Άρθρο 11 – Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του εποπτεύοντος τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος και η περαιτέρω εξειδίκευσή τους, η διαδικασία έγκρισης και καταβολής του επιδόματος, οι αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου. Με την υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να εξουσιοδοτείται η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να καθορίσει τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα που άπτονται της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος γέννησης.

 • 30 Δεκεμβρίου 2019, 19:49 | Αποστόλης

  Το επίδομα να μην δίδεται σε παράνομους μετανάστες ή προσφύγες όπως εσείς τους ονομαζεται παρατυπως, σε ομόφυλα ζευγάρια και σε όσους έχουν «παντρευτεί» με συφωνο συμβίωσης και πολιτικό γάμο.

 • 30 Δεκεμβρίου 2019, 16:08 | Μελίνα Παπαδάκη

  «η διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος και η περαιτέρω εξειδίκευσή τους»

  Να υπάρξει παρακαλώ μια διευκρίνηση για τα ομόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και το ένα μέλος θα γεννήσει μέσα στο 2020.
  Με βάσει ποια εισοδήματα θα κριθεί το δικαίωμα στο επίδομα;
  Λογικά με βάση τα εισοδήματα μόνο της μητέρας, εφόσον το σύμφωνο δεν χορηγεί δικαίωμα συν-γονεϊκότητας στην περίπτωση αυτή.