Άρθρο 28 – Τροποποίηση της με αριθμό Δ13/οικ./33475/1935 κοινής υπουργικής απόφασης ( Β’ 2281)

Στο άρθρο 3 της με αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15.06.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» ( Β’ 2281) προστίθεται παράγραφος 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:

1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Σύνθεση ΝοικοκυριούΕξαμηνιαίο Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό1.200€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1.800€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη2.100€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη2.400€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη2.700€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη3.000€

Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

2. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Σύνθεση ΝοικοκυριούΌρια καταθέσεων/μετοχών. ομολόγων κ.τ.λ.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό4.800
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος7.200
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη8.400
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη9.600
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη10.800
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη12.000
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη13.200
Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη14.400

γ. Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό

επιτόκιο /100

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

– Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας

– δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.

– δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

– δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

3. Κριτήρια διαμονής

Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

4. Κριτήριο πραγματικής φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο αφετέρου της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα που άπτεται της εφαρμογής της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, η διάταξη του οποίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων προϋποθέσεων και της διαδικασίας α) διαπίστωσης της μη πλήρωσης των ανωτέρω τιθέμενων προϋποθέσεων μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του επιδόματος και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) διακοπής της χορήγησης του επιδόματος, γ) ανάκτησης της τυχόν αχρεώστητης καταβολής του και δ) εκ νέου υποβολής αίτησής για τη χορήγησή του. Από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης».

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 17:43 | Πολίτης Χ

  Το νέο κριτήριο πραγματικής φοίτησης των ανηλίκων στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι εύλογο, αλλά πρέπει να προστεθεί εξαίρεση για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ενδιαφερόμενο νοικοκυριό έχει μεν ζητήσει την εγγραφή των ανηλίκων μελών του στο σχολείο και δεν υπάρχουν θέσεις για αυτά στο σχολείο.

  Υπάρχουν, όμως, και άλλες αλλαγές τις οποίες έχει ανάγκη η ΚΥΑ για το ΚΕΑ, όπως:

  α) Αλλαγή στις πολύ αυστηρές πλέον διατάξεις για τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της κατοικίας του νοικοκυριού για χρονικό διάστημα που προηγείται της υποβολής της αίτησης: Δεν πρέπει λ.χ. κάποιος που του παραχωρήθηκε ένα ακίνητο να αποκλείεται από το ΚΕΑ μέχρι να υποβάλει Ε1 (δεδομένου ότι και οι παραχωρήσεις δηλώνονται στο Taxisnet όπως οι μισθώσεις), δεν πρέπει να αποκλείεται λ.χ. κάποιος που έχει κενό ενός μηνός μεταξύ μισθωτηρίων στο προηγούμενο εξάμηνο γιατί έψαχνε να βρει σπίτι στο διάστημα αυτό, και σε κάθε περίπτωση η κοινωνική έρευνα του Δήμου πρέπει να (γραφτεί στην ΚΥΑ ότι) σώζει κάθε τέτοια περίπτωση.

  β) Θα πρέπει οι αιτούμενοι να μπορούν να διορθώνουν τις αιτήσεις τους εντός λίγων ημερών.

  γ) Θα πρέπει η διάταξη για εισήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ για καταβολή αναδρομικών να επεκταθεί σε κάθε περίπτωση που ποσά δεν καταβλήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης του Δημοσίου, ανεξαρτήτως αν υπήρχε υπαιτιότητα υπαλλήλου, δημοτικού ή Υπουργείου ή άλλου φορέα, ή, αντίθετα, το πρόβλημα ήταν συστημικό. (Το ίδιο ισχύει και για την ΚΥΑ του επιδόματος στέγασης.)

  δ) Πρέπει το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφαλίστων υπερηλίκων να εξαιρεθεί από το εισόδημα αναφοράς για το ΚΕΑ (υπάρχει και σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ ότι δεν θεωρούνται εισόδημα του μισθωτή τα σχετικά ποσά.) Επίσης, όσα ποσά ΚΕΑ αναζητώνται σήμερα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα λόγω μη δήλωσης στην αίτηση ποσών επιδόματος στεγαστικής συνδρομής θα πρέπει να πάψουν να αναζητώνται, αφενός γιατί δημοτικοί υπάλληλοι ενημέρωναν εσφαλμένα τους πολίτες ότι το επίδομα αυτό ανήκε στα εξαιρετέα και αφετέρου γιατί τα ποσά καταβάλλονταν στους ιδιοκτήτες και οι μισθωτές δεν ήξεραν τι είχαν εισπράξει οι ιδιοκτήτες στο διάστημα αναφοράς.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 22:54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΙ ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ & ΝΕΟΝΙΛΛΗ

  Θέμα : «Προτάσεις συμπληρωματικών άρθρων στο σχέδιο νόμου «Επίδομα Γέννησης & Λοιπές Διατάξεις»

  Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
  Αξιότιμοι ΚύριοιΥπουργοί,
  Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας αποστέλλει την παρούσα επιστολή, για να σας υποβάλλει τις προτάσεις του σε θέματα που αφορούν στο σύνολο των πολύτεκνων οικογενειών της χώρας μας, επιθυμώντας αυτές να προστεθούν στο σχέδιο νόμου «Επίδομα Γέννησης & Λοιπές Διατάξεις», το οποίο ήδη έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

  Ειδικότερα :

  Πριν λίγα 24ώρα, η χώρα μας δε γιόρτασε μόνο τον ερχομό του νέου έτους, αλλά και την αρχή μίας καινούριας 10ετίας.
  Μίας 10ετίας ορόσημο για τη νέα Ελλάδα, την Ελλάδα όλων των Ελλήνων!
  Παρόλα αυτά , οι πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, τα τελευταία 60 χρόνια, αναζητούν τη δίκαιη και υπεύθυνη προστασία της Πολιτείας, όπως το Σύνταγμα ορίζει.

  Αναζητούν :
  Α) το δικαίωμα της ίσης προστασίας από την Πολιτεία σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες,
  Β) το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης στην εργασία σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες,
  Γ) το δικαίωμα της ελευθερίας σύστασης ενώσεων, περιλαμβανομένης όμως και της αρνητικής ελευθερίας ένωσης, της ελευθερίας δηλαδή της μη σύστασης ένωσης και μη προσχωρήσεως ή μη συμμετοχής σε αυτήν, χωρίς δυσμενείς συνέπειες για τον μη συμμετέχοντα.
  Και όλα τα παραπάνω διότι :

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η πολυτεκνική ιδιότητα δεν αποδεικνύεται μόνο με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο εκδίδεται από το Εθνικό Δημοτολόγιο και το Μητρώο Πολιτών, μέσω των ΚΕΠ και των Δήμων, όπως άλλωστε γίνεται σε όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, αλλά απαιτείται και η προσκόμιση Πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας, το οποίο χορηγείται από την Α.Σ.Π.Ε, η οποία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

  Ο πολύτεκνος πολίτης που δεν είναι εφοδιασμένος με την πολυτεκνική ιδιότητα από την Α.Σ.Π.Ε. (λόγω άσκησης του συνταγματικού δικαιώματος της μη προσχωρήσεως και συμμετοχής σε ένωση), στερείται των δικαιωμάτων του, όπως αυτά απορρέουν από το Νόμο περί προστασίας πολυτέκνων, όπως για παράδειγμα το μειωμένο εισιτήριο, τη μοριοδότησή του ως πολύτεκνος σε διαγωνισμούς πρόσληψης του ΑΣΕΠ, τη μετεγγραφή του παιδιού του σε σχολή πλησίον της οικίας της οικογένειάς του κλπ.

  Αλλά και όσοι πολύτεκνοι είναι εγγεγραμμένοι στην Α.Σ.Π.Ε., υποχρεώνονται να προβαίνουν σε θεώρηση των πολυτεκνικών τους βιβλιαρίων ανά έτος (παρόλο με την ψήφιση του Ν. 860/1979 και τις γνωματεύσεις του Ν.Σ.Κ. με αρ. 660/1.11.79 και με αρ. 898/6.11.1987 επιβεβαιώνεται το ότι ο νομοθέτης είχε ως σκοπό να καταστήσει την πολυτεκνική ιδιότητα ισόβια, ώστε να μην απαιτείται η, τότε, εξαμηνιαία θεώρηση των βιβλιαρίων.), με σκοπό να λάβουν πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας.

  Η διαδικασία της θεώρησης των πολυτεκνικών βιβλιαρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις πολύτεκνες οικογένειες, για να λάβουν τα προβλεπόμενα ευεργετήματα από τον νόμο, έχει ως προϋπόθεση την καταβολή χρηματικού ποσού στον αρμόδιο για τη θεώρηση πολυτεκνικής ταυτότητας σύλλογο, γεγονός που προξενεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση, φθάνοντας και τα 60€, σε πολλές οικογένειες και οδηγεί τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες από αυτές να σταθμίζουν κάθε φορά το κόστος της θεώρησης έναντι του οφέλους από την παροχή των ευεργετημάτων. Η θεώρηση των βιβλιαρίων, έχει ως συνέπεια, είτε την απουσία του πολύτεκνου από την εργασία του, ενδεχομένως και τη μείωση του εισοδήματός του, είτε την απουσία του από την κατοικία του και τις οικογενειακές υποχρεώσεις του (ειδικότερα για τους πολύτεκνους που κατοικούν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, οπότε προκύπτουν επιπλέον δυσκολίες και οικονομική επιβάρυνση, λόγω των μετακινήσεων τους από και προς την έδρα των εκάστοτε σωματείων π.χ. νησιά). Η τυχόν παράλειψη θεώρησης των βιβλιαρίων τους ενέχει τον κίνδυνο καταβολής αναδρομικών τελών θεώρησης για τον διανυθέντα χρόνο, αλλά και κοινωνικού αποκλεισμού.

  Για όλους τους προεκτεθέντες λόγους, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας υποβάλλει τις παρακάτω προτάσεις:
  Α) την άμεση παύση της υποχρέωσης προσκόμισης και συνυποβολής του πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., το οποίο εκδίδεται από ένα Ν.Π.Ι.Δ., ήτοι την Α.Σ.Π.Ε., ώστε η διαδικασία αυτή να μην έχει εφεξής δυσμενείς επιπτώσεις στις πολύτεκνες οικογένειες (όπως π.χ. οικονομική επιβάρυνση, υποχρέωση εγγραφής σε σωματείο, αναίτιο αποκλεισμό πολύτεκνων οικογενειών από το δικαίωμα στην εργασία κλπ), αλλά να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, στο δικαίωμα της συμμετοχής τους, στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. και στις προσλήψεις σε κάθε Δημόσιο Φορέα, ιδίως σήμερα που η ανεργία έχει αλλάξει την καθημερινή ζωή πολλών πολύτεκνων οικογενειών και που η οποιαδήποτε θέση εργασίας σε κάποιον δημόσιο φορέα ή σε κάποιον Ο.Τ.Α. θα μπορούσε να προσφέρει σε πολλούς πολύτεκνους γονείς τη βάση για ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής για εκείνους και τα παιδιά τους.

  Β) την κατάργηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων και της συνακόλουθης θεώρησής τους από τα σωματεία της ΑΣΠΕ (ΝΠΙΔ), ώστε τα ευεργετήματα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, να ισχύουν για ΟΛΕΣ τις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, είτε έχουν λάβει πολυτεκνική ιδιότητα από την ΑΣΠΕ, είτε όχι.

  Γ) την εφαρμογή και έκδοση υπουργικής εφαρμοστικής απόφασης για την παράγραφο 1, υποπαράγραφο στ, περίπτωση γγ, του Νόμου 4530/2018, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι από τον ΟΠΕΚΑ θα παρέχεται: «η Κάρτα μετακίνησης Πολυτέκνων [άρθρο 10 του ν. 2963/2001 (Α ́268), άρθρο 17 παρ. 10 τουν. 3534/2007 (Α ́40)», ώστε τα ευεργετήματα για τους πολύτεκνους, που αποτελούν κοινωνικό δικαίωμα και υποχρέωση της πολιτείας, να απονέμονται σε όλους από κρατικό φορέα, χωρίς καμιά δυσμενή συνέπεια για τους ωφελούμενους.

  Διατηρώντας άσβεστη την ελπίδα ότι έχετε τη διάθεση, το σθένος και την αποφασιστικότητα να στηρίξετε εν τοις πράγμασι τις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, και όχι μόνο 200 άτομα που αποτελούν την Α.Σ.Π.Ε. και εκφράζουν την ιδεολογία της, σας παρακαλούμε θερμά όπως ενσκήψετε με ειλικρινές ενδιαφέρον και σε αυτά τα προβλήματα που σας αναφέρουμε και να στηρίξετε όλους αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι αποφασίζουν σε αυτήν την τόσο δύσκολη χρονική περίοδο να αυξήσουν τα μέλη των οικογενειών τους, έχοντας εμπιστοσύνη στο κοινωνικό κράτος δικαίου της πατρίδας μας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν σας, την εν λόγω πρότασή μας, η οποία αφορά στην προτεινόμενη από το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τροπολογία περί τροποποίησης άρθρων της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες αιτούμαστε θερμά να περιληφθούν στο σχέδιο νόμου «Επίδομα Γέννησης & Λοιπές Διατάξεις», που ήδη είναι σε δημόσια διαβούλευση.
  Σας επισυνάπτουμε λοιπόν, την αιτιολογική έκθεση και τις τροποποιήσεις επί των άρθρων σε συγκεκριμένους νόμους, που αφορούν το σύνολο των πολύτεκνων οικογενειών της χώρας μας.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  Στο σχέδιο νόμου «Επίδομα Γέννησης & Λοιπές Διατάξεις»
  Θέμα : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Η παρούσα τροπολογία – προσθήκη αφορά :
  Α) το δικαίωμα της ίσης προστασίας από την πολιτεία σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες,
  Β) το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης στην εργασία σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες,
  Γ) το δικαίωμα της ελευθερίας σύστασης ενώσεων, περιλαμβανομένης όμως και της αρνητικής ελευθερίας ένωσης, της ελευθερίας δηλαδή της μη σύστασης ένωσης και μη προσχωρήσεως ή μη συμμετοχής σε αυτήν, χωρίς δυσμενείς συνέπειες για τον μη συμμετέχοντα.

  Όπως είναι γνωστό, η Α.Σ.Π.Ε. θεωρεί πολύτεκνους, όσους με τις διατάξεις του Ν. 3454/2006 ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006), λαμβάνουν πολυτεκνική ιδιότητα από την Α.Σ.Π.Ε. , μέσω της υποχρεωτικής εγγραφής τους, σε κάποια ένωση/ σωματείο πολυτέκνων, το οποίο είναι μέλος της Α.Σ.Π.Ε.

  Αντιθέτως οι πολύτεκνοι γονείς που δεν έχουν εγγραφεί σε κάποια ένωση ή σωματείο της Α.Σ.Π.Ε., για λόγους όπως π.χ. την άσκηση του συνταγματικού δικαιώματός τους ,σύμφωνα με το άρθρο 12 του Συντάγματος, της μη προσχωρήσεως σε κάποια ένωση και μη συμμετοχής τους σε αυτή, η Α.Σ.Π.Ε. σε πολλές επιστολές της, στην Κεντρική Διοίκηση και σε οργανισμούς, τους χαρακτηρίζει «επιτήδειους», «μαϊμού πολύτεκνους» κλπ. , αιτούμενη να αναζητείται το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, το οποίο εκδίδεται από την Α.Σ.Π.Ε., σε κάθε συναλλαγή του πολυτέκνου με την Πολιτεία & τις Ανεξάρτητες Αρχές.

  Εντούτοις, η οικογένεια και συγκεκριμένα η πολύτεκνη οικογένεια προστατεύεται από το κράτος κατά ρητή επιταγή του άρθρου 21 παράγραφος 1 και 2 του Συντάγματος και έχει το δικαίωμα ειδικής φροντίδας από αυτό. Συνεπώς, τα θετικά μέτρα προνομιακής μεταχείρισης όλων των πολύτεκνων οικογενειών θεωρούνται επιβεβλημένα από τις συνταγματικές διατάξεις, ως αποστολή του κράτους.

  Περαιτέρω, ο Ν. 2646/98 περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας» εντάσσει στο άρθρο 1 παράγραφος 1, τα προγράμματα για τη στήριξη της οικογένειας στην κοινωνική φροντίδα, στη δε παράγραφο 2, του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η παροχή κοινωνικής φροντίδας είναι ευθύνη του κράτους. Η προστασία, λοιπόν, της πολύτεκνης οικογένειας συνιστά κοινωνικό δικαίωμα, προστατευόμενο από το Σύνταγμα και η προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Τα δε κοινωνικά δικαιώματα είναι δημόσια δικαιώματα, η συνταγματική κατοχύρωση των οποίων γεννάει αξιώσεις των πολύτεκνων οικογενειών, ήτοι τη δυνατότητα να απαιτούν από το κράτος και τους οργανισμούς του συγκεκριμένες πράξεις για την προάσπισή τους.

  Συνεπώς ο χαρακτηρισμός ενός προσώπου ως πολυτέκνου αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα και καθίσταται ταυτόχρονα υποχρέωση του κράτους.
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

  Α. Το άρθρο πρώτο του Ν. 1910/1944 και συνεπώς το άρθρο 6 του νόμου 3454/06, αντικαθιστάται ως εξής :

  «1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

  2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

  3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.

  4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου».

  Β. Το άρθρο δεύτερον του Ν. 1910/1944 και συνεπώς το άρθρο 6 του νόμου 3454/06, αντικαθιστάται ως εξής :

  «1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01/01/2020.

  2. Ο ΟΠΕΚΑ απονέμει την κάρτα μετακίνησης πολυτέκνων.

  3. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων απονομής ή μη της κάρτας μετακίνησης πολυτέκνων από τον ΟΠΕΚΑ υποβάλλονται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκδικάζονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος».

  4. Οι γονείς που αποκτούν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του Ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α΄), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα».

  Γ. Το άρθρο 67, παράγραφος 9 του Ν. 4316/2014, αντικαθιστάται ως εξής :

  «9. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) καθώς και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, εξαιρουμένου του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένος. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης κ.λπ. καταργείται».

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 16:56 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  Οι προτάσεις μας συνυπολογίζουν την οικονομική κατάσταση των οικογενειών και προτείνουμε αναδιαμόρφωση της οικονομικής κλίμακας κάθε κατηγορίας και του ισοδυνάμου όπως προτείνεται

  Άρθρο 28 – Τροποποίηση της με αριθμό Δ13/οικ./33475/1935 κοινής υπουργικής απόφασης ( Β’ 2281)
  Στο άρθρο 3 της με αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15.06.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» ( Β’ 2281) προστίθεται παράγραφος 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 3
  Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
  Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:
  1. Εισοδηματικά κριτήρια
  Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.
  Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:
  Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαμηνιαίο Εισόδημα
  Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200€
  Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1.800€
  Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 2.300€
  Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 2.800€
  Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 3.300€
  Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 3.800€
  Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
  2. Περιουσιακά κριτήρια
  α. Ακίνητη περιουσία:
  Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.
  β. Κινητή περιουσία:
  1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
  2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 ευρώ.
  Συγκεκριμένα:
  Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων/μετοχών. ομολόγων κ.τ.λ.
  Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.800
  Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος 7.200
  Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη 8.400
  Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη 9.600
  Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη 10.800
  Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη 12.000
  Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη 13.200
  Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη 14.400

  γ. Περιουσιακό τεκμήριο:
  Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
  Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό
  επιτόκιο /100
  Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
  Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
  – Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
  – δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.
  – δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.
  – δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.
  3. Κριτήρια διαμονής
  Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.
  4. Κριτήριο πραγματικής φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση
  Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο αφετέρου της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα που άπτεται της εφαρμογής της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, η διάταξη του οποίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων προϋποθέσεων και της διαδικασίας α) διαπίστωσης της μη πλήρωσης των ανωτέρω τιθέμενων προϋποθέσεων μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του επιδόματος και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) διακοπής της χορήγησης του επιδόματος, γ) ανάκτησης της τυχόν αχρεώστητης καταβολής του και δ) εκ νέου υποβολής αίτησής για τη χορήγησή του. Από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης».

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 18:42 | Ζωή

  αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
  Όλο το παραπάνω για να λειτουργήσει σωστά, θα πρέπει πρώτα να καταπολεμηθεί η μαύρη & αδήλωτη εργασία, η οποία παρατηρείται κυρίως σε αλλοδαπούς.
  Εργαζομαι με μερική απασχόληση σε μεγάλη αλυσίδα super market, ως ταμίας και δυστυχώς έχω παρατηρήσει ότι το 90% του ΚΕΑ είναι αλλοδαποί άλλων χωρών , εκτός ΕΕ. Σε πλειοψηφία τους όλο τον μήνα ψωνίζουν καθημερινά , με λογαριασμούς 25€ – 40€ με μετρητά , (την στιγμή που εγώ ως μερικώς απασχολούμενη δεν μπορώ να ψωνίσω πάνω απο 10€ καθημερινά) και κάθε φορά που γίνεται η πληρωμή του ΚΕΑ , οι ίδιοι έρχονται και ψωνίζουν κρέμες προσώπου, καλλυντικά, ποτά, μπύρες κλπ. Αυτό είναι αδικία για τον κάθε έλληνα φορολογούμενο.
  Για αυτό προτείνω ότι για την νόμιμη άδεια παραμονής & συνεπώς για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας, να αυξηθεί το κριτήριο των ενσήμων για την άδεια νόμιμης παραμονής και να φθάσει στα 220 ένσημα ετησίως.
  Με αυτόν τον τρόπο και η αδήλωτη εργασία θα καταπολεμηθεί, και θα φορολογηθούν για τα πραγματικά τους εισοδήματα ( τα οποία τώρα δεν φορολογούνται & επιπλέον φεύγουν στο εξωτερικό και αυτός είναι μία αιμορραγία συναλλάγματος, που δεν θα αφήσει την χώρα να αναπτυχθεί ), και δεν θα παίρνουν ΚΕΑ , αφού πραγματικά δεν το χρειάζονται.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 23:30 | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Γειά σας,

  Όπως καλά γνωρίζεται με την τελευταία αύξηση των αντικειμενικών αξιών οικογένειες που έχουν για περιουσιακό στοιχείο μόνο ένα ακίνητο (σπίτι) για να μένουν, με ελάχιστα αλλά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται ΕΚΤΟΣ ΚΕΑ.
  Σωστό και δίκαιο είναι επειδή τα ντουβάρια δεν τρώγονται να αυξηθούν τα όρια της αξίας ακίνητης περιουσίας σε 120.000 και 20.000 για κάθε άτομο μέχρι τις 180.000 ευρώ. Η τουλάχιστον να υπάρξει κάποια αύξηση των ορίων όταν στο ακίνητο διαμένει άτομο με αναπηρία(ΑΜΕΑ).Εξάλλου σε συνδυασμό με τις άλλες προϋποθέσεις δε νομίζω να υπάρχει σοβαρή οικονομική επιβάρυνση.
  Αυτή είναι ΔΙΚΑΙΑ αλλαγή και επιβάλλεται να γίνει. Εξάλλου προεκλογικά η παρούσα κυβέρνηση είχε υποσχεθεί αύξηση του κονδυλίου την οποία δεν βλέπω με τις παρούσες διατάξεις.
  Σημείωση: Αν αυξηθούν ξανά οι αντικειμενικές αξίες οι μόνοι δικαιούχοι θα είναι οι άστεγοι.
  Ευχαριστώ και αναμένω.

 • Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:
  1. Να έχουν εισοδήματα κατά κεφαλή κάτω του ορίου της φτώχειας ποσό που καθορίζεται από την ευρωστατ, και να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο.
  Να υπολογίζονται και τα παιδιά που τους παραχωρείτε στέγη από τους γονείς τους.