Άρθρο 26 – Ηλεκτρονικές συναλλαγές ασφαλισμένων

Οι παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης «Ε.Φ.Κ.Α.», και τα παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο «Ε.Φ.Κ.Α.» χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του «Ε.Φ.Κ.Α.».
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται κατά περίπτωση ο χρόνος έναρξης ηλεκτρονικής χορήγησης/υποβολής , το περιεχόμενο και ο τρόπος ψηφιακού μετασχηματισμού των ανωτέρω εντύπων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ηλεκτρονική χορήγηση ή υποβολή.