Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

1. Όσοι ασχολούνται σε συνεργεία που επισκευάζουν οποιασδήποτε κατηγορίας μηχανήματα έργων, πρέπει εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εφοδιασθούν με την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ο χρόνος προϋπηρεσίας των ενδιαφερομένων της παραγράφου αυτής λογίζεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία.
2. Τεχνίτες που ασχολούνται με τις εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος και όσοι εκμεταλλεύονται ή συνεκμεταλλεύονται ΣΕΜΕ και ασχολούνται αυτοπρόσωπα με τις πιο πάνω εργασίες και εφόσον οι ανωτέρω δεν έχουν τον κατά το άρθρο 3 τίτλο σπουδών, μπορούν να εφοδιαστούν με την άδεια άσκησης του τεχνίτη ΜΕ μέσα σε τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον έχουν συμπληρώσει ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον οχτώ (8) ετών, η οποία να έχει διανυθεί ολόκληρη μέσα στην τελευταία δεκαπενταετία πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
3. Όσοι εκμεταλλεύονται, κατά την τελευταία τριετία που προηγείται της δημοσίευσης του παρόντος, συνεργεία που επισκευάζουν οποιασδήποτε κατηγορίας μηχανήματα έργων (χωματουργικά, ανυψωτικά, δομικά, λατομείων κ.λ.π.), των οποίων η λειτουργία αποδεικνύεται από συναφείς δηλώσεις εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα πρέπει μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να εφοδιαστούν με τις προβλεπόμενες από το παρόν διάταγμα άδειες, χωρίς να απαλλάσσονται στο διάστημα αυτό από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η κείμενη για τη δραστηριότητά τους νομοθεσία (πολεοδομική, περιβαλλοντική, κ.λ.π.).

 • 1. Η παρ. 2 πρέπει να αφαιρεθεί.
  Δεν είναι ΔΥΝΑΤΌΝ να χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα
  χωρίς καμμιά προϋπόθεση γραμματικών γνώσεων έστω Υ.Ε.
  2. Το χρονικό διάστημα των τριών ετών που αναφέρεται
  στην παρ. 3, πρέπει να γίνει ένα έτος.
  Ακόμη πρέπει να τεθεί σαν απαραίτητη προϋπόθεση η
  νόμιμη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων καθώς επίσης
  και ότι κύρια δραστηριότητά τους ήταν η συντήρηση και
  επισκευή Μ.Ε.

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 19:03 | Σ.Ι.Σ.Ε.Χ.Δ.Α.Μ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΄΄Μεταβατικές διατάξεις΄΄

  ……….Η παράγραφος 3.

  3. Όσοι εκμεταλλεύονται, κατά την τελευταία τριετία που προηγείται της δημοσίευσης του παρόντος, συνεργεία που επισκευάζουν οποιασδήποτε κατηγορίας μηχανήματα έργων (χωματουργικά, ανυψωτικά, δομικά, λατομείων κ.λ.π.), των οποίων η λειτουργία αποδεικνύεται από συναφείς δηλώσεις εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα πρέπει μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να εφοδιαστούν με τις προβλεπόμενες από το παρόν διάταγμα άδειες, χωρίς να απαλλάσσονται στο διάστημα αυτό από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η κείμενη για τη δραστηριότητά τους νομοθεσία (πολεοδομική, περιβαλλοντική, κ.λ.π.).

  να ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ

  με παράλληλη προσθήκη άρθρου …… <> ως εξής:

  ΄΄Αρθρο ……΄΄

  Λειτουργούντα Συνεργεία

  1. Τα συνεργεία επισκευής μηχανημάτων έργων (ΣΕΜΕ) τα οποία λειτουργούν πρέπει, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, να εφοδιαστούν με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Διαφορετικά η πέραν της διετίας λειτουργία του ΣΕΜΕ, χωρίς άδεια λειτουργίας, έχει ως συνέπεια τη σφράγιση του ΣΕΜΕ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος.

  2. Σε όλα τα συνεργεία επισκευής μηχανημάτων έργων (ΣΕΜΕ) τα οποία λειτουργούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και τα οποία δεν είναι δυνατό να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος για να τύχουν άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, μπορούν να εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας ορισμένου χρόνου ισχύος πέντε (5) ετών από της ενάρξεως εφαρμογής του παρόντος. Για την χορήγησή της, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  α) Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, ότι έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από την εκμετάλλευση συνεργείου επισκευής μηχανημάτων έργου ή χωματουργικών ή ανυψωτικών ή δομικών ή λατομείων, ή αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων θεωρημένα από την αρμόδια Οικονομική Εφορία έτσι ώστε να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο τους.

  β) Βεβαίωση του οικείου βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.

  γ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

  δ) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος της προαναφερόμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος, τότε προσκομίζεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενη από το Δελτίο Αναγγελίας Προσλήψεως, ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.

  ε) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)* σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β’/25-10-1990), στο Ν. υπ’ αριθ. 3010/2002 ((ΦΕΚ 91/Α’/25-4-2002) και τη σχετική νομοθεσία. Για τα εν λόγω συνεργεία δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη η χρήση γης της περιοχής εκτός εάν από τις πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται ρητή προθεσμία για την απομάκρυνση χρήσεων διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας θα χορηγείται με ισχύ μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας απομάκρυνσης εφ’ όσον αυτή είναι προγενέστερη της πενταετίας. Για την έκδοση ΑΕΠΟ δεν απαιτείται η προσκόμιση οικοδομικής άδειας και κατόψεων, απαιτείται η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος.
  *είτε υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

  3. H άδεια λειτουργίας ορισμένου χρόνου ισχύος πέντε (5) ετών που χορηγείται στα μη προσαρμοζόμενα ΣΕΜΕ δεν μεταβιβάζεται σε νέο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του ΣΕΜΕ, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ορισμένου χρόνου, είναι νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.) και αποχωρήσει ένας εκ των εταίρων για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. συνταξιοδότηση, θάνατος κλπ.) το ΣΕΜΕ δύναται να συνεχίσει να λειτουργεί με άδεια λειτουργίας ορισμένου χρόνου για την υπόλοιπη διάρκεια μέχρι τη λήξη της στην επωνυμία του/των εναπομείνοντα/των μέλους/μελών. Στην εταιρική σύνθεση του ανωτέρω νομικού προσώπου δεν επιτρέπεται η προσθήκη εταίρου μετά την έκδοση του παρόντος.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η διαγραφή της παραγράφου 3 του άρθρου ΄΄Μεταβατικές διατάξεις΄΄ και η αντικατάστασή της με τις προτάσεις μας είναι ζωτικής σημασίας για τον κλάδο μας. Η ΄΄ασυλία΄΄ των τριών χρόνων που προτείνει το παρόν προεδρικό διάταγμα στα λειτουργούντα ΣΕΜΕ τα οποία δεν είναι δυνατό να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος για να τύχουν άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, ΟΥΤΕ μας καλύπτει, ΟΥΤΕ μας προστατεύει.

  ΘΕΛΟΥΜΕ επιτέλους να αναρτήσουμε άδεια λειτουργίας στα συνεργεία μας την οποία να επιδεικνύουμε και να χρησιμοποιούμε όταν και όπου μας ζητηθεί. Τόσα χρόνια στερηθήκαμε τη δυνατότητα έκδοσης και επίδειξης άδειας λειτουργίας με ότι αυτό συνεπάγεται (αστυνομικούς ελέγχους, καταγγελίες, στέρηση υπαγωγής σε αναπτυξιακούς νόμους κλπ.).

  ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να προστατευθούν οι συνάδελφοι που ασκούν χρόνια το συγκεκριμένο επάγγελμα και στους οποίους απομένει μικρό χρονικό διάστημα μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Η πολιτεία, οφείλει να λάβει υπ’ όψη τους ανθρώπους αυτούς, ώστε να μην υποστούν καταστροφικές συνέπειες. Μοναδική τους επιλογή θα είναι η αναγκαστική σφράγιση της επιχείρησής τους και κατ’ επέκταση η ανεργία καθώς στη δύση της καριέρας τους είναι αδύνατον να ξεκινήσουν από την αρχή.

  ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ χρόνο για τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων μας.

  Η μετεγκατάσταση μιας επιχείρησης ΣΕΜΕ είναι διαδικασία επίπονη και χρονοβόρα αλλά κυρίως απαιτεί μεγάλο κόστος.
  Προϋποθέτει είτε την εύρεση κατάλληλων γηπέδων για την ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών είτε την εύρεση υφιστάμενων κτιρίων που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
  Βασικό κριτήριο είναι η χρήση γης της περιοχής, σε πολλές όμως περιοχές της Ελλάδας δεν έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός με αποτέλεσμα να μην έχουν καθοριστεί με σαφήνεια περιοχές υποδοχής για την ίδρυση και λειτουργία ΣΕΜΕ, όπως περιοχές Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ), περιοχές Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ), Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ), περιοχές Χονδρεμπορίου, κ.λ.π.
  Επίσης η πολιτεία, λόγω και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, αδυνατεί να επενδύσει στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τη στέγαση ΣΕΜΕ, προσφέροντας κίνητρα για τη μετεγκατάστασή μας είτε με τη μορφή επιδοτήσεων, μακροχρόνιων μισθώσεων ή χαμηλότοκων δανείων.
  Επομένως το κόστος της μετεγκατάστασης βαραίνει αποκλειστικά και μόνο εμάς, ειδικά τώρα που όλη η χώρα όπως και ο κλάδος μας συγκεκριμένα βιώνουμε τη χειρότερη οικονομική κρίση. Η πρόβλεψη για ύφεση της οικονομίας τα επόμενα χρόνια και η παύση χορήγησης δανείων από τις Τράπεζες καθιστά ανέφικτη την πραγματοποίηση μίας τέτοιας επένδυσης στο άμεσο μέλλον.
  Καθημερινά αγωνιζόμαστε για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας ώστε τόσο εμείς όσο και οι υπάλληλοί μας να μην οδηγηθούμε στην ανεργία.
  Επειδή το πρόβλημα αφορά εκατοντάδες επιχειρήσεις ΣΕΜΕ σε όλη την επικράτεια ανάγεται πλέον σε μείζον κοινωνικό ζήτημα

  και για το λόγο αυτό

  ΖΗΤΟΥΜΕ από την πολιτεία, τη χορήγηση αδειών λειτουργίας πενταετούς διάρκειας για τα ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ επισκευής μηχανημάτων έργων, ΠΑΝΤΑ μέσα σε πλαίσια και κανόνες τόσο για το περιβάλλον, εφαρμόζοντας αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, όσο και για την ασφάλεια τη δική μας και των επιχειρήσεών μας, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας.

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 10:15 | kremetis bros

  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

  Τα 10 χρόνια που ζητούνται είναι διότι από τον Μάιο του 2005 με την αλλαγή του Νόμου 2516 /97 αρθ.3 παράγραφος (γ) με το τότε νέο Νόμο 3325 /2005 αρθ.3 παράγραφος (γ) δεν μπορούσε να εκδοθεί καμία οικοδομική άδεια αλά και καμιά άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για συνεργείο Μ.Ε στην Ελλάδα . 3325/2005 αρθ.3 παράγραφος (γ)
  Επόμενος οι οικοδομικές άδειες και οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ,για τα συνεργεία Μ.Ε δεν εκδίδονταν διότι δεν υπήρχε κανένας Νόμος .
  Από τις 17/06/2011 μπορούν να εκδίδονται μετά την δημοσίευση του Νόμου 3982/2011 κανονικά. αρθ.18 παράγραφος (γ)
  Επομένως επανήλθε η νομοθεσία στην χώρα μας όπως ήταν πριν το 2005 που ίσχυε ο νόμος 2516/1997 αρθ.3 παράγραφος (γ) όσοι θέλουν να έχουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό είμαι στην διάθεση τους.

 • 13 Δεκεμβρίου 2011, 18:29 | kremetis bros

  Άρθρο 14
  Πρόταση η διατύπωση στην παράγραφο 3 να γίνει όπως παρακάτω χωρίς παραθυράκια .
  ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΗ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΣΥΜΦΕΡΗ
  Παράγραφος 3
  Όσοι εκμεταλλεύονται τα τελευταία (10) χρόνια που προηγείται της δημοσίευσης του παρόντος, συνεργεία που επισκευάζουν οποιασδήποτε κατηγορίας μηχανήματα έργων (χωματουργικά, ανυψωτικά, δομικά, λατομείων κ.λ.π.), των οποίων η λειτουργία του συνεργείου αποδεικνύεται από συναφείς δηλώσεις εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με κύρια δραστηριότητα ως συνεργεία μηχανημάτων έργων και όχι σαν δευτερεύουσα δραστηριότητα θα πρέπει μέσα σε διάστημα (1) ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να εφοδιαστούν με τις προβλεπόμενες από το παρόν διάταγμα άδειες, χωρίς να απαλλάσσονται στο διάστημα αυτό από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η κείμενη για τη δραστηριότητά τους νομοθεσία (πολεοδομική, περιβαλλοντική, κ.λ.π.).άρθρο 5 παράγραφος 12 Εδάφιο α) β) γ) και δ) έτσι είναι ξεκαθαρισμένα τα προεδρικά διατάγματα χωρίς να αφήνουν κανένα παράθυρο.
  Τα 10 χρόνια που ζητούνται διότι από τον Μάιο του 2005 με την αλλαγή του νόμου 2516 /97 με το νόμο 3325 /2005 δεν μπορούσε να εκδοθεί καμία άδεια συνεργείου Μ.Ε στην Ελλάδα μέχρι την δημοσίευση του νόμου 3982/2001 όσοι θέλουν να έχουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό είμαι στην διάθεση τους

 • 12 Δεκεμβρίου 2011, 09:12 | Κώστας

  Το εντός έτους πρέπει να γίνει σε τρεις μήνες από την δημοσίευση του παρόντος

  α) Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για τα ήδη υπάρχοντα νόμιμα συνεργεία μηχανημάτων έργων που διαθέτουν την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της διεύθυνσης βιομηχανίας του Νόμου 207/1967,του Νόμου 2516/1997 και του Νόμου 3982/17/06/2011

  β) Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για όσους έχουν και διαθέτουν το πτυχίο του Ν.Δ 3100 1954 μηχανικού αυτοκινήτων και εκμεταλλεύονται νόμιμα συνεργεία επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων της παραγράφου α) και λειτουργούσαν πριν την δημιουργία της ειδικότητας του τεχνικού μηχανημάτων έργων από τον Ο.Ε.Ε.Κ στην χώρα μας,

 • 12 Δεκεμβρίου 2011, 09:52 | Κώστας

  1. Πριν από τον Νόμο 1575/85 τα νόμιμα συνεργεία λειτουργούσαν βάση του Νόμου 207/67 μετά με τον Νόμο 2516/97 και από τις 17/06/2011 λειτουργούν με το Νόμο 3982/2011
  Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά ότι ίσχυσε με το Π/Δ των αυτοκίνητων Π/Δ 78 άρθρο 22 τι συμβαίνει ;;;;;;;
  Τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτό το Π/Δ ;;;;;;;
  Μήπως είναι προγραμματισμένο να φτάσει για δεύτερη φορά μέχρι το συμβούλιο επικρατείας και να επιστρέψει πάλι όπως έγινε και το έτος 1999;;;;;;;

  Δεν αναφέρεται σε κανένα άρθρο και πρέπει να προστεθούν

  (α) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ περί του αντικείμενου εργασιών.
  ( 1 ) Διότι παρουσιάζεται πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού.
  (2) Προφανώς μεγάλης φοροδιαφυγής π.χ έναρξη στην Δ.Ο.Υ εμπόριο μηχανημάτων έργων.
  (3) Μετά ένα μήνα από την έναρξη μεταβαίνει πάλι στην Δ.Ο.Υ και κάνει μεταβολή και επέκταση εργασιών και σε Σ.Ε.Μ.Ε .
  (4)Χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη χωρίς την τήρηση απαιτούμενων συμβάσεων ανακύκλωσης μολύνοντας το περιβάλλον κ.τ.λ
  (5) Το ίδιο τροπάριο ακλουθείτε και από τα μηχανουργεία, τα ανταλλακτικά κ.τ.λ.
  (β) Να μην θεωρούν παραστατικά οι Δ.Ο.Υ αν δεν προσκομίζεται αντίγραφο θεωρημένο για το γνήσιο από Κ.Ε.Π της άδειας λειτουργίας των Σ.Ε.Μ.Ε

  S.O. S Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πρόβλεψη στο Π/Δ το Δικαίωμα κινητών μανάδων επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων στο εργοτάξιο που έχει προκληθεί βλάβη σε μηχάνημα έργων η πρόκειται να συντηρηθεί το μηχάνημα διότι δεν είναι εύκολη η μεταφορά του λόγο κόστους της μεταφοράς , καθυστέρησης από το έργο κ.τ.λ έχουν αποκλειστικά και μόνο τα νόμιμα συνεργεία του άρθρου 5 του παρόντος με την προϋπόθεση ότι σε κάθε κινητή μονάδα υπάρχει, αντίγραφο της αδείας λειτουργίας θεωρημένο για το γνήσιο από Κ.Ε.Π. η αστυνομικό τμήμα , και επιδεικνύεται εφόσον του ζητηθεί από οπουδήποτε όργανο της πολιτείας .
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
  Αν δεν υπάρξει στο Π/Δ αυτή η παράγραφος η φοροδιαφυγή θα εξακολουθεί να γίνετε όλο και μεγαλύτερη .

 • 11 Δεκεμβρίου 2011, 14:15 | psptme

  1. Πριν από τον Νόμο 1575/85 τα νόμιμα συνεργεία λειτουργούσαν βάση του Νόμου 207/67 μετά με τον Νόμο 2516/97 και από τις 17/06/2011 λειτουργούν με το Νόμο 3982/2011
  Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά ότι ίσχυσε με το Π/Δ των αυτοκίνητων Π/Δ 78 άρθρο 22 τι συμβαίνει ;;;;;;;
  Τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτό το Π/Δ ;;;;;;;
  Μήπως είναι προγραμματισμένο να φτάσει για δεύτερη φορά μέχρι το συμβούλιο επικρατείας και να επιστρέψει πάλι όπως έγινε και το έτος 1999;;;;;;;

  Δεν αναφέρεται σε κανένα άρθρο και πρέπει να προστεθούν

  (α) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ περί του αντικείμενου εργασιών.
  ( 1 ) Διότι παρουσιάζεται πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού.
  (2) Προφανώς μεγάλης φοροδιαφυγής π.χ έναρξη στην Δ.Ο.Υ εμπόριο μηχανημάτων έργων.
  (3) Μετά ένα μήνα από την έναρξη μεταβαίνει πάλι στην Δ.Ο.Υ και κάνει μεταβολή και επέκταση εργασιών και σε Σ.Ε.Μ.Ε .
  (4)Χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη χωρίς την τήρηση απαιτούμενων συμβάσεων ανακύκλωσης μολύνοντας το περιβάλλον κ.τ.λ
  (5) Το ίδιο τροπάριο ακλουθείτε και από τα μηχανουργεία, τα ανταλλακτικά κ.τ.λ.
  (β) Να μην θεωρούν παραστατικά οι Δ.Ο.Υ αν δεν προσκομίζεται αντίγραφο θεωρημένο για το γνήσιο από Κ.Ε.Π της άδειας λειτουργίας των Σ.Ε.Μ.Ε

  Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πρόβλεψη στο Π/Δ το Δικαίωμα κινητών μανάδων επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων στο εργοτάξιο που έχει προκληθεί βλάβη σε μηχάνημα έργων η πρόκειται να συντηρηθεί το μηχάνημα διότι δεν είναι εύκολη η μεταφορά του λόγο κόστους της μεταφοράς , καθυστέρησης από το έργο κ.τ.λ έχουν αποκλειστικά και μόνο τα νόμιμα συνεργεία του άρθρου 5 του παρόντος με την προϋπόθεση ότι σε κάθε κινητή μονάδα υπάρχει, αντίγραφο της αδείας λειτουργίας θεωρημένο για το γνήσιο από Κ.Ε.Π. η αστυνομικό τμήμα , και επιδεικνύεται εφόσον του ζητηθεί από οπουδήποτε όργανο της πολιτείας .

  Προσοχή :
  Η φοροδιαφυγή θα εξακολουθεί να γίνετε όλο και μεγαλύτερη επειδή οι νόμοι και τα Π/Δ παρουσιάζουν αδυναμίες .

  Απαραίτητα φαρμακείο πλήρες οργανωμένο και όχι ένα απλό φαρμακείο.

  Άρθρο 14
  «Μεταβατικές διατάξεις»

  Το εντός έτους πρέπει να γίνει σε τρεις μήνες από την δημοσίευση του παρόντος
  α) Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για τα ήδη υπάρχοντα νόμιμα συνεργεία μηχανημάτων έργων που διαθέτουν την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της διεύθυνσης βιομηχανίας του Νόμου 207/1967,του Νόμου 2516/1997 και του Νόμου 3982/17/06/2011
  β) Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για όσους έχουν και διαθέτουν το πτυχίο του Ν.Δ 3100 1954 μηχανικού αυτοκινήτων και εκμεταλλεύονται νόμιμα συνεργεία επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων της παραγράφου α) και λειτουργούσαν πριν την δημιουργία της ειδικότητας του τεχνικού μηχανημάτων έργων από τον Ο.Ε.Ε.Κ στην χώρα μας,

  Τα 3 έτη πρέπει να γίνουν ένα έτος και να προστεθεί το παρακάτω να είναι σαφέστατο κεφάλαιο 12 προστασία περιβάλλοντος παράγραφος α, β, γ και δ
  . Όσοι εκμεταλλεύονται, κατά την τελευταία 6 έτη δηλαδή μέχρι το 2005 που ίσχυε ο Νόμος 2516/1997 διότι από το 2005 δεν υπήρχε κανένας νόμος να εκδοθεί άδεια ίδρυσης για να λειτουργήσει κανένα Σ.Ε..Μ.Ε στην χώρα μας.
  Επανήρθε με τον Νόμο 3982 17/06/2011 που προηγείται της δημοσίευσης του παρόντος,
  Επομένως συνεργεία που επισκευάζουν οποιασδήποτε κατηγορίας μηχανήματα έργων (χωματουργικά, ανυψωτικά, δομικά, λατομείων κ.λ.π.), και διαθέτουν την νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Νόμου 207/1967,του Νόμου 2516/1997 και του Νόμου 3982/17/06/2011 διαθέτουν τις κατάλληλες περιβαλλοντικές μελέτες, άδεια διάθεσης λυμάτων, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων, και των οποίων η λειτουργία αποδεικνύεται από συναφείς δηλώσεις εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα πρέπει μέσα σε διάστημα τριών (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να εφοδιαστούν με τις προβλεπόμενες από το παρόν διάταγμα άδειες, χωρίς να απαλλάσσονται στο διάστημα αυτό από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η κείμενη για τη δραστηριότητά τους νομοθεσία (πολεοδομική, περιβαλλοντική, κ.λ.π.).

  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΦΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Π.Δ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ :
  Απαραίτητα όπως είναι ακριβώς το παρακάτω άρθρο να ισχύσει και για τα Σ.Ε.Μ.Ε .
  Οτι ίσχυσε ακριβώς για τα συνεργεία αυτοκίνητων όταν έγινε το Π/Δ 78/88 άρθρο 22

  Κείμενο Άρθρου 22 του Π/Δ 78/88
  «1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και τα συνεργεία αυτοκινήτων,
  μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων τα οποία έτυχαν, πριν την ισχύ του Π.Δ. 78/88, άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Νομαρχιών (Δ/νσεις Βιομηχανίας), ή και απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 207/1967 (ΦΕΚ 216). 2. Α) Συνεργεία που λειτουργούσαν μέχρι 12.6.1986 (έναρξη ισχύος του Ν.1575/1985) και εξακολούθησαν να λειτουργούν βάσει της εχούσης λήξει κατ’ άρθρ. 22 παρ. 2 του ΠΔ 78/88 την 26.5.1993 προσωρινής άδειας λειτουργίας, εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι 31.12.1996, εάν βρίσκονται σε περιοχές μέσα στις οποίες επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η λειτουργία τους. Β) Συνεργεία που λειτούργησαν για πρώτη φορά μετά την 12.6.1986 και πριν από την 25.2.1988 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ 78/88) ή μετεγκαταστάθηκαν εντός του αυτού Δήμου για λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δεν έχουν τύχει της ανωτέρω προσωρινής άδειας λειτουργίας, εξακολουθούν να λειτουργούν βάσει προσωρινής άδειας λειτουργίας που ισχύει μέχρι 31.12.1996, εάν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές τους προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή όπου επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η λειτουργία τους, στην δε περίπτωση Β, τη βεβαίωση αυτή και επιπλέον: α) Πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. β) Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας στην οποία φαίνεται ότι υποβλήθηκε φορολογική δήλωση από τον ενδιαφερόμενο για τα εισοδήματα από άσκηση του επαγγέλματος επισκευαστή αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών ή μοτοποδηλάτων. Αντί της βεβαίωσης αυτής, μπορούν να προσκομιστούν θεωρημένα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων απ’ τις οποίες να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και έτη απασχόλησης. Στην περίπτωση που κατά το διάστημα από 25.2.1988 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης άλλαξε ο εκμεταλλευτής του συνεργείου, θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις που θα καλύπτουν όλο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται πιο πάνω, θεωρημένες από την αρμόδια Οικονομική Εφορία. γ) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου τεχνίτη επισκευής αυτοκινήτων του ΝΔ 3100/1954 ή άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων του Ν. 1575/1985. δ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 678). Η παραπάνω προσωρινή άδεια λειτουργίας ισχύει μέχρι την 31.12.96. Μέχρι την ημερομηνία αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια και η προθεσμία των 5 ετών για τα συνεργεία που έτυχαν προσωρινής άδειας λειτουργίας με τις διατάξεις του ΠΔ 78/88 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 416/1991 (ΦΕΚ 152Α). 3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την οριζόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2289/1995 ημερομηνία. Αν περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, οι αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας συνεργείων Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνουν στην σφράγιση των συνεργείων αυτών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος. 4. Λειτουργούντα συνεργεία που έτυχαν προσωρινής άδειας, υποχρεούνται να εφοδιαστούν μέχρι την 31.12.1996 με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Υπηρεσίες, προβαίνουν στην σφράγιση των συνεργείων αυτών σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος. 5. Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση συνεργείων που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για λόγους ανωτέρας βίας, με την προϋπόθεση ότι η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει στον ίδιο Δήμο ή Κοινότητα. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας στις περιπτώσεις των συνεργείων αυτών, λόγω μετεγκατάστασης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω άδεια λειτουργίας λόγω μετεγκατάστασης χορηγείται για το υπόλοιπο της ισχύος της παλαιάς αδείας. Μετά την λήξη της, ισχύουν οι διατάξεις των αντιστοίχων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Η μετεγκατάσταση δεν είναι επιτρεπτή για τα συνεργεία της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ/τος.»

 • 11 Δεκεμβρίου 2011, 14:00 | john

  Άρθρο 14
  «Μεταβατικές διατάξεις»

  Το εντός έτους πρέπει να γίνει σε τρεις μήνες από την δημοσίευση του παρόντος
  α) Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για τα ήδη υπάρχοντα νόμιμα συνεργεία μηχανημάτων έργων που διαθέτουν την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της διεύθυνσης βιομηχανίας του Νόμου 207/1967,του Νόμου 2516/1997 και του Νόμου 3982/17/06/2011
  β) Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για όσους έχουν και διαθέτουν το πτυχίο του Ν.Δ 3100 1954 μηχανικού αυτοκινήτων και εκμεταλλεύονται νόμιμα συνεργεία επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων της παραγράφου α) και λειτουργούσαν πριν την δημιουργία της ειδικότητας του τεχνικού μηχανημάτων έργων από τον Ο.Ε.Ε.Κ στην χώρα μας,

  Τα 3 έτη πρέπει να γίνουν ένα έτος και να προστεθεί το παρακάτω να είναι σαφέστατο κεφάλαιο 12 προστασία περιβάλλοντος παράγραφος α, β, γ και δ
  . Όσοι εκμεταλλεύονται, κατά την τελευταία 6 έτη δηλαδή μέχρι το 2005 που ίσχυε ο Νόμος 2516/1997 διότι το 2005 οι προφέσορες τον κατάργησαν μέχρι που επανήρθε με τον Νόμο 3982 17/06/2011 που προηγείται της δημοσίευσης του παρόντος, συνεργεία που επισκευάζουν οποιασδήποτε κατηγορίας μηχανήματα έργων (χωματουργικά, ανυψωτικά, δομικά, λατομείων κ.λ.π.), και διαθέτουν την νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Νόμου 207/1967,του Νόμου 2516/1997 και του Νόμου 3982/17/06/2011 διαθέτουν τις κατάλληλες περιβαλλοντικές μελέτες, άδεια διάθεσης λυμάτων, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων, και των οποίων η λειτουργία αποδεικνύεται από συναφείς δηλώσεις εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα πρέπει μέσα σε διάστημα τριών (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να εφοδιαστούν με τις προβλεπόμενες από το παρόν διάταγμα άδειες, χωρίς να απαλλάσσονται στο διάστημα αυτό από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η κείμενη για τη δραστηριότητά τους νομοθεσία (πολεοδομική, περιβαλλοντική, κ.λ.π.).

  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΦΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Π.Δ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ :
  Απαραίτητα όπως είναι ακριβώς το παρακάτω άρθρο να ισχύσει και για τα Σ.Ε.Μ.Ε .
  Οτι ίσχυσε ακριβώς για τα συνεργεία αυτοκίνητων όταν έγινε το Π/Δ 78/88 άρθρο 22

  Κείμενο Άρθρου 22 του Π/Δ 78/88
  «1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και τα συνεργεία αυτοκινήτων,
  μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων τα οποία έτυχαν, πριν την ισχύ του Π.Δ. 78/88, άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Νομαρχιών (Δ/νσεις Βιομηχανίας), ή και απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 207/1967 (ΦΕΚ 216). 2. Α) Συνεργεία που λειτουργούσαν μέχρι 12.6.1986 (έναρξη ισχύος του Ν.1575/1985) και εξακολούθησαν να λειτουργούν βάσει της εχούσης λήξει κατ’ άρθρ. 22 παρ. 2 του ΠΔ 78/88 την 26.5.1993 προσωρινής άδειας λειτουργίας, εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι 31.12.1996, εάν βρίσκονται σε περιοχές μέσα στις οποίες επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η λειτουργία τους. Β) Συνεργεία που λειτούργησαν για πρώτη φορά μετά την 12.6.1986 και πριν από την 25.2.1988 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ 78/88) ή μετεγκαταστάθηκαν εντός του αυτού Δήμου για λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δεν έχουν τύχει της ανωτέρω προσωρινής άδειας λειτουργίας, εξακολουθούν να λειτουργούν βάσει προσωρινής άδειας λειτουργίας που ισχύει μέχρι 31.12.1996, εάν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές τους προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή όπου επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η λειτουργία τους, στην δε περίπτωση Β, τη βεβαίωση αυτή και επιπλέον: α) Πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. β) Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας στην οποία φαίνεται ότι υποβλήθηκε φορολογική δήλωση από τον ενδιαφερόμενο για τα εισοδήματα από άσκηση του επαγγέλματος επισκευαστή αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών ή μοτοποδηλάτων. Αντί της βεβαίωσης αυτής, μπορούν να προσκομιστούν θεωρημένα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων απ’ τις οποίες να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και έτη απασχόλησης. Στην περίπτωση που κατά το διάστημα από 25.2.1988 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης άλλαξε ο εκμεταλλευτής του συνεργείου, θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις που θα καλύπτουν όλο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται πιο πάνω, θεωρημένες από την αρμόδια Οικονομική Εφορία. γ) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου τεχνίτη επισκευής αυτοκινήτων του ΝΔ 3100/1954 ή άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων του Ν. 1575/1985. δ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 678). Η παραπάνω προσωρινή άδεια λειτουργίας ισχύει μέχρι την 31.12.96. Μέχρι την ημερομηνία αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια και η προθεσμία των 5 ετών για τα συνεργεία που έτυχαν προσωρινής άδειας λειτουργίας με τις διατάξεις του ΠΔ 78/88 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 416/1991 (ΦΕΚ 152Α). 3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την οριζόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2289/1995 ημερομηνία. Αν περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, οι αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας συνεργείων Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνουν στην σφράγιση των συνεργείων αυτών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος. 4. Λειτουργούντα συνεργεία που έτυχαν προσωρινής άδειας, υποχρεούνται να εφοδιαστούν μέχρι την 31.12.1996 με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Υπηρεσίες, προβαίνουν στην σφράγιση των συνεργείων αυτών σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος. 5. Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση συνεργείων που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για λόγους ανωτέρας βίας, με την προϋπόθεση ότι η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει στον ίδιο Δήμο ή Κοινότητα. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας στις περιπτώσεις των συνεργείων αυτών, λόγω μετεγκατάστασης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω άδεια λειτουργίας λόγω μετεγκατάστασης χορηγείται για το υπόλοιπο της ισχύος της παλαιάς αδείας. Μετά την λήξη της, ισχύουν οι διατάξεις των αντιστοίχων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Η μετεγκατάσταση δεν είναι επιτρεπτή για τα συνεργεία της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ/τος.»

 • 11 Δεκεμβρίου 2011, 01:41 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Στο τέλος του άρθρου 14 του παρόντος Σχεδίου ΠΔ να προστεθεί παράγραφος 4 ως ακολούθως:

  » 4) Για τα Δημοτικά ΣΕΜΕ και την κάθε είδους προσαρμογή και συμμόρφωση των Δήμων στις διατάξεις του παρόντος ΠΔ υπεύθυνοι , διοικητικά , αστικά και ποινικά είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων και σε περίπτωση μη ύπαρξης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε ένα Δήμο , υπεύθυνος διοικητικά , αστικά και ποινικά είναι ο Δήμαρχος του Δήμου αυτού. Σε περίπτωση διαφωνίας του Δημάρχου ενός Δήμου με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , σχετικά με τις επιβαλλόμενες ενέργειες προσαρμογής ή συμμόρφωσης του Δήμου στις διατάξεις του παρόντος ΠΔ , ο Δντής των Τεχνικών Υπηρεσιών οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον οικείο Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τότε απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη και τις αντίστοιχες ευθύνες φέρει πλέον αποκλειστικά ο Δήμαρχος του Δήμου αυτού, διαφορετικά φέρει αυτός και μόνο (Ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου) και εις ολόκληρο όλες τις διοικητικές , αστικές και ποινικές ευθύνες για την μη προσαρμογή και συμμόρφωση του Δήμου στις διατάξεις του παρόντος ΠΔ.»

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 17:17 | tme

  ΑΡΘΡΟ 14 μεταβατικές διατάξεις

  1. Πριν από τον Νόμο 1575/85 τα νόμιμα συνεργεία λειτουργούσαν βάση του Νόμου 207/67 μετά με τον Νόμο 2516/97 και από τις 17/06/2011 λειτουργούν με το Νόμο 3982/2011
  Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά ότι ίσχυσε με το Π/Δ των αυτοκίνητων Π/Δ 78 άρθρο 22 τι συμβαίνει ;;;;;;;
  Τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτό το Π/Δ ;;;;;;;
  Μήπως είναι προγραμματισμένο να φτάσει για δεύτερη φορά μέχρι το συμβούλιο επικρατείας και να επιστρέψει πάλι όπως έγινε και το έτος 1999;;;;;;;

  Δεν αναφέρεται σε κανένα άρθρο και πρέπει να προστεθούν

  (α) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ περί του αντικείμενου εργασιών.
  ( 1 ) Διότι παρουσιάζεται πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού.
  (2) Προφανώς μεγάλης φοροδιαφυγής π.χ έναρξη στην Δ.Ο.Υ εμπόριο μηχανημάτων έργων.
  (3) Μετά ένα μήνα από την έναρξη μεταβαίνει πάλι στην Δ.Ο.Υ και κάνει μεταβολή και επέκταση εργασιών και σε Σ.Ε.Μ.Ε .
  (4)Χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη χωρίς την τήρηση απαιτούμενων συμβάσεων ανακύκλωσης μολύνοντας το περιβάλλον κ.τ.λ
  (5) Το ίδιο τροπάριο ακλουθείτε και από τα μηχανουργεία, τα ανταλλακτικά κ.τ.λ.
  (β) Να μην θεωρούν παραστατικά οι Δ.Ο.Υ αν δεν προσκομίζεται αντίγραφο θεωρημένο για το γνήσιο από Κ.Ε.Π της άδειας λειτουργίας των Σ.Ε.Μ.Ε

  Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πρόβλεψη στο Π/Δ το Δικαίωμα κινητών μανάδων επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων στο εργοτάξιο που έχει προκληθεί βλάβη σε μηχάνημα έργων η πρόκειται να συντηρηθεί το μηχάνημα διότι δεν είναι εύκολη η μεταφορά του λόγο κόστους της μεταφοράς , καθυστέρησης από το έργο κ.τ.λ έχουν αποκλειστικά και μόνο τα νόμιμα συνεργεία του άρθρου 5 του παρόντος με την προϋπόθεση ότι σε κάθε κινητή μονάδα υπάρχει, αντίγραφο της αδείας λειτουργίας θεωρημένο για το γνήσιο από Κ.Ε.Π. η αστυνομικό τμήμα , και επιδεικνύεται εφόσον του ζητηθεί από οπουδήποτε όργανο της πολιτείας .

  Προσοχή :
  Η φοροδιαφυγή θα εξακολουθεί να γίνετε όλο και μεγαλύτερη επειδή οι νόμοι και τα Π/Δ παρουσιάζουν αδυναμίες .

  Απαραίτητα φαρμακείο πλήρες οργανωμένο και όχι ένα απλό φαρμακείο.

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 16:05 | ΠΕΤΡΟΣ

  1. Πριν από τον Νόμο 1575/85 τα νόμιμα συνεργεία λειτουργούσαν βάση του Νόμου 207/67 μετά με τον Νόμο 2516/97 και από τις 17/06/2011 λειτουργούν με το Νόμο 3982/2011
  Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά ότι ίσχυσε με το Π/Δ των αυτοκίνητων Π/Δ 78 άρθρο 22 τι συμβαίνει ;;;;;;;
  Τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτό το Π/Δ ;;;;;;;
  Μήπως είναι προγραμματισμένο να φτάσει για δεύτερη φορά μέχρι το συμβούλιο επικρατείας και να επιστρέψει πάλι όπως έγινε και το έτος 1999;;;;;;;

  Δεν αναφέρεται σε κανένα άρθρο και πρέπει να προστεθούν

  (α) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ περί του αντικείμενου εργασιών.
  ( 1 ) Διότι παρουσιάζεται πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού.
  (2) Προφανώς μεγάλης φοροδιαφυγής π.χ έναρξη στην Δ.Ο.Υ εμπόριο μηχανημάτων έργων.
  (3) Μετά ένα μήνα από την έναρξη μεταβαίνει πάλι στην Δ.Ο.Υ και κάνει μεταβολή και επέκταση εργασιών και σε Σ.Ε.Μ.Ε .
  (4)Χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη χωρίς την τήρηση απαιτούμενων συμβάσεων ανακύκλωσης μολύνοντας το περιβάλλον κ.τ.λ
  (5) Το ίδιο τροπάριο ακλουθείτε και από τα μηχανουργεία, τα ανταλλακτικά κ.τ.λ.
  (β) Να μην θεωρούν παραστατικά οι Δ.Ο.Υ αν δεν προσκομίζεται αντίγραφο θεωρημένο για το γνήσιο από Κ.Ε.Π της άδειας λειτουργίας των Σ.Ε.Μ.Ε

  S.O. S Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πρόβλεψη στο Π/Δ το Δικαίωμα κινητών μανάδων επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων στο εργοτάξιο που έχει προκληθεί βλάβη σε μηχάνημα έργων η πρόκειται να συντηρηθεί το μηχάνημα διότι δεν είναι εύκολη η μεταφορά του λόγο κόστους της μεταφοράς , καθυστέρησης από το έργο κ.τ.λ έχουν αποκλειστικά και μόνο τα νόμιμα συνεργεία του άρθρου 5 του παρόντος με την προϋπόθεση ότι σε κάθε κινητή μονάδα υπάρχει, αντίγραφο της αδείας λειτουργίας θεωρημένο για το γνήσιο από Κ.Ε.Π. η αστυνομικό τμήμα , και επιδεικνύεται εφόσον του ζητηθεί από οπουδήποτε όργανο της πολιτείας .
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
  Αν δεν υπάρξει στο Π/Δ αυτή η παράγραφος η φοροδιαφυγή θα εξακολουθεί να γίνετε όλο και μεγαλύτερη .