Άρθρο 04: Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων αδειών

1. H κατά το άρθρο 2 του παρόντος άδεια άσκησης επαγγέλματος παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να αναλαμβάνει και να εκτελεί υπεύθυνα τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής για τη σωστή λειτουργία τους και ειδικότερα παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και να εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή του κινητήρα, της μηχανολογικής γενικά εγκατάστασης του μηχανήματος, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, του υδραυλικού συστήματος, του δυναμοδότη (ΡΤΟ), του συστήματος διεύθυνσης και μετάδοσης της κίνησης στους κινητήριους τροχούς, του συστήματος πέδησης και των ηλεκτρικών συστημάτων αυτών. Επίσης ελέγχει την καλή τεχνική και λειτουργική κατάσταση κάθε άλλου επιμέρους μηχανισμού απαραίτητου για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.
Στους τεχνίτες μηχανημάτων έργων, δεν παρέχεται το δικαίωμα να καλύπτουν εργασίες συντήρησης και επισκευής των :
(α) αντλιών πετρελαίου
(β) συσκευών αερίων καυσίμων
Στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας επιθυμεί να καλύπτει τη συντήρηση και επισκευή και των υποπεριπτώσεων (α) και (β) πρέπει να εφοδιασθεί με την αντίστοιχη άδεια για αυτοκίνητα οχήματα που προβλέπει ο Ν.1575/1985.
Ειδικά για την υποπερίπτωση (β) θα πρέπει ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας να εφοδιαστεί με την άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 66/21-7-2010 (ΦΕΚ 117 Α) και την Υπουργική Απόφαση Οικ. 63557/4698/31-12-10 (ΦΕΚ 2235 Β).
2. Οι κάτοχοι της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος υποχρεούνται να παρίστανται και να επιβλέπουν αυτοπροσώπως τις εργασίες που εκτελούνται από το βοηθητικό προσωπικό του συνεργείου και είναι υπεύθυνοι για την ορθή και έντεχνη εκτέλεσή τους.
3. Η επίβλεψη της επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων έργων δεν μπορεί να ασκείται από το ίδιο πρόσωπο σε περισσότερα από ένα συνεργεία.
4. Σε συνεργεία με προσωπικό από πέντε (5) έως και δέκα (10) άτομα, η επίβλεψη ασκείται τουλάχιστον από κατόχους διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της περίπτωσης (γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος. Σε συνεργεία με προσωπικό από έντεκα (11) έως και είκοσι (20) άτομα, η επίβλεψη ασκείται τουλάχιστον από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 3 και σε συνεργεία με προσωπικό πάνω από είκοσι (20) άτομα ασκείται αποκλειστικά από πτυχιούχους της περίπτωσης (α) της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 11:29 | Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
  1. με το Ν.3174/2003 (Άρθρο 9, παρ. 6) και με τη μετονομασία του κλάδου «Τεχνολογικών Εφαρμογών» σε «Τ.Ε. Μηχανικών» αναγνωρίστηκε από την πολιτεία ο σημαντικός ρόλος των Μηχανικών Τ.Ε.Ι στη Δημόσια Διοίκηση,
  2. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (με πιο πρόσφατο το Ν.3839/2010, «Σύστημα επιλογής Προϊστάμενων στο Δημόσιο») οι Πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι έχουν δικαίωμα να αναλάβουν Διευθυντικά καθήκοντα.
  θεωρούμε αδιανόητο το γεγονός ότι με βάση την παρ. 4 του Άρθρου 4 οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί περιορίζονται σε επίβλεψη συνεργείων με προσωπικό από «έντεκα (11) έως και είκοσι (20) άτομα» !
  Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε την τροποποίηση της παρ.4 του Άρθρου 4 ως εξής:
  «4. Σε συνεργεία με προσωπικό από πέντε (5) έως και δεκαπέντε (15) άτομα, η επίβλεψη ασκείται τουλάχιστον από κατόχους διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της περίπτωσης (γ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος.
  Σε συνεργεία με προσωπικό πάνω από δεκαέξι (16) άτομα ασκείται αποκλειστικά από πτυχιούχους των περιπτώσεων (α) και (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος».

 • Δεν είναι δυνατόν σε Π.Δ. το οποίο καθοριζει διαδικασίες
  αδειοδότησης επιχειρήσεων να εισάγονται άρθρα σχετικά με
  επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτά καθορίζονται απο άλλες διατάξεις
  και αν χρειάζεται κάτι, μπορεί να γίνει με τροποποίηση ή προσθήκη
  στίς ισχύουσες διατάξεις.

  Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να αποσυρθεί.

 • 11 Ιανουαρίου 2012, 17:36 | kremetis bros

  Άρθρο 04: Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων αδειών

  Οι τεχνίτες του άρθρου 03 εδαφίου η ) οι οποίοι έχουν το Πτυχίο μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954 διατηρούν και λειτουργούν νόμιμα Σ.Ε.Μ.Ε

  Να έχουν το δικαίωμα επίβλεψης έως 10 άτομα προσωπικό .

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 17:01 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖ

  ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ. ΕΤΣΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ. Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Η ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΜΗΧΑΝΕΣ. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣΤΑ.

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 18:21 | Σ.Ι.Σ.Ε.Χ.Δ.Α.Μ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΄΄Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων αδειών΄΄

  ……….Τα εδάφια σχετικά με την εργασία επισκευής και συντήρησης των (β) συσκευών αερίων καυσίμων και την απαιτούμενη άδειας άσκησης που αναφέρεται, προκαλούν σύγχυση. Σύμφωνα με τις νομοθεσίες που αναφέρονται (Ν.1575/1985, Π.Δ. 66/21-7-2010 (ΦΕΚ 117 Α), Υ.Α. Οικ. 63557/4698/31-12-10 (ΦΕΚ 2235 Β)) πρόκειται για άδεια άσκησης τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Δηλαδή ο κάτοχος της παραπάνω άδειας άσκησης που αναφέρεται στα ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ θα μπορεί να αναλαμβάνει την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων με υγραέριο (LPG), πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) στα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ;
  Εάν κατ’ επέκταση θα πρέπει να εφοδιαστεί με άδεια άσκησης τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ δημιουργούνται τα εξής ερωτήματα: Ποιές θα είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες που θα χορηγούν την άδεια άσκησης τεχνίτη αερίων καυσίμων για την κίνηση των ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ; Οι Διευθύνσεις Μεταφορών οι οποίες χορηγούν την άδεια άσκησης του τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ; ή οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων για τις οποίες προβλέπεται ότι θα χορηγούν τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των ΣΕΜΕ; και με ποιες προϋποθέσεις καθώς από την παραπάνω νομοθεσία προκύπτει ότι όλες οι προϋποθέσεις αφορούν τα ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (π.χ. κάτοχος άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, προϋπηρεσία σε συνεργείο τοποθέτησης, συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ με υγραέριο (LPG), πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) ).
  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για να μπορούν να ενταχθούν και οι τεχνίτες μηχανημάτων έργων στο Π.Δ.66/2010 ώστε κατ’ επέκταση να μπορούν να εφοδιαστούν με άδεια άσκησης τεχνίτη αερίων καυσίμων για την κίνηση των ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ θα πρέπει στο Π.Δ. 66/21-7-2010 (ΦΕΚ 117 Α) να προστεθεί στο άρθρο 2 παρ. 1. α) να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων και επίσης να προστεθεί στο άρθρο 2 παρ. β) ο κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων να έχει προϋπηρεσία σε όμοια εργασία συνεργείου τοποθέτησης, συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων μηχανημάτων έργων με υγραέριο (LPG), πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) έξι (6) μήνες τουλάχιστον.
  Επίσης η Υπουργική Απόφαση Οικ. 63557/4698/31-12-10 (ΦΕΚ 2235 Β) έχει τροποποιηθεί με την Υπουργική Απόφαση Οικ. 23732/2274/16-6-11 (ΦΕΚ 1269 Β).
  Οι παραπάνω Υ.Α αναφέρονται στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος (150 ώρες για αέρια καύσιμα δηλαδή υγραέριο και φυσικό αέριο σε ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) ή (100 ώρες μόνο για υγραέριο σε ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) και εκδόθηκαν κατά εξουσιοδότηση του Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ/208/Α’/10-12-2010) άρθρο 10 παρ. 7 σύμφωνα με τον οποίο εναλλακτικά, αντί της προϋπηρεσίας αρκεί η επιτυχής παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος.
  _____________________________________________________________________

  ……….Η παράγραφος 4

  να τροποποιηθεί ως εξής:

  ΄΄4. Σε συνεργεία με προσωπικό από δέκα (10) έως και δέκα πέντε (15) άτομα, η επίβλεψη ασκείται τουλάχιστον από κατόχους διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της περίπτωσης (γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος. Σε συνεργεία με προσωπικό από δέκα έξι (16) έως και είκοσι πέντε (25) άτομα, η επίβλεψη ασκείται τουλάχιστον από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 3 και σε συνεργεία με προσωπικό πάνω από είκοσι έξι (26) άτομα ασκείται αποκλειστικά από πτυχιούχους της περίπτωσης (α) της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος. ΄΄

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη τροποποίηση προτείνεται γιατί όσες επιχειρήσεις ΣΕΜΕ διαθέτουν προσωπικό, δεν συνεπάγεται ότι είναι όλοι τεχνίτες αλλά υπάρχουν υπάλληλοι με διοικητικές, λογιστικές, εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες και για το λόγο αυτό ζητάμε αύξηση των ατόμων του προσωπικού όπου η επίβλεψη πρέπει να ασκείται από κατόχους αντίστοιχου διπλώματος.

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 21:20 | stergios

  . Άρθρο 04
  Παράγραφος 1.
  Πρόταση είναι να αναφέρονται αναλυτικά όλα τα συστήματα όπως είναι διατυπωμένα παρακάτω η να μην αναφέρεται κανένα σύστημα και να μπει η φράση (επισκευάζει και συντηρεί όλα τα συστήματα και υποσυστήματα των Μ.Ε).
  Διότι όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση δημιουργεί πολλές αμφιβολίες στο ποιος θα επισκευάζει τα συστήματα που δεν αναφέρονται
  α) την συντήρηση και επισκευή του κινητήρα, β) του συστήματος μετάδοσης κίνησης , γ) του υδραυλικού συστήματος , δ) του συστήματος διεύθυνσης, ε) του συστήματος πέδησης, ζ) της καμπίνας του χειριστή, η) της εξάρτησης ανύψωσης του κάδου, (μπούμα) θ) τον κάδο,(κουβάς), ι) την λεπίδα προώθησης (μαχαίρι), το ripper, (αναμοχλευτής), κ) και ολόκληρης της μηχανολογικής γενικά εγκατάστασης του μηχανήματος, λ) των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων αυτών. Επίσης ελέγχει την καλή τεχνική και λειτουργική κατάσταση κάθε άλλου επιμέρους μηχανισμού απαραίτητου για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.
  ΠΡΟΣΟΧΗ : H λέξη δυναμοδότης (PTO) Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται μόνο στα αγροτικά μηχανήματα είναι άσχετο με τα Μ.Ε.

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 15:55 | kremetis bros

  Άρθρο 04
  Παράγραφος 1.
  Πρόταση είναι να αναφέρονται αναλυτικά όλα τα συστήματα όπως είναι διατυπωμένα παρακάτω η να μην αναφέρεται κανένα σύστημα και να μπει η φράση (επισκευάζει και συντηρεί όλα τα συστήματα και υποσυστήματα των Μ.Ε).
  Διότι όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση δημιουργεί πολλές αμφιβολίες στο ποιος θα επισκευάζει τα συστήματα που δεν αναφέρονται
  α) την συντήρηση και επισκευή του κινητήρα, β) του συστήματος μετάδοσης κίνησης , γ) του υδραυλικού συστήματος , δ) του συστήματος διεύθυνσης, ε) του συστήματος πέδησης, ζ) της καμπίνας του χειριστή, η) της εξάρτησης ανύψωσης του κάδου, (μπούμα) θ) τον κάδο,(κουβάς), ι) την λεπίδα προώθησης (μαχαίρι), το ripper, (αναμοχλευτής), κ) και ολόκληρης της μηχανολογικής γενικά εγκατάστασης του μηχανήματος, λ) των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων αυτών. Επίσης ελέγχει την καλή τεχνική και λειτουργική κατάσταση κάθε άλλου επιμέρους μηχανισμού απαραίτητου για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.
  ΠΡΟΣΟΧΗ : H λέξη δυναμοδότης (PTO) Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται μόνο στα αγροτικά μηχανήματα είναι άσχετο με τα Μ.Ε.
  Παράγραφος 4.
  Λόγο του βάρους και του όγκου των Μ.Ε έχουν καταταγεί στον Α. βαθμό επικινδυνότητας
  Να γίνει μέχρι 4 άτομα οι πτυχιούχοι των Ι.Ε.Κ
  Α.Τ.Ε.Ι 5 έως 15
  Και Α.Ε.Ι από 16 και άνω

 • 11 Δεκεμβρίου 2011, 08:22 | ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4, είναι γραμμένες λάθος οι αντιστοιχίσεις παραπομπών που αναφέρονται για το άρθο 3.
  Π.χ:
  …. Σε συνεργεία με προσωπικό από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) άτομα, η επίβλεψη ασκείται τουλάχιστον από πτυχιούχους τριτοβάθμειας εκπαίδευσης της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 3….

  Θα πρέπει να γίνει: …… της περίπτωσης (β) της παρ. 2 του άρθρου 3….

 • 11 Δεκεμβρίου 2011, 08:35 | ΒΑΣΙΛΗΣ Π

  Για όνομα του θεού! Εάν το συνεργείο αποτελείται απο 20+ άτομα πρέπει μόνο να είναι απο Πολυτεχνείο ο υπεύθυνος?? Τι αγκυλώσεις είναι αυτές? Τον Ν.3549/2007 παράγραφο 2 τον γνωρίζετε? Εάν το πολυτεχνείο θεωρεί ότι επειδή έχει πρόγραμμα σπουδών 5 έτη, πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός αρμοδιοτήτων τότε αυτόματα αναιρείται ο Ν.3549/2007 ? Ας πάρουν οι απόφοιτοί του το τίτλο Mάστερ λόγω των 5 ετών και ας αφήσουν να υπάρχει ισονομία στους αποφοίτους, βάση του ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥ Ν.3549/2007. Έλεος.

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 17:38 | tme

  Άρθρο 05
  Παράγραφος 1.

  β) Αν θέλουμε να έχουμε σύγχρονα και σωστά Σ.Ε.Μ.Ε οι βοηθητικοί χώροι των γραφείων ,λογιστηρίου των W.C αποθήκης εργαλείων κ.τ.λ πρέπει να είναι γύρο στα 50τ.μ ίσως και παραπανω.

  2. Κτήριο
  α)
  Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει Σ.Ε.Μ.Ε
  Σε χώρο εκτός από ισόγειο κτήριο.

  Παράγραφος 3. Δάπεδο Κτηρίου

  Αντιολισθητικό δάπεδο δεν γίνεται σε Σ.Ε.Μ.Ε μαλον πρεπει να αντικατασταθεί λέξη με βιομηχανικό δάπεδο.

  Παράγραφος 5.
  α)
  Δεν είναι δυνατόν τα Σ.Ε.Μ.Ε να χρησιμοποιούν ούτε ανόδους ούτε καθόδους και σε ποιες αίθουσες με διαφορετικά επίπεδα όλα τα Σ.Ε.Μ.Ε λειτουργούν και πρέπει να λειτουργούν σε ισόγειες αίθουσες και δεν είναι αυτοκίνητα να ανεβοκατεβαίνουν σε ράμπες.

  Παράγραφος 6 φωτισμός

  (α) Εάν δεν υπάρχει σε απόσταση 5 με 7 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα στάθμευσης για επισκευή των μηχανημάτων πρίζα 42 volt για ηλεκτρικές λυχνίες (μπαλαντέζα) το συνεργείο θα είναι στο δάπεδο γεμάτο καλώδια .
  Υποχρεωτικά θα αναγράφει την τάση στο κάτω μέρος πινακίδα με κόκκινα γράμματα.

  (β) Όπως και στο (α) 5 με 7 μέτρα να υπάρχει παροχή ρεύματος 220 volt για την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων όπως φορητός τροχός λειάνσεως δράπανος κ.τ.λ.
  Υποχρεωτικά θα αναγράφει την τάση στο κάτω μέρος πινακίδα με κόκκινα γράμματα.

  (γ) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 7 μέτρα να υπάρχει παροχή ρεύματος 380 volt για χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης η αεροτσιμπίδας σκαψίματος ρηγμάτων στο πλαίσιο του μηχανήματος η των εξαρτημάτων αυτού όπως μπούμα κουβάς κ.τ.λ.
  Υποχρεωτικά θα αναγράφει την τάση στο κάτω μέρος πινακίδα με κόκκινα γράμματα.

  (δ) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 7 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα αναμονή αέρος για την χρήση των αεροεργαλείων π.χ αερόκλειδα πιστόλια φυσήματος, πλυσίματος κ.τ.λ.

  (ε) Σε απόσταση 5 με 10 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα παροχή νερού, για πλύσιμο του δαπέδου, και πλήρωσης των συστημάτων ψύξης των μηχανημάτων.
  Οι παραπάνω παροχές νερού σε μεγαλύτερες αποστάσεις απαιτούνται και από την πυροσβεστική για πυροσβεστικές φωλιές

  (ζ) Απαραίτητα σε απόσταση 5 με 7 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα αναμονή απαγωγής καυσαερίων .

  Παράγραφος 9 Τάφρος επιθεώρησης- ανυψωτήρες
  Πρέπει να καταργηθεί η παράγραφος δεν εξυπηρετεί στα Σ.Ε.Μ.Ε κανένα Μ.Ε δεν σηκώνεται να επισκευαστή με ανυψωτήρες.
  Οι ανυψωτήρες ισχύουν μόνο για τα αυτοκίνητα. Στα Σ.Ε.Μ.Ε είναι απαραίτητη γερανογέφυρα .

  παράγραφος 7. Αερισμός

  Εδάφιο β ) γ ) δ ) και ε ) πρέπει να καταργηθούν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση στα Σ.Ε.Μ.Ε
  Παράγραφος 8. Θέρμανση

  Εδάφιο β ) γ ) δ ) ε ) στ ) και ζ ) πρέπει να καταργηθούν.
  Ολα αυτά προσβλέποντα από τον κτηριοδομικό κανονισμό άρθρο 25,26α,26β,27α, και έχει υποχρεωτική εφαρμογή.

  Ύψος οροφής 10 .
  Τα 5 μέτρα ύψος δεν επαρκούν ούτε για τα μέτρια Μ.Ε σε ένα Σ.Ε.Μ.Ε το ύψος των Σ.Ε.Μ.Ε πρέπει να είναι το ελάχιστο 7 μέτρα και άνω.
  Αυτό το θέμα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη, διότι αν το ύψος θα είναι 5 μέτρα πρέπει να υπολογίσουμε και ενάμιση μέτρο περίπου για την γερανογέφυρα όποτε θα μας μείνει καθαρό ύψος 3,50 μέτρα .

  Παράγραφος 13. ωφέλιμες επιφάνειες

  τα 180 τ.μ δεν επαρκούν για ένα Σ.Ε.Μ.Ε
  Για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε η επιφάνεια του χώρου εργασιών πρέπει να είναι το ελάχιστο 400 τ.μ. ώστε να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν τα Μ.Ε και να υπάρχει και ο κατάλληλος χώρος που χρειάζεται για τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα τα οποία χρειάζονται και αυτά τον δικό τους χώρο να επισκευαστούν η να συντηρηθούν.
  Αν συμβεί κάτι τέτοιο και δεν επαρκεί ο στεγασμένος χώρος θα είμαστε αναγκασμένοι να επισκευάζουμε τα .Μ.Ε στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο το οποίο απαγορεύει το παρόν Π/Δ. δείτε Άρθρο 05 παράγραφος 2 Κτίριο εδάφιο β)

  Γήπεδο Τα 1000 τ.μ για ένα Σ.Ε.Μ.Ε δεν επαρκούν για εγκαταστάσεις ,και βοηθητικούς χώρους που απαιτούνται στα Σ.Ε.Μ.Ε του 2012.
  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη το κτήριο και οι βοηθητικοί χώροι που απαιτούνται λόγο του όγκου των Μ.Ε του βάρους και τα μέσα μεταφοράς αυτόν για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στο συνεργείο π.χ επικαθήμενες νταλίκες μεταφοράς των Μ.Ε.
  Αν συμβεί το αντίθετο με τους χώρους που απαιτούνται θα είναι αναγκασμένοι οι οδηγοί των μέσων μεταφοράς και οι χειριστές των Μ.Ε φορτώνουν και να ξεφορτώνουν τα Μ.Ε στους δρόμους.
  Θα υπαρχή τεράστιο πρόβλημα στο κλείσιμο των δρόμων (κυκλοφοριακή συμφόρηση)
  θα πραγματοποιείται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των ερπυστριωφόρων Μ.Ε μεγάλη φθορά και βλάβη στην άσφαλτο.
  Και το κυριότερο σε περίπτωση ατυχήματος ποιος θα φέρει την ευθύνη ;;;;;;;
  Υπό νορμάλ συνθήκες ένα Σ.Ε.Μ.Ε χρειάζεται τουλάχιστον 4000 τ.μ οικόπεδο για το κτήριο και τους βοηθητικούς χώρους

  ΣΕΙΜΕΙΩΣΗ
  Η περίπτωση που αναφέρεται στο σχέδιο προς διαβούλευση του Π/Δ μπορεί να γίνει μόνο για το γήπεδο στην περίπτωση που θα υπάρξει ομαδική εγκατάσταση Σ.Ε.Μ.Ε σε έναν ενιαίο χώρο οπότε ίσως το γήπεδο για την κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι περίπου στα 1300 τ.μ για την κάθε επιχείρηση.

  εδάφιο i)
  Τα Σ.Ε.Μ.Ε που θα ασχολούνται και με αέρια καύσιμα τα 50 τ.μ για τα Μ.Ε δεν επαρκούν χρειάζονται τουλάχιστον 100 τ.μ διότι οι περισσότεροι κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμο αέριο στην χώρα μας και χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια για την θέρμανση αλλά και σύγχρονος για την παραγωγή ενέργειας τύπος κινητήρα G3520 GAS ENGINE 2500 KWA διαστάσεων μήκος 6m πλάτος 1,8 m, ύψος 2,4m, και βάρος 18,350 kg, δεν χωράει να τοποθετηθεί σε χώρο με εμβαδόν 50 τ.μ. και να έχει και ικανοποιητικό χώρο για να γίνουν οι επισκευές γύρω από αυτό.

  14 εξοπλισμός

  Ο εξοπλισμός που αναφέρεται δεν ανταποκρίνεται ούτε για περονοφόρα 7 με 10 τόνων.
  Για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε ο λιγότερος απαραίτητος εξοπλισμός είναι ο παρακάτω

  Εδώ το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να διαχωριστή ο εξοπλισμός
  α ) Στον απαραίτητο εξοπλισμό. και
  β ) Στον προαιρετικό εξοπλισμό .

  Δηλαδή από το 1 έως το 5 να είναι προαιρετικός όποτε τα υπόλοιπα συνεργεία να εξυπηρετούνται από συναδέλφους οι οποίοι διαθέτουν τον προαιρετικό εξοπλισμό .
  Για τον υπόλοιπο εξοπλισμό δηλαδή από το 6 έως το 72 πρέπει να είναι απαραίτητος για όλα τα συνεργεία , ειδάλλως δυστυχώς δεν θα έχουμε συνεργεία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μηχανημάτων.

  1. Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα Αποσυναρμολόγησης – Συναρμολόγησης Ερπυστριών, μετά των παρελκόμενων της (μήτρες η καλούπια, καλίμπρες κ.λ.π.).
  2. Ηλεκτρουδραυλικός Ξεβιδωτής πέδιλων Ερπυστριών.
  3. Ηλεκτρική Ανέμη Τυλίγματος Ερπυστριών.
  4. Κάθετη Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα ξεπρεσαρίσματος ραούλων (αδρανών τροχών-τεμπέληδων – πολλαπλών χρήσεων).100 ton και άνω.
  5. Μηχάνημα επιμεταλλώσεων ραούλων και αδρανών τροχών (Τεμπέληδων).
  6. Τόρνος 2,5 μέτρα και άνω. (1)
  7. Πλυντήριο πλυσίματος με ζεστού & κρύου νερού 150 BAR 15 litra ανά λεπτό και άνω (1)
  8. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστροφική, η ανόρθωσης 350- 400Α. (1)
  9. Αυτόματη Ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος 350Α -380Α. (1)
  10. Αεροσυμπιεστής 500L και άνω. (1)
  11. Γερανογέφυρα 4 τόνων και άνω (1)
  12. Φορητό Boring (Με δυνατότητα επιμετάλλωσης οπών και τορνάρισμα). (1)

  13. Aερόκλειδα
  Aερόκλειδο ½, (1)
  Aερόκλειδο ¾, (1)
  Aερόκλειδο 1’’ (1)

  14. Φορητό δράπανο (Από 2mm- 16mm). (1)
  15. Σταθερός δράπανος κολονάτος 1HP και άνω (1)
  16. Μαγνητική βάση Φορητού δραπάνου (1)
  17. Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, τροχοί λειάνσεως και κοπής.

  800 watt (1)
  και 2.000 watt (1)

  18. Τροχός σταθερός δίδυμος από την μια πλευρά με πέτρα λείανσης κοπιδιών κ.τ.λ ,και από την άλλη πλευρά συρματόβουρτσα . (1) 300 watt και άνω

  19. Σειρά μικρομέτρων, τρύπας, (1) και άξονα. (3)
  20. Σειρά παχυμέτρων. (3)
  21. Σειρά Οργάνων μετρήσεως πιέσεων – υδραυλικών συστημάτων, (Transmission, torque converter κ.λ.π.). (6) από ( ο p.s.i. ) έως ( 6.000 p.s.i. ) η αντίστοιχης μονάδας μέτρησης ( BAR ) κ.τ.λ
  22. Ηλεκτρονικό στροφόμετρο (Με φωτοκύτταρο). (1)
  23. Φορητή πρέσα SPROCET (πολλαπλών χρήσεων). (1)
  24. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός (Γερμανικά, (2)
  25. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός πολύγωνα, (2)
  26. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός γερμανοπολύγωνα, (2)
  27. Σειρές Κατσαβίδια, ίσια (2)
  28. Σειρά Κατσαβίδια σταυρωτά (1)
  29. Συσκευή έλεγχου ακροφυσίων (μπεκ) (1)
  30. Πλήρες σειρά καρυδάκια ½. (2)
  31. Πλήρες σειρά καρυδάκια ¾. (2)
  32. Πλήρες σειρά καρυδάκια 1’’ (2)
  33. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και ανοίγει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  34. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και κλίνει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  35. Ειδικά εργαλεία χρονισμού κινητήρων Μηχανημάτων έργων, ρυθμίσεων (καλίμπρες). Ανάλογα με τους τύπους των μηχανημάτων που ασχολείται.
  36. Τάκοι διαφόρων διαστάσεων για τρακάρισμα των μηχανημάτων (χρησιμοποιούμε πάντα μόνο ξύλο πεύκου για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια ).
  37. Πάγκοι εργασίας ( σταθεροί με μόρσες σταθερές στους πάγκους). (2)
  38. Πάγκοι εργασίας( φορητοί). (2)
  39. Γρύλοι φορητοί.
  40. 5 τον (1)
  41. 20 τον (2)
  42. 50 τον (1)
  43. Κροκόδειλος(10 τον.) και άνω. (1)
  44. Βαλβολινέρες (1) και άνω.
  45. Γρασαδόροι (1) και άνω.
  46. Τρυπάνια(Από 2mm-40mm).
  47. Κολαούζα (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  48. Φιλιέρες (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  49. Φορτιστής μπαταριών 12V και 24V. (1)
  50. Φορητές εργαλειοθήκες για κινητά συνεργεία (1) και άνω.
  51. Οξυγονοκόλληση πλήρης. (1) (Μετά των παρελκόμενων για συγκόλληση, και κοπή μετάλλων).
  52. Περονοφόρο (για την εξυπηρέτηση εντός και εκτός χώρου εργασιών). (1)
  53. Επαγγελματικό αυτοκίνητο για κινητό συνεργείο κλειστό (κλούβα) η pick up ανοιχτή καρότσα. (1)
  54. Συσκευή πληρώσεως αζώτου. (1)
  55. Συσκευή αεροτσιμπίδας arcer για σκάψιμο ρηγμάτων . (1)
  56. Συσκευή λιπάνσεως αυτολίπαντων ερπυστριών. (1)
  57. Κασετίνα με όργανο μέτρησης συμπίεσης κινητήρων (1)
  58. Σφυριά πένας (1).
  59. Σφυριά μπάλας (2)
  60. Βαριοπούλες (2).
  61. Βαριά 5 κιλών (1).
  62. Βαριά 10 κιλών (1).
  63. Λοστοί (2) .
  64. Ζουμπάδες σειρά (1).
  65. Σκρόπιες σειρά (1).
  66. Κοπίδια (2) .
  67. Συρματόσχοινα.
  68. Ιμάντες.
  69. Ναυτικά κλειδιά.
  70. Μετατροπέας ροπής κοχλιών και περικοχλίων 5:1 3/4 μανέλα 2.000 idf. (1)
  71. (Δυναμόκλειδα).
  0 – 50 idf. μικρό (1)
  20 – 100 idf. μεσαίο (1)
  100 – 400 idf. μεγάλο (1)
  72. Φορητός υπολογιστής με τα κατάλληλα προγράμματα διάγνωσης διαγραφής βλαβών, και καλώδια σύνδεσης

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 17:02 | tme

  Άρθρο 04
  Παράγραφος 1.
  Πρόταση είναι να αναφέρονται αναλυτικά όλα τα συστήματα όπως είναι διατυπωμένα παρακάτω η να μην αναφέρεται κανένα σύστημα και να μπει η φράση (επισκευάζει και συντηρεί όλα τα συστήματα και υποσυστήματα των Μ.Ε).
  Διότι όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση δημιουργεί πολλές αμφιβολίες στο ποιος θα επισκευάζει τα συστήματα που δεν αναφέρονται
  α) την συντήρηση και επισκευή του κινητήρα, β) του συστήματος μετάδοσης κίνησης , γ) του υδραυλικού συστήματος , δ) του συστήματος διεύθυνσης, ε) του συστήματος πέδησης, ζ) της καμπίνας του χειριστή, η) της εξάρτησης ανύψωσης του κάδου, (μπούμα) θ) τον κάδο,(κουβάς), ι) την λεπίδα προώθησης (μαχαίρι), το ripper, (αναμοχλευτής), κ) και ολόκληρης της μηχανολογικής γενικά εγκατάστασης του μηχανήματος, λ) των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων αυτών. Επίσης ελέγχει την καλή τεχνική και λειτουργική κατάσταση κάθε άλλου επιμέρους μηχανισμού απαραίτητου για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.

  ΠΡΟΣΟΧΗ : H λέξη δυναμοδότης (PTO) Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται μόνο στα αγροτικά μηχανήματα είναι άσχετο με τα Μ.Ε.

  Παράγραφος 4.
  Λόγο του βάρους και του όγκου των Μ.Ε έχουν καταταγεί στον Α. βαθμό επικινδυνότητας
  Να γίνει μέχρι 4 άτομα οι πτυχιούχοι των Ι.Ε.Κ
  Α.Τ.Ε.Ι 5 έως 15
  Και Α.Ε.Ι από 16 και άνω

 • Άρθρο 4, παράγραφος 4: αναφέρεται συνεχώς στην παράγραφο 3 του άρθρου 3. Μήπως εννοεί την παράγραφο 2;

  Επίσης, είναι απαράδεκτο να μην επιτρέπεται σε αποφοίτους Α.Τ.Ε.Ι. να ασκούν επίβλεψη σε συνεργεία που διαθέτουν πάνω από 20 άτομα προσωπικό! 8 εξάμηνα σπουδών σε κρατικό τριτοβάθμιο ίδρυμα δεν αρκούν για να συντονίσεις και να επιβλέψεις π.χ. 25 ή 30 τεχνίτες ενός συνεργείου;

  Κάποτε πρέπει να πάψουν οι συντεχνιακές πρακτικές και να επικρατήσει η λογική σε αυτήν τη χώρα! Τα αποτελέσματά αυτών των μεθοδεύσεων όλα τα προηγούμενα χρόνια τα βλέπουμε πλέον όλοι στην καθημερινότητά μας!

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 19:03 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ.

  Βλεπω οτι συνεχιζεται η ιδια τακτικη «αντικειμενικου» διαχωρισμου οπως και στον Ν.1575/85 όπου επιβλεψη συνεργειων με προσωπικό ανω των 20 ατομων γινεται μονο απο διπλωματουχους συναδελφους. Ειδικά σε τέτοιου είδους περιβάλλον και εργασίες το λογικό θα ήταν το ακριβως αντίθετο και δεν υπερβάλω καθόλου!
  Θα παρακαλούσα συναδέλφους τεχνολόγους αλλα και διπλωματουχους να το επιβεβαιώσουν. Επιτελους ας γνωμοδοτησει καποιος σχετικός και ας αλλάξουμε τους νομους προσαρμόζοντας τους στην σημερινη εποχή, δεν μπορει να συνεχιζουμε κατι που νομοθετήθηκε πριν απο 30 χρόνια οπου οι συνθήκες ηταν εντελως διαφορετικες.

  Με εκτίμηση

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 14:32 | ΠΕΤΡΟΣ

  Παράγραφος 1
  Πρόταση είναι να αναφέρονται αναλυτικά όλα τα συστήματα όπως είναι διατυπωμένα παρακάτω η να μην αναφέρεται κανένα σύστημα και να μπει η φράση (επισκευάζει και συντηρεί όλα τα συστήματα και υποσυστήματα των Μ.Ε).
  Διότι όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση δημιουργεί πολλές αμφιβολίες στο ποιος θα επισκευάζει τα συστήματα που δεν αναφέρονται
  α) την συντήρηση και επισκευή του κινητήρα, β) του συστήματος μετάδοσης κίνησης , γ) του υδραυλικού συστήματος , δ) του συστήματος διεύθυνσης, ε) του συστήματος πέδησης, ζ) της καμπίνας του χειριστή, η) της εξάρτησης ανύψωσης του κάδου, (μπούμα) θ) τον κάδο,(κουβάς), ι) την λεπίδα προώθησης (μαχαίρι), το ripper, (αναμοχλευτής), κ) και ολόκληρης της μηχανολογικής γενικά εγκατάστασης του μηχανήματος, λ) των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων αυτών. Επίσης ελέγχει την καλή τεχνική και λειτουργική κατάσταση κάθε άλλου επιμέρους μηχανισμού απαραίτητου για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.
  H λέξη δυναμοδότης (PTO) πρέπει να εξαλειφτεί είναι πλέον ανύπαρκτη στα Μ.Ε χρησιμοποιείται μόνο στα αγροτικά μηχανήματα

  Παράγραφος 4
  Λόγο του βάρους και του όγκου των Μ.Ε έχουν καταταγεί στον Α. βαθμό επικινδυνότητας
  Να γίνει μέχρι 4 άτομα οι πτυχιούχοι των Ι.Ε.Κ
  Α.Τ.Ε.Ι 5 έως 15
  Και Α.Ε.Ι από 16 και άνω

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 11:04 | john

  Παράγραφος 1
  Πρόταση είναι να αναφέρονται αναλυτικά όλα τα συστήματα όπως είναι διατυπωμένα παρακάτω η να μην αναφέρεται κανένα σύστημα και να μπει η φράση (επισκευάζει και συντηρεί όλα τα συστήματα και υποσυστήματα των Μ.Ε).
  Διότι όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση δημιουργεί πολλές αμφιβολίες στο ποιος θα επισκευάζει τα συστήματα που δεν αναφέρονται
  α) την συντήρηση και επισκευή του κινητήρα, β) του συστήματος μετάδοσης κίνησης , γ) του υδραυλικού συστήματος , δ) του συστήματος διεύθυνσης, ε) του συστήματος πέδησης, ζ) της καμπίνας του χειριστή, η) της εξάρτησης ανύψωσης του κάδου, (μπούμα) θ) τον κάδο,(κουβάς), ι) την λεπίδα προώθησης (μαχαίρι), το ripper, (αναμοχλευτής), κ) και ολόκληρης της μηχανολογικής γενικά εγκατάστασης του μηχανήματος, λ) των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων αυτών. Επίσης ελέγχει την καλή τεχνική και λειτουργική κατάσταση κάθε άλλου επιμέρους μηχανισμού απαραίτητου για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.
  H λέξη δυναμοδότης (PTO) πρέπει να εξαλειφτεί είναι πλέον ανύπαρκτη στα Μ.Ε χρησιμοποιείται μόνο στα αγροτικά μηχανήματα

  Παράγραφος 4
  Λόγο του βάρους και του όγκου των Μ.Ε έχουν καταταγεί στον Α. βαθμό επικινδυνότητας
  Να γίνει μέχρι 4 άτομα οι πτυχιούχοι των Ι.Ε.Κ
  Α.Τ.Ε.Ι 5 έως 15
  Και Α.Ε.Ι από 16 και άνω