Άρθρο 12: Διαδικασία σφράγισης συνεργείου

1. Όταν διαπιστωθεί, με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου 14 του παρόντος, ότι ΣΕΜΕ λειτουργεί είτε χωρίς τη σχετική άδεια είτε μετά την προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή της, εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία, απόφαση με την οποία διατάσσεται η σφράγιση του συνεργείου μετά πάροδο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να συντμηθεί απεριόριστα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως π.χ. για θέματα ασφαλείας του κοινού και των εργαζομένων. Η παραπάνω απόφαση κοινοποιείται:
α) Στον ενδιαφερόμενο, ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της εγκατάστασης του συνεργείου με απόδειξη.
β) Στην οικεία Εισαγγελική Αρχή, με απλή αλληλογραφία, για την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση της παρ. 4 περιπτ. β του άρθρου 11 του παρόντος και
γ) Στην οικεία Αστυνομική Αρχή.
2. Αμέσως μετά την πάροδο της οριζόμενης στην προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας (η οποία αποσκοπεί στην παροχή δυνατότητας στο συνεργείο για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του), επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (Δ/νσεις ή Τμήματα Τεχνικών Έργων), που ορίζονται από τον Προϊστάμενό της, μεταβαίνει επί τόπου και προβαίνει στη σφράγιση της κύριας εισόδου του συνεργείου. Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη, στην επιτροπή συμμετέχει και ένα αστυνομικό όργανο, που ορίζεται από το Διοικητή της οικείας Αστυνομικής Αρχής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το συνεργείο.
3. Η κατά την περίπτωση 1 σφράγιση ενεργείται σε δύο διακεκριμένα σημεία με την πρόσδεση της θύρας εισόδου με γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου περίπου ενός (1) χιλιοστομέτρου του οποίου τα άκρα θα ασφαλίζονται με συνήθεις μολυβδοσφραγίδες που θα συμπιέζονται (σφραγίζονται) με χειρομοχλό (πένσα) που θα έχει ανάγλυφες εγγραφές με τις ενδείξεις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ……………… και το εθνόσημο.
4. Μετά το πέρας της, κατά την προηγούμενη περίπτωση, διαδικασίας σφράγισης, συντάσσεται πρακτικό σφράγισης, σε δύο αντίτυπα, που υπογράφεται, από τα δύο μέλη της επιτροπής και από τον κύριο ή εκμεταλλευτή του σφραγισθέντος συνεργείου και το ένα αντίτυπο παραδίδεται το αργότερο εντός της επόμενης από τη σφράγιση ημέρας στην Αρχή που έχει εκδώσει την απόφαση σφράγισης, ενώ το άλλο παραδίδεται στην οικεία Αστυνομική Αρχή.
5. Αποσφράγιση συνεργείου, (μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή αυτού, η οποία υποβάλλεται στην Αρχή που εξέδωσε την απόφαση σφράγισης), γίνεται από υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων) που ορίζεται από τον προϊστάμενο αυτής, μετά από προηγούμενη σχετική διοικητική πράξη αποσφράγισης που εκδίδεται από την ίδια αρχή που είχε εκδώσει την απόφαση σφράγισης και στηρίζεται στην διαπίστωση άρσης όλων των κυρωτικών πράξεων εκτέλεσης της σφράγισης. Η πράξη αποσφράγισης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Αστυνομική Αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το συνεργείο.
6. Μετά το τέλος της αποσφράγισης (με αποκοπή του γαλβανισμένου σύρματος) συντάσσεται σε δύο αντίτυπα πρακτικό αποσφράγισης, που υπογράφεται από τον υπάλληλο που αποσφράγισε το συνεργείο και το ένα αντίτυπο παραδίδεται το αργότερο εντός της επόμενης από την αποσφράγιση ημέρας στην Υπηρεσία που έχει εκδώσει την απόφαση αποσφράγισης, ενώ το άλλο αντίτυπο κοινοποιείται στην οικεία Αστυνομική Αρχή.
7. Όσοι από πρόθεση διαρρηγνύουν ή βλάπτουν σφραγίδα η οποία τέθηκε κατά την παραπάνω διαδικασία, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο ματαιώνουν σφράγιση συνεργείου καθώς και εκείνοι που με οποιονδήποτε τρόπο θέτουν σε λειτουργία συνεργείο μετά τη σφράγισή του, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 12:29 | Στάθης

  Δυστυχώς για μια φορά ακόμα δεν προβλέφθηκε η μη δυνατότητα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια. Αυτή η διάταξη για σφράγιση, όπως και όλες οι υπόλοιπες διατάξεις για σφράγιση διαφόρων δραστηριοτήτων, μένουν στα χαρτιά ή εφαρμόζονται μετά από 10-15 χρόνια, λόγω της προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια.

  Θα μιλήσω από προσωπική πείρα για παρεμφερή υπόθεση.
  Βιοτεχνία πιάνεται να λειτουργεί με άδεια λειτουργίας η οποία εκδόθηκε με «περίεργο» τρόπο, αφού δεν επιτρέπεται από τις χρήσεις γης η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
  Η Υπερεσία ανακαλεί την άδεια λειτουργίας μετά από 2 χρόνια από την γνωστοποίηση του «λάθους» της (αλίμονο αν δεν ροκανίσει και λίγο το χρόνο).
  Η βιοτεχνία καταθέτει αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης κατά της διοικητικής πράξης ανάκλησης της άδειας λειτουργίας τόσο στο Διοικητικό Εφετείο, όσο και αργότερα στο ΣτΕ. Κι έτσι περνούν άλλα 10-15 χρονάκια μέχρι να τελεσιδικήσει η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια και η βιοτεχνία εξακολουθεί και λειτουργεί παράνομα και ωραία μέχρι σήμερα. Δεν είναι χάρμα ; Tι ωραία συστήματα έχουμε επινοήσει ;
  Σε λίγο θα ξεπεράσουμε και την Κολομβία στον πάτο του καταλόγου της Διεθνούς Διαφάνειας.
  Απαγορεύεται η χρήση στην περιοχή ; Σφράγιση και τέρμα. Να πας στα δικαστήρια να πείς τί ; Απλά έτσι κερδίζεται χρόνος.

  Από τη στιγμή που δεν απαγορεύεται ρητά η προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια, η διάταξη για σφράγιση δεν είναι παρά ένα ανέκδοτο, που όμως είναι χιλιοειπωμένο και δεν μπορείς ούτε να γελάσεις πλέον. Υπάρχει απλώς για να γεμίζει το χώρο στο ΦΕΚ. Δεν υπάρχει καμία διάθεση από οποιαδήποτε Υπερεσία να προχωρήσει σε σφράγιση, και φυσικά και η παρούσα διάταξη δεν μπορεί παρά να καθρεφτίζει αυτή την άρνηση για σφράγιση των παράνομων επιχειρήσεων.