Άρθρο 10: Υποχρεώσεις, Έλεγχος-Επιθεώρηση συνεργείων

1. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων έργων πρέπει να εκτελούνται υπεύθυνα και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής σε ότι αφορά τη διαχείριση των μηχανημάτων έργων.
2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (Δ/νσεις ή Τμήματα Τεχνικών Έργων) ελέγχουν τα συνεργεία για να διαπιστώσουν την καλή εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των μηχανημάτων έργων με προορισμό τη σωστή τεχνική, την καλή λειτουργία κάθε είδους μηχανολογικών εγκαταστάσεων και γενικά την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της λειτουργίας τους. Ο έλεγχος διενεργείται από τεχνικό υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας Διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.
Οι έλεγχοι – επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται κατά την κρίση της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της πενταετίας από τον προηγούμενο έλεγχο – επιθεώρηση. Μετά το τέλος του ελέγχου συντάσσεται έκθεση αυτοψίας με τις υπάρχουσες παρατηρήσεις και προτάσεις.
3. Εάν κατά τον έλεγχο παρατηρηθούν ελλείψεις στον εξοπλισμό του συνεργείου και άλλες παραλείψεις που προβλέπονται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, με απόφαση του Περιφερειάρχη παρέχεται προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών, η οποία μπορεί να παρατείνεται μέχρι οκτώ (8) μήνες, προκειμένου ο υπεύθυνος του συνεργείου να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της έκθεσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, αφαιρούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη και κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του συνεργείου και ακολουθείται η διαδικασία σφράγισης που προβλέπεται από το άρθρο 12 του παρόντος διατάγματος.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 11:31 | Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Στην παράγραφο 2 του Άρθρου η χρήση του Τίτλου «Τεχνολόγος Μηχανικός» δεν είναι ορθή, διότι έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3174/2003, Άρθρο 9, παρ. 6 και Π.Δ 388/1989).
  Προκειμένου το σχέδιο Π.Δ να είναι σύννομο, όπου στο κείμενο υπάρχει ο όρος «Τεχνολόγος Μηχανικός» πρέπει να αντικατασταθεί με τον τίτλο «Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε.»

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 21:56 | stergios

  Οκ Άρθρο 10: Υποχρεώσεις, Έλεγχος-Επιθεώρηση συνεργείων
  1. Παράγραφος
  Συμφωνούμε απόλυτα με την παράγραφο πολύ σωστή
  Ο εξοπλισμός που αναφέρεται κυρίες και κύριοι της ομάδας εργασίας σύνταξης του παρόντος π/δ στο άρθρο 5 παράγραφος 14 πιθανός να μην αρκεί ούτε για πολύ μικρά περονοφόρα με 5 τον ανυψωτική ικανότητα.
  Ένα μέτριο μηχάνημα έργων ζυγίζει από 25 μέχρι 40 τόνους τα περισσότερα μηχανήματα έργων που χρησιμοποιούνται στην χώρα μας ξεκινάμε από 25 τόνους μέχρι και 60 με 70 τόνους ,ενώ τα μεγαλύτερα που εργάζονται στα ορυχεία και μεταλλεία κ.τ.λ ξεπερνάμε και στους 100 τόνους για να επισκευάσουν και να συντηρηθούν αυτά τα Μ.Ε κυρίες και κύριοι θέλουν αρκετό και ακριβό σε κόστος εξοπλισμό αλά και υποδομή σε εγκαταστάσεις και χώρους .ούτε το ύψος του κτηρίου είναι επαρκεί τα 5 μέτρα που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 10 ούτε το κτίσμα τα 180 μέτρα που αναφέρεται στην παράγραφο 13 ωφέλιμες επιφάνειες αλά ούτε και τα 1000 μέτρα γήπεδο που αναφέρεται και αυτό στην παράγραφο 13
  2. Παράγραφος
  Ο καλύτερος τρόπος να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε σωστά και υπεύθυνα είναι να υπάρχει αντίστοιχη στήλη στο βιβλίο έργου των Μ..Ε το όποιο τηρούν υποχρεωτικά από τον Κ.Β.Σ και κάθε επισκευή η συντήρηση που γίνεται να γράφεται υποχρεωτικά και να σφραγίζεται το βιβλίο από το νόμιμο συνεργείο και τον νόμιμο τεχνίτη .

 • 13 Δεκεμβρίου 2011, 21:24 | kremetis bros

  Άρθρο 10: Υποχρεώσεις, Έλεγχος-Επιθεώρηση συνεργείων
  1. Παράγραφος
  Συμφωνούμε απόλυτα με την παράγραφο πολύ σωστή
  Με τι εξοπλισμό όμως ;;;;;;;;
  Ο εξοπλισμός που αναφέρεται κυρίες και κύριοι της ομάδας εργασίας σύνταξης του παρόντος π/δ στο άρθρο 5 παράγραφος 14 πιθανός να μην αρκεί ούτε για πολύ μικρά περονοφόρα με 5 τον ανυψωτική ικανότητα.
  Ένα μέτριο μηχάνημα έργων ζυγίζει από 25 μέχρι 40 τόνους τα περισσότερα μηχανήματα έργων που χρησιμοποιούνται στην χώρα μας ξεκινάμε από 25 τόνους μέχρι και 60 με 70 τόνους ,ενώ τα μεγαλύτερα που εργάζονται στα ορυχεία και μεταλλεία κ.τ.λ ξεπερνάμε και στους 100 τόνους για να επισκευάσουν και να συντηρηθούν αυτά τα Μ.Ε κυρίες και κύριοι θέλουν αρκετό και ακριβό σε κόστος εξοπλισμό αλά και υποδομή σε εγκαταστάσεις και χώρους .ούτε το ύψος του κτηρίου είναι επαρκεί τα 5 μέτρα που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 10 ούτε το κτίσμα τα 180 μέτρα που αναφέρεται στην παράγραφο 13 ωφέλιμες επιφάνειες αλά ούτε και τα 1000 μέτρα γήπεδο που αναφέρεται και αυτό στην παράγραφο 13
  Ερώτηση η ομάδα εργασίας του παρόντος Π/Δ γνωρίζει πια είναι τα μηχανήματα έργων ;;;;;;;;
  Θα ήθελα να γνωρίζω η ομάδα εργασίας σύνταξης του Π/Δ έχει δη ποτέ μηχανήματα έργων ;;;;;;;;
  2. Παράγραφος
  Ο καλύτερος τρόπος να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε σωστά και υπεύθυνα είναι να υπάρχει αντίστοιχη στήλη στο βιβλίο έργου των Μ..Ε το όποιο τηρούν υποχρεωτικά από τον Κ.Β.Σ και κάθε επισκευή η συντήρηση που γίνεται να γράφεται υποχρεωτικά και να σφραγίζεται το βιβλίο από το νόμιμο συνεργείο και τον νόμιμο τεχνίτη .
  Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται τρία πράγματα :
  1ον Η φοροδιαφυγή
  2ον Η υπεύθυνη επισκευή και συντήρηση των Μ.Ε
  3ον Η απογραφή , καταγραφή των Μ.Ε που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ από τις υπηρεσίες τις πολιτείας.
  Αυτό εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία από το υπουργείο ανάπτυξης στα ανυψωτικά μηχανήματα γερανοί , γερανογέφυρες ,περονοφόρα κ.τ.λ
  Φ.Ε.Κ 1186 25 Αυγούστου 2003 άρθρο 3

 • 12 Δεκεμβρίου 2011, 09:15 | Κώστας

  Η παράγραφος 1 δεν συμβαδίζει με τον εξοπλισμό που επιλέχτηκε στο άρθρο 5 παράγραφος 14 στο παρόν Π/Δ για να είναι συμβατό αυτό το άρθρο πρέπει ο εξοπλισμός να ανταποκρίνεται στα πραγματικά γεγονότα των Σ.Ε.Μ.Ε .

 • 11 Δεκεμβρίου 2011, 14:07 | psptme

  Η παράγραφος 1 δεν συμβαδίζει με τον εξοπλισμό που επιλέχτηκε στο άρθρο 5 παράγραφος 14 στο παρόν Π/Δ για να είναι συμβατό αυτό το άρθρο πρέπει ο εξοπλισμός να ανταποκρίνεται στα πραγματικά γεγονότα των Σ.Ε.Μ.Ε

 • 11 Δεκεμβρίου 2011, 14:58 | john

  Άρθρο 10
  «Υποχρεώσεις, Έλεγχος-Επιθεώρηση συνεργείων»

  Η παράγραφος 1 δεν συμβαδίζει με τον εξοπλισμό που επιλέχτηκε στο άρθρο 5 παράγραφος 14 στο παρόν Π/Δ για να είναι συμβατό αυτό το άρθρο πρέπει ο εξοπλισμός να ανταποκρίνεται στα πραγματικά γεγονότα των Σ.Ε.Μ.Ε.

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 01:21 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Προυπολογισμος 2012

  Κοστος μισθων 18 δις.
  Κοστος συνταξεων 30 δις.

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 16:36 | ΠΕΤΡΟΣ

  S.O. S ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ