Άρθρο 59

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 999 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, το οποίο πρέπει να περιέχει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου κατά το είδος, τη θέση και την έκτασή του με τα συστατικά αυτού, μνεία του αριθμού των εγγεγραμμένων υποθηκών και προσημειώσεων, την τιμή της πρώτης προσφοράς, το όνομα και την ακριβή διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, καθώς και σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται στο δήμο όπου βρίσκεται ο τόπος του πλειστηριασμού και, αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, δημοσιεύεται σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας που εκδίδεται στο δήμο όπου βρίσκεται ο τόπος του πλειστηριασμού και, αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, δημοσιεύεται σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας, που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νομού όπου υπάγεται ο δήμος, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.»

2. Τα εδάφια πέμπτο και έκτο της παραγράφου 3 του άρθρου 999 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καταργούνται.

  • 21 Μαρτίου 2011, 00:53 | Δημήτριος Παρασκευούδης

    » «Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, το οποίο πρέπει να περιέχει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου κατά το είδος, τη θέση και την έκτασή του με τα συστατικά αυτού, μνεία του αριθμού των εγγεγραμμένων υποθηκών και προσημειώσεων, την τιμή της πρώτης προσφοράς, το όνομα και την ακριβή διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου όπου βρίσκεται ο τόπος του πλειστηριασμού, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.»

    Επειδή κάθε Δήμος έχει την δική του Ιστοσελίδα, θα μπορούσατε κ. Υπουργέ εάν υπάρχει η βούληση, με νόμο, ο κάθε Δήμος να έχει και ένα τμήμα » Δημοσιεύσεις » στο οποίο ο δικ. επιμελητής να δημοσιεύει απόσπαμα της κατασχετήριας έκθεσης και αυτή να αναρτάται με επιμέλεια του Δήμου στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου την Τρίτη πριν από τον πλειστηριασμό και έως ώρα 17:00 της ημέρας διενέργειας του πλειστηριασμού. ΄Ετσι ο οφειλέτης δεν θα επιβαρύνεται με έξοδα δημοσίευσης τα οποία ξεκινούν από 150 € περίπου και μπορούν να φτάσουν μερικές φορές και πάνω από 600 € ή και περισσότερο.

  • 19 Μαρτίου 2011, 21:01 | Βασίλης

    Ενόψει της κατάργησης (με το άρθρο 59 παρ. 2 του σχεδίου) του πέμπτου και του έκτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 999 ΚΠολΔ, απαιτείται και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 999 ΚΠολΔ αναφορικά με την παράβασή τους ως λόγου ακυρότητας.