Άρθρο 24 – Τροποποίηση άρθρου 4 του Ν.4611/2019 (Α’ 73)

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.4611/2019 προστίθενται οι λέξεις «προσθέτων τελών». Το άρθρο 4 του 4611/2019 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4
Οφειλές εργοδοτών

1. Το σύνολο των οφειλών των εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, δύναται να υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος.
2. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, ως εξής:
α) Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%).
β) Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής, έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%).
3. Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι (120).
4. Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.».

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 16:04 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Με το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο “Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις” επέρχεται τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 4611/2019 ως προς την παράγραφο 2 αυτού και προστίθενται οι λέξεις “προσθέτων τελών”.

  Όμως, θα πρέπει να προστεθεί και τροποποίηση της 1ης παραγράφου του άρθρου 13 του Ν. 4611/2019 και να δοθεί παράταση της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό καταληκτικής προθεσμίας έως 30/06/2020 ώστε να δυνηθούν να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση και επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν εγνώριζαν ή αδυνατούσαν τότε να υπαχθούν. Η τροποποίηση να έχει ως ακολούθως:

  “Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 ν. 4611/2019 τροποποιείται ως ακολούθως:
  1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος νόμου υποβάλλεται έως 30/06/2020.”

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 23:26 | Ράπτης Γεώργιος

  «Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μην πεις ή γράψεις.»
  Διάβασα και εγώ στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο capital.gr-liberal.gr,για την προσθήκη και των «προσθέτων τελών» στην τροποποίηση άρθρου 4 του Ν.4611/2019, κατάλαβα ότι επιτέλους ,όποιος δεχτεί την εφ άπαξ καταβολή, δεν θα έχει καμία πρόσθετη επιβάρυνση στις εισφορές που οφείλει και άρχισα τις ευχαριστίες!
  Πήγα λοιπόν σήμερα στο ΙΚΑ, για να επιβεβαιώσω όσα κατάλαβα και «έπεσα από τα σύννεφα.»Οι πρόσθετες επιβαρύνσεις εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) ,που είναι μάλιστα μεγέθους 45% επί της κυρίας εισφοράς, παραμένουν συνδεδεμένες στην κύρια οφειλή και όχι στα πρόσθετα τέλη και ως εκ τούτου η συγκεκριμένη τροποποίηση ,με την προσθήκη «προσθέτων τελών» όπως πολύ ειρωνικά μου είπαν είναι «άνευ λόγου και αντικείμενου».
  Και αυτό γιατί ,ήδη ,στην εγκύκλιο 24 αρ.πρωτ.Γ31/214/22-5-2019 αναφέρεται ρητά στην παράγραφο 2 ότι :«παρέχεται έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων ,προσθέτων τελών και τόκων λογω μη εμπρόθεσμης καταβολής ,όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.»
  Επομένως δεν αλλάζει τίποτε! Όποιος δεχτεί την εφάπαξ καταβολή, θα πληρώσει τις εισφορές προσαυξημένες κατά 45%.
  Θέλω να πιστεύω Κύριε Υπουργέ, ότι πρόθεση σας είναι να απαλλαγούμε από αυτήν την πρόσθετη επιβάρυνση του 45%,γι αυτό σας παρακαλώ προσθέστε εκτός των λέξεων «προσθέτων τελών» και τις λέξεις «πρόσθετες επιβαρύνσεις εισφορών».
  Αν πάλι κάνω λάθος, σας θερμοπαρακαλώ μην ξαναπαίξετε με τον πόνο μας.
  ΕΛΕΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΣ!!!!!!!!!!

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 20:05 | Ράπτης Γεώργιος

  Με την προσθήκη μόνο δυο λέξεων ,τόσο μεγάλο όφελος!
  Γιατί με την προσθήκη στη έκπτωση και των πρόσθετων τελών,όλοι οι εργοδότες έχουμε έκπτωση 45% επί της συνολικής οφειλής.
  Πολλές ευχαριστίες στον Υπουργό κύριο Βρούτση και στους άξιους συνεργάτες του.