Άρθρο 16 – Μεταβατική διάταξη

Πολίτες τρίτων χωρών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της με αριθμό Δ13οικ.10747/256/06.03.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης» (Β’ 792), όπως αυτή τροποποιείται με το άρθρο 15 του παρόντος νόμου, στους οποίους έχει χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου το επίδομα στέγασης, εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα υπό τις αυτές προϋποθέσεις, βάσει των οποίων το επίδομα τους χορηγήθηκε, και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της τροποποιητικής ρύθμισης του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.