι ορθή και στις υποθέσεις αυτές πρέπει οι προτάσεις να κατατίθενται στην έδρα .Οι 3 ημέρες για αντίκρουση και αξιολογηση είναι αρκετές.

 • 19 Μαρτίου 2011, 20:49 | Κολιντζίκης Δημήτριος

  Δύο επισημάνσεις: Πρώτη: Λόγω της κατάθεσης των προτάσεων στο ακροατήριο( «επί της έδρας»), για την, έστω και με αυτόν τον τρόπο( κατ’ ανοχή) τήρηση της την αναγκαίας προδικασίας( άρθρο 111 ΚΠολΔ), θα πρέπει οι αυτοτελείς ισχυρισμοί, ακόμη και αν εμπεριέχονται στις προτάσεις, που κατατέθηκαν πριν την συζήτηση, να προβάλλονται και προφορικά και να καταχωρούνται, συνοπτικά, στα πρακτικά συνεδρίασης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον «αντίδικο» να «πληροφορηθεί» τους ισχυρισμούς του αντιδίκου και να απαντήσει, αλλιώς οι μη καταχωρημένοι στα πρακτικά ισχυρισμοί, έστω και αν εμπεριέχονται στις προκατατεθείσες προτάσεις, θα θεωρούνται ως μη παραδεκτώς προβληθέντες, όπως, άλλωστε, έχουν κρίνει τα δικαστήρια, ακόμη και για υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την λεγόμενη «τακτική» διαδικασία, του ισχύοντος, σήμερα, και με όμοια διατύπωση, άρθρου 591 παρ.1γ ΚΠολΔ, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 7 παρ.3 Ν.2915/2001 και 7 παρ.6 Ν.3043/ 2002). Δεύτερη: Η προθεσμία των τριών εργασίμων ημερών για την «προσθήκη»- αντίκρουση, καλό είναι, χάριν της «καλύτερης» απάντησης των διαδίκων στους εκατέρωθεν ισχυρισμούς( ενστάσεις, αντενστάσεις κλπ) να αυξηθεί από τρεις σε πέντε εργάσιμες ημέρες.
  Ετσι, η διατύπωση των τριών πρώτων εδαφίων του νομοσχεδίου, θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:
  » Ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου οι προτάσεις κατατίθενται, ενώπιον δε του ειρηνοδικείου δύνανται να κατατεθούν, το αργότερο στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί προτείνονται προφορικά και καταχωρούνται στα πρακτικά, ακόμη και αν εμπεριέχονται σε προτάσεις που κατατέθηκαν πριν την συζήτηση. Οι διάδικοι μπορούν έως τη δωδεκάτη ώρα της πέμπτης εργάσιμης ημέρας από τη συζήτηση….».

 • 18 Μαρτίου 2011, 10:57 | Άμεσα ενδιαφερόμενος

  Το ορθό είναι «καταχωρίζω» και όχι «καταχωρώ».

 • 17 Μαρτίου 2011, 17:56 | Αθανάσιος

  Ελεος! Διορθώστε αυτό το «καταχωρίζονται» σε «καταχωρούνται».

 • 14 Μαρτίου 2011, 11:01 | Πανος Κ.

  Θεωρώ πως η προκατάθεση των προτάσεων πρέπει να εφορμοστεί και για το Μον.Πρωτ. Μπορεί να τεθεί μια σύντομη προθεσία (πχ 5 ημέρες πριν τη συζήτηση). Δεδομένης της διεύρυνσης της καθ’ υλην αρμοδιότητας των Μον.Πρωτ. με αυτό το νομοσχέδιο, θα βοηθούσε ποικιλοτρόπως (μείωση αναβολών, συζήτηση περισσότερων υποθέσεων πινακίου, έκδοση γρηγορότερα απόφασηεων, έκδοση αρτιότερων αποφάσεων, αποθάρρυνση «δικονομικών τερτίπιων»).

 • 13 Μαρτίου 2011, 18:09 | Αντώνης Μπιλίσης

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έως τη 10η εργάσιμη ημέρα μετά τη συζήτηση η προσθήκη. Δεν μπορεί να συλλεγεί το υλικό για την αντίκρουσξ μέσα σε τρείς εργάσιμες. Ούτε υπάρχει λόγος οι Δικηγόροι να τρέχουμε.

 • 12 Μαρτίου 2011, 18:16 | Καραγιάννη

  Διαφωνώ με τον κ. Δημητρίου αναφορικά με την κατάθεση προτάσεων μετά τη συζήτηση για το λόγο ότι ο Δικαστής δε θα είναι σε θέση να εκτιμήσει με πληρότητα τους περιεχόμενους στις προτάσεις ισχυρισμούς των διαδίκων και υπό αυτό το πρίσμα να διευθύνει τη συζήτηση.
  Κατά τη γνώμη μου, οι προτάσεις πρέπει να προκατατίθενται, εφόσον με την προηγηθείσα τροποποίηση του ΚΠολΔ (2001) καθιερώθηκε μία συζήτηση της υπόθεσης (αντί του όρου «πρώτη» συζήτηση), η οποία κατά το δυνατότερον πρέπει να είναι πλήρης.

 • 11 Μαρτίου 2011, 17:12 | Κώστας Δημητρίου

  Επιτέλους να είμαστε πιο πρακτικοί.
  Πρέπει στο Μονομελές Πρωτοδικείο και στο Ειρηνοδικείο η κατάθεση των προτάσεων να γίνεται με βάση προθεσμία που θα δίνεται από τον δικαστή.
  Ειδικά στις Ειδικές Διαδικασίες (Ειρηνοδικείο και Μοομελές Πρωτοδικείο) και στο Ειρηνοδικείο σε όλες τις διαδικασίες είναι ανεδαφικό να επιβάλλεται η υποβολή προτάσεων , την στιγμή που υπάρχει έστω η πιθανή ή απίθανη περίπτωση για συμβιβασμό.
  Βεβαίως ό,τι αφορά αποδεικτικά κλπ. της διαδικασίας, αυτά οπωσδήποτε να κατατίθεται επί της έδρας στη συζήτηση , είτε ως πρωτότυπα είτε ως αντίγραφα βεβαιωμένα από τον Δικαστή και τον Γραμματέα με μονογραφή και σφραγίδα.