Άρθρο 13 – Τροποποίηση του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)

Η παράγραφος 11 του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) τροποποιείται και προστίθεται παράγραφος 17 στο ίδιο άρθρο, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 214
1. Θεσπίζεται επίδομα παιδιού, το οποίο αντικαθιστά τα καταργούμενα με την παράγραφο 15 επιδόματα.
2. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.
3. Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρούμενων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
4. Η κλίμακα ισοδυναμίας, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:
α) πρώτος γονέας: στάθμιση 1,
β) δεύτερος γονέας: στάθμιση 1/2,
γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/4.
Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/4.
5. Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής:
α) πρώτη κατηγορία: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ,
β) δεύτερη κατηγορία: από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
γ) τρίτη κατηγορία: από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες 15.000) ευρώ.
6. Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:
Για την πρώτη κατηγορία:
α) εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
β) επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
γ) επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
Για τη δεύτερη κατηγορία:
α) σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
β) επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
γ) επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
Για την τρίτη κατηγορία:
α) είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
β) επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
γ) επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
7. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος. Για τον υπολογισμό της κατηγορίας ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.
8. Ως εξαρτώμενα τέκνα για την καταβολή του επιδόματος παιδιού νοούνται τα τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα, για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το ορφανό τέκνο ή τα ορφανά τέκνα, που αποτελούν ιδία οικογένεια όταν έχει επέλθει θάνατος και των δύο γονέων.
9. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου γονέα ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδομα καταβάλλεται σε όποιον έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η άσκηση της επιμέλειας των τέκνων, προκειμένου δε για ενήλικα τέκνα, σε όποιον έχει την κύρια ευθύνη διατροφής. Μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης επιμέλειας, το επίδομα χορηγείται στο γονέα που έχει την κύρια ευθύνη διατροφής, όπως αυτό προκύπτει από κοινή υπεύθυνη δήλωση των γονέων.
10. Το επίδομα παιδιού χορηγείται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων κατόπιν αίτησης και το δικαίωμα αναγνωρίζεται: α) από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης, για τέκνα γεννημένα μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης, β) από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης, γ) από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή της παραγράφου 8 του παρόντος, για φοιτητές ή σπουδαστές. Για τη διακοπή του επιδόματος, λόγω συμπλήρωσης των οριζομένων στην παράγραφο 8, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου τους έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
11. Το επίδομα παιδιού χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εφόσον, με εξαίρεση την περίπτωση η΄, διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους ή εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη και τα εξαρτώμενα τέκνα τους βρίσκονται στην Ελλάδα:
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,
γ) πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και πολίτες της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
ε) υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδων, στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα ή το καθεστώς επικουρικής προστασίας, κατά την έννοια των περιπτώσεων στ΄ και η΄ του άρθρου 2 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169),
στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις του ν. 139/1975 (Α΄ 176),
ζ) πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 προεδρικού διατάγματος 114/2010 (Α΄ 195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν,
η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Σε αυτή την κατηγορία πολιτών το επίδομα χορηγείται εφόσον διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους ή, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη και τα εξαρτώμενα τέκνα τους βρίσκονται στην Ελλάδα.
Το μόνιμο και νόμιμο της διαμονής στη χώρα των ανωτέρω κατηγοριών πολιτών αποδεικνύεται από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καθ’ έκαστο φορολογικό έτος. Ως υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νοείται η για έκαστο φορολογικό έτος και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολή της και όχι η τυχόν μετά τη λήξη του έτους, εντός του οποίου έχει ταχθεί η ανωτέρω προθεσμία, υποβολή δήλωσης για το εισόδημα παρελθόντος φορολογικού έτους.
12. Το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α`152) και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα παρά μόνον εάν ρητά προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων κοινωνικής προστασίας.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του επιδόματος, οι αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.
14. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για το σκοπό αυτόν επιχορηγείται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων.
15. Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α`222) και το άρθρο 40 του ν. 4141/2013 (Α`81) παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όσον αφορά στη χορήγηση και καταβολή των προϋφιστάμενων επιδομάτων. Οι κατ` εξουσιοδότηση των ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις και κάθε άλλη απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η καταβολή των επιδομάτων που αντικαθίστανται με το επίδομα παιδιού του παρόντος, καταργούνται με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 13.
16. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται από την 1.1.2018.
17. Σε περίπτωση εξαρτώμενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής του σε σχολείο αφετέρου της πραγματικής φοίτησής του, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 13 ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η διάταξη του οποίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021».

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 17:22 | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

  Αρθρα 13 και 15
  Με τα άρθρα 13 και 15 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος παιδιού και επιδόματος στέγασης σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας με τους ίδιους όρους με τους Ελληνες πολίτες. Πλην όμως η απαίτηση μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη πριν από το έτος υποβολής αίτησης, αποδεικνυόμενης μάλιστα αποκλειστικά από την υποβολή δηλώσεων φορολογία εισοδήματος, θέτει εξ αντικειμένου σε δυσμενέστερη θέση τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίοι ως εκ της θέσεώς των και της κατάστασης στην οποία περιήλθαν με την αναγκαστική φυγή τους και τη στέρηση της προστασίας της χώρας καταγωγής τους ή προηγούμενης συνήθους διαμονής τους, καθώς και λόγω και της συνήθως ολιγόχρονης (μικρότερη της 5ετίας) παραμονής τους στην Ελλάδα, αδυνατούν, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, να τηρήσουν τους όρους αυτούς.
  Οι ως άνω όροι προβλέπονταν και από τις διατάξεις που τροποποιούνται με τις προτεινόμενες διατάξεις, πλην όμως επισημαίνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 34 του της Σύμβασης της Γενεύης για τη Νομική Κατάσταση των προσφύγων, όσο και του άρθρου 34 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ (που ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με τελευταία διάταξη το άρθρο 35 του ν. 3636/2019) τα συμβαλλόμενα Κράτη μέλη έχουν υποχρέωση παροχής προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, υποχρέωση που έρχεται σε αντίθεση με πρόβλεψη όρων, με τους οποίους δεν μπορούν για αντικειμενικούς λόγους αυτοί να συμμορφωθούν.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:32 | Generation 2.0 RED

  Ως προς την παράγραφο 11(η), η πρόβλεψη της δωδεκαετούς διαμονής για χορήγηση επιδόματος παιδιού σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες α-ζ, αποκλείει ορισμένες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών από την πρόσβαση στο συγκεκριμένο επίδομα. Ο αποκλεισμός πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, από κοινωνικές παροχές που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού δε συμβαδίζει με τις κοινοτικές οδηγίες 2011/98/ΕΕ και 2014/36/ΕΕ, που αφορούν την ίση μεταχείριση κατόχων ενιαίων αδειών διαμονής με τους υπηκόους του κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν, όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με το Ν. 4332/2015. Συνεπώς, η πενταετής προϋπόθεση για χορήγηση του επιδόματος παιδιού θα έπρεπε να ισχύει και για την συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 23:04 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

  Εκτός από ζήτημα προεκλογικών δεσμεύσεων και αξιοπιστίας,η επαναφορά των παλαιών εισοδηματικών ορίων είναι μείζονος σημασίας θέμα λόγω των δυσβάσταχτων και αναρίθμητων καθημερινών αναγκών που αντιμετωπίζει μια τρίτεκνη οικογένεια.Επίσης είναι άδικο και παράλογο τρίτεκνος με 33500 να παίρνει το επίδομα και άλλος με 34000 να το χάνει τη στιγμή που εντελώς ρεαλιστικά και δίχως ίχνος υπερβολής ετήσιο εισόδημα 40000 μόλις που επαρκεί για την κάλυψη των απολύτως αναγκαίων.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 16:47 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο 4 , 5 και 13 : Οι προτάσεις μας συνυπολογίζουν την οικονομική κατάσταση των οικογενειών και προτείνουμε αναδιαμόρφωση της οικονομικής κλίμακας κάθε κατηγορίας και του ισοδυνάμου όπως προτείνεται .Η επιβάρυνση ανά εισοδηματική κατηγορία για τον προϋπολογισμό είναι μικρή , η οικονομική ανακούφιση , όμως για την οικογένεια είναι σημαντική , για όλες τις οικογένειες από το πρώτο παιδί .Οι επιπλέων εισοδηματικές ομάδες που προτείνουμε να είναι ωφελημένες , είναι αυτές που είχαν κοπεί από τον προηγούμενο νόμο . Από κοινού τότε η ΟΠΟΤΤΕ και εσείς στις συναντήσεις μας , μετά από κοινοβουλευτικό έλεγχο είχαμε θεωρήσει ότι αδικούνται .
  Άρθρο 13 παράγραφος 3 , να προστεθούν ότι δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται , το οικογενειακό επίδομα παιδιού .
  Με κοινωνικά και παιδαγωγικά κριτήρια προτείνουμε βελτιωμένη αναδιατύπωση του Άρθρου 13 Παράγραφος 17 .
  παραθέτουμε όπως διαμορφώνετε τον πίνακα οικογενειακών επιδομάτων με την πρόταση μας .

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΠΟΤΤΕ
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ
  ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ ΤΕΚΝΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
  0 € 12.000 € 1 70 € 840 €
  12.001 € 20.000 € 1 42 € 504 €
  20.001 € 30.000 € 1 28 € 336 €
  0 € 15.000 € 2 140 € 1.680 €
  15.001 € 25.000 € 2 84 € 1.008 €
  25.001 € 27.500 € 2 56 € 672 €
  0 € 18.000 € 3 280 € 3.360 €
  18.001 € 30.000 € 3 168 € 2.016 €
  30.001 € 45.000 € 3 112 € 1.344 €

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΑΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
  ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ ΤΕΚΝΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
  0 € 9.000 € 1 70 € 840 €
  9.001 € 15.000 € 1 42 € 504 €
  15.001 € 22.500 € 1 28 € 336 €
  0 € 12.000 € 2 140 € 1.680 €
  12.001 € 18.000 € 2 84 € 1.008 €
  18.001 € 30.000 € 2 56 € 672 €
  0 € 15.000 € 3 280 € 3.360 €
  15.001 € 22.500 € 3 168 € 2.016 €
  22.501 € 37.500 € 3 112 € 1.344 €

  Άρθρο 13
  Τροποποίηση του Άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)

  Η παράγραφος 11 του Άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) τροποποιείται και προστίθεται παράγραφος 17 στο ίδιο Άρθρο, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 214
  1. Θεσπίζεται επίδομα παιδιού, το οποίο αντικαθιστά τα καταργούμενα με την παράγραφο 15 επιδόματα.
  2. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.
  3. Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρούμενων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.
  4. Η κλίμακα ισοδυναμίας, για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:
  α) πρώτος γονέας: στάθμιση 1,
  β) δεύτερος γονέας: στάθμιση 1/2,
  γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/2.
  Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/2.
  5. Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής:
  α) πρώτη κατηγορία: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ,
  β) δεύτερη κατηγορία: από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
  γ) τρίτη κατηγορία: από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες 15.000) ευρώ.
  6. Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:
  Για την πρώτη κατηγορία:
  α) εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
  β) επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
  γ) επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
  Για τη δεύτερη κατηγορία:
  α) σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
  β) επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
  γ) επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
  Για την τρίτη κατηγορία:
  α) είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
  β) επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
  γ) επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
  7. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος. Για τον υπολογισμό της κατηγορίας ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.
  8. Ως εξαρτώμενα τέκνα για την καταβολή του επιδόματος παιδιού νοούνται τα τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα, για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το ορφανό τέκνο ή τα ορφανά τέκνα, που αποτελούν ιδία οικογένεια όταν έχει επέλθει θάνατος και των δύο γονέων.
  9. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου γονέα ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδομα καταβάλλεται σε όποιον έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η άσκηση της επιμέλειας των τέκνων, προκειμένου δε για ενήλικα τέκνα, σε όποιον έχει την κύρια ευθύνη διατροφής. Μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης επιμέλειας, το επίδομα χορηγείται στο γονέα που έχει την κύρια ευθύνη διατροφής, όπως αυτό προκύπτει από κοινή υπεύθυνη δήλωση των γονέων.
  10. Το επίδομα παιδιού χορηγείται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων κατόπιν αίτησης και το δικαίωμα αναγνωρίζεται: α) από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης, για τέκνα γεννημένα μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης, β) από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης, γ) από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή της παραγράφου 8 του παρόντος, για φοιτητές ή σπουδαστές. Για τη διακοπή του επιδόματος, λόγω συμπλήρωσης των οριζομένων στην παράγραφο 8, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου τους έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
  11. Το επίδομα παιδιού χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εφόσον, με εξαίρεση την περίπτωση η΄, διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους ή εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη και τα εξαρτώμενα τέκνα τους βρίσκονται στην Ελλάδα:
  α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
  β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,
  γ) πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
  δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και πολίτες της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
  ε) υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδων, στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα ή το καθεστώς επικουρικής προστασίας, κατά την έννοια των περιπτώσεων στ΄ και η΄ του Άρθρου 2 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169),
  στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις του ν. 139/1975 (Α΄ 176),
  ζ) πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 28 προεδρικού διατάγματος 114/2010 (Α΄ 195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 19Α του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν, η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Σε αυτή την κατηγορία πολιτών το επίδομα χορηγείται εφόσον διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους ή, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη και τα εξαρτώμενα τέκνα τους βρίσκονται στην Ελλάδα.
  Το μόνιμο και νόμιμο της διαμονής στη χώρα των ανωτέρω κατηγοριών πολιτών αποδεικνύεται από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καθ’ έκαστο φορολογικό έτος. Ως υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νοείται η για έκαστο φορολογικό έτος και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολή της και όχι η τυχόν μετά τη λήξη του έτους, εντός του οποίου έχει ταχθεί η ανωτέρω προθεσμία, υποβολή δήλωσης για το εισόδημα παρελθόντος φορολογικού έτους.
  12. Το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του Άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α`152) και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα παρά μόνον εάν ρητά προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων κοινωνικής προστασίας.
  13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του επιδόματος, οι αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.
  14. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για το σκοπό αυτόν επιχορηγείται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων.
  15. Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α`222) και το Άρθρο 40 του ν. 4141/2013 (Α`81) παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όσον αφορά στη χορήγηση και καταβολή των προϋφιστάμενων επιδομάτων. Οι κατ` εξουσιοδότηση των ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις και κάθε άλλη απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η καταβολή των επιδομάτων που αντικαθίστανται με το επίδομα παιδιού του παρόντος, καταργούνται με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 13.
  16. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται από την 1.1.2018.
  17. Σε περίπτωση εξαρτώμενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής του σε σχολείο αφετέρου της πραγματικής φοίτησής του, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του , έλεγχο με κοινωνικά και παιδαγωγικά κριτήρια. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 13 ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η διάταξη του οποίου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021».

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 22:55 | Ευδοκια

  Να σταθμιστεί το τρίτο παιδί με μεγαλύτερο συντελεστή, τουλάχιστον 1/2 ή 3/4 και όχι 1/4 όπως είναι τώρα, ώστε να δικαιούται μεγαλύτερη μερίδα τριτεκνων το οικογενειακό επίδομα!Η κυβέρνηση οφείλει να τηρήσει την προεκλογική της δέσμευση για την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων του επιδόματος τέκνων, ώστε να το πάρουν ξανά οι τρίτεκνοι που το χάσανε. Δεν νοείται να μην διορθώνεται αυτή η μεγάλη αδικία που υπέστησαν οι τρίτεκνες οικογένειες.!!!!

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 22:14 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

  Θα πρέπει πράγματι να τηρηθεί η προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης όχι μόνο για λόγους αξιοπιστίας αλλά και για πραγματική ανάγκη στήριξης των τρίτεκνων οικογενειών εξαιτίας των καθημερινών υποχρεώσεών τους και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.Είναι εντελώς άδικο και παράλογο οικογενειάρχης με 33000 να παίρνει το επίδομα και άλλος με 34000 να μην παίρνει τίποτα τη στιγμή που ετήσιο εισόδημα 40000 μόλις και μετά βίας επαρκεί για την κάλυψη των απολύτως απαραίτητων.
  Ευχαριστώ

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 22:01 | Κωστας

  Τα εισοδηματικα κριτηρια για τους τρίτεκνους δεν έχουν αλλαξει παρόλο που ο κύριος Πρωθυπουργος προεκλογικά ειχε δεσμευτεί ότι το οριο των 33.750 που ειχε επιβληθει από την προηγούμενη κυβέρνηση θα επανερχόταν στις 45000 που ήταν πριν τον νόμο 4512/2018!!!!

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 18:11 | Αλίκη

  Το κράτος είναι υποχρεωμένο βάσει του Συντάγματος ( άρθρο 21 παρ.2) να παρέχει ειδική φροντίδα στις πολύτεκνες οικογένειες. Η επαναφορά του εισοδηματικού ορίου για τους τρίτεκνους στα 45000 από 33750 θα ήταν μία ένδειξη σεβασμού του Συντάγματος και συνέχειας της μέχρι στιγμής τήρησης των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 12:28 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΜΕΤΗΣ

  Πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη επαναφορά του εισοδηματικού κριτηρίου στις 45000 ήταν προσωπική δέσμευση του κυρίου Μητσοτάκη στη συζήτηση για το δημογραφικό τον Μάρτιο του 19 και είναι αναρτημένο το απόσπασμα στη σελίδα της ΝΔ https://nd.gr/omilia-toy-proedroy-tis-nd-k-kyriakoy-mitsotaki-sti-voyli-gia-dimografiko-provlima-tis-elladas

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 21:12 | ΓΙΩΡΓΟΣ.Ν.

  Η τροποποίηση αυτή σημαίνει ότι πλέον παύουν να ισχύουν τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος παιδιού; Δηλαδή οι έχοντες 2 παιδιά και εισόδημα πχ 27000 δεν θα το εισπράττουν πλέον; Μόνο δηλ.όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 15000 θα το δικαιούνται; Αν ισχύει αυτό τότε είναι κοινωνικά και ανθρώπινα εντελώς άδικο. Για να στηριχτεί η ελληνική οικογένεια δεν πρέπει να μειωθούν τα οικονομικά κριτήρια χορήγησης αλλά αντιθέτως να αυξηθούν. Άλλωστε προεκλογικά είχατε πει ότι δεν θα καταργηθεί κανένα επίδομα. Ελπίζω κι εύχομαι να μην ισχύουν αυτά τα νέα εισοδηματικά όρια γιατί έτσι το χάνουν εκατομμύρια οικογένειες..

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 15:35 | ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

  Τα εισοδηματικα κριτηρια για τους τρίτεκνους δεν έχουν αλλαξει παρόλο που ο κύριος Πρωθυπουργος προεκλογικά ειχε δεσμευτεί ότι το οριο των 33.750 που ειχε επιβληθει από την προηγούμενη κυβέρνηση θα επανερχόταν στις 45000 που ήταν πριν τον νόμο 4512/2018!!!! Παρα πολλοι τριτεκνοι χάσαμε με αυτόν τον τροπο την μοναδική στήριξη που έδινε το κράτος στις τρίτεκνες οικογένειες… Η κυβέρνηση οφείλει να τηρήσει την προεκλογική της δέσμευση για την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων του επιδόματος τέκνων, ώστε να το πάρουν ξανά οι τρίτεκνοι! Δεν νοείται να μην διορθώνεται αυτή η μεγάλη αδικία που υπέστησαν οι τρίτεκνες οικογένειες!!

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 16:47 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Πρέπει να προχωρήσετε στην διόρθωση αυτής της ιστορικής αδικίας που έγινε το 2018 , όταν και μειώθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια και χιλιάδες τρίτεκνοι χάσανε το επίδομα που είχαν ως στήριγμα. Αναμένουμε την τροποποίηση του παρόντος άρθρου , ώστε να η κυβέρνηση να φανεί συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις.Δώστε στους ανθρώπους αυτούς στήριγμα για να συνεχίσουν να κάνουν παιδιά , που αποδεδειγμένα θέλουν.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 11:22 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Ως αντιπολίτευση φωνάζατε για την μεγάλη αδικία που υπέστησαν οι τρίτεκνοι με την μείωση των εισοδηματικών κριτηρίων και υποσχόσασταν ότι θα διορθώσετε αυτό το λάθος. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να προβείτε σε αυτή την διόρθωση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι περιμένετε. Μιλάμε για ανθρώπους που παίρνανε το επίδομα και το χάσανε επειδή βρέθηκαν να λαμβάνουν λίγα παραπάνω ευρώ από το όριο. Και μιλάμε για εισόδημα προ φόρων. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα αλλά για λογιστικό εισόδημα, το οποίο μετά την αφαίρεση των φόρων είναι πολύ λιγότερο (υψηλή φορολόγηση μεσαίας τάξης). Και το χάσανε εντελώς. Δεν παίρνουνε τίποτα.
  Χωρίς σκέψεις λοιπόν, αυξήστε τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος τέκνων στα επίπεδα που ήταν πριν την μείωση του. Γιατί θα έχετε αποκαταστήσετε μια μεγάλη αδικία που είναι ΑΝΩΤΕΡΟ από το να δώσεις μια μεγάλη παροχή. Τέλος να αναφέρω το αυτονόητο: δεν λύνεις το δημογραφικό εάν κάνεις αυτόν που έχει ένα παιδί να κάνει δεύτερο ή αυτόν που δεν έχει κανένα να κάνει ένα …Το λύνεις εάν βοηθήσεις αυτόν που θέλει να κάνει δύο και τρία παιδιά να κάνει τέσσερα και πέντε. Τότε και οι υπόλοιποι θα προβληματιστούν και θα ξεκινήσουν να κάνουν παιδιά. Κανείς που δεν θέλει δεν θα ξεκινήσει να κάνει παιδιά επειδή θα πάρει εφάπαξ 2.000. Αν δεν δουν με ευχαρίστηση και αγάπη τα παιδιά, ξεχάστε το δημογραφικό. Και ο μόνος τρόπος να αγαπήσουν τα παιδιά είναι να αναδειχτούν αυτοί που αποδεδειγμένα αγαπάνε τα παιδιά.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 16:34 | ΖΩΗ

  Η κυβέρνηση οφείλει να τηρήσει την προεκλογική της δέσμευση για την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων του επιδόματος τέκνων, ώστε να το πάρουν ξανά οι τρίτεκνοι που το χάσανε. Δεν νοείται να μην διορθώνεται αυτή η μεγάλη αδικία που υπέστησαν οι τρίτεκνες οικογένειες.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 19:40 | Νηρός Εμμανουήλ

  Όντως όπως λένε και οι συμπολίτες μου, ήταν δέσμευση της κυβέρνησης προ εκλογών για επαναφορά του επιδόματος τριτεκνων – πολυτεκνων. Εφόσον και το παρόν νομοσχέδιο επίκεντρωνεται ωστε να βοηθήσει στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας της χωρας έμμεσα τουλάχιστον. Κάντε πράξη ακόμα μια δέσμευση αλλά σημαντική για αυτές τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες της χώρας.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 11:42 | Χατζηθεοδώρου Ιάσονας

  Είναι σαφές πως το κριτήριο στην παρ. 17 λειτουργεί ως κίνητρο εφαρμογής της υποχρεωτικής φοίτησης σε ειδικές κατηγορίες πολιτών. Απουσιάζει όμως η πρόβλεψη απουσιών λόγω ιατρικών λόγων. Το άρθρο 24 της απόφασης Γαβρόβλου (ΥΑ 10645/ΓΔ4, ΦΕΚ 120/2018) προβλέπει πλήθος απουσιών που καταγράφονται στο βιβλίο φοίτησης αλλά δεν προσμετρούνται λόγω ιατρικών λόγων, αλλά το όριο αυτό δύναται να ξεπεραστεί. Άλλωστε σκοπός του σχετικού άρθρου είναι η εκπαιδευτική επάρκεια για την προαγωγή, και όχι η επαλήθευση της υποχρεωτικής φοίτησης. Προτείνεται αντικατάσταση του με <>

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 08:47 | Τσαλταμπάση Ευδοξία

  Τα εισοδηματικα κριτηρια για τους τρίτεκνους δεν έχουν αλλαξει παρόλο που ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά ειχε δεσμευτεί ότι το οριο των 33750 που ειχε επιβληθει από την προηγούμενη κυβέρνηση θα επανερχόταν στις 45000 που ήταν πριν τον νόμο 4512/2018.

 • 30 Δεκεμβρίου 2019, 13:43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

  Καλημέρα σας,

  Η παράγραφος 17 φαντάζομαι ότι δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την παράγραφο 8,άρα τα εξαρτώμενα τέκνα θα συνεχίσουν να εισπράττουν το επίδομα μέχρι τα 24 έτη τους, εφόσον φυσικά σπουδάζουν μέχρι τότε.

  Παρακαλώ να διευκρινίσετε στην παράγραφο 17, για ποιο λόγο τέθηκε έλεγχος φοίτησης μόνο για το δημοτικό και γυμνάσιο(υποχρεωτική εκπαίδευση) και όχι και για το λύκειο(δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

 • 30 Δεκεμβρίου 2019, 11:33 | Κώστας Ρόδος

  Καλημέρα σας.
  Δείτε λίγο σας παρακαλώ πολύ την αύξηση των ορίων του οικογενειακού εισοδήματος, για την χορήγηση του Α21.
  Είχατε πει προεκλογικά θα έρθουν στα παλιότερα επίπεδα.
  Ήταν προεκλογική σας δέσμευση!
  Μέχρι στιγμής όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις σας υλοποιούνται!
  Είναι κρίμα στα 33.750 οι τρίτεκνοι να χάνουν τελείως το επίδομα Α21.
  Τουλάχιστον ανεβάστε το στα 35.000 ή 40.000.
  Ευχαριστώ.

 • 30 Δεκεμβρίου 2019, 09:27 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΜΕΤΗΣ

  Τα εισοδηματικα κριτηρια για τους τρίτεκνους δεν έχουν αλλαξει .Ο Κύριος πρωθυπουργός είχε πολλες φορές υποσχεθεί ότι το οριο των 33750 που ειχε επιβληθει από τον σύριζα θα επανερχόταν στις 45000 που ήταν πριν τον νόμο του 2019.