Άρθρο 25 – Διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών για ποσά πολύ μικρού ύψους

1. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ προβαίνει σε διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτος από την πάροδο 20 χρόνων από το έτος βεβαίωσης, εφόσον:
α) το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ανά οφειλέτη,
β)δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου κατά το χρόνο της διαγραφής.
2. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ προβαίνει σε διαγραφή ληξιπρόθεσμων κύριων οφειλών προς τον Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίες στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, δεν υπερβαίνουν το ποσό των δέκα (10) ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το χρόνο που γεννήθηκαν ή το χρόνο βεβαίωσης τους στο ΚΕΑΟ, μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

  • 30 Δεκεμβρίου 2019, 22:20 | ΠΑΝΟΣ

    ΝΑ ΜΗ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ.ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ.

  • Το ποσά προς διαγραφή να είναι ισοδύναμα με αυτά περί αναλωσίμων υλικών που ισχύει στο Δημόσιο τομέα . Δηλαδή πόσα υλικά καταστρέφονται ως αναλώσιμα ?? μέχρι ποιο ποσό διαγράφονται με πρακτικό επιτροπής έτσι λοιπόν να διαγράφονται και μικρό οφειλές πρός στο Δημόσιο