Άρθρο 23 – Τροποποίηση άρθρου 29Α του ν. 4521/2018 (Α`38)

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 29Α του ν. 4521/2018, όπως ισχύει, προστίθενται μετά τις λέξεις «του κλάδου ΔΕ Εμπειροτεχνιτών» οι λέξεις «και του κλάδου ΔΕ Πρακτικών Εκπαιδευτών». Το άρθρο 29Α του ν.4521/2018 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 29Α

Ειδικότητες εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ

1. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ Εμπειροτεχνιτών και του κλάδου ΔΕ Πρακτικών Εκπαιδευτών των σχολών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 (Α` 28), όπως αυτό ερμηνεύεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3552/2007 (Α` 77), και για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ένταξη σε κλάδους και ειδικότητες με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 29, διατηρούν τις θέσεις και τις ειδικότητες που κατέχουν.
Μετά την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους, οι θέσεις αυτές μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
2. Στον κλάδο ΤΕ και ΔΕ του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΑΕΔ, προβλέπονται, πέραν του άρθρου 29, και οι παρακάτω κλάδοι με τις αντίστοιχες ειδικότητες:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΕ.03 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΤΕ.03.01 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΤΕ.03.02 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
ΤΕ.04 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕ.04.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ.04.02 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΤΕ.04.03 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ
ΤΕ.04,04 ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΥ
ΤΕ.04.05 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΥ
ΔΕ.03 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝΔΕ.03.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΕΧΝΩΝΔΕ.03.02 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ
ΔΕ.03.03 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΔΕ.03.04 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ
ΔΕ.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕ.04.01 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
ΔΕ.04.02 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΔΕ.05 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙΔΕ.05.01 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣΔΕ.05.02 ΒΑΦΕΑ
ΔΕ.05.03 ΧΑΛΚΟΥΡΓΟΥ
ΔΕ.05.04 ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ
ΔΕ.05.05 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΔΕ 05.06 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ – ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΕ 05.07 ΓΕΩΤΕΧΝΙΤΩΝ

3. Τα προσόντα και τα κριτήρια διορισμού των εκπαιδευτικών για τις ειδικότητες της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό στο πλαίσιο υλοποίησης ταχύρρυθμων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΑΕΔ, δύναται να προσλαμβάνονται, με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, ως εκπαιδευτικοί εξειδικευμένοι τεχνίτες, εκτός του πίνακα των ειδικοτήτων της παραγράφου 2.».