Άρθρο 20 – Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄30)

Στο άρθρο 4 του ν. 4520/2018 προστίθεται παράγραφος 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4
Παροχές και υπηρεσίες

1. Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί και διαχειρίζεται τα εξής:

α) το επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α 5),
β) το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες του άρθρου 93 του ν. 4387/2016,
γ) την παροχή στους ανασφάλιστους υπερήλικες, τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου των ανωτέρω προσώπων, σύμφωνα με το ν. 1296/1982 (Α 128), το ν. 4093/2012 (Α 222), την παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 και το άρθρο 49 παράγραφος 7 του παρόντος,
δ) τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με το ν. 3050/2002,
ε) τις ακόλουθες προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία:
αα) επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους [(ν.δ. 57/1973 (Α 149), ν. 162/1973 (Α 227), άρθρο 22 του ν. 2646/1998 (Α 36), άρθρο 4 του ν. 2345/1995 (Α 213)],
ββ) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, [(α.ν. 421/1937 (Α 2), άρθρο 22 του ν. 2646/1998],
γγ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),
δδ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),
εε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου [(ν. 162/1973, άρθρο 3 του ν. 1284/1982, άρθρο 22 του ν. 2646/1998, κοινή απόφαση 115750/3006/10.9.1981 των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β 572)],
στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),
ζζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),
ηη) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης [άρθρα 1 και 2 του ν. 1904/195 (Α 212), ν.δ. 57/1973, ν.δ. 162/1973, ν. 958/1979 (Α 191), άρθρο 22 του ν. 2646/1998, άρθρο 8 του ν. 4331/2015 (Α 69)],
θθ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),
ιι) εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους [ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 7 του ν. 1137/1981 (Α 60), άρθρο 22 του ν. 2646/1998],
στ) προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη – ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων, ιδίως:
αα) το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες [ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998, κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γ3/2435/1987 (Β 435)],
ββ) η εισοδηματική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών [άρθρο 27 του ν. 3016/2002 (Α 110), άρθρο 22 του ν. 2646/1998],
γγ) η Κάρτα μετακίνησης Πολυτέκνων [άρθρο 10 του ν. 2963/2001 (Α 268), άρθρο 17 παρ. 10 του ν. 3534/2007 (Α 40)],
ζ) το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης [άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α 94), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α 236)],
η) προγράμματα και δράσεις προνοιακής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που του ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 116 του ν. 4488/2017 (Α 137),
θ) η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους μοναχούς και μοναχές που είναι εγγεγραμμένοι στα μοναχολόγια Ιερών Μονών ή Μητροπόλεων της Ελλάδας, εγκαταβιούν στις Ιερές Μονές ή τα εξαρτήματα αυτών και δεν συνταξιοδοτούνται από Φορέα ημεδαπής, πλην ΟΠΕΚΑ, ή αλλοδαπής.
Το δικαίωμα αυτό παρέχεται και στους Έλληνες το γένος, κληρικούς και μοναχούς των Πατριαρχείων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και μοναχούς της Ιεράς Μονής Σινά,
ι) κάθε άλλη παροχή που χορηγείται σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και δεν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα,
ια) με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή με κοινή απόφαση του ανωτέρω και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μπορεί να ανατίθενται στον ΟΠΕΚΑ η υλοποίηση ή η διαχείριση κάθε άλλου προνοιακού προγράμματος ή οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής πολιτικής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μέχρι 30.10.2018 ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΟΠΕΚΑ, καταρτίζεται ο «Κανονισμός Παροχών και Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ» με τον οποίο καθορίζονται:
α) το είδος των χορηγούμενων από τον ΟΠΕΚΑ προνοιακών παροχών και υπηρεσιών και τα σημεία επαφής και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων,
β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ένταξης των ενδιαφερομένων στα σχετικά προγράμματα,
γ) η βάση, ο τρόπος υπολογισμού, το ύψος του ποσού, ο χρόνος έναρξης καταβολής, καθώς επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις αναστολής, τροποποίησης, διακοπής και επαναχορήγησης των πάσης φύσης παροχών,
δ) ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων (ανά παροχή ή και ενιαία) και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά,
ε) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων, τα αρμόδια όργανα παραλαβής τους, το είδος και το εύρος των διοικητικών ελέγχων, όπως ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και δειγματοληπτικοί έλεγχοι,
στ) τα αρμόδια όργανα απονομής των παροχών,
ζ) ο τρόπος ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών παροχών,
η) τα θέματα που αφορούν τις ενδικοφανείς προσφυγές και το αρμόδιο Όργανο εξέτασής τους και κάθε άλλο συναφές με τις παροχές που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ ζήτημα.
3. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού της παραγράφου 2 τα ζητήματα των περιπτώσεων α έως η της παραγράφου 1, καθορίζονται, ανά παροχή – υπηρεσία ή ομάδα παροχών – υπηρεσιών, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ υποχρεούνται να διασταυρώνουν ηλεκτρονικά, μέσω εξουσιοδοτημένων – διαπιστευμένων από τον Διοικητή υπαλλήλων αυτού, τα δηλωθέντα στοιχεία από τους αιτούντες οποιαδήποτε παροχή που απονέμει ο ΟΠΕΚΑ με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, των Μητρώων του Εθνικού Συστήματος Πληρωμών Συντάξεων, των πληροφοριακών συστημάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνομίας, των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), καθώς και κάθε άλλης δημόσιας αρχής, φορέα ή Υπουργείου, που επίσης υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγματικό χρόνο, πρόσβαση του ΟΠΕΚΑ στα απολύτως αναγκαία στοιχεία και δεδομένα των αιτούντων, με την τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
5. Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ διερευνά τις δυνατότητες σύναψης διμερών ή πολυμερών συμφωνιών διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής για την ανταλλαγή, με συμβατικό ή/και ηλεκτρονικό τρόπο, δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών με φορείς, οργανισμούς και αρχές κοινωνικής προστασίας χωρών του εξωτερικού και εισηγείται σχετικά στην εποπτεύουσα αρχή.
6. Η καταβολή των επιδομάτων, παροχών, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα».

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 17:36 | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

  Αρθρα 18 και 20
  Τα σχόλιά μας επί του άρθρου 7 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου ως προς την ίση μεταχείριση δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τους Ελληνες πολίτες ως προς την κοινωνική προστασία και επί των άρθρων 13 και 15 αυτού, που αφορούν την πρόβλεψη όρων απόλαυσης κοινωνικών δικαιωμάτων που δεν μπορούν να πληρωθούν, ως της θέσεως και της κατάστασής των, από δικαιούχους διεθνούς προστασίας, επαναλαμβάνονται και υπό τα άρθρα 18 και 20 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου που αφορούν τροποποιήσεις των λοιπών επιδομάτων κοινωνικής προστασίας και εξακολουθούν να υφίστανται στην Ελληνική νομοθεσία.
  Προς το σκοπό αυτό θα ήταν επιβεβλημένη μια γενική διάταξη που θα επιφύλασσε την ίση μεταχείριση ως προς την απόλαυση δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας από δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και ως προς την εξαίρεση δικαιούχων διεθνούς προστασίας από την απόδειξη όρων και προϋποθέσεων που εξ αντικειμένου δεν μπορούν να πράξουν (όπως την υποχρέωση απόδειξης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για μακρά χρονικά διαστήματα).

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:38 | Σοφία

  Θα πρέπει να επανεξεταστεί η παράγραφος 6 του παρόντος, καθώς την ίδια μέρα πληρώνονται οι περισσότερες συντάξεις και μισθοί. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ειδικά οι ΑΜΕΑ συμπολίτες μας να βρεθούν αντιμέτωποι με τεράστιες ουρές σε ταμεία τραπεζών και ΕΛΤΑ. Σε ΑΤΜ δεν θα υπάρχει επάρκεια ρευστού για ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού με αποτέλεσμα να ταλαιπωριθουν και εκεί.
  Είναι καλύτερα να παραμείνει η ημερομηνία πληρωμής αυτών σε μια σταθερή ημερομηνία. Στις 25 του μήνα δεν είχε προκύψει κάποιο πρόβλημα και φαίνεται να είναι η ιδανική ημερομηνία για το σύνολο των δικαιούχων

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:42 | Δωροθέα

  Θα πρέπει να επανεξεταστεί η παράγραφος 6 του παρόντος, καθώς την ίδια μέρα πληρώνονται οι περισσότερες συντάξεις και μισθοί. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ειδικά οι ΑΜΕΑ συμπολίτες μας να βρεθούν αντιμέτωποι με τεράστιες ουρές σε ταμεία τραπεζών και ΕΛΤΑ. Σε ΑΤΜ δεν θα υπάρχει επάρκεια ρευστού για ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού με αποτέλεσμα να ταλαιπωριθουν και εκεί.
  Είναι καλύτερα να παραμείνει η ημερομηνία πληρωμής αυτών σε μια σταθερή ημερομηνία. Στις 25 του μήνα δεν είχε προκύψει κάποιο πρόβλημα και φαίνεται να είναι η ιδανική ημερομηνία για το σύνολο των δικαιούχων

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:11 | Χρήστος

  Η καταβολή των παρακάτω επιδομάτων, παροχών, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:
  β)
  ε) : αα), ββ), γγ), δδ), εε), στστ), ζζ), ηη), θθ), ιι)
  στ) : αα), ββ)Επιβάλλεται να πραγματοποιείται την εργάσιμη ημέρα, πέντε (5) με επτά (7) ημέρες πριν την τελευταία ημέρα του μήνα ή στις 25 κάθε μήνα (με μετατόπιση στην αμέσως προηγούμενη εργάσιμη σε περίπτωση αργίας) όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί με ανακοίνωση ο ΟΠΕΚΑ τους πρώτους μήνες της λειτουργίας του και έτσι εφάρμοζαι μέχρι τώρα.Ο λόγος είναι προφανής. Τα περισσότερα από τα επιδόματα αυτά αφορούν ευπαθείς άτομα όπως ΑμεΑ και υπερήλικες, που στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολεύονται πολύ στις μετακινήσεις τους. Επομένως αν η ημερομηνία πληρωμής τους συμπέσει με τις συντάξεις και λοιπά επιδόματα, θα υποστούν μεγάλη ταλαιπωρία, στις ουρές των τραπεζών, ΕΛΤΑ κλπ.Αν πρέπει όλα τα επιδόματα, παροχές, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1, να πληρωθούν την ίδια ημέρα, τότε να καταβληθεί για όλα νωρίτερα η πληρωμή.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 09:01 | Ελένη Κοκκινιδου

  Το επίδομα του εδαφίου στστ) δίνεται σε όλους όσους κάνουν χρήση παράγωγων αίματος με όλους τους πιθανούς κίνδυνους από αυτά. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ΚΑΙ οι πάσχοντες από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης μηναίως, βασει του 3415/10-8-18 αρθρο12{Την Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.70548 κοινή υπουργική απόφαση } Στην παρούσα τροπολογία του άρθρου 4 ν.4520/2018 και συγκεκριμένα στο εδάφιο στστ) εκ παραδρομής δεν αναγράφετε και η κατηγορία πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων γι΄αυτό παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η ανωτέρω κατηγορία πασχόντων και το εδάφιο διαμορφωθεί στην ορθή μορφή του δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998)

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 00:05 | Κωνσταντίνα

  Η καταβολή των παρακάτω επιδομάτων, παροχών, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:
  β)
  ε) : αα), ββ), γγ), δδ), εε), στστ), ζζ), ηη), θθ), ιι)
  στ) : αα), ββ)Επιβάλλεται να πραγματοποιείται την εργάσιμη ημέρα, πέντε (5) με επτά (7) ημέρες πριν την τελευταία ημέρα του μήνα ή στις 25 κάθε μήνα (με μετατόπιση στην αμέσως προηγούμενη εργάσιμη σε περίπτωση αργίας) όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί με ανακοίνωση ο ΟΠΕΚΑ τους πρώτους μήνες της λειτουργίας του και έτσι εφάρμοζαι μέχρι τώρα.Ο λόγος είναι προφανής. Τα περισσότερα από τα επιδόματα αυτά αφορούν ευπαθείς άτομα όπως ΑμεΑ και υπερήλικες, που στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολεύονται πολύ στις μετακινήσεις τους. Επομένως αν η ημερομηνία πληρωμής τους συμπέσει με τις συντάξεις και λοιπά επιδόματα, θα υποστούν μεγάλη ταλαιπωρία, στις ουρές των τραπεζών, ΕΛΤΑ κλπ.Αν πρέπει όλα τα επιδόματα, παροχές, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1, να πληρωθούν την ίδια ημέρα, τότε να καταβληθεί για όλα νωρίτερα η πληρωμή.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 00:01 | Αλικη

  Το επίδομα του εδαφίου στστ) δίνεται σε όλους όσους κάνουν χρήση παράγωγων αίματος με όλους τους πιθανούς κίνδυνους από αυτά. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ΚΑΙ οι πάσχοντες από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης μηναίως, βασει του 3415/10-8-18 αρθρο12{Την Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.70548 κοινή υπουργική απόφαση } Στην παρούσα τροπολογία του άρθρου 4 ν.4520/2018 και συγκεκριμένα στο εδάφιο στστ) εκ παραδρομής δεν αναγράφετε και η κατηγορία πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων γι΄αυτό παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η ανωτέρω κατηγορία πασχόντων και το εδάφιο διαμορφωθεί στην ορθή μορφή του δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 14:02 | Χοϊμπού Μαρία

  Θα πρέπει να επανεξεταστεί η παράγραφος 6 του παρόντος, καθώς την ίδια μέρα πληρώνονται οι περισσότερες συντάξεις και μισθοί. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ειδικά οι ΑΜΕΑ συμπολίτες μας να βρεθούν αντιμέτωποι με τεράστιες ουρές σε ταμεία τραπεζών και ΕΛΤΑ. Σε ΑΤΜ δεν θα υπάρχει επάρκεια ρευστού για ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού με αποτέλεσμα να ταλαιπωριθουν και εκεί.
  Είναι καλύτερα να παραμείνει η ημερομηνία πληρωμής αυτών σε μια σταθερή ημερομηνία. Στις 25 του μήνα δεν είχε προκύψει κάποιο πρόβλημα και φαίνεται να είναι η ιδανική ημερομηνία για το σύνολο των δικαιούχων

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:29 | Νικήτογλου Ελευθέριος

  Το επίδομα του εδαφίου στστ) δίνεται σε όλους όσους κάνουν χρήση παράγωγων αίματος με όλους τους πιθανούς κίνδυνους από αυτά. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ΚΑΙ οι πάσχοντες από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης μηνιαίως, βασει του 3415/10-8-18 αρθρο12{Την Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.70548 κοινή υπουργική απόφαση } Στην παρούσα τροπολογία του άρθρου 4 ν.4520/2018 και συγκεκριμένα στο εδάφιο στστ) εκ παραδρομής δεν αναγράφεται και η κατηγορία πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων γι΄αυτό παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η ανωτέρω κατηγορία πασχόντων και το εδάφιο διαμορφωθεί στην ορθή μορφή του δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998)

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 14:40 | Ολγα Πριμεντα

  Το επίδομα «αιματολογικών παθήσεων» του εδαφίου στστ) δίνεται σε όλους όσους κάνουν χρήση παράγωγων αίματος με όλους τους πιθανούς κίνδυνους από αυτά. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.42574/1011 από 02-08-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3415/10-08-2018 και οι πάσχοντες από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης. Στην παρούσα τροπολογία του άρθρου 4 του ν.4520/2018 και συγκεκριμένα στο εδάφιο στστ) εκ παραδρομής δεν αναγράφετε και η κατηγορία πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων, γι΄αυτό παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η ανωτέρω κατηγορία πασχόντων και το εδάφιο διαμορφωθεί στην ορθή μορφή του και αναγραφεί με τον ολοκληρωμένο του τίτλο δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998)

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 12:17 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

  Το επίδομα του εδαφίου στστ) δίνεται σε όλους όσους κάνουν χρήση παράγωγων αίματος με όλους τους πιθανούς κίνδυνους από αυτά. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ΚΑΙ οι πάσχοντες από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης μηναίως, βασει του 3415/10-8-18 αρθρο12{Την Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.70548 κοινή υπουργική απόφαση } Στην παρούσα τροπολογία του άρθρου 4 ν.4520/2018 και συγκεκριμένα στο εδάφιο στστ) εκ παραδρομής δεν αναγράφετε και η κατηγορία πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων γι΄αυτό παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η ανωτέρω κατηγορία πασχόντων και το εδάφιο διαμορφωθεί στην ορθή μορφή του δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998)

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 23:54 | Athan C.

  Το επίδομα «αιματολογικών παθήσεων» του εδαφίου στστ) δίνεται σε όλους όσους κάνουν χρήση παράγωγων αίματος με όλους τους πιθανούς κίνδυνους από αυτά. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.42574/1011 από 02-08-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3415/10-08-2018 και οι πάσχοντες από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης. Στην παρούσα τροπολογία του άρθρου 4 του ν.4520/2018 και συγκεκριμένα στο εδάφιο στστ) εκ παραδρομής δεν αναγράφετε και η κατηγορία πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων, γι΄αυτό παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η ανωτέρω κατηγορία πασχόντων και το εδάφιο διαμορφωθεί στην ορθή μορφή του και αναγραφεί με τον ολοκληρωμένο του τίτλο δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998)

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 23:45 | Δέσποινα

  Παρακαλώ το επίδομα του εδαφίου στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998), να αναγραφεί με τον ολοκληρωμένο τίτλο όπως αυτός διευκρίνησθηκε με την υπ΄αριθ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.42574/1011 από 02-08-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3415/10-08-2018, δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων, (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998).

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 23:52 | sakis dr

  Το επίδομα του εδαφίου στστ) δίνεται σε όλους όσους κάνουν χρήση παράγωγων αίματος με όλους τους πιθανούς κίνδυνους από αυτά. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ΚΑΙ οι πάσχοντες από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης. Στην παρούσα τροπολογία του άρθρου 4 ν.4520/2018 και συγκεκριμένα στο εδάφιο στστ) εκ παραδρομής δεν αναγράφετε και η κατηγορία πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων γι΄αυτό παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η ανωτέρω κατηγορία πασχόντων και το εδάφιο διαμορφωθεί στην ορθή μορφή του δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998)

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 23:39 | Χαρέλας Αθανάσιος

  Το επίδομα του εδαφίου στστ) δίνεται σε όλους που κάνουν χρήση παράγωγων αίματος με όλους τους πιθανούς κίνδυνους από αυτά. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι και οι πάσχοντες από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης. Στην παρούσα τροπολογία του άρθρου 4 ν.4520/2018 και συγκεκριμένα στο εδάφιο στστ) εκ παραδρομής δεν αναγράφετε και η κατηγορία πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων γι΄αυτό παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η ανωτέρω κατηγορία πασχόντων και το εδάφιο διαμορφωθεί στην ορθή μορφή του δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998)

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 15:10 | Θεοδότα

  Παρακαλώ το επίδομα του εδαφίου στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998), να αναγραφεί με τον ολοκληρωμένο τίτλο όπως αυτός διευκρινίσθηκε με την υπ΄αριθ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.42574/1011 από 02-08-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3415/10-08-2018, δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998) KAI πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης ενδοφλέβια ή υποδόρια.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 23:16 | Κωνσταντίνος Καπάογλου

  Το επίδομα του εδαφίου στστ) δίνεται σε όλους όσους κάνουν χρήση παράγωγων αίματος με όλους τους πιθανούς κίνδυνους από αυτά. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ΚΑΙ οι πάσχοντες από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης μηναίως, βασει του 3415/10-8-18 αρθρο12{Την Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.70548 κοινή υπουργική απόφαση } Στην παρούσα τροπολογία του άρθρου 4 ν.4520/2018 και συγκεκριμένα στο εδάφιο στστ) εκ παραδρομής δεν αναγράφετε και η κατηγορία πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων γι΄αυτό παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η ανωτέρω κατηγορία πασχόντων και το εδάφιο διαμορφωθεί στην ορθή μορφή του δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 13:45 | Λευτέρης Χρυσαφούδης

  Το επίδομα του εδαφίου στστ) δίνεται σε όλους όσους κάνουν χρήση παράγωγων αίματος με όλους τους πιθανούς κίνδυνους από αυτά. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ΚΑΙ οι πάσχοντες από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης μηναίως, βασει του 3415/10-8-18 αρθρο12{Την Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.70548 κοινή υπουργική απόφαση } Στην παρούσα τροπολογία του άρθρου 4 ν.4520/2018 και συγκεκριμένα στο εδάφιο στστ) εκ παραδρομής δεν αναγράφετε και η κατηγορία πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων γι΄αυτό παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η ανωτέρω κατηγορία πασχόντων και το εδάφιο διαμορφωθεί στην ορθή μορφή του δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998)

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 13:16 | Γεωργία Βουδούρη

  Το επίδομα του εδαφίου στστ) δίνεται σε όλους όσους κάνουν χρήση παράγωγων αίματος με όλους τους πιθανούς κίνδυνους από αυτά. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ΚΑΙ οι πάσχοντες από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης μηνιαίως, βασει του 3415/10-8-18 αρθρο12{Την Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.70548 κοινή υπουργική απόφαση } Στην παρούσα τροπολογία του άρθρου 4 ν.4520/2018 και συγκεκριμένα στο εδάφιο στστ) εκ παραδρομής δεν αναγράφεται και η κατηγορία πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων γι΄αυτό παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η ανωτέρω κατηγορία πασχόντων και το εδάφιο διαμορφωθεί στην ορθή μορφή του δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998)

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 22:47 | Αθανάσιος Χ.

  Το επίδομα «αιματολογικών παθήσεων» του εδαφίου στστ) δίνεται σε όλους όσους κάνουν χρήση παράγωγων αίματος με όλους τους πιθανούς κίνδυνους από αυτά. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.42574/1011 από 02-08-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3415/10-08-2018 και οι πάσχοντες από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης. Στην παρούσα τροπολογία του άρθρου 4 του ν.4520/2018 και συγκεκριμένα στο εδάφιο στστ) εκ παραδρομής δεν αναγράφετε και η κατηγορία πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων, γι΄αυτό παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η ανωτέρω κατηγορία πασχόντων και το εδάφιο διαμορφωθεί στην ορθή μορφή του και αναγραφεί με τον ολοκληρωμένο του τίτλο δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998)

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 14:22 | Μπιζέρα Πηνελόπη

  Το επίδομα του εδαφίου στστ) δίνεται σε όλους όσους κάνουν χρήση παράγωγων αίματος με όλους τους πιθανούς κίνδυνους από αυτά. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ΚΑΙ οι πάσχοντες από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης μηναίως, βασει του 3415/10-8-18 αρθρο12{Την Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.70548 κοινή υπουργική απόφαση } Στην παρούσα τροπολογία του άρθρου 4 ν.4520/2018 και συγκεκριμένα στο εδάφιο στστ) εκ παραδρομής δεν αναγράφετε και η κατηγορία πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων γι΄αυτό παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί η ανωτέρω κατηγορία πασχόντων και το εδάφιο διαμορφωθεί στην ορθή μορφή του δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998)

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 02:18 | Ξενία Γιαννούλη

  Καλή χρονιά τα προνοιακά δεν πρέπει να αλλάξουν ημερομηνία κάθε τέλος του μήνα θα μπαίνουν πάρα πολλά επιδόματα και συντάξεις και θα γίνετε ουρά και θα ταλαιπωρηθούν τα ΑμεΑ. Τα ανασφάλιστα άτομα δεν μπορούν να αποκτήσουν ακουστικά βαρηκοΐας και θα πρέπει να υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας να βοηθηθούν Το γνωρίζετε ότι είναι πανάκριβα πρέπει να γίνει κάτι άμεσα για αυτό το θέμα. Και η προηγούμενη κυβέρνηση στον πίνακα αναπηρίας άλλαξε τα ποσοστά db65 και άνω τα πήγε db100 db110 Απαράδεκτο και ένα βαρικου άτομο από τα 18 ετών ως 67 δεν μπορεί να πάρει επίδομα θα παρακαλάει ο άνθρωπος να αποκτήσει και μία δεύτερη πάθηση να τα δείτε όλα αυτά τα θέματα Με αγάπη και ευαισθησία σας ευχαριστούμε!!!!

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 01:50 | Ιωάννης Παππάς

  Η καταβολή των παρακάτω επιδομάτων, παροχών, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:
  β)
  ε) : αα), ββ), γγ), δδ), εε), στστ), ζζ), ηη), θθ), ιι),
  στ) : αα), ββ)
  Επιβάλλεται να πραγματοποιείται την εργάσιμη ημέρα, πέντε (5) με επτά (7) ημέρες πριν την τελευταία ημέρα του μήνα ή στις 25 κάθε μήνα (με μετατόπιση στην αμέσως προηγούμενη εργάσιμη σε περίπτωση αργίας) όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί με ανακοίνωση ο ΟΠΕΚΑ τους πρώτους μήνες της λειτουργίας του και έτσι εφάρμοζαι μέχρι τώρα.
  Ο λόγος είναι προφανής. Τα περισσότερα από τα επιδόματα αυτά αφορούν ευπαθείς άτομα όπως ΑμεΑ και υπερήλικες, που στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολεύονται πολύ στις μετακινήσεις τους. Επομένως αν η ημερομηνία πληρωμής τους συμπέσει με τις συντάξεις και λοιπά επιδόματα, θα υποστούν μεγάλη ταλαιπωρία, στις ουρές των τραπεζών, ΕΛΤΑ κλπ.
  Αν πρέπει όλα τα επιδόματα, παροχές, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1, να πληρωθούν την ίδια ημέρα, τότε να καταβληθεί για όλα νωρίτερα η πληρωμή.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 22:09 | Χρυσάνθη

  Παρακαλώ το επίδομα του εδαφίου στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998), να αναγραφεί με τον ολοκληρωμένο τίτλο όπως αυτός διευκρίνησθηκε με την υπ΄αριθ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.42574/1011 από 02-08-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3415/10-08-2018, δηλαδή: στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998) και πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 16:22 | Ιωάννης Παππάς

  Η καταβολή των παρακάτω επιδομάτων, παροχών, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:
  β)
  ε) : αα), ββ), γγ), δδ), εε), στστ), ζζ), ηη), θθ), ιι),
  στ) : αα), ββ)
  Επιβάλλεται να πραγματοποιείται την εργάσιμη ημέρα, πέντε (5) με επτά (7) ημέρες πριν την τελευταία ημέρα του μήνα ή στις 25 κάθε μήνα (με μετατόπιση στην αμέσως προηγούμενη εργάσιμη σε περίπτωση αργίας) όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί με ανακοίνωση ο ΟΠΕΚΑ τους πρώτους μήνες της λειτουργίας του και έτσι εφάρμοζαι μέχρι τώρα.
  Ο λόγος είναι προφανής. Τα περισσότερα από τα επιδόματα αυτά αφορούν ευπαθείς άτομα όπως ΑμεΑ και υπερήλικες, που στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολεύονται πολύ στις μετακινήσεις τους. Επομένως αν η ημερομηνία πληρωμής τους συμπέσει με τις συντάξεις και λοιπά επιδόματα, θα υποστούν μεγάλη ταλαιπωρία, στις ουρές των τραπεζών, ΕΛΤΑ κλπ.
  Αν πρέπει όλα τα επιδόματα, παροχές, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1, να πληρωθούν την ίδια ημέρα, τότε να καταβληθεί για όλα νωρίτερα η πληρωμή.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 05:19 | Ιωάννης Παππάς

  Η καταβολή των παρακάτω επιδομάτων, παροχών, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:
  β)
  ε) : αα), ββ), γγ), δδ), εε), στστ), ζζ), ηη), θθ), ιι)
  στ) : αα), ββ)

  Επιβάλλεται να πραγματοποιείται την εργάσιμη ημέρα, πέντε (5) με επτά (7) ημέρες πριν την τελευταία ημέρα του μήνα ή στις 25 κάθε μήνα (με μετατόπιση στην αμέσως προηγούμενη εργάσιμη σε περίπτωση αργίας) όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί με ανακοίνωση ο ΟΠΕΚΑ τους πρώτους μήνες της λειτουργίας του και έτσι εφάρμοζαι μέχρι τώρα.

  Ο λόγος είναι προφανής. Τα περισσότερα από τα επιδόματα αυτά αφορούν ευπαθείς άτομα όπως ΑμεΑ και υπερήλικες, που στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολεύονται πολύ στις μετακινήσεις τους. Επομένως αν η ημερομηνία πληρωμής τους συμπέσει με τις συντάξεις και λοιπά επιδόματα, θα υποστούν μεγάλη ταλαιπωρία, στις ουρές των τραπεζών, ΕΛΤΑ κλπ.

  Αν πρέπει όλα τα επιδόματα, παροχές, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1, να πληρωθούν την ίδια ημέρα, τότε να καταβληθεί για όλα νωρίτερα η πληρωμή.

 • 29 Δεκεμβρίου 2019, 11:33 | ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Οι κωφοί και βαρήκοοι με μεγάλη βαρηκοΐα , μπορεί να δικαιούνται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω , εφόρου ζωής , ωστόσο μετά την ηλικία των 18 εως τα 65 δεν παίρνουν επίδομα κώφωσης . Διακόπτεται . Από την αδικία αυτή ( είναι η μοναδική αναπηρία της οποίας διακόπτεται το επίδομα με ηλικιακά κριτήρια ) προκύπτουν και άλλες αδικίες , όπως για παράδειγμα με το κοινωνικό μέρισμα. Τα άτομα αυτά αν και ανάπηρα με μεγάλου βαθμού μόνιμη αναπηρία αν και δύσκολα βρίσκουν δουλειά και βιοποριζονται , χωρίς επίδομα αναπηρίας δεν μπορούν να διεκδικήσουν ούτε το κοινωνικό μέρισμα . Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να σταματήσει αυτή η αδικία της διακοπής του επιδόματος κώφωσης στις ηλικίες 18-25 αφού η αναπηρία είναι εφ όρου ζωής. Ακομα δεν υπάρχει καμιά λογική για την διακοπή του επιδόματος αφού η αναπηρία εξακολουθεί και υπάρχει στις ηλικίες αυτές. ( παρατηρηση για το αρθρο 4 παραγραφος ζζ)

 • 28 Δεκεμβρίου 2019, 23:57 | Κυριάκος

  Να επανέλθει το επίδομα 500 ευρώ, ετησίως για κάθε τέκνο άνω των 3 , που κακώς κατήργησε η προηγούμενη κυβέρνηση