Άρθρο 09: Ανάρτηση αδειών

Σε εμφανή θέση του συνεργείου αναρτώνται:
α) Η άδεια λειτουργίας του συνεργείου και
β) Η άδεια άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου τεχνίτη για την επισκευή των μηχανημάτων έργων αντίστοιχης κατηγορίας με την κατηγορία άδειας άσκησης επαγγέλματος.