Άρθρο 05: Όροι ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής μηχανημάτων έργων

Τα ΣΕΜΕ θεωρούνται βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και για τη λειτουργία τους απαιτείται η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. Κατωτέρω καθορίζονται οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας τους καθώς και η διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.

1. Θέση Συνεργείων
Α. Τα ΣΕΜΕ εγκαθίστανται μόνο σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείων μεγάλων και βαρέων οχημάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α).
α) Οι περιοριστικές διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1α του Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 34 Α) και των παρ. 4, 5 του άρθρου 6 του Ν. 3710/08 (ΦΕΚ 216 Α), όπως κάθε φορά ισχύουν, έχουν εφαρμογή και για τον καθορισμό της θέσης των ΣΕΜΕ.
β) Το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο διαθέτει την προβλεπόμενη από την παρ. 13 του παρόντος άρθρου ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια, το προβλεπόμενο από την παρ. 10 ελάχιστο ύψος από το δάπεδο μέχρι την οροφή, τέτοιο που να επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση των μηχανημάτων και των προσώπων που επισκευάζουν αυτά. Ακόμη πρέπει να έχουν προβλεφθεί χώροι γραφείων, υγιεινής και αποθήκευσης υλικών, ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων.
γ) Δεν υπάρχει στάση λεωφορείων ή άλλων συγκοινωνιακών μέσων σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από το κτίριο του συνεργείου. Η απόσταση αυτή μετριέται μεταξύ της στάσης και του μέσου της εισόδου του συνεργείου. Στις περιπτώσεις αυτές η στάση μετατοπίζεται, όπου αυτό είναι εφικτό, με φροντίδα του αρμόδιου φορέα. Αν η μετατόπιση της στάσης δεν είναι εφικτή, η θέση δεν είναι κατάλληλη για ΣΕΜΕ.
Β. Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν γειτνιάζει άμεσα με ορατό αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο ή μνημείο, σχολείο, βρεφονηπιακό σταθμό, γηροκομείο, νοσοκομείο ή κλινική. Η γειτνίαση συνεργείου με αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο ή μνημείο, σχολείο, νοσοκομείο, κλινική, βρεφονηπιακό σταθμό ή γηροκομείο χαρακτηρίζεται ως άμεση, εφόσον μεταξύ του περιγράμματος του συνεργείου και των ορίων του αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου ή μνημείου ή του κτιρίου του σχολείου, νοσοκομείου, κλινικής, βρεφονηπιακού σταθμού ή γηροκομείου δεν παρεμβάλλεται δρόμος ή κτίσμα ή ακάλυπτος χώρος ανεξαρτήτως πλάτους.
β) Σε κτίρια ή οικόπεδα που έχουν πρόσοψη με λειτουργική είσοδο ή έξοδο είτε επί οδού απέναντι από χώρο εκκλησίας ή κοινής χρήσης (πλατεία, πράσινο, πεζόδρομος) αν και εφόσον υπάρχει σχετική απαγόρευση που να απορρέει από εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται βεβαίωση της οικείας Πολεοδομικής Αρχής. Σε κτίρια ή οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε τέτοιο χώρο κοινής χρήσεως από μία ή περισσότερες πλευρές τους, στις οποίες δεν υπάρχει λειτουργική είσοδος ή έξοδος του συνεργείου, επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου εφόσον δεν υπάρχει οπτική επαφή των χώρων εργασίας του συνεργείου με τους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους.
γ) Σε απόσταση μικρότερη των δέκα πέντε (15) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο αντλιών καυσίμων, φρεατίων, δεξαμενών καυσίμων και στομίων εξαέρωσης αυτών. Η μέτρηση γίνεται από την πλησιέστερη είσοδο-έξοδο του κτιρίου του συνεργείου. Σε κάθε περίπτωση που εντός του αυτού ή ομόρου ή τρίτου οικοπέδου ή γηπέδου, υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί ΣΕΜΕ, υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί Πρατήριο καυσίμων θα τηρείται η απόσταση των δέκα πέντε (15) μέτρων από τα σημεία που αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια.
δ) Σε κτίριο με υπερκείμενους και υποκείμενους ορόφους, εφόσον από τον κανονισμό του πολυώροφου κτιρίου απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία τέτοιας εγκατάστασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ)».

2. Κτίριο
α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου αυτού, το κτίριο του συνεργείου μπορεί να περιλαμβάνει αίθουσες εργασίας που είναι χώροι κύριας χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ. Οι χώροι αυτοί μπορούν να βρίσκονται σε ένα ή περισσότερα επίπεδα λειτουργικά συνυφασμένα μεταξύ τους ώστε να αποτελούν ενιαία επιχειρηματική μονάδα.
β) Σε συνεργεία μπροστά από τα οποία και εσωτερικά του πεζοδρομίου υπάρχει ιδιωτικός χώρος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στάθμευση των μηχανημάτων, απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε αυτόν. Επίσης απαγορεύεται η στάθμευση στο πεζοδρόμιο και κάθε επισκευή μηχανημάτων επάνω σ’ αυτό ή στο κατάστρωμα του δρόμου.
γ) Η κατασκευή του κτιρίου, γενικά, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για ηχομονώσεις. Οι εγκαταστάσεις του συνεργείου πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να αποκλείεται η μεταβίβαση προς τα γειτονικά κτίρια ή τους ορόφους του ίδιου κτιρίου κραδασμών και θορύβων που προκαλούνται από τη λειτουργία του συνεργείου. Ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που καθορίζονται από το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α) «περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» ή από άλλες σχετικές διατάξεις.

3. Δάπεδο κτιρίου
Το δάπεδο του κτιρίου πρέπει να διαθέτει επιφάνεια επίπεδη, αντιολισθητική και με κλίση τέτοια που να εξασφαλίζει τον ευχερή καθαρισμό της

4. Ανοίγματα
α) Τυχόν ανοίγματα σε φωταγωγούς κατασκευάζονται από μεταλλικό σκελετό, διπλό τζάμι και με τρόπο που να παραμένουν μόνιμα κλειστά.
β) Οι πόρτες και τα πλαίσια των παραθύρων, φεγγιτών κλπ., πρέπει να είναι κατασκευασμένα από άκαυστο υλικό. Ανάλογα με τη θέση των παραθύρων, μπορεί να επιβάλλεται η χρήση κρυστάλλων εξοπλισμένων με μεταλλικό πλέγμα ή κρυστάλλων με ανάλογες ιδιότητες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει προστέγασμα (μαρκίζα) στην ή στις προσόψεις του κτιρίου κάτω από το παράθυρο.

5. Επικοινωνία μεταξύ ορόφων
α) Η άνοδος και η κάθοδος οχημάτων σε αίθουσες εργασίας που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ή η προσπέλαση σε βοηθητικούς χώρούς (αναμονή μηχανημάτων, αποθήκευση υλικών κ.λ.π.) μπορεί να γίνεται είτε με ανόδους – καθόδους με κλίση (RAMPES) είτε με ανελκυστήρες ηλεκτρικούς ή υδραυλικούς, ή άλλης τεχνολογίας. Η προσπέλαση για το προσωπικό πρέπει να εξασφαλίζεται με εσωτερική σκάλα.
β) Η εντός και εκτός των συνεργείων κλίση των ανόδων – καθόδων σε σχέση με το οριζόντιο δάπεδο, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% καθ’ όλο τα μήκος τους. Σε περίπτωση υπερυψωμένου συνεργείου με είσοδο επί της ρυμοτομικής γραμμής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσπέλαση των μηχανημάτων στο συνεργείο κινητές ράμπες ανεξαρτήτως κλίσης, εφόσον η υψομετρική διαφορά του δαπέδου του συνεργείου από το πεζοδρόμιο δεν υπερβαίνει τα 0,60μ. Το δάπεδο των ανόδων – καθόδων με κλίση πρέπει να παρουσιάζει ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια για επίτευξη μεγαλύτερης πρόσφυσης στην άνοδο και κάθοδο των οχημάτων.
γ) Το πλάτος του καταστρώματος των ανόδων – καθόδων με κλίση πρέπει να είναι τριών (3) μέτρων τουλάχιστον.
δ) Οι ελικοειδούς μορφής άνοδοι – κάθοδοι πρέπει να έχουν ακτίνα καμπυλότητας 6,50 μέτρων τουλάχιστον, ενώ κατά περίπτωση αυτή θα εξαρτάται από το είδος των μηχανημάτων που επισκευάζονται στο συνεργείο. Η ακτίνα καμπυλότητας μετριέται από το εξωτερικό ακραίο σημείο του ελεύθερου καταστρώματος, η δε επιφάνεια των ανόδων καθόδων – ανόδων πρέπει να έχει εγκάρσια κλίση 3% μέχρι 5%.
ε) Προς τη μία τουλάχιστον πλευρά και πέραν το καταστρώματος με κλίση κατασκευάζεται πεζοδρόμιο πλάτους 0,50 μέτρου για την άνοδο και κάθοδο του προσωπικού του συνεργείου. Το πεζοδρόμιο αυτό παρουσιάζει αναλόγως ανώμαλη επιφάνεια για την ακίνδυνη χρήση του.
στ) Οι ανοικτές πλευρές των χώρων στάθμευσης και των διαδρόμων προσπέλασης σε αυτούς, περιλαμβανομένων και των ανόδων – καθόδων, πρέπει να προστατεύονται με στηθαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα ή κιγκλίδωμα με ανάλογη αντοχή σε κρούση, αν τα δάπεδα στάθμευσης και κυκλοφορίας υπέρκεινται του περιβάλλοντος χώρου περισσότερο από 0,50μ. Αν υπέρκεινται από 0,20μ. έως 0,50μ. τότε επιβάλλεται κατασκευή κρασπέδου ύψους τουλάχιστον 0,15μ.
ζ) Η θέση της επικλινούς επιφάνειας ανόδου – καθόδου μέσα στο συνεργείο επιλέγεται έτσι ώστε να αποκλείεται η ενόχληση οποιασδήποτε μορφής των περίοικων, είτε από το θόρυβο είτε από κραδασμούς.

6. Φωτισμός
α) Για όλους τους ισόγειους και ανώγειους χώρους του συνεργείου προβλέπεται κατάλληλος φυσικός φωτισμός που επιτυγχάνεται με ανάλογα μέσα (φωταγωγοί και παράθυρα) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ.
β) Ο ηλεκτρικός φωτισμός του συνεργείου είναι απαραίτητος. Τα φωτιστικά σημεία προβλέπονται σε κατάλληλες θέσεις και σε ικανό αριθμό, ώστε να επιτυγχάνεται, κατά το δυνατό, ομοιομορφία φωτισμού και επαρκής φωτιστική ένταση 250-400 lux.
γ) Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς για τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
δ) Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να περικλείονται με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα ή πλέγμα εφ’ όσον η θέση εγκατάστασής τους είναι προσιτή σε αντικείμενα ή κινούμενα μηχανήματα που μπορούν να προκαλέσουν την καταστροφή τους.
ε) Η χρήση φορητών ηλεκτρικών λυχνιών (μπαλαντέζας) είναι επιτρεπτή υπό τον όρο ότι το ηλεκτρικό ρεύμα που τις τροφοδοτεί είναι χαμηλής τάσης (42 Βολτ), οι δε λυχνίες θα περικλείονται με προστατευτικό πλέγμα.
στ) Για τις εγκαταστάσεις εναποθήκευσης εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλών έχουν εφαρμογή τα εκάστοτε ισχύοντα για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων και διανομής αερίου GPL (LPG).

7. Αερισμός
α) Για όλες τις αίθουσες του συνεργείου πρέπει να προβλέπεται επαρκής ανανέωση του αέρα, ώστε να μην υφίσταται ο κίνδυνος συσσώρευσης ατμών βενζίνης/πετρελαίου ή διαφεύγοντος υγραερίου ή συγκέ¬ντρωσης καυσαερίων.
β) Εφόσον το συνεργείο είναι εγκατεστημένο σε χώρο κυρίας χρήσεως κάτω της στάθμης του ισογείου, θα δια¬θέτει απαραιτήτως εγκατάσταση μηχανικού εξαερισμού με αεραγωγούς ορθoγωνικής ή κυκλικής διατομής, φυγοκεντρικό ανεμιστήρα αναρρόφησης και κατάλληλα στόμια απαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, τα μισά τουλάχιστον στόμια απαγωγής θα βρίσκονται σε μικρό ύψος από το δά¬πεδο. Η προσαγωγή νωπού αέρα είναι απαραίτητη. Η παροχή του ανεμιστήρα θα είναι ανάλογη προς οκτώ (8) τουλάχιστον ανανεώσεις την ώρα του όγκου αέρα που περικλείεται σ’ αυτό το χώρο εργασίας συνεργείων.
γ) Εφόσον το συνεργείο είναι ισόγειο ή περιλαμβάνει αίθουσα εργασίας σε όροφο, είναι υποχρεωτικό να διαθέτει σύστημα εξαερισμού. Στην περίπτωση αυτή, το σύ¬στημα εξαερισμού θα μπορεί να αποτελείται είτε από αυ¬τόνομο ή αυτόνομους αξονικούς ανεμιστήρες, είτε από εγκαταστάσεις με δίκτυο αεραγωγών, στόμια απαγωγής, και φυγοκεντρικό ανεμιστήρα απαγωγής, είτε από σύ¬στημα τοπικής απαγωγής καυσαερίων, είτε από συνδυα¬σμό των ανωτέρω, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη παροχή ανανεώσεων ανά ώρα και επιτυχής απαγωγή του μολυσμένου αέρα. Η παροχή αέρα θα είναι τέτοια ώστε να προκαλεί τουλάχιστον οχτώ (8) ανανεώσεις την ώρα, του όγκου αέρα που περικλείεται στο χώρο εργασίας του συνεργείου.
δ) Η εγκατάσταση των μηχανημάτων εξαερισμού θα γί¬νεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ασφαλείας και μη πρόκλησης ενόχλησης από θορύβους και κραδασμούς.
ε) Η απαγωγή του αέρα προς το περιβάλλον πρέπει να γίνεται σε τέτοια θέση, ώστε να μην προκαλείται ενόχληση στους περιοίκους ή ενοίκους του κτιρίου. Τα εξωτερικά στόμια των αγωγών απαγωγής ή λήψης νωπού αέρα πρέπει να είναι καλυμμένα με μεταλλικό πλέγμα. ¬

8. Θέρμανση
Η θέρμανση των χώρων του συνεργείου θα γίνεται σύμφωνα με τον ΓΟΚ και τις λοιπές συναφείς διατάξεις, από τον κατά νόμο υπεύθυνο και θα τηρούνται επί πλέον οι εξής όροι και προϋποθέσεις:
α) Η θέρμανση γίνεται με θερμό νερό ή θερμό αέρα ή άλλο μέσο που δεν εμφανίζει εξωτερική πυρά ή πύρωση.
β) Το λεβητοστάσιο της εγκατάστασης, όταν υπάρχει, βρίσκεται μέσα σε ιδιαίτερο διαμέρισμα, που δεν επικοινωνεί με την ή τις αίθουσες του συνεργείου.
γ) Ο αέρας τροφοδότησης της πυράς θέρμανσης δεν προέρχεται από την αίθουσα του συνεργείου ή από άλλη αίθουσα στην οποία υπάρχουν οπωσδήποτε ατμοί βενζίνης ή χρωμάτων ή υγραέριο που τυχόν διέφυγε.
δ) Τα θερμαντικά σώματα προστατεύονται από κρούσεις των μηχανημάτων έργων που βρίσκονται για επισκευή.
ε) Ανοίγματα καθαρισμού ή επίσκεψης καπνοδόχων δεν υπάρχουν στις αίθουσες του συνεργείου ή σε χώρους που δεν επιδέχονται, χωρίς κίνδυνο πυρκαγιάς, την ύπαρξη εστίας πυρός.
στ) Οι περιπτώσεις β, γ και ε ισχύουν και για λεβητοστάσια που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο και εξυπηρετούν άλλους χώρους εκτός του συνεργείου.
ζ) Εφόσον στη θέρμανση χρησιμοποιείται ως καύσιμο πετρέλαιο ή αέριο, έχουν ισχύ οι διατάξεις της ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369 Β).

9. Τάφρος επιθεώρησης – ανυψωτήρες
Η τάφρος επιθεώρησης και οι ανυψωτήρες δεν είναι υποχρεωτικά για τα ΣΕΜΕ. Εφόσον όμως ο εκμεταλλευτής του συνεργείου επιθυμεί την εγκατάσταση τους θα πρέπει η τάφρος επιθεώρησης να φωτίζεται επαρκώς με φωτιστικά σημεία τάσης λειτουργίας 42 V. Επιτρέπεται και η χρήση φορητής ηλεκτρικής λυχνίας χαμηλής τάσης (42 V) μέσα σε ειδική θήκη από μεταλλικό πλέγμα. Όταν δε χρησιμοποιείται η τάφρος επιθεώρησης θα πρέπει για λόγους ασφαλείας να είναι καλυμμένη. Επίσης η εγκατάσταση μέσα στο συνεργείο ανυψωτήρων μηχανημάτων (ηλεκτρικών ή υδραυλικών) αντί της τάφρου επιθεώρησης μπορεί να γίνει εφόσον το επιθυμεί ο εκμεταλλευτής του συνεργείου με την προϋπόθεση ότι από τη λειτουργία των ανυψωτήρων και των βοηθητικών για τη λειτουργία τους μηχανημάτων δεν θα προκαλείται οποιαδήποτε μορφής ενόχληση στους περιοίκους ή ενοίκους του κτιρίου.

10. Ύψος οροφής
Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ οροφής και δαπέδου των χώρων εργασίας είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα.

11. Μέτρα Πυρασφάλειας
Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για τα μέτρα πυρασφάλειας.

12. Προστασία περιβάλλοντος
α) Το συνεργείο πρέπει να διαθέτει πλήρες και ικανό αποχετευτικό σύστημα, κατασκευασμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
β) Η διαχείριση των πάσης φύσεως υγρών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παράγονται κατά τη διαδικασία πλύσης των ΜΕ ή εξαρτημάτων τους, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των:
– Υγειονομική διάταξη Ε1β 221/65 (ΦΕΚ 138 Β) « Περί διαθέσως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Γ1/17831/71 (ΦΕΚ 986 Β) και ΥΑ Γ4/1305/74 (ΦΕΚ 801 Β).
– ΚΥΑ 145116/11 (ΦΕΚ 354 Β) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων».
γ) Καθίσταται υποχρεωτική για τα ΣΕΜΕ η διαχείριση των παρακάτω παραγομένων αποβλήτων, μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης:
i) Απόβλητα λιπαντικών ελαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α).
ii) Απόβλητα συσσωρευτών σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625 Β).
iii) Μεταχειρισμένα ελαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α).
Συγκεκριμένα, τα ΣΕΜΕ θα πρέπει να συνεργάζονται με αδειοδοτημένους συλλέκτες – μεταφορείς οι οποίοι θα διαθέτουν νομική δέσμευση συνεργασίας (σύμβαση) με εγκεκριμένο ή εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
δ) Η διαχείριση των πάσης φύσεως άλλων εκτός των ανωτέρω παραγομένων αποβλήτων θα γίνεται υποχρεωτικά:
i) Για τα μη επικίνδυνα απόβλητα, που δεν υπόκεινται στην εναλλακτική διαχείριση βάσει του Νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/10) και των εκτελεστικών τους διαταγμάτων και αποφάσεων, γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/03).
ii) Για τα επικίνδυνα απόβλητα, που δεν υπόκεινται στην εναλλακτική διαχείριση βάση του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94 Α) και των εκτελεστικών τους διαταγμάτων και αποφάσεων, γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β).
Για τη διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων των ΣΕΜΕ τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες Δ/νσεις περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1659/1986 (Α΄160) όπως τροποποιήθηκε με το ν.3010/2002 (Α΄91) και τις διατάξεις της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (Β΄1022) και 11014/703/Φ104/2003 (Β΄332 ).
Τα ΣΕΜΕ σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (Β΄1022) υπάγονται στη δεύτερη κατηγορία, υποκατηγορία 4 (Β4) για μονάδες με συνολική επιφάνεια του συνεργείου (χωρίς τους βοηθητικούς χώρους) μέχρι χίλια τετραγωνικά μέτρα (< 1.000 τ.μ). Οι μονάδες με συνολική επιφάνεια του συνεργείου (χωρίς τους βοηθητικούς χώρους) μεγαλύτερη από χίλια τετραγωνικά (> 1.000 τ.μ) υπάγονται στη δεύτερη κατηγορία ,υποκατηγορία 3 (Β3).
Τα ΣΕΜΕ κατατάσσονται στη χαμηλή όχληση σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/724/2003 (Β΄1087).

13. Ωφέλιμες επιφάνειες
Τα ΣΕΜΕ μηχανημάτων έργων, οφείλουν να διαθέτουν ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια εκατόν ογδόντα (180) τετραγωνικών μέτρων, μη συμπεριλαμβανομένων των τοίχων πλήρωσης και των χώρων γραφείων, υγιεινής και αποθηκών, σε γήπεδο ελάχιστου εμβαδού χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων.
Αν τα συνεργεία αυτά ασχολούνται και με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων ME με αέρια καύσιμα (υγραέριο LPG, πεπιεσμένο φυσικό αέριο CNG), ισχύουν επιπλέον τα εξής:
i) Ιδιαίτερος χώρος πλήρως διαχωρισμένος από τους λοιπούς χώρους του συνεργείου με παρεμβολή κατάλληλης τοιχοποιίας από άκαυστα υλικά καθ’ όλο το ύψος της, με ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων, μη συμπεριλαμβανομένων των τοίχων πλήρωσης και των χώρων γραφείων, υγιεινής και αποθηκών.
ii) Απαγορεύεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπόγειου χώρου, μη εξαιρουμένης της τάφρου επιθεώρησης

14. Εξοπλισμός συνεργείων με συσκευές, εργαλεία και μηχανήματα
Τα ΣΕΜΕ ΜΕ πρέπει να διαθέτουν τα εξής τουλάχιστον εργαλεία και συσκευές ελέγχου:
1. Τράπεζα εργασίας (πάγκος) με σφιγκτήρα (μέγγενη)
2. Μικροεργαλεία χειρός
3. Κασετίνα πλήρη μετρικών εργαλείων (καρυδάκια μέχρι 75 ΜΜ)
4. Αεροσυμπιεστή 7 –10 BAR
5. Πλυντήριο εξαρτημάτων
6. Πρέσα 10 τόνων
7. Γρύλοι 5 τόνων και κροκόδειλοι
8. Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης (150 Α)
9. Ηλεκτρικό χειροδρέπανο 12 ΜΜ
10. Σταθερός και φορητός τροχός
11. Δυναμόκλειδα (0 – 5 και 0 –80 KGM)
12. Συμπιεσόμετρο κινητήρα
13. Αμπερόμετρο – βολτόμετρο
14. Πυκνόμετρο συσσωρευτών (μπαταριών)
15. Κλειδιά εγχυτήρων (μπεκ)
16. Μυτοτσίμπιδο ασφαλειών (έσω /έξω)
17. Γρασαδόρος
18. Παχύμετρο VERNIER

Αν τα συνεργεία αυτά ασχολούνται και με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων ME με αέρια καύσιμα (υγραέριο LPG, πεπιεσμένο φυσικό αέριο CNG), πρέπει να διαθέτουν τον οριζόμενο από την παρ. 14 του άρθρου 14 του Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34 Α) εξοπλισμό και πέραν αυτού φορητή συσκευή ανίχνευσης διαρροών υγραερίου, φορητό ή σταθερό διαγνώστη βλαβών (OBD) με τα εξαρτήματά του, καθώς και φορητό ή σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή μετά του απαραίτητου λογισμικού και εξαρτημάτων και για την ρύθμιση του ηλεκτρονικού τμήματος (εγκεφάλου) των συσκευών υγραερίου και φυσικού αερίου του ΜΕ.

 • Είναι φανερό ότι, τα αναφερόμενα έχουν ληφθεί απ’την ισχύουσα
  νομοθεσία για τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων-
  μοροσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Πλην όμως, δεν έχει γίνει, κατά τη
  γνώμη μου, η απαιτούμενη προσαρμογή στα Μ.Ε. Άλλο Μ.Ε και άλλο αυτοκίνητο. Η εφαρμογή των αναφερομένων χωρίς βελτιώσεις μάλλον
  θα δημιουργήσει παρά θα λύσει προβλήματα.

  Νομίζω ότι απαραίτητο είναι να τροποποιηθεί σε μεγάλο
  βαθμό το άρθρο και να εισαχθεί η έννοια της δυναμικότητας
  Σ.Ε.Μ.Ε. δηλ. κατηγοριοποίηση των Σ.Ε.Μ.Ε. ανάλογα με την
  κατηγορία και την ισχύ των Μ.Ε.

  Παρακάτω αναφέρω ορισμένες ειδικότερες παρατηρήσεις :
  α. Στην παρ.1.Α.β. αναφέρεται επιφάνεια 20 τ.μ. για χώρους γραφείων,
  υγιεινής και αποθήκευσης υλικών. Αυτή είναι μικρή και παράλληλα
  πρέπει να συνδυασθεί με τις προβλεπόμενες ελάχιστες απαιτήσεις
  απ’την νομοθεσία Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.
  β. Στην παρ. 1.Α.γ τίθεται όριο ελάχιστης απόστασης 10m απο στάση λεωφορείων, αυτή πρέπει να αυξηθεί.
  Φανταστείτε συνεργείο με πρόσοψη 30m και την είσοδό του στο κέντρο,
  η απόσταση των 10m βρίσεται στα όρια του οικοπέδου του συνεργείου,
  κατά συνέπεια μπορεί να υπάρχει στάση εφαπτόμενη του συνεργείου.
  γ. Στην παρ. 1.Β.α. εκεί που αναφέρεται «ανεξαρτήτως πλάτους» πιστεύω ότι πρέπει να μπεί μια ελάχιστη διάσταση (τουλάχιστον 10m)
  Παράλληλα χτειαζεται ιδιαίτερη προσοχή το θέμα των αρχαιολογικών χώρων.Το αντιμετωπίζετε τελείως επιφανειακά.
  δ. Στην παρ. 1.Β.γ. ο αναφερόμενος τρόπος μέτρησης της αποστασης
  είναι ασαφής, πρέπει να καθορισθεί επακριβώς από ποιό σημείο γίνεται
  η μέτρηση.
  δ. Στήν παρ. 2.α. να αποκλεισθούν ρητά τα υπόγεια.
  ε. Στο τέλος της παρ. 5.δ. υπάρχει ασάφεια αναφέρεται :
  «………… ενώ κατά περίπτωση αυτή θα εξαρτάται από το
  είδος των μηχανημάτων που επισκευάζονται στο συνεργείο»,
  αλήθεια ποιός θα το καθορίζει και με ποιά διαδικασία;
  ε. Τα αναφερόμενα στις παρ. 13 ( ωφέλιμες επιφάνειες ) και
  14 ( εξοπλισμός συνεργείων ) πρέπει να είναι συνάρτηση
  των Μ.Ε. που επισκευάζονται.

 • 3 Ιανουαρίου 2012, 16:43 | Γ.Κ

  12 prostasia peribalontos

  Σας εφιστούμε την προσοχή εκτός των πολλών παραλήψεων στο συγκεκριμένο π.δ οι οποίες παραλήψεις διαπιστώνω ότι έχουν επισημανθεί από πολλούς αναγνώστες, και πιστεύω να ληφθούν σοβαρά υπ όψη.
  Πρέπει να μπει διάταξη ως το ποιος θα μπορεί να ασχολείται με την αμμοβολή και την βαφή των μηχανημάτων έργων, καθώς πρέπει να γίνει η κατάλληλη πρόβλεψη για τον κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό.
  Δημιουργείται και πολύ μεγάλο πρόβλημα ρύπανσης.

 • 3 Ιανουαρίου 2012, 16:28 | Γ.Κ

  12 prostasia peribalontos

  1. Σε όποιον προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του ν.1650/1986 (Α΄160), όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3937/2011 (Α΄60) και το άρθρο 30 με το άρθρο 4 του ν. 3010/2002 (Α΄91).

  2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ 148/2009.
  3. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 20:46 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖ

  ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΤΩΝ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΗΔΙΕΣ. ΠΟΥ ΤΙΠΟΤΑ ΣΧΕΔΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΣ ΓΡΥΛΟΥΣ; ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΙ ΠΛΑΚΕΤΕΣ;
  ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ ΣΑΣΜΑΝ Η ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 5 ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΣ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΑΥΛΕΣ) ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ.
  ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΩΡΟΣ 1000 Τ.Μ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ. Ο ΧΩΡΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙ ΚΑΙ ΡΥΠΑΙΝΕΙ. ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΘΑ ΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΑ ΠΟΛΛΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΛΛΑΝΕ ΕΝΣΗΜΑ ΣΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΑΤΟΜΑ Η ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΝΕ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΕ ΝΕΟΥΣ Η ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ.
  ΕΙΔΑ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΧΛΕΙ. Ο ΚΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ. Ο ΚΑΚΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΣ Η ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΔΕΙΟΥΣ. ΛΙΓΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 19:28 | kremetis bros

  Κύριε Ζακατήρα,
  (α) Με τα παρακάτω προσόντα που διαθέτεται ζητάτε να σας δοθεί άδεια λειτουργίας των Σ.Ε.Μ.Ε του παρόντος διατάγματος;;;;;;;;;;;;;;;;
  (β) Μάθετε να συμπληρώνετε το βιβλίο διαχείρισης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων.
  (γ) Διευθετήστε τα απόβλητα από τα πλυσίματα εξαρτημάτων που είχαν γράσα και λάδια πρέπει να κατατεθεί μελέτη υγρών για την σωστή διαχείριση των υγρών αποβλήτων.
  (δ) Συμμορφώθηκε πολεοδομικά και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο απλά.

  Α . 1η Άδεια Πολεοδομίας
  Πολεοδομία Ελευθερίου Κορδελιού Αγροτεμάχιο 314 β
  Αριθμός Αδείας στις 30/11/1993
  Άδεια οικοδομής
  Μονώροφο γραφείο & σιδηρό υπόστεγο με περίφραξη και βόθρο.

  Β. 2η Άδεια Πολεοδομίας

  Πολεοδομία Ελευθερίου Κορδελιού Αγροτεμάχιο 314 β
  Αριθμός Αδείας στις 04/04/2000
  Άδεια οικοδομής
  Προσθήκη υπόστεγου

  Γ. 27/10/2006
  ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΕΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
  Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος

  25/09/06 Έγγραφο Νο 1721
  Επιτόπιος έλεγχος έγγραφη αναφορά 2 υπαλλήλων της υπηρεσίας .
  Οι παρατηρήσεις :
  Η δραστηριότητα λειτουργούσε γίνονται εργασίες επισκευής μηχανημάτων δομικών έργων.
  Υπάρχει βιβλίο διαχείρισης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων για το οποίο έγιναν συστάσεις για τον τρόπο συμπλήρωσης του.
  Επειδή γίνονταν πλυσίματα εξαρτημάτων που είχαν γράσα και λάδια πρέπει να κατατεθεί μελέτη υγρών για την σωστή διαχείριση των υγρών αποβλήτων.
  Τα άχρηστα μεταλλικά απόβλητα να δίνονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες .

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 21:51 | Ζακατηρας Παναγιωτης

  πρεπει να δοθει χωρις εμποδια η αδεια στα ειδη λειτουργουντα ανω της πενταετιας ΣΕΜΕ και ιδιαιτερα στους ιδιοκτηρες εφοσον ειναι πολεοδομικα νομικα και οχι αυθαιρετα,
  γιατι εδω και πολλα χρονια εχουν ξοδεψει τεραστια κεφαλαια για την επιχειρηση τους εχουν καταβαλει φορους,ΦΠΑ και οτι αλλο εποφελειται απο αυτους το δημοσιο

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 18:46 | Σ.Ι.Σ.Ε.Χ.Δ.Α.Μ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5
  ΄΄ Όροι ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων επισκευής μηχανημάτων έργων΄΄

  ……….Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5
  Τα ΣΕΜΕ θεωρούνται βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και για τη λειτουργία τους απαιτείται η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.

  να τροποποιηθεί ως εξής:

  ΄΄Τα ΣΕΜΕ, όπως και οι ολοκληρωμένες μονάδες (καθετοποιημένα συγκροτήματα) εμπορίας και επισκευής τους, θεωρούνται βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και εφαρμόζεται το άρθρο 4 του Π.Δ/τος 24/1985 (ΦΕΚ 270/Δ’/31-5-1985), όταν ανεγείρονται σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή και για τη λειτουργία τους απαιτείται η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη τροποποίηση προτείνεται γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα ΣΕΜΕ ως προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές, εντάσσονται στις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.
  _____________________________________________________________________

  ……….Το δεύτερο εδάφιο της παρ. β) Α. 1.
  Ακόμη πρέπει να έχουν προβλεφθεί χώροι γραφείων, υγιεινής και αποθήκευσης υλικών, ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων.

  να τροποποιηθεί ως εξής:

  ΄΄ Ακόμη πρέπει να έχουν προβλεφθεί χώροι γραφείων, υγιεινής και αποθήκευσης υλικών, ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων.΄΄

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη τροποποίηση προτείνεται γιατί θεωρούμε ότι τα δέκα (10) τ.μ. βοηθητικοί χώροι που απαιτούνται και στα συνεργεία βαρέων οχημάτων είναι αρκετά για να καλύψουν και τις ανάγκες των ΣΕΜΕ ως προς τους βοηθητικούς χώρους.
  _____________________________________________________________________

  ……….Να προστεθεί στο τέλος της παρ. α) 2.Κτίριο
  ΄΄και ισχύει η παρ. 7 του άρθρου 23 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α’) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α’).΄΄

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη προσθήκη προτείνεται για να δοθεί η δυνατότητα, και στους νόμιμα υφιστάμενους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων των ΣΕΜΕ, τοποθέτησης εργοστασιακής κατασκευής αυτοτελών μηχανημάτων και συσκευών όπως αεροσυμπιεστής κλπ.
  _____________________________________________________________________

  ……….Στο τέλος του εδαφίου της παρ. β) 2. Κτίριο
  β) Σε συνεργεία μπροστά από τα οποία και εσωτερικά του πεζοδρομίου υπάρχει ιδιωτικός χώρος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στάθμευση των μηχανημάτων, απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε αυτόν.

  να προστεθεί:

  ΄΄β) Σε συνεργεία μπροστά από τα οποία και εσωτερικά του πεζοδρομίου υπάρχει ιδιωτικός χώρος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στάθμευση των μηχανημάτων, απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε αυτόν, εφόσον προκαλείται όχληση των περιοίκων.΄΄

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη προσθήκη προτείνεται λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι στην πλειονότητά τους τα ΣΕΜΕ βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου, διαθέτουν ακάλυπτο χώρο γηπέδου στον οποίο να επιτρέπεται η επισκευή, εφόσον δεν προκαλείται όχληση των περιοίκων.
  _____________________________________________________________________

  ……….Στην παράγραφο 4. Ανοίγματα

  να προστεθεί:

  ΄΄γ) Η είσοδος – έξοδος του κτιρίου να έχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 3,50 μέτρα και πλάτος τουλάχιστον 3,00 μέτρα.΄΄

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη προσθήκη προτείνεται ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων στο μέλλον.
  _____________________________________________________________________

  ……….Στην παράγραφο β) 7. Αερισμός
  στο εδάφιο: Η προσαγωγή νωπού αέρα είναι απαραίτητη.

  να προστεθεί:

  ΄΄Η προσαγωγή νωπού αέρα είναι απαραίτητη όταν δεν υπάρχει φυσικός αερισμός.΄΄

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη προσθήκη προτείνεται γιατί σε ένα χώρο με φυσικό αερισμό δεν υπάρχει λόγος προσαγωγής νωπού αέρα.
  _____________________________________________________________________

  ……….Η παράγραφος 8. Θέρμανση

  να αντικατασταθεί ως εξής:

  ΄΄8. Θέρμανση
  Η θέρμανση των αιθουσών των συνεργείων δεν είναι υποχρεωτική. Εφόσον όμως ο εκμεταλλευτής του συνεργείου επιθυμεί την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης θα γίνεται σύμφωνα με τον ΓΟΚ και τις λοιπές συναφείς διατάξεις και η μελέτη θέρμανσης θα υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες κατά το στάδιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου και θα τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 16085 Φ.700.1/2009 (ΦΕΚ 770/Β’/28-4-2009).
  Για υφιστάμενα κτίρια στα οποία πρόκειται να ιδρυθούν ΣΕΜΕ και ο εκμεταλλευτής τους επιθυμεί την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης θέρμανσης και θα τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 16085 Φ.700.1/2009 (ΦΕΚ 770/Β’/28-4-2009).΄΄

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη αντικατάσταση προτείνεται γιατί ο έλεγχος της μελέτης θέρμανσης δεν είναι αρμοδιότητα της αδειοδοτούσας αρχής (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων) αλλά των πολεοδομικών γραφείων ενώ τα μέτρα ασφάλειας των εγκαταστάσεων θέρμανσης είναι αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  _____________________________________________________________________

  ……….Η παράγραφος 10. Υψος οροφής
  Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ οροφής και δαπέδου των χώρων εργασίας είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα.΄

  να αντικατασταθεί ως εξής:

  ΄΄Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ οροφής και δαπέδου των χώρων εργασίας είναι τουλάχιστον τέσσερα και μισό (4,50) μέτρα.΄΄

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη αντικατάσταση προτείνεται γιατί το μέσο ύψος των μηχανημάτων έργων είναι μέχρι 3,50 μέτρα, επομένως θεωρούμε ότι τα 4,50 μέτρα ελάχιστο ελεύθερο ύψος καλύπτει το ΣΕΜΕ.
  _____________________________________________________________________

  ……….Η παράγραφος 11. Μέτρα Πυρασφάλειας
  Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για τα μέτρα πτρασφάλειας.

  να αντικατασταθεί ως εξής:

  ΄΄Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 16085 Φ.700.1/2009 (ΦΕΚ 770/Β’/28-4-2009).΄΄

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη αντικατάσταση προτείνεται για να οριστεί με σαφήνεια σε ποιές διατάξεις της νομοθεσίας Πυροπροστασίας θα υπάγονται τα ΣΕΜΕ. Στο παρελθόν, για υφιστάμενα ΣΕΜΕ, κατά το στάδιο υποβολής μελέτης πυροπροστασίας στις αρμόδιες υπηρεσίες είχε δημιουργηθεί σύγχυση σχετικά με την επιλογή των πυροσβεστικών διατάξεων στις οποίες έπρεπε να υπαχθούν.
  Οι διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 16085 Φ.700.1/2009 (ΦΕΚ 770/Β’/28-4-2009) ΄΄Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων – μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, σε Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων, καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας’’ αναφέρονται σε συναφείς δραστηριότητες με τα ΣΕΜΕ με μόνη διαφορά ότι τα ΣΕΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, υπάγονται στις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.
  _____________________________________________________________________

  ……….Σχετικά με την παράγραφο 12. Προστασία του περιβάλλοντος
  όπου γίνεται αναφορά στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/21-9-2011), τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β (όπου υπάγονται τα ΣΕΜΕ) δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας. Επομένως αντιλαμβανόμαστε πως σε όποιο άρθρο του παρόντος αναφέρεται η ΑΕΠΟ θα αντικατασταθεί από ΠΠΔ, ή τα ΣΕΜΕ θα εξαιρεθούν από αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει να εφοδιάζονται με ΑΕΠΟ από τις αρμόδιες Δ/νσεις περιβάλλοντος με ότι αυτό συνεπάγεται; (χρονικές καθυστερήσεις, κόστος κλπ.).
  _____________________________________________________________________

  ………. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13. Ωφέλιμες επιφάνειες

  Τα ΣΕΜΕ μηχανημάτων έργων, οφείλουν να διαθέτουν ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια εκατόν ογδόντα (180) τετραγωνικών μέτρων, μη συμπεριλαμβανομένων των τοίχων πλήρωσης και των χώρων γραφείων, υγιεινής και αποθηκών, σε γήπεδο ελάχιστου εμβαδού χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων.

  να αντικατασταθεί ως εξής:

  ΄΄13. Ωφέλιμες επιφάνειες
  Τα ΣΕΜΕ μηχανημάτων έργων, οφείλουν να διαθέτουν ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων, μη συμπεριλαμβανομένων των τοίχων πλήρωσης και των χώρων γραφείων, υγιεινής και αποθηκών.΄΄

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη αντικατάσταση προτείνεται γιατί η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια των εκατό ογδόντα (180) τ.μ. για τα ΣΕΜΕ θεωρείται υπερβολική και ζητείται η μείωσή της στα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι και για τα συνεργεία βαρέων οχημάτων η απαίτηση είναι εκατόν είκοσι (120) τ.μ. και λειτουργούν τόσα χρόνια χωρίς τη δημιουργία προβλημάτων. Επίσης οι μέσες διαστάσεις ενός μηχανήματος έργων είναι πλάτος 3,00μέτρα και μήκος 8,00μέτρα επομένως 25,00τ.μ. είναι αρκετά για μία θέση εργασίας. Για ένα τεχνίτη μηχανημάτων έργων που θέλει να ανοίξει το δικό του ΣΕΜΕ δύο θέσεις εργασίας είναι αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες του, επομένως αρκούν τα 120τ.μ.
  Θέτοντας ως απαίτηση για ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια χώρου εργασίας τα 180 τ.μ. + ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια βοηθητικών χώρων 20τ.μ. σε γήπεδο ελάχιστου εμβαδού 1000 τ.μ., αυξάνεται το κόστος επένδυσης με αποτέλεσμα τη στέρηση δυνατότητας δημιουργίας ΣΕΜΕ από τους ΄΄μικρούς΄΄.
  Αθροίζοντας το γεγονός ότι η πολιτεία αδυνατεί να επενδύσει στη δημιουργία κατάλληλων χώρων για τη στέγαση ΣΕΜΕ με τη μορφή δανείων ή επιδοτήσεων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το αντικείμενό μας να περάσει στα χέρια ΄΄λίγων΄΄ και ΄΄μεγάλων΄΄ με αποτέλεσμα τη δημιουργία μονοπωλίων και την αύξηση της ανεργίας.
  Η απαίτηση ως προς την ελάχιστη επιφάνεια γηπέδου εμβαδού χιλίων (1.000) τ.μ. (όπου δεν διευκρινίζεται εάν εντάσσονται και τα τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου ή πρόκειται για ακάλυπτο χώρο) πρέπει να καταργηθεί λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα εξής:
  —Σύμφωνα με το Π.Δ. 24.5.85 (ΦΕΚ 270/Δ’/31-5-1985) υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης οικοδομικής άδειας υπό προϋποθέσεις και σε γήπεδο εμβαδού επτακοσίων πενήντα (750) τετραγωνικών μέτρων.
  —Στερείται τη δυνατότητα ‘’συστέγασης’’ συναφών δραστηριοτήτων σε ανεξάρτητους χώρους κτιρίου στο ίδιο γήπεδο, γεγονός συνηθισμένο, λειτουργικό και οικονομικά εφικτό. Συνηθισμένες περιπτώσεις είναι είτε σε υφιστάμενο κτίριο όπου ήδη λειτουργούν σε ανεξάρτητους χώρους συνεργεία συνήθων ή βαρέων οχημάτων ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επιθυμεί να εγκατασταθεί και ΣΕΜΕ είτε εκμεταλλευτές ΣΕΜΕ οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν στην αγορά ενός γηπέδου και στην ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση των επιχειρήσεών τους.
  —Σύμφωνα με την παράγραφο 3.α. του Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α’/23-10-2008) τα ΣΕΜΕ επιτρέπεται να ιδρύονται σε ΒΙΟ.ΠΑ. και ΒΙ.ΠΑ. Σε πολλά βιοτεχνικά – βιομηχανικά πάρκα ή περιοχές ισχύουν ειδικοί όροι αρτιότητας οικοπέδου και δόμησης όπως π.χ. αρτιότητα οικοπέδου πεντακόσια (500) τ.μ. Επίσης τα ΣΕΜΕ επιτρέπεται να ιδρύονται σε περιοχές χρήσης γης ‘’Επαγγελματική Εγκατάσταση Μη Ιδιαιτέρως Οχλούσα’’ (ΕΟ). Με το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό χρήσης γης υπάρχουν και περιοχές εντός σχεδίου πόλεως άρα η απαίτηση για 1.000 τ.μ. οικοπέδου για την ίδρυση ΣΕΜΕ είναι ανέφικτη.

  Εν κατακλείδι η πλειονότητα των μηχανημάτων έργων έχει διαστάσεις αντίστοιχες με τα βαρέα οχήματα (φορτηγά αυτοκίνητα). Σαφώς υπάρχουν και εξειδικευμένα μηχανήματα έργων, μεγάλου όγκου τα οποία όμως αποτελούν μειοψηφία, η επισκευή τους συνήθως γίνεται στους χώρους όπου εκτελούν έργα (π.χ. λατομεία, λιγνιτωρυχεία κλπ) και αν απαιτηθεί η μεταφορά τους για επισκευή σε ΣΕΜΕ αυτή πραγματοποιείται τμηματικά.
  Άποψή μας είναι ότι οι προδιαγραφές που θέτει ένα νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές απαιτήσεις των προς επισκευή μηχανημάτων έργων και όχι σε εξειδικευμένες περιπτώσεις.
  _____________________________________________________________________

  ……….Τα εδάφια της παραγράφου 13 που αναφέρονται στα αέρια καύσιμα
  να αντικατασταθούν ως εξής:

  ΄΄Για τα συνεργεία επισκευής μηχανημάτων έργων τα οποία είτε ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργων των οποίων η τροφοδοσία και λειτουργία του κινητήρα τους πραγματοποιείται με αέρια καύσιμα (υγραέριο LPG, πεπιεσμένο φυσικό αέριο CNG), είτε ασχολούνται και με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων ME με αέρια καύσιμα (υγραέριο LPG, πεπιεσμένο φυσικό αέριο CNG), ισχύουν επιπλέον τα εξής:
  i) Πρέπει να διαθέτουν σύστημα ανίχνευσης διαρροής εκρηκτικών αερίων.
  ii) Απαγορεύεται η εσωτερική επικοινωνία του χώρου εργασίας με οποιοδήποτε υπόγειο χώρο και όροφο καθώς επίσης και η ύπαρξη τάφρου επιθεώρησης. Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων χώρων (υπόγειο ή όροφο ή τάφρο επιθεώρησης) μπορεί να διαμορφωθεί ιδιαίτερος χώρος πλήρως διαχωρισμένος από τους λοιπούς χώρους του συνεργείου με ανεξάρτητη είσοδο, ελάχιστης ωφέλιμης επιφάνειας πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων, μη συμπεριλαμβανομένων των τοίχων πλήρωσης.΄΄

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη αντικατάσταση προτείνεται γιατί θεωρούμε πως συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας δεν πρέπει να διαθέτουν μόνο τα ΣΕΜΕ που ασχολούνται με την ΄΄πρώτη΄΄ τοποθέτηση συσκευών αερίων καυσίμων αλλά και τα ΣΕΜΕ τα οποία επισκευάζουν μηχανήματα έργων στα οποία έχει ήδη γίνει η τοποθέτηση συσκευών αερίων καυσίμων και εισέρχονται για επισκευή στο ΣΕΜΕ π.χ. με γεμάτη τη δεξαμενή υγραερίου. Επομένως ένα ΣΕΜΕ του οποίου οι κτιριακές του εγκαταστάσεις αποτελούνται μόνο από ισόγειους χώρους και είτε επισκευάζει μηχάνημα έργου στο οποίο έχει ήδη γίνει η τοποθέτηση συσκευών αερίων καυσίμων είτε πραγματοποιεί την ΄΄πρώτη΄΄ τοποθέτηση συσκευών αερίων καυσίμων πρέπει στο σύνολό του να διαθέτει τις προδιαγραφές ασφάλειας. Για το ΣΕΜΕ του οποίου οι κτιριακές του εγκαταστάσεις διαθέτουν υπόγειο ή όροφο ή τάφρο επιθεώρησης θα πρέπει να δημιουργηθεί ο ιδιαίτερος χώρος, όπως περιγράφεται, με τις προδιαγραφές ασφάλειας ώστε σε αυτόν το χώρο να πραγματοποιείται είτε η επισκευή του μηχανήματος έργου στο οποίο έχει ήδη γίνει η τοποθέτηση συσκευών αερίων καυσίμων είτε η ΄΄πρώτη΄΄ τοποθέτηση συσκευών αερίων καυσίμων
  Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο ίδιος φορέας, δηλαδή οι Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση των ΣΕΜΕ, θα χορηγούν άδεια λειτουργίας ΣΕΜΕ για αέρια καύσιμα και όχι οι Δ/νσεις Μεταφορών που χορηγούν άδεια λειτουργίας για συνεργεία αερίων καυσίμων για συνήθη και βαρέα οχήματα.
  _____________________________________________________________________

  ……….Σχετικά με την παρ. 14. Εξοπλισμός συνεργείων με συσκευές, εργαλεία και μηχανήματα

  θεωρούμε ότι εκτός από τον υποχρεωτικό εξοπλισμό πρέπει να προστεθεί παράγραφος και με προαιρετικό εξοπλισμό:

  ΄΄Τα ΣΕΜΕ μπορούν επίσης να διαθέτουν προαιρετικά συσκευή οξυγόνου, ηλεκτρονική διαγνωστική συσκευή, αναλυτή καυσαερίων, γερανογέφυρα, τόρνο, φρεζοδράπανο κλπ. ΄΄

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η συγκεκριμένη προσθήκη ζητείται κυρίως για τη δυνατότητα ύπαρξης ως προαιρετικού εξοπλισμού του τόρνου, του φρεζοδράπανου κλπ. δηλαδή εξοπλισμού ο οποίος εκτελεί μηχανουργικές εργασίες και αποσκοπεί στη δυνατότητα κατασκευής εξαρτημάτων για την επισκευή αποκλειστικά και μόνο των μηχανημάτων έργου του συνεργείου. Με αυτόν τον τρόπο ένα ΣΕΜΕ που εκτελεί και μηχανουργικές εργασίες για τα μηχανήματα έργου που επισκευάζει δεν θα απαιτείται να λαμβάνει και άδεια σαν μηχανουργείο.

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 19:49 | kremetis bros

  Να προστεθούν
  Στο αρθρο 5
  παράγραφος Β
  Εδάφιο γ θέση Συνεργείου
  Απόσταση ασφαλείας απο γραμμές τρένων

  Αρθρο 5
  Παράγραφος 12 προστασία περιβάλλοντος
  Εδάφιο γ
  Σύμβαση ανακύκλωσης παλαιων αντικατασταθέντων ανταλακτικων scrap

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 21:29 | stergios

  Οκ Άρθρο 5
  παράγραφος 2 Κτίριο
  εδάφιο α)
  Πρέπει να γίνει διαχωρισμός:
  1 ) Σε ισόγεια κτίσματα Σ.Ε.Μ.Ε από 50 HP και άνω η ενός τόνου και άνω .
  2 ) Σε διώροφα η πολυώροφα κτίσματα μέχρι και 50 HP Η 999 kg .
  Παράγραφος 5
  Εδάφιο α ,β ,γ ,δ ,ε, στ, ζ Να ισχύουν μόνο γα τα μικρά Μ.Ε μέχρι ενός τόνου .
  Παράγραφος β Να ισχύει μόνο γα τα μικρά Μ.Ε μέχρι ενός τόνου
  Για τα Μ.Ε άνω του ενός τόνου να απαγορεύεται η λειτουργία σε υπόγειο χώρο κύριας χρήσης.
  Παράγραφος 3 Δάπεδο
  Το δάπεδο σε βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτήρια επιβάλλεται να είναι βιομηχανικού τύπου ώστε να μην είναι απορροφητικό να επιτυγχάνεται εύκολα ο καθαρισμός του και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να είναι αντιολισθητικό .
  Παράγραφος 7 αερισμός
  (ε) Να υπάρχει υποχρεωτικά σύστημα απαγωγής καυσαερίων σε κατάλληλες αποστάσεις σύμφωνα με το κτήριο .

  Παράγραφος 6 φωτισμός
  πρέπει να προβλέπεται
  (α) Ανά δυο ράμπες στάθμευσης για επισκευή των μηχανημάτων να υπάρχει πρίζα 42 volt για ηλεκτρικές λυχνίες (μπαλαντέζες ).
  Να είναι υποχρεωτικό στο κάτω μέρος να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση της πρίζας .
  (β) Ανά δυο ράμπες στάθμευσης για επισκευή των μηχανημάτων να υπάρχει πρίζα 220 volt για την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων όπως φορητός δράπανος, φορητός τροχός λειάνσεως κ.τ.λ.
  Να είναι υποχρεωτικό στο κάτω μέρος να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση της πρίζας.

  (γ) Ανά δυο ράμπες στάθμευσης για επισκευή των μηχανημάτων να υπάρχει πρίζα 380 volt για χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης η αεροτσιμπίδας σκαψίματος ρηγμάτων στο πλαίσιο του μηχανήματος η εξαρτημάτων αυτού όπως μπούμα ,κουβάς κ.τ.λ.
  Να είναι υποχρεωτικό στο κάτω μέρος να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση της πρίζας .

  (δ) Ανά δυο ράμπες στάθμευσης για την επισκευή των μηχανημάτων να υπάρχει αναμονή αέρος για την χρήση των αεροεργαλείων π.χ αερόκλειδα πιστόλια φυσήματος, πλυσίματος κ.τ.λ.

  10. Ύψος οροφής
  Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ οροφής και δαπέδου των χώρων εργασίας για τα μικρά Μ.Ε τα 5 μετρά είναι επαρκή.
  Για τα Σ.Ε.Μ.Ε που ασχολούνται με μετρίου μεγέθους και μεγάλα Μ.Ε το ύψος πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7) μέτρα. Διότι πρέπει να υπολογισθεί και ο χώρος που θα καλυφθεί για την χρήση γερανογέφυρας η οποία κρίνεται απαραίτητη για την λειτουργία ενός Σ.Ε.Μ.Ε

  Παράγραφος 13. ωφέλιμες επιφάνειες
  Τα 180 τ.μ επαρκούν για ένα Σ.Ε.Μ.Ε που θα ασχολείται με μικρά Μ.Ε έως 50 HP
  Για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε που επισκευάζει μέτρια και μεγάλα Μ.Ε η επιφάνεια του χώρου εργασιών πρέπει να είναι το ελάχιστο 400 τ.μ. ώστε να μπορεί να συντηρηθεί και να επισκευασθεί ένα Μ.Ε .
  Αν συμβεί το αντίθετο θα είμαστε αναγκασμένοι να επισκευάζουμε τα .Μ.Ε στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο πράγμα που το απαγορεύει το παρόν Π/Δ Άρθρο 05 παράγραφος 2 Κτίριο εδάφιο β)
  Τα 1000 τ.μ οικόπεδο για ένα Σ.Ε.Μ.Ε δεν επαρκούν για τις εγκαταστάσεις και τους βοηθητικούς χώρους που απαιτούνται σε ένα Σ.Ε.Μ.Ε επαρκεί μόνο για το μικρά Μ.Ε μέχρι 50 HP.
  Για τα μέτρια και μεγάλα Μ.Ε πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη το κτήριο και οι βοηθητικοί χώροι που απαιτούνται λόγω του όγκου των Μ.Ε του βάρους και τα μέσα μεταφοράς αυτόν για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στο συνεργείο π.χ επικαθήμενες νταλίκες μεταφοράς των Μ.Ε.
  Αν συμβεί το αντίθετο με τους χώρους που απαιτούνται θα είναι αναγκασμένοι οι οδηγοί των μέσων μεταφοράς και οι χειριστές των Μ.Ε φορτώνουν και να ξεφορτώνουν τα Μ.Ε στους δρόμους.
  Θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο κλείσιμο των δρόμων (κυκλοφοριακή συμφόρηση)
  θα πραγματοποιείται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των ερπυστριωφόρων Μ.Ε μεγάλη φθορά και βλάβη στην άσφαλτο .
  Και το κυριότερο σε περίπτωση ατυχήματος ποιος θα φέρει την ευθύνη ;;;;;;;
  Ένα νορμάλ Σ.Ε.Μ.Ε χρειάζεται τουλάχιστον 4000 τ.μ οικόπεδο για το κτήριο και τους βοηθητικούς χώρους
  ΣΕΙΜΕΙΩΣΗ
  Η περίπτωση που αναφέρεται στο προσχέδιο του Π/Δ μπορεί να γίνει μόνο για το γήπεδο στην περίπτωση που θα υπάρξει ομαδική εγκατάσταση Σ.Ε.Μ.Ε σε έναν ενιαίο χώρο οπότε ίσως το γήπεδο για την κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι περίπου στα 1000 τ.μ για την κάθε επιχείρηση.
  Εδάφιο i)
  Τα Σ.Ε.Μ.Ε που θα ασχολούνται και με αέρια καύσιμα τα 50 τ.μ για τα Μ.Ε δεν επαρκούν χρειάζονται τουλάχιστον 80 με 100 τ.μ και πρέπει να μην ισχύουν οι διατάξεις των αυτοκινήτων διότι στον χώρο που θα επισκευάζονται κινητήρες και μηχανήματα τέτοιου είδους λόγω του βάρους τον εξαρτημάτων τους να μπορεί να λειτουργούν από το πάνω μέρος οι γερανογέφυρες .
  Οι περισσότεροι κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμο αέριο στην χώρα μας χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια για την θέρμανση αλλά και σύγχρονος για την παραγωγή ενέργειας.
  Π.Χ τύπος κινητήρα G3520 GAS ENGINE 2500 KWA διαστάσεων μήκος 6m πλάτος 1,8 m, ύψος 2,4m, και βάρος 18,350 kg, δεν χωράει να τοποθετηθεί σε χώρο με εμβαδόν 50 τ.μ. και να έχει και ικανοποιητικό χώρο για να γίνουν οι επισκευές γύρω από αυτόν αλα χρειάζεται και ο απαραίτητος χώρος που θα καταλάβουν τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα που χρειάζονται και σε αυτά να αποσυναρμολογηθούν και να επισκευαστούν .

  Παράγραφος 13. ωφέλιμες επιφάνειες
  Τα 180 τ.μ επαρκούν για ένα Σ.Ε.Μ.Ε που θα ασχολείται με μικρά Μ.Ε έως 50 HP
  Για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε που επισκευάζει μέτρια και μεγάλα Μ.Ε η επιφάνεια του χώρου εργασιών πρέπει να είναι το ελάχιστο 400 τ.μ. ώστε να μπορεί να συντηρηθεί και να επισκευασθεί ένα Μ.Ε .
  Αν συμβεί το αντίθετο θα είμαστε αναγκασμένοι να επισκευάζουμε τα .Μ.Ε στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο πράγμα που το απαγορεύει το παρόν Π/Δ Άρθρο 05 παράγραφος 2 Κτίριο εδάφιο β)
  Τα 1000 τ.μ οικόπεδο για ένα Σ.Ε.Μ.Ε δεν επαρκούν για τις εγκαταστάσεις και τους βοηθητικούς χώρους που απαιτούνται σε ένα Σ.Ε.Μ.Ε επαρκεί μόνο για το μικρά Μ.Ε μέχρι 50 HP.
  Για τα μέτρια και μεγάλα Μ.Ε πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη το κτήριο και οι βοηθητικοί χώροι που απαιτούνται λόγω του όγκου των Μ.Ε του βάρους και τα μέσα μεταφοράς αυτόν για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στο συνεργείο π.χ επικαθήμενες νταλίκες μεταφοράς των Μ.Ε.
  Αν συμβεί το αντίθετο με τους χώρους που απαιτούνται θα είναι αναγκασμένοι οι οδηγοί των μέσων μεταφοράς και οι χειριστές των Μ.Ε φορτώνουν και να ξεφορτώνουν τα Μ.Ε στους δρόμους.
  Θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο κλείσιμο των δρόμων (κυκλοφοριακή συμφόρηση)
  θα πραγματοποιείται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των ερπυστριωφόρων Μ.Ε μεγάλη φθορά και βλάβη στην άσφαλτο .
  Και το κυριότερο σε περίπτωση ατυχήματος ποιος θα φέρει την ευθύνη ;;;;;;;
  Ένα νορμάλ Σ.Ε.Μ.Ε χρειάζεται τουλάχιστον 4000 τ.μ οικόπεδο για το κτήριο και τους βοηθητικούς χώρους
  ΣΕΙΜΕΙΩΣΗ
  Η περίπτωση που αναφέρεται στο προσχέδιο του Π/Δ μπορεί να γίνει μόνο για το γήπεδο στην περίπτωση που θα υπάρξει ομαδική εγκατάσταση Σ.Ε.Μ.Ε σε έναν ενιαίο χώρο οπότε ίσως το γήπεδο για την κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι περίπου στα 1000 τ.μ για την κάθε επιχείρηση.
  Εδάφιο i)
  Τα Σ.Ε.Μ.Ε που θα ασχολούνται και με αέρια καύσιμα τα 50 τ.μ για τα Μ.Ε δεν επαρκούν χρειάζονται τουλάχιστον 80 με 100 τ.μ και πρέπει να μην ισχύουν οι διατάξεις των αυτοκινήτων διότι στον χώρο που θα επισκευάζονται κινητήρες και μηχανήματα τέτοιου είδους λόγω του βάρους τον εξαρτημάτων τους να μπορεί να λειτουργούν από το πάνω μέρος οι γερανογέφυρες .
  Οι περισσότεροι κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμο αέριο στην χώρα μας χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια για την θέρμανση αλλά και σύγχρονος για την παραγωγή ενέργειας.
  Π.Χ τύπος κινητήρα G3520 GAS ENGINE 2500 KWA διαστάσεων μήκος 6m πλάτος 1,8 m, ύψος 2,4m, και βάρος 18,350 kg, δεν χωράει να τοποθετηθεί σε χώρο με εμβαδόν 50 τ.μ. και να έχει και ικανοποιητικό χώρο για να γίνουν οι επισκευές γύρω από αυτόν αλα χρειάζεται και ο απαραίτητος χώρος που θα καταλάβουν τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα που χρειάζονται και σε αυτά να αποσυναρμολογηθούν και να επισκευαστούν .

  Παράγραφος 13. ωφέλιμες επιφάνειες
  Τα 180 τ.μ επαρκούν για ένα Σ.Ε.Μ.Ε που θα ασχολείται με μικρά Μ.Ε έως 50 HP
  Για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε που επισκευάζει μέτρια και μεγάλα Μ.Ε η επιφάνεια του χώρου εργασιών πρέπει να είναι το ελάχιστο 400 τ.μ. ώστε να μπορεί να συντηρηθεί και να επισκευασθεί ένα Μ.Ε .
  Αν συμβεί το αντίθετο θα είμαστε αναγκασμένοι να επισκευάζουμε τα .Μ.Ε στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο πράγμα που το απαγορεύει το παρόν Π/Δ Άρθρο 05 παράγραφος 2 Κτίριο εδάφιο β)
  Τα 1000 τ.μ οικόπεδο για ένα Σ.Ε.Μ.Ε δεν επαρκούν για τις εγκαταστάσεις και τους βοηθητικούς χώρους που απαιτούνται σε ένα Σ.Ε.Μ.Ε επαρκεί μόνο για το μικρά Μ.Ε μέχρι 50 HP.
  Για τα μέτρια και μεγάλα Μ.Ε πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη το κτήριο και οι βοηθητικοί χώροι που απαιτούνται λόγω του όγκου των Μ.Ε του βάρους και τα μέσα μεταφοράς αυτόν για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στο συνεργείο π.χ επικαθήμενες νταλίκες μεταφοράς των Μ.Ε.
  Αν συμβεί το αντίθετο με τους χώρους που απαιτούνται θα είναι αναγκασμένοι οι οδηγοί των μέσων μεταφοράς και οι χειριστές των Μ.Ε φορτώνουν και να ξεφορτώνουν τα Μ.Ε στους δρόμους.
  Θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο κλείσιμο των δρόμων (κυκλοφοριακή συμφόρηση)
  θα πραγματοποιείται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των ερπυστριωφόρων Μ.Ε μεγάλη φθορά και βλάβη στην άσφαλτο .
  Και το κυριότερο σε περίπτωση ατυχήματος ποιος θα φέρει την ευθύνη ;;;;;;;
  Ένα νορμάλ Σ.Ε.Μ.Ε χρειάζεται τουλάχιστον 4000 τ.μ οικόπεδο για το κτήριο και τους βοηθητικούς χώρους
  ΣΕΙΜΕΙΩΣΗ
  Η περίπτωση που αναφέρεται στο προσχέδιο του Π/Δ μπορεί να γίνει μόνο για το γήπεδο στην περίπτωση που θα υπάρξει ομαδική εγκατάσταση Σ.Ε.Μ.Ε σε έναν ενιαίο χώρο οπότε ίσως το γήπεδο για την κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι περίπου στα 1000 τ.μ για την κάθε επιχείρηση.
  Εδάφιο i)
  Τα Σ.Ε.Μ.Ε που θα ασχολούνται και με αέρια καύσιμα τα 50 τ.μ για τα Μ.Ε δεν επαρκούν χρειάζονται τουλάχιστον 80 με 100 τ.μ και πρέπει να μην ισχύουν οι διατάξεις των αυτοκινήτων διότι στον χώρο που θα επισκευάζονται κινητήρες και μηχανήματα τέτοιου είδους λόγω του βάρους τον εξαρτημάτων τους να μπορεί να λειτουργούν από το πάνω μέρος οι γερανογέφυρες .
  Οι περισσότεροι κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμο αέριο στην χώρα μας χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια για την θέρμανση αλλά και σύγχρονος για την παραγωγή ενέργειας.
  Π.Χ τύπος κινητήρα G3520 GAS ENGINE 2500 KWA διαστάσεων μήκος 6m πλάτος 1,8 m, ύψος 2,4m, και βάρος 18,350 kg, δεν χωράει να τοποθετηθεί σε χώρο με εμβαδόν 50 τ.μ. και να έχει και ικανοποιητικό χώρο για να γίνουν οι επισκευές γύρω από αυτόν αλα χρειάζεται και ο απαραίτητος χώρος που θα καταλάβουν τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα που χρειάζονται και σε αυτά να αποσυναρμολογηθούν και να επισκευαστούν .

  • 14 εξοπλισμός
  Ο εξοπλισμός που αναφέρεται δεν ανταποκρίνεται ούτε για τα μικρά Μ.Ε 50 HP
  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη ότι στην πλειοψηφία τον Μ.Ε μικρών μέτριων και μεγάλων είναι ερπυστριοφόρα ο εξοπλισμός ο οποίος είναι απαραίτητος για την επισκευή τους δεν αναφέρεται πουθενά .
  Επομένως για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε το οποίο θα επισκευάζει και θα συντηρεί μέτρια και μεγάλα Μ.Ε ο λιγότερος απαραίτητος εξοπλισμός είναι ο παρακάτω.

  1. Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα Αποσυναρμολόγησης – Συναρμολόγησης Ερπυστριών, μετά των παρελκόμενων της (μήτρες η καλούπια, καλίμπρες κ.λ.π.).
  2. Ηλεκτρουδραυλικός Ξεβιδωτής πέδιλων Ερπυστριών.
  3. Ηλεκτρική Ανέμη Τυλίγματος Ερπυστριών.
  4. Κάθετη Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα ξεπρεσαρίσματος ραούλων (αδρανών τροχών-τεμπέληδων – πολλαπλών χρήσεων).100 ton και άνω.
  5. Μηχάνημα επιμεταλλώσεων ραούλων και αδρανών τροχών (Τεμπέληδων).
  6. Τόρνος 2,5 μέτρα και άνω. (1)
  7. Πλυντήριο πλυσίματος με ζεστού & κρύου νερού 150 BAR 15 litra ανά λεπτό και άνω (1)
  8. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστροφική, η ανόρθωσης 350- 400Α. (1)
  9. Αυτόματη Ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος 350Α -380Α. (1)
  10. Αεροσυμπιεστής 500L και άνω. (1)
  11. Γερανογέφυρα 4 τόνων και άνω (1)
  12. Φορητό Boring (Με δυνατότητα επιμετάλλωσης οπών και τορνάρισμα). (1)
  13. Aερόκλειδα
  Aερόκλειδο ½, (1)
  Aερόκλειδο ¾, (1)
  Aερόκλειδο 1’’ (1)
  14. Φορητό δράπανο (Από 2mm- 16mm). (1)
  15. Σταθερός δράπανος κολονάτος 1HP και άνω (1)
  16. Μαγνητική βάση Φορητού δραπάνου (1)
  17. Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, τροχοί λειάνσεως και κοπής.
  800 watt (1)
  και 2.000 watt (1)
  18. Τροχός σταθερός δίδυμος από την μια πλευρά με πέτρα λείανσης κοπιδιών κ.τ.λ ,και από την άλλη πλευρά συρματόβουρτσα . (1) 300 watt και άνω
  19. Σειρά μικρομέτρων, τρύπας, (1) και άξονα. (3)
  20. Σειρά παχυμέτρων. (3)
  21. Σειρά Οργάνων μετρήσεως πιέσεων – υδραυλικών συστημάτων, (Transmission, torque converter κ.λ.π.). (6) από ( ο p.s.i. ) έως ( 6.000 p.s.i. ) η αντίστοιχης μονάδας μέτρησης ( BAR ) κ.τ.λ
  22. Ηλεκτρονικό στροφόμετρο (Με φωτοκύτταρο). (1)
  23. Φορητή πρέσα SPROCET (πολλαπλών χρήσεων). (1)
  24. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός (Γερμανικά, (2)
  25. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός πολύγωνα, (2)
  26. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός γερμανοπολύγωνα, (2)
  27. Σειρές Κατσαβίδια, ίσια (2)
  28. Σειρά Κατσαβίδια σταυρωτά (1)
  29. Συσκευή έλεγχου ακροφυσίων (μπεκ) (1)
  30. Πλήρες σειρά καρυδάκια ½. (2)
  31. Πλήρες σειρά καρυδάκια ¾. (2)
  32. Πλήρες σειρά καρυδάκια 1’’ (2)
  33. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και ανοίγει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  34. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και κλίνει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  35. Ειδικά εργαλεία χρονισμού κινητήρων Μηχανημάτων έργων, ρυθμίσεων (καλίμπρες). Ανάλογα με τους τύπους των μηχανημάτων που ασχολείται.
  36. Τάκοι διαφόρων διαστάσεων για τρακάρισμα των μηχανημάτων (χρησιμοποιούμε πάντα μόνο ξύλο πεύκου για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια ).
  37. Πάγκοι εργασίας ( σταθεροί με μόρσες σταθερές στους πάγκους). (2)
  38. Πάγκοι εργασίας( φορητοί). (2)
  39. Γρύλοι φορητοί.
  40. 5 τον (1)
  41. 20 τον (2)
  42. 50 τον (1)
  43. Κροκόδειλος(10 τον.) και άνω. (1)
  44. Βαλβολινέρες (1) και άνω.
  45. Γρασαδόροι (1) και άνω.
  46. Τρυπάνια(Από 2mm-40mm).
  47. Κολαούζα (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  48. Φιλιέρες (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  49. Φορτιστής μπαταριών 12V και 24V. (1)
  50. Φορητές εργαλειοθήκες για κινητά συνεργεία (1) και άνω.
  51. Οξυγονοκόλληση πλήρης. (1) (Μετά των παρελκόμενων για συγκόλληση, και κοπή μετάλλων).
  52. Περονοφόρο (για την εξυπηρέτηση εντός και εκτός χώρου εργασιών). (1)
  53. Επαγγελματικό αυτοκίνητο για κινητό συνεργείο κλειστό (κλούβα) η pick up ανοιχτή καρότσα. (1)
  54. Συσκευή πληρώσεως αζώτου. (1)
  55. Συσκευή αεροτσιμπίδας arcer για σκάψιμο ρηγμάτων . (1)
  56. Συσκευή λιπάνσεως αυτολίπαντων ερπυστριών. (1)
  57. Κασετίνα με όργανο μέτρησης συμπίεσης κινητήρων (1)
  58. Σφυριά πένας (1).
  59. Σφυριά μπάλας (2)
  60. Βαριοπούλες (2).
  61. Βαριά 5 κιλών (1).
  62. Βαριά 10 κιλών (1).
  63. Λοστοί (2) .
  64. Ζουμπάδες σειρά (1).
  65. Σκρόπιες σειρά (1).
  66. Κοπίδια (2) .
  67. Συρματόσχοινα.
  68. Ιμάντες.
  69. Ναυτικά κλειδιά.
  70. Μετατροπέας ροπής κοχλιών και περικοχλίων 5:1 3/4 μανέλα 2.000 idf. (1)
  71. (Δυναμόκλειδα).
  0 – 50 idf. μικρό (1)
  20 – 100 idf. μεσαίο (1)
  100 – 400 idf. μεγάλο (1)
  72. Φορητός υπολογιστής με τα κατάλληλα προγράμματα διάγνωσης διαγραφής βλαβών, και καλώδια σύνδεσης (1)

  Κρίνεται απαραίτητο οπωσδήποτε να υπάρχει πρόβλεψη στο Π/Δ το Δικαίωμα κινητών μανάδων επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων στο εργοτάξιο που έχει προκληθεί βλάβη σε μηχάνημα έργων η πρόκειται να συντηρηθεί το μηχάνημα διότι δεν είναι εύκολη η μεταφορά του λόγο κόστους της μεταφοράς , καθυστέρησης από το έργο κ.τ.λ έχουν αποκλειστικά και μόνο τα νόμιμα συνεργεία του άρθρου 5 του παρόντος με την προϋπόθεση ότι σε κάθε κινητή μονάδα υπάρχει, αντίγραφο της αδείας λειτουργίας θεωρημένο για το γνήσιο από Κ.Ε.Π. η αστυνομικό τμήμα , και επιδεικνύεται εφόσον του ζητηθεί από οπουδήποτε όργανο της πολιτείας .
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
  πράγματι αν δεν υπάρξει στο Π/Δ αυτή η παράγραφος η φοροδιαφυγή θα εξακολουθεί να γίνετε όλο και μεγαλύτερη .
  παράγραφος 14

  υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει πλήρες εξοπλισμένο φαρμακείο για τις έκτακτες ανάγκες

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 16:21 | kremetis bros

  παράγραφος 14

  υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει πλήρες εξοπλισμένο φαρμακείο για τις έκτακτες ανάγκες

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 15:50 | kremetis bros

  Κρίνεται απαραίτητο οπωσδήποτε να υπάρχει πρόβλεψη στο Π/Δ το Δικαίωμα κινητών μανάδων επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων έργων στο εργοτάξιο που έχει προκληθεί βλάβη σε μηχάνημα έργων η πρόκειται να συντηρηθεί το μηχάνημα διότι δεν είναι εύκολη η μεταφορά του λόγο κόστους της μεταφοράς , καθυστέρησης από το έργο κ.τ.λ έχουν αποκλειστικά και μόνο τα νόμιμα συνεργεία του άρθρου 5 του παρόντος με την προϋπόθεση ότι σε κάθε κινητή μονάδα υπάρχει, αντίγραφο της αδείας λειτουργίας θεωρημένο για το γνήσιο από Κ.Ε.Π. η αστυνομικό τμήμα , και επιδεικνύεται εφόσον του ζητηθεί από οπουδήποτε όργανο της πολιτείας .
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
  πράγματι αν δεν υπάρξει στο Π/Δ αυτή η παράγραφος η φοροδιαφυγή θα εξακολουθεί να γίνετε όλο και μεγαλύτερη .

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 15:49 | kremetis bros

  • 14 εξοπλισμός
  Ο εξοπλισμός που αναφέρεται δεν ανταποκρίνεται ούτε για τα μικρά Μ.Ε 50 HP
  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη ότι στην πλειοψηφία τον Μ.Ε μικρών μέτριων και μεγάλων είναι ερπυστριοφόρα ο εξοπλισμός ο οποίος είναι απαραίτητος για την επισκευή τους δεν αναφέρεται πουθενά .
  Επομένως για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε το οποίο θα επισκευάζει και θα συντηρεί μέτρια και μεγάλα Μ.Ε ο λιγότερος απαραίτητος εξοπλισμός είναι ο παρακάτω.

  1. Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα Αποσυναρμολόγησης – Συναρμολόγησης Ερπυστριών, μετά των παρελκόμενων της (μήτρες η καλούπια, καλίμπρες κ.λ.π.).
  2. Ηλεκτρουδραυλικός Ξεβιδωτής πέδιλων Ερπυστριών.
  3. Ηλεκτρική Ανέμη Τυλίγματος Ερπυστριών.
  4. Κάθετη Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα ξεπρεσαρίσματος ραούλων (αδρανών τροχών-τεμπέληδων – πολλαπλών χρήσεων).100 ton και άνω.
  5. Μηχάνημα επιμεταλλώσεων ραούλων και αδρανών τροχών (Τεμπέληδων).
  6. Τόρνος 2,5 μέτρα και άνω. (1)
  7. Πλυντήριο πλυσίματος με ζεστού & κρύου νερού 150 BAR 15 litra ανά λεπτό και άνω (1)
  8. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστροφική, η ανόρθωσης 350- 400Α. (1)
  9. Αυτόματη Ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος 350Α -380Α. (1)
  10. Αεροσυμπιεστής 500L και άνω. (1)
  11. Γερανογέφυρα 4 τόνων και άνω (1)
  12. Φορητό Boring (Με δυνατότητα επιμετάλλωσης οπών και τορνάρισμα). (1)
  13. Aερόκλειδα
  Aερόκλειδο ½, (1)
  Aερόκλειδο ¾, (1)
  Aερόκλειδο 1’’ (1)
  14. Φορητό δράπανο (Από 2mm- 16mm). (1)
  15. Σταθερός δράπανος κολονάτος 1HP και άνω (1)
  16. Μαγνητική βάση Φορητού δραπάνου (1)
  17. Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, τροχοί λειάνσεως και κοπής.
  800 watt (1)
  και 2.000 watt (1)
  18. Τροχός σταθερός δίδυμος από την μια πλευρά με πέτρα λείανσης κοπιδιών κ.τ.λ ,και από την άλλη πλευρά συρματόβουρτσα . (1) 300 watt και άνω
  19. Σειρά μικρομέτρων, τρύπας, (1) και άξονα. (3)
  20. Σειρά παχυμέτρων. (3)
  21. Σειρά Οργάνων μετρήσεως πιέσεων – υδραυλικών συστημάτων, (Transmission, torque converter κ.λ.π.). (6) από ( ο p.s.i. ) έως ( 6.000 p.s.i. ) η αντίστοιχης μονάδας μέτρησης ( BAR ) κ.τ.λ
  22. Ηλεκτρονικό στροφόμετρο (Με φωτοκύτταρο). (1)
  23. Φορητή πρέσα SPROCET (πολλαπλών χρήσεων). (1)
  24. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός (Γερμανικά, (2)
  25. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός πολύγωνα, (2)
  26. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός γερμανοπολύγωνα, (2)
  27. Σειρές Κατσαβίδια, ίσια (2)
  28. Σειρά Κατσαβίδια σταυρωτά (1)
  29. Συσκευή έλεγχου ακροφυσίων (μπεκ) (1)
  30. Πλήρες σειρά καρυδάκια ½. (2)
  31. Πλήρες σειρά καρυδάκια ¾. (2)
  32. Πλήρες σειρά καρυδάκια 1’’ (2)
  33. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και ανοίγει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  34. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και κλίνει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  35. Ειδικά εργαλεία χρονισμού κινητήρων Μηχανημάτων έργων, ρυθμίσεων (καλίμπρες). Ανάλογα με τους τύπους των μηχανημάτων που ασχολείται.
  36. Τάκοι διαφόρων διαστάσεων για τρακάρισμα των μηχανημάτων (χρησιμοποιούμε πάντα μόνο ξύλο πεύκου για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια ).
  37. Πάγκοι εργασίας ( σταθεροί με μόρσες σταθερές στους πάγκους). (2)
  38. Πάγκοι εργασίας( φορητοί). (2)
  39. Γρύλοι φορητοί.
  40. 5 τον (1)
  41. 20 τον (2)
  42. 50 τον (1)
  43. Κροκόδειλος(10 τον.) και άνω. (1)
  44. Βαλβολινέρες (1) και άνω.
  45. Γρασαδόροι (1) και άνω.
  46. Τρυπάνια(Από 2mm-40mm).
  47. Κολαούζα (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  48. Φιλιέρες (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  49. Φορτιστής μπαταριών 12V και 24V. (1)
  50. Φορητές εργαλειοθήκες για κινητά συνεργεία (1) και άνω.
  51. Οξυγονοκόλληση πλήρης. (1) (Μετά των παρελκόμενων για συγκόλληση, και κοπή μετάλλων).
  52. Περονοφόρο (για την εξυπηρέτηση εντός και εκτός χώρου εργασιών). (1)
  53. Επαγγελματικό αυτοκίνητο για κινητό συνεργείο κλειστό (κλούβα) η pick up ανοιχτή καρότσα. (1)
  54. Συσκευή πληρώσεως αζώτου. (1)
  55. Συσκευή αεροτσιμπίδας arcer για σκάψιμο ρηγμάτων . (1)
  56. Συσκευή λιπάνσεως αυτολίπαντων ερπυστριών. (1)
  57. Κασετίνα με όργανο μέτρησης συμπίεσης κινητήρων (1)
  58. Σφυριά πένας (1).
  59. Σφυριά μπάλας (2)
  60. Βαριοπούλες (2).
  61. Βαριά 5 κιλών (1).
  62. Βαριά 10 κιλών (1).
  63. Λοστοί (2) .
  64. Ζουμπάδες σειρά (1).
  65. Σκρόπιες σειρά (1).
  66. Κοπίδια (2) .
  67. Συρματόσχοινα.
  68. Ιμάντες.
  69. Ναυτικά κλειδιά.
  70. Μετατροπέας ροπής κοχλιών και περικοχλίων 5:1 3/4 μανέλα 2.000 idf. (1)
  71. (Δυναμόκλειδα).
  0 – 50 idf. μικρό (1)
  20 – 100 idf. μεσαίο (1)
  100 – 400 idf. μεγάλο (1)
  72. Φορητός υπολογιστής με τα κατάλληλα προγράμματα διάγνωσης διαγραφής βλαβών, και καλώδια σύνδεσης (1)

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 15:32 | kremetis bros

  Παράγραφος 13. ωφέλιμες επιφάνειες
  Τα 180 τ.μ επαρκούν για ένα Σ.Ε.Μ.Ε που θα ασχολείται με μικρά Μ.Ε έως 50 HP
  Για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε που επισκευάζει μέτρια και μεγάλα Μ.Ε η επιφάνεια του χώρου εργασιών πρέπει να είναι το ελάχιστο 400 τ.μ. ώστε να μπορεί να συντηρηθεί και να επισκευασθεί ένα Μ.Ε .
  Αν συμβεί το αντίθετο θα είμαστε αναγκασμένοι να επισκευάζουμε τα .Μ.Ε στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο πράγμα που το απαγορεύει το παρόν Π/Δ Άρθρο 05 παράγραφος 2 Κτίριο εδάφιο β)
  Τα 1000 τ.μ οικόπεδο για ένα Σ.Ε.Μ.Ε δεν επαρκούν για τις εγκαταστάσεις και τους βοηθητικούς χώρους που απαιτούνται σε ένα Σ.Ε.Μ.Ε επαρκεί μόνο για το μικρά Μ.Ε μέχρι 50 HP.
  Για τα μέτρια και μεγάλα Μ.Ε πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη το κτήριο και οι βοηθητικοί χώροι που απαιτούνται λόγω του όγκου των Μ.Ε του βάρους και τα μέσα μεταφοράς αυτόν για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στο συνεργείο π.χ επικαθήμενες νταλίκες μεταφοράς των Μ.Ε.
  Αν συμβεί το αντίθετο με τους χώρους που απαιτούνται θα είναι αναγκασμένοι οι οδηγοί των μέσων μεταφοράς και οι χειριστές των Μ.Ε φορτώνουν και να ξεφορτώνουν τα Μ.Ε στους δρόμους.
  Θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο κλείσιμο των δρόμων (κυκλοφοριακή συμφόρηση)
  θα πραγματοποιείται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των ερπυστριωφόρων Μ.Ε μεγάλη φθορά και βλάβη στην άσφαλτο .
  Και το κυριότερο σε περίπτωση ατυχήματος ποιος θα φέρει την ευθύνη ;;;;;;;
  Ένα νορμάλ Σ.Ε.Μ.Ε χρειάζεται τουλάχιστον 4000 τ.μ οικόπεδο για το κτήριο και τους βοηθητικούς χώρους
  ΣΕΙΜΕΙΩΣΗ
  Η περίπτωση που αναφέρεται στο προσχέδιο του Π/Δ μπορεί να γίνει μόνο για το γήπεδο στην περίπτωση που θα υπάρξει ομαδική εγκατάσταση Σ.Ε.Μ.Ε σε έναν ενιαίο χώρο οπότε ίσως το γήπεδο για την κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι περίπου στα 1000 τ.μ για την κάθε επιχείρηση.
  Εδάφιο i)
  Τα Σ.Ε.Μ.Ε που θα ασχολούνται και με αέρια καύσιμα τα 50 τ.μ για τα Μ.Ε δεν επαρκούν χρειάζονται τουλάχιστον 80 με 100 τ.μ και πρέπει να μην ισχύουν οι διατάξεις των αυτοκινήτων διότι στον χώρο που θα επισκευάζονται κινητήρες και μηχανήματα τέτοιου είδους λόγω του βάρους τον εξαρτημάτων τους να μπορεί να λειτουργούν από το πάνω μέρος οι γερανογέφυρες .
  Οι περισσότεροι κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμο αέριο στην χώρα μας χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια για την θέρμανση αλλά και σύγχρονος για την παραγωγή ενέργειας.
  Π.Χ τύπος κινητήρα G3520 GAS ENGINE 2500 KWA διαστάσεων μήκος 6m πλάτος 1,8 m, ύψος 2,4m, και βάρος 18,350 kg, δεν χωράει να τοποθετηθεί σε χώρο με εμβαδόν 50 τ.μ. και να έχει και ικανοποιητικό χώρο για να γίνουν οι επισκευές γύρω από αυτόν αλα χρειάζεται και ο απαραίτητος χώρος που θα καταλάβουν τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα που χρειάζονται και σε αυτά να αποσυναρμολογηθούν και να επισκευαστούν .

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 14:23 | kremetis bros

  10. Ύψος οροφής
  Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος μεταξύ οροφής και δαπέδου των χώρων εργασίας για τα μικρά Μ.Ε τα 5 μετρά είναι επαρκή.
  Για τα Σ.Ε.Μ.Ε που ασχολούνται με μετρίου μεγέθους και μεγάλα Μ.Ε το ύψος πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7) μέτρα. Διότι πρέπει να υπολογισθεί και ο χώρος που θα καλυφθεί για την χρήση γερανογέφυρας η οποία κρίνεται απαραίτητη για την λειτουργία ενός Σ.Ε.Μ.Ε.

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 13:15 | kremetis bros

  Παράγραφος 6 φωτισμός
  πρέπει να προβλέπεται
  (α) Ανά δυο ράμπες στάθμευσης για επισκευή των μηχανημάτων να υπάρχει πρίζα 42 volt για ηλεκτρικές λυχνίες (μπαλαντέζες ).
  Να είναι υποχρεωτικό στο κάτω μέρος να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση της πρίζας .
  (β) Ανά δυο ράμπες στάθμευσης για επισκευή των μηχανημάτων να υπάρχει πρίζα 220 volt για την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων όπως φορητός δράπανος, φορητός τροχός λειάνσεως κ.τ.λ.
  Να είναι υποχρεωτικό στο κάτω μέρος να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση της πρίζας.

  (γ) Ανά δυο ράμπες στάθμευσης για επισκευή των μηχανημάτων να υπάρχει πρίζα 380 volt για χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης η αεροτσιμπίδας σκαψίματος ρηγμάτων στο πλαίσιο του μηχανήματος η εξαρτημάτων αυτού όπως μπούμα ,κουβάς κ.τ.λ.
  Να είναι υποχρεωτικό στο κάτω μέρος να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση της πρίζας .

  (δ) Ανά δυο ράμπες στάθμευσης για την επισκευή των μηχανημάτων να υπάρχει αναμονή αέρος για την χρήση των αεροεργαλείων π.χ αερόκλειδα πιστόλια φυσήματος, πλυσίματος κ.τ.λ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 13:16 | kremetis bros

  Παράγραφος 7 αερισμός
  (ε) Να υπάρχει υποχρεωτικά σύστημα απαγωγής καυσαερίων σε κατάλληλες αποστάσεις σύμφωνα με το κτήριο .

 • 13 Δεκεμβρίου 2011, 21:31 | kremetis bros

  Άρθρο 5
  παράγραφος 2 Κτίριο
  εδάφιο α)
  Πρέπει να γίνει διαχωρισμός:
  1 ) Σε ισόγεια κτίσματα Σ.Ε.Μ.Ε από 50 HP και άνω η ενός τόνου και άνω .
  2 ) Σε διώροφα η πολυώροφα κτίσματα μέχρι και 50 HP Η 999 kg .
  Παράγραφος 5
  Εδάφιο α ,β ,γ ,δ ,ε, στ, ζ Να ισχύουν μόνο γα τα μικρά Μ.Ε μέχρι ενός τόνου .
  Παράγραφος β Να ισχύει μόνο γα τα μικρά Μ.Ε μέχρι ενός τόνου
  Για τα Μ.Ε άνω του ενός τόνου να απαγορεύεται η λειτουργία σε υπόγειο χώρο κύριας χρήσης.
  Παράγραφος 3 Δάπεδο
  Το δάπεδο σε βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτήρια επιβάλλεται να είναι βιομηχανικού τύπου ώστε να μην είναι απορροφητικό να επιτυγχάνεται εύκολα ο καθαρισμός του και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να είναι αντιολισθητικό

 • 12 Δεκεμβρίου 2011, 09:22 | Κώστας

  Παράγραφος 1

  Εδάφιο β) Εκτός των λιγότερο προβλεπομένων χώρων των 20 τ.μ πρέπει να προβλεφτεί οπωσδήποτε το ελάχιστο και 10 τ.μ χώρος αναμονής πελατών.

  2. Κτήριο
  Εδάφιο α)
  Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει Σ.Ε.Μ.Ε
  Σε χώρο πέραν του ισογείου

  Παράγραφος 3. Δάπεδο Κτηρίου

  Η λέξη αντιολισθητική και να αντικατασταθεί με την λέξη βιομηχανικό δάπεδο

  Παράγραφος 5.
  Εδάφιο α)
  Δεν είναι δυνατόν τα Σ.Ε.Μ.Ε να χρησιμοποιούν ούτε ανόδους ούτε καθόδους και σε ποιες αίθουσες με διαφορετικά επίπεδα όλα τα Σ.Ε.Μ.Ε λειτουργούν και πρέπει να λειτουργούν σε ισόγειες αίθουσες και δεν είναι αυτοκίνητα να ανεβοκατεβαίνουν σε ράμπες.

  Παράγραφος 6 φωτισμός

  (α) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα στάθμευσης για επισκευή των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα πρίζα 42 volt για ηλεκτρικές λυχνίες (μπαλαντέζα).
  Υποχρεωτικά στο κάτω μέρος πρέπει να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση.

  (β) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα να υπάρχει παροχή ρεύματος 220 volt για την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων όπως φορητός δράπανος, φορητός τροχός λειάνσεως κ.τ.λ.
  Υποχρεωτικά στο κάτω μέρος πρέπει να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση.

  (γ) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα να υπάρχει παροχή ρεύματος 380 volt για χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης η αεροτσιμπίδας σκαψίματος ρηγμάτων στο πλαίσιο του μηχανήματος η των εξαρτημάτων αυτού όπως μπούμα κουβάς κ.τ.λ.
  Υποχρεωτικά στο κάτω μέρος πρέπει να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση.

  (δ) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα αναμονή αέρος για την χρήση των αεροεργαλείων π.χ αερόκλειδα πιστόλια φυσήματος, πλυσίματος κ.τ.λ.

  (ε) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα παροχή νερού, για πλύσιμο του δαπέδου, και πλήρωσης των συστημάτων ψύξης των μηχανημάτων.
  Οι παραπάνω παροχές νερού σε μεγαλύτερες αποστάσεις απαιτούνται και από την πυροσβεστική για πυροσβεστικές φωλιές

  (ζ) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα αναμονή απαγωγής καυσαερίων .

  Παράγραφος 9 Τάφρος επιθεώρησης- ανυψωτήρες
  Πρέπει να καταργηθεί δεν εξυπηρετεί στα Σ.Ε.Μ.Ε και πρέπει όπως δήποτε αντι για ανυψωτήρες να προετέθη στον εξοπλισμό γερανογέφυρα τουλάχιστον 4 Τ0ν. και άνω.

  παράγραφος 7. Αερισμός

  Εδάφιο β ) γ ) δ ) και ε ) πρέπει να καταργηθούν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση στα Σ.Ε.Μ.Ε
  Παράγραφος 8. Θέρμανση

  Εδάφιο β ) γ ) δ ) ε ) στ ) και ζ ) πρέπει να καταργηθούν.
  Ισχύει ο ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ άρθρο 25,26α,26β,27α,2 που έχει υποχρεωτική εφαρμογή.

  Ύψος οροφής 10 .
  Τα 5 μέτρα δεν επαρκούν για τα Σ.Ε.Μ.Ε πρέπει να είναι το ελάχιστο 7 μέτρα διότι το ύψος των Μ.Ε είναι μεγάλο οπότε 5 μέτρα πρέπει να είναι το ύψος της εισόδου και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη διότι πάνω από το ύψος της πόρτας πρέπει να η στήριξη της γερανογέφυρας .

  Παράγραφος 13. ωφέλιμες επιφάνειες

  τα 180 τ.μ δεν επαρκούν για ένα Σ.Ε.Μ.Ε
  Για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε η επιφάνεια του χώρου εργασιών πρέπει να είναι το ελάχιστο 350 τ.μ. ώστε να μπορεί να γίνουν οι απαραίτητοι χειρισμοί και μανούβρες για την τοποθέτηση των ειδικών μηχανημάτων έργων στις θέσεις εργασίας.
  Αν συμβεί το αντίθετο θα είμαστε αναγκασμένοι να επισκευάζουμε τα .Μ.Ε στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο πράγμα που το απαγορεύει το παρόν Π/Δ Άρθρο 05 παράγραφος 2 Κτίριο εδάφιο β)

  Τα 1000 τ.μ οικόπεδο για ένα Σ.Ε.Μ.Ε δεν επαρκούν για τις εγκαταστάσεις και τους βοηθητικούς χώρους που απαιτούνται σε ένα Σ.Ε.Μ.Ε του 2012.
  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη το κτήριο και οι βοηθητικοί χώροι που απαιτούνται λόγο του όγκου των Μ.Ε του βάρους και τα μέσα μεταφοράς αυτόν για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στο συνεργείο π.χ επικαθήμενες νταλίκες μεταφοράς των Μ.Ε.
  Αν συμβεί το αντίθετο με τους χώρους που απαιτούνται θα είναι αναγκασμένοι οι οδηγοί των μέσων μεταφοράς και οι χειριστές των Μ.Ε φορτώνουν και να ξεφορτώνουν τα Μ.Ε στους δρόμους.
  Θα υπαρχή τεράστιο πρόβλημα στο κλείσιμο των δρόμων (κυκλοφοριακή συμφόρηση)
  θα πραγματοποιείται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των ερπυστριωφόρων Μ.Ε μεγάλη φθορά και βλάβη στην άσφαλτο.
  Και το κυριότερο σε περίπτωση ατυχήματος ποιος θα φέρει την ευθύνη ;;;;;;;
  Ένα νορμάλ Σ.Ε.Μ.Ε χρειάζεται τουλάχιστον 4000 τ.μ οικόπεδο για το κτήριο και τους βοηθητικούς χώρους

  ΣΕΙΜΕΙΩΣΗ
  Η περίπτωση που αναφέρεται στο προσχέδιο του Π/Δ μπορεί να γίνει μόνο για το γήπεδο στην περίπτωση που θα υπάρξει ομαδική εγκατάσταση Σ.Ε.Μ.Ε σε έναν ενιαίο χώρο οπότε ίσως το γήπεδο για την κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι περίπου στα 1000 τ.μ για την κάθε επιχείρηση.

  εδάφιο i)
  Τα Σ.Ε.Μ.Ε που θα ασχολούνται και με αέρια καύσιμα τα 50 τ.μ για τα Μ.Ε δεν επαρκούν χρειάζονται τουλάχιστον 100 τ.μ διότι οι περισσότεροι κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμο αέριο στην χώρα μας και χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια για την θέρμανση αλλά και σύγχρονος για την παραγωγή ενέργειας τύπος κινητήρα G3520 GAS ENGINE 2500 KWA διαστάσεων μήκος 6m πλάτος 1,8 m, ύψος 2,4m, και βάρος 18,350 kg, δεν χωράει να τοποθετηθεί σε χώρο με εμβαδόν 50 τ.μ. και να έχει και ικανοποιητικό χώρο για να γίνουν οι επισκευές γύρω από αυτό.

  Sos

  14 εξοπλισμός

  Ο εξοπλισμός που αναφέρεται δεν ανταποκρίνεται ούτε για περονοφόρα 7 με 10 τόνων.
  Για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε ο λιγότερος απαραίτητος εξοπλισμός είναι ο παρακάτω

  Εδώ το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να διαχωριστή ο εξοπλισμός
  α ) Στον απαραίτητο εξοπλισμό. και
  β ) Στον προαιρετικό εξοπλισμό .

  Δηλαδή από το 1 έως το 5 να είναι προαιρετικός όποτε τα υπόλοιπα συνεργεία να εξυπηρετούνται από συναδέλφους οι οποίοι διαθέτουν τον προαιρετικό εξοπλισμό .
  Για τον υπόλοιπο εξοπλισμό δηλαδή από το 6 έως το 72 πρέπει να είναι απαραίτητος για όλα τα συνεργεία , ειδάλλως δυστυχώς δεν θα έχουμε συνεργεία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μηχανημάτων.

  1. Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα Αποσυναρμολόγησης – Συναρμολόγησης Ερπυστριών, μετά των παρελκόμενων της (μήτρες η καλούπια, καλίμπρες κ.λ.π.).
  2. Ηλεκτρουδραυλικός Ξεβιδωτής πέδιλων Ερπυστριών.
  3. Ηλεκτρική Ανέμη Τυλίγματος Ερπυστριών.
  4. Κάθετη Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα ξεπρεσαρίσματος ραούλων (αδρανών τροχών-τεμπέληδων – πολλαπλών χρήσεων).100 ton και άνω.
  5. Μηχάνημα επιμεταλλώσεων ραούλων και αδρανών τροχών (Τεμπέληδων).
  6. Τόρνος 2,5 μέτρα και άνω. (1)
  7. Πλυντήριο πλυσίματος με ζεστού & κρύου νερού 150 BAR 15 litra ανά λεπτό και άνω (1)
  8. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστροφική, η ανόρθωσης 350- 400Α. (1)
  9. Αυτόματη Ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος 350Α -380Α. (1)
  10. Αεροσυμπιεστής 500L και άνω. (1)
  11. Γερανογέφυρα 4 τόνων και άνω (1)
  12. Φορητό Boring (Με δυνατότητα επιμετάλλωσης οπών και τορνάρισμα). (1)

  13. Aερόκλειδα
  Aερόκλειδο ½, (1)
  Aερόκλειδο ¾, (1)
  Aερόκλειδο 1’’ (1)

  14. Φορητό δράπανο (Από 2mm- 16mm). (1)
  15. Σταθερός δράπανος κολονάτος 1HP και άνω (1)
  16. Μαγνητική βάση Φορητού δραπάνου (1)
  17. Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, τροχοί λειάνσεως και κοπής.

  800 watt (1)
  και 2.000 watt (1)

  18. Τροχός σταθερός δίδυμος από την μια πλευρά με πέτρα λείανσης κοπιδιών κ.τ.λ ,και από την άλλη πλευρά συρματόβουρτσα . (1) 300 watt και άνω

  19. Σειρά μικρομέτρων, τρύπας, (1) και άξονα. (3)
  20. Σειρά παχυμέτρων. (3)
  21. Σειρά Οργάνων μετρήσεως πιέσεων – υδραυλικών συστημάτων, (Transmission, torque converter κ.λ.π.). (6) από ( ο p.s.i. ) έως ( 6.000 p.s.i. ) η αντίστοιχης μονάδας μέτρησης ( BAR ) κ.τ.λ
  22. Ηλεκτρονικό στροφόμετρο (Με φωτοκύτταρο). (1)
  23. Φορητή πρέσα SPROCET (πολλαπλών χρήσεων). (1)
  24. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός (Γερμανικά, (2)
  25. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός πολύγωνα, (2)
  26. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός γερμανοπολύγωνα, (2)
  27. Σειρές Κατσαβίδια, ίσια (2)
  28. Σειρά Κατσαβίδια σταυρωτά (1)
  29. Συσκευή έλεγχου ακροφυσίων (μπεκ) (1)
  30. Πλήρες σειρά καρυδάκια ½. (2)
  31. Πλήρες σειρά καρυδάκια ¾. (2)
  32. Πλήρες σειρά καρυδάκια 1’’ (2)
  33. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και ανοίγει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  34. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και κλίνει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  35. Ειδικά εργαλεία χρονισμού κινητήρων Μηχανημάτων έργων, ρυθμίσεων (καλίμπρες). Ανάλογα με τους τύπους των μηχανημάτων που ασχολείται.
  36. Τάκοι διαφόρων διαστάσεων για τρακάρισμα των μηχανημάτων (χρησιμοποιούμε πάντα μόνο ξύλο πεύκου για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια ).
  37. Πάγκοι εργασίας ( σταθεροί με μόρσες σταθερές στους πάγκους). (2)
  38. Πάγκοι εργασίας( φορητοί). (2)
  39. Γρύλοι φορητοί.
  40. 5 τον (1)
  41. 20 τον (2)
  42. 50 τον (1)
  43. Κροκόδειλος(10 τον.) και άνω. (1)
  44. Βαλβολινέρες (1) και άνω.
  45. Γρασαδόροι (1) και άνω.
  46. Τρυπάνια(Από 2mm-40mm).
  47. Κολαούζα (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  48. Φιλιέρες (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  49. Φορτιστής μπαταριών 12V και 24V. (1)
  50. Φορητές εργαλειοθήκες για κινητά συνεργεία (1) και άνω.
  51. Οξυγονοκόλληση πλήρης. (1) (Μετά των παρελκόμενων για συγκόλληση, και κοπή μετάλλων).
  52. Περονοφόρο (για την εξυπηρέτηση εντός και εκτός χώρου εργασιών). (1)
  53. Επαγγελματικό αυτοκίνητο για κινητό συνεργείο κλειστό (κλούβα) η pick up ανοιχτή καρότσα. (1)
  54. Συσκευή πληρώσεως αζώτου. (1)
  55. Συσκευή αεροτσιμπίδας arcer για σκάψιμο ρηγμάτων . (1)
  56. Συσκευή λιπάνσεως αυτολίπαντων ερπυστριών. (1)
  57. Κασετίνα με όργανο μέτρησης συμπίεσης κινητήρων (1)
  58. Σφυριά πένας (1).
  59. Σφυριά μπάλας (2)
  60. Βαριοπούλες (2).
  61. Βαριά 5 κιλών (1).
  62. Βαριά 10 κιλών (1).
  63. Λοστοί (2) .
  64. Ζουμπάδες σειρά (1).
  65. Σκρόπιες σειρά (1).
  66. Κοπίδια (2) .
  67. Συρματόσχοινα.
  68. Ιμάντες.
  69. Ναυτικά κλειδιά.
  70. Μετατροπέας ροπής κοχλιών και περικοχλίων 5:1 3/4 μανέλα 2.000 idf. (1)
  71. (Δυναμόκλειδα).
  0 – 50 idf. μικρό (1)
  20 – 100 idf. μεσαίο (1)
  100 – 400 idf. μεγάλο (1)
  72. Φορητός υπολογιστής με τα κατάλληλα προγράμματα διάγνωσης διαγραφής βλαβών, και καλώδια σύνδεσης (1)

 • 12 Δεκεμβρίου 2011, 09:22 | Κώστας

  Παράγραφος 1
  Πρόταση είναι να αναφέρονται αναλυτικά όλα τα συστήματα όπως είναι διατυπωμένα παρακάτω η να μην αναφέρεται κανένα σύστημα και να μπει η φράση (επισκευάζει και συντηρεί όλα τα συστήματα και υποσυστήματα των Μ.Ε).
  Διότι όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση δημιουργεί πολλές αμφιβολίες στο ποιος θα επισκευάζει τα συστήματα που δεν αναφέρονται
  α) την συντήρηση και επισκευή του κινητήρα, β) του συστήματος μετάδοσης κίνησης , γ) του υδραυλικού συστήματος , δ) του συστήματος διεύθυνσης, ε) του συστήματος πέδησης, ζ) της καμπίνας του χειριστή, η) της εξάρτησης ανύψωσης του κάδου, (μπούμα) θ) τον κάδο,(κουβάς), ι) την λεπίδα προώθησης (μαχαίρι), το ripper, (αναμοχλευτής), κ) και ολόκληρης της μηχανολογικής γενικά εγκατάστασης του μηχανήματος, λ) των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων αυτών. Επίσης ελέγχει την καλή τεχνική και λειτουργική κατάσταση κάθε άλλου επιμέρους μηχανισμού απαραίτητου για τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.
  H λέξη δυναμοδότης (PTO) πρέπει να εξαλειφτεί είναι πλέον ανύπαρκτη στα Μ.Ε χρησιμοποιείται μόνο στα αγροτικά μηχανήματα

  Παράγραφος 4
  Λόγο του βάρους και του όγκου των Μ.Ε έχουν καταταγεί στον Α. βαθμό επικινδυνότητας
  Να γίνει μέχρι 4 άτομα οι πτυχιούχοι των Ι.Ε.Κ
  Α.Τ.Ε.Ι 5 έως 15
  Και Α.Ε.Ι από 16 και άνω

  Άρθρο 05
  Παράγραφος 1

  Εδάφιο β) Εκτός των λιγότερο προβλεπομένων χώρων των 20 τ.μ πρέπει να προβλεφτεί οπωσδήποτε το ελάχιστο και 10 τ.μ χώρος αναμονής πελατών.

  2. Κτήριο
  Εδάφιο α)
  Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει Σ.Ε.Μ.Ε
  Σε χώρο πέραν του ισογείου

  Παράγραφος 3. Δάπεδο Κτηρίου

  Η λέξη αντιολισθητική και να αντικατασταθεί με την λέξη βιομηχανικό δάπεδο

  Παράγραφος 5.
  Εδάφιο α)
  Δεν είναι δυνατόν τα Σ.Ε.Μ.Ε να χρησιμοποιούν ούτε ανόδους ούτε καθόδους και σε ποιες αίθουσες με διαφορετικά επίπεδα όλα τα Σ.Ε.Μ.Ε λειτουργούν και πρέπει να λειτουργούν σε ισόγειες αίθουσες και δεν είναι αυτοκίνητα να ανεβοκατεβαίνουν σε ράμπες.

  Παράγραφος 6 φωτισμός

  (α) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα στάθμευσης για επισκευή των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα πρίζα 42 volt για ηλεκτρικές λυχνίες (μπαλαντέζα).
  Υποχρεωτικά στο κάτω μέρος πρέπει να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση.

  (β) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα να υπάρχει παροχή ρεύματος 220 volt για την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων όπως φορητός δράπανος, φορητός τροχός λειάνσεως κ.τ.λ.
  Υποχρεωτικά στο κάτω μέρος πρέπει να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση.

  (γ) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα να υπάρχει παροχή ρεύματος 380 volt για χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης η αεροτσιμπίδας σκαψίματος ρηγμάτων στο πλαίσιο του μηχανήματος η των εξαρτημάτων αυτού όπως μπούμα κουβάς κ.τ.λ.
  Υποχρεωτικά στο κάτω μέρος πρέπει να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση.

  (δ) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα αναμονή αέρος για την χρήση των αεροεργαλείων π.χ αερόκλειδα πιστόλια φυσήματος, πλυσίματος κ.τ.λ.

  (ε) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα παροχή νερού, για πλύσιμο του δαπέδου, και πλήρωσης των συστημάτων ψύξης των μηχανημάτων.
  Οι παραπάνω παροχές νερού σε μεγαλύτερες αποστάσεις απαιτούνται και από την πυροσβεστική για πυροσβεστικές φωλιές

  (ζ) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα αναμονή απαγωγής καυσαερίων .

  Παράγραφος 9 Τάφρος επιθεώρησης- ανυψωτήρες
  Πρέπει να καταργηθεί δεν εξυπηρετεί στα Σ.Ε.Μ.Ε και πρέπει όπως δήποτε αντι για ανυψωτήρες να προετέθη στον εξοπλισμό γερανογέφυρα τουλάχιστον 4 Τ0ν. και άνω.

  παράγραφος 7. Αερισμός

  Εδάφιο β ) γ ) δ ) και ε ) πρέπει να καταργηθούν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση στα Σ.Ε.Μ.Ε
  Παράγραφος 8. Θέρμανση

  Εδάφιο β ) γ ) δ ) ε ) στ ) και ζ ) πρέπει να καταργηθούν.
  Ισχύει ο ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ άρθρο 25,26α,26β,27α,2 που έχει υποχρεωτική εφαρμογή.

  Ύψος οροφής 10 .
  Τα 5 μέτρα δεν επαρκούν για τα Σ.Ε.Μ.Ε πρέπει να είναι το ελάχιστο 7 μέτρα διότι το ύψος των Μ.Ε είναι μεγάλο οπότε 5 μέτρα πρέπει να είναι το ύψος της εισόδου και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη διότι πάνω από το ύψος της πόρτας πρέπει να η στήριξη της γερανογέφυρας .

  Παράγραφος 13. ωφέλιμες επιφάνειες

  τα 180 τ.μ δεν επαρκούν για ένα Σ.Ε.Μ.Ε
  Για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε η επιφάνεια του χώρου εργασιών πρέπει να είναι το ελάχιστο 350 τ.μ. ώστε να μπορεί να γίνουν οι απαραίτητοι χειρισμοί και μανούβρες για την τοποθέτηση των ειδικών μηχανημάτων έργων στις θέσεις εργασίας.
  Αν συμβεί το αντίθετο θα είμαστε αναγκασμένοι να επισκευάζουμε τα .Μ.Ε στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο πράγμα που το απαγορεύει το παρόν Π/Δ Άρθρο 05 παράγραφος 2 Κτίριο εδάφιο β)

  Τα 1000 τ.μ οικόπεδο για ένα Σ.Ε.Μ.Ε δεν επαρκούν για τις εγκαταστάσεις και τους βοηθητικούς χώρους που απαιτούνται σε ένα Σ.Ε.Μ.Ε του 2012.
  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη το κτήριο και οι βοηθητικοί χώροι που απαιτούνται λόγο του όγκου των Μ.Ε του βάρους και τα μέσα μεταφοράς αυτόν για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στο συνεργείο π.χ επικαθήμενες νταλίκες μεταφοράς των Μ.Ε.
  Αν συμβεί το αντίθετο με τους χώρους που απαιτούνται θα είναι αναγκασμένοι οι οδηγοί των μέσων μεταφοράς και οι χειριστές των Μ.Ε φορτώνουν και να ξεφορτώνουν τα Μ.Ε στους δρόμους.
  Θα υπαρχή τεράστιο πρόβλημα στο κλείσιμο των δρόμων (κυκλοφοριακή συμφόρηση)
  θα πραγματοποιείται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των ερπυστριωφόρων Μ.Ε μεγάλη φθορά και βλάβη στην άσφαλτο.
  Και το κυριότερο σε περίπτωση ατυχήματος ποιος θα φέρει την ευθύνη ;;;;;;;
  Ένα νορμάλ Σ.Ε.Μ.Ε χρειάζεται τουλάχιστον 4000 τ.μ οικόπεδο για το κτήριο και τους βοηθητικούς χώρους

  ΣΕΙΜΕΙΩΣΗ
  Η περίπτωση που αναφέρεται στο προσχέδιο του Π/Δ μπορεί να γίνει μόνο για το γήπεδο στην περίπτωση που θα υπάρξει ομαδική εγκατάσταση Σ.Ε.Μ.Ε σε έναν ενιαίο χώρο οπότε ίσως το γήπεδο για την κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι περίπου στα 1000 τ.μ για την κάθε επιχείρηση.

  εδάφιο i)
  Τα Σ.Ε.Μ.Ε που θα ασχολούνται και με αέρια καύσιμα τα 50 τ.μ για τα Μ.Ε δεν επαρκούν χρειάζονται τουλάχιστον 100 τ.μ διότι οι περισσότεροι κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμο αέριο στην χώρα μας και χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια για την θέρμανση αλλά και σύγχρονος για την παραγωγή ενέργειας τύπος κινητήρα G3520 GAS ENGINE 2500 KWA διαστάσεων μήκος 6m πλάτος 1,8 m, ύψος 2,4m, και βάρος 18,350 kg, δεν χωράει να τοποθετηθεί σε χώρο με εμβαδόν 50 τ.μ. και να έχει και ικανοποιητικό χώρο για να γίνουν οι επισκευές γύρω από αυτό.

  Sos

  14 εξοπλισμός

  Ο εξοπλισμός που αναφέρεται δεν ανταποκρίνεται ούτε για περονοφόρα 7 με 10 τόνων.
  Για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε ο λιγότερος απαραίτητος εξοπλισμός είναι ο παρακάτω

  Εδώ το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να διαχωριστή ο εξοπλισμός
  α ) Στον απαραίτητο εξοπλισμό. και
  β ) Στον προαιρετικό εξοπλισμό .

  Δηλαδή από το 1 έως το 5 να είναι προαιρετικός όποτε τα υπόλοιπα συνεργεία να εξυπηρετούνται από συναδέλφους οι οποίοι διαθέτουν τον προαιρετικό εξοπλισμό .
  Για τον υπόλοιπο εξοπλισμό δηλαδή από το 6 έως το 72 πρέπει να είναι απαραίτητος για όλα τα συνεργεία , ειδάλλως δυστυχώς δεν θα έχουμε συνεργεία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μηχανημάτων.

  1. Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα Αποσυναρμολόγησης – Συναρμολόγησης Ερπυστριών, μετά των παρελκόμενων της (μήτρες η καλούπια, καλίμπρες κ.λ.π.).
  2. Ηλεκτρουδραυλικός Ξεβιδωτής πέδιλων Ερπυστριών.
  3. Ηλεκτρική Ανέμη Τυλίγματος Ερπυστριών.
  4. Κάθετη Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα ξεπρεσαρίσματος ραούλων (αδρανών τροχών-τεμπέληδων – πολλαπλών χρήσεων).100 ton και άνω.
  5. Μηχάνημα επιμεταλλώσεων ραούλων και αδρανών τροχών (Τεμπέληδων).
  6. Τόρνος 2,5 μέτρα και άνω. (1)
  7. Πλυντήριο πλυσίματος με ζεστού & κρύου νερού 150 BAR 15 litra ανά λεπτό και άνω (1)
  8. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστροφική, η ανόρθωσης 350- 400Α. (1)
  9. Αυτόματη Ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος 350Α -380Α. (1)
  10. Αεροσυμπιεστής 500L και άνω. (1)
  11. Γερανογέφυρα 4 τόνων και άνω (1)
  12. Φορητό Boring (Με δυνατότητα επιμετάλλωσης οπών και τορνάρισμα). (1)

  13. Aερόκλειδα
  Aερόκλειδο ½, (1)
  Aερόκλειδο ¾, (1)
  Aερόκλειδο 1’’ (1)

  14. Φορητό δράπανο (Από 2mm- 16mm). (1)
  15. Σταθερός δράπανος κολονάτος 1HP και άνω (1)
  16. Μαγνητική βάση Φορητού δραπάνου (1)
  17. Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, τροχοί λειάνσεως και κοπής.

  800 watt (1)
  και 2.000 watt (1)

  18. Τροχός σταθερός δίδυμος από την μια πλευρά με πέτρα λείανσης κοπιδιών κ.τ.λ ,και από την άλλη πλευρά συρματόβουρτσα . (1) 300 watt και άνω

  19. Σειρά μικρομέτρων, τρύπας, (1) και άξονα. (3)
  20. Σειρά παχυμέτρων. (3)
  21. Σειρά Οργάνων μετρήσεως πιέσεων – υδραυλικών συστημάτων, (Transmission, torque converter κ.λ.π.). (6) από ( ο p.s.i. ) έως ( 6.000 p.s.i. ) η αντίστοιχης μονάδας μέτρησης ( BAR ) κ.τ.λ
  22. Ηλεκτρονικό στροφόμετρο (Με φωτοκύτταρο). (1)
  23. Φορητή πρέσα SPROCET (πολλαπλών χρήσεων). (1)
  24. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός (Γερμανικά, (2)
  25. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός πολύγωνα, (2)
  26. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός γερμανοπολύγωνα, (2)
  27. Σειρές Κατσαβίδια, ίσια (2)
  28. Σειρά Κατσαβίδια σταυρωτά (1)
  29. Συσκευή έλεγχου ακροφυσίων (μπεκ) (1)
  30. Πλήρες σειρά καρυδάκια ½. (2)
  31. Πλήρες σειρά καρυδάκια ¾. (2)
  32. Πλήρες σειρά καρυδάκια 1’’ (2)
  33. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και ανοίγει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  34. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και κλίνει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  35. Ειδικά εργαλεία χρονισμού κινητήρων Μηχανημάτων έργων, ρυθμίσεων (καλίμπρες). Ανάλογα με τους τύπους των μηχανημάτων που ασχολείται.
  36. Τάκοι διαφόρων διαστάσεων για τρακάρισμα των μηχανημάτων (χρησιμοποιούμε πάντα μόνο ξύλο πεύκου για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια ).
  37. Πάγκοι εργασίας ( σταθεροί με μόρσες σταθερές στους πάγκους). (2)
  38. Πάγκοι εργασίας( φορητοί). (2)
  39. Γρύλοι φορητοί.
  40. 5 τον (1)
  41. 20 τον (2)
  42. 50 τον (1)
  43. Κροκόδειλος(10 τον.) και άνω. (1)
  44. Βαλβολινέρες (1) και άνω.
  45. Γρασαδόροι (1) και άνω.
  46. Τρυπάνια(Από 2mm-40mm).
  47. Κολαούζα (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  48. Φιλιέρες (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  49. Φορτιστής μπαταριών 12V και 24V. (1)
  50. Φορητές εργαλειοθήκες για κινητά συνεργεία (1) και άνω.
  51. Οξυγονοκόλληση πλήρης. (1) (Μετά των παρελκόμενων για συγκόλληση, και κοπή μετάλλων).
  52. Περονοφόρο (για την εξυπηρέτηση εντός και εκτός χώρου εργασιών). (1)
  53. Επαγγελματικό αυτοκίνητο για κινητό συνεργείο κλειστό (κλούβα) η pick up ανοιχτή καρότσα. (1)
  54. Συσκευή πληρώσεως αζώτου. (1)
  55. Συσκευή αεροτσιμπίδας arcer για σκάψιμο ρηγμάτων . (1)
  56. Συσκευή λιπάνσεως αυτολίπαντων ερπυστριών. (1)
  57. Κασετίνα με όργανο μέτρησης συμπίεσης κινητήρων (1)
  58. Σφυριά πένας (1).
  59. Σφυριά μπάλας (2)
  60. Βαριοπούλες (2).
  61. Βαριά 5 κιλών (1).
  62. Βαριά 10 κιλών (1).
  63. Λοστοί (2) .
  64. Ζουμπάδες σειρά (1).
  65. Σκρόπιες σειρά (1).
  66. Κοπίδια (2) .
  67. Συρματόσχοινα.
  68. Ιμάντες.
  69. Ναυτικά κλειδιά.
  70. Μετατροπέας ροπής κοχλιών και περικοχλίων 5:1 3/4 μανέλα 2.000 idf. (1)
  71. (Δυναμόκλειδα).
  0 – 50 idf. μικρό (1)
  20 – 100 idf. μεσαίο (1)
  100 – 400 idf. μεγάλο (1)
  72. Φορητός υπολογιστής με τα κατάλληλα προγράμματα διάγνωσης διαγραφής βλαβών, και καλώδια σύνδεσης (1)

 • 11 Δεκεμβρίου 2011, 08:11 | ΒΑΣΙΛΗΣ Π

  Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και η άδεια για τα κινητά συνεργεία επισκευής μηχανημάτων έργου. Συγκεκριμμένα όσο αφορά ηλεκτρολογικές/ηλεκτρονικές ή και μηχανολογικές εργασίες στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιός μπορεί να πάει και βάση ποιάς αδειοδότησης? Αν πάθει ηλεκτρολογική ζημιά ένα μηχάνημα που δουλεύει σε ορυχείο ή σε άλλον χώρο εργασίας, και δεν μπορεί να κινηθεί για να πάει στο ΣΕΜΕ ,ποιός θα πάει? ο κυρ μήτσος που το «παίζει» γνώστης λόγω εμπειρίας ή κάποιος διαπιστευμένος? Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι δεν μπορεί να φεύγει ένα μηχάνημα απο το ορυχείο ή απο το χώρο εργασίας και να κάνει π.χ 5-10 χιλίομετρα μέχρι να φτάσει! Επίσης για να κινηθούν τέτοια μηχανήματα θέλουν ειδική άδεια απο τη τροχαία, άσε που φορτώνονται σε ρυμουλκά. Το κόστος για τον ιδιοκτήτη είναι δυσβάστακτο.
  Επανέρχομαι λοιπόν με τις διαπιστεύσεις των κινητών συνεργείων. Πρόταση είναι να δίνεται ειδική άδεια που θα ονομάζεται άδεια «Διάγνωσης και Γρήγορης Αποκατάστασης Βλαβών Μηχανημάτων Έργου». Στην ουσία είναι συνεργείο παροχής υπηρεσιών στο χώρο του πελάτη και θα είναι πολύ πιο ευέλικτο και άμεσο , ότι ακριβώς χρειαζόμαστε σαν χώρα αυτή τη στιγμή. Έχετε σκεφτεί ότι μιλάμε για το πολύ 3-4 ΣΕΜΕ σε όλη τη χώρα. Έχετε ελέγξει τι τζίρους κάνουν? όταν όμως μιλάμε για Κινητά Συνεργεία, ξέρετε τι δουλειά έχουν και τι τζίρους μπορούν να κάνουν?

  Παρακαλω δείτε το.

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 13:27 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 16:56 | ΠΕΤΡΟΣ

  Παράγραφος 1

  Εδάφιο β) Εκτός των λιγότερο προβλεπομένων χώρων των 20 τ.μ πρέπει να προβλεφτεί οπωσδήποτε το ελάχιστο και 10 τ.μ χώρος αναμονής πελατών.

  2. Κτήριο
  Εδάφιο α)
  Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει Σ.Ε.Μ.Ε
  Σε χώρο πέραν του ισογείου

  Παράγραφος 3. Δάπεδο Κτιρίου

  Η λέξη αντιολισθητική και να αντικατασταθεί με την λέξη βιομηχανικό δάπεδο

  Παράγραφος 5.
  Εδάφιο α)
  Δεν είναι δυνατόν τα Σ.Ε.Μ.Ε να χρησιμοποιούν ούτε ανόδους ούτε καθόδους και σε ποιες αίθουσες με διαφορετικά επίπεδα όλα τα Σ.Ε.Μ.Ε λειτουργούν και πρέπει να λειτουργούν σε ισόγειες αίθουσες και δεν είναι αυτοκίνητα να ανεβοκατεβαίνουν σε ράμπες.

  Παράγραφος 6 φωτισμός

  (α) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα στάθμευσης για επισκευή των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα πρίζα 42 volt για ηλεκτρικές λυχνίες (μπαλαντέζα).
  Υποχρεωτικά στο κάτω μέρος πρέπει να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση.

  (β) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα να υπάρχει παροχή ρεύματος 220 volt για την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων όπως φορητός δράπανος, φορητός τροχός λειάνσεως κ.τ.λ.
  Υποχρεωτικά στο κάτω μέρος πρέπει να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση.

  (γ) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα να υπάρχει παροχή ρεύματος 380 volt για χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης η αεροτσιμπίδας σκαψίματος ρηγμάτων στο πλαίσιο του μηχανήματος η των εξαρτημάτων αυτού όπως μπούμα κουβάς κ.τ.λ.
  Υποχρεωτικά στο κάτω μέρος πρέπει να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση.

  (δ) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα αναμονή αέρος για την χρήση των αεροεργαλείων π.χ αερόκλειδα πιστόλια φυσήματος, πλυσίματος κ.τ.λ.

  (ε) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα παροχή νερού, για πλύσιμο του δαπέδου, και πλήρωσης των συστημάτων ψύξης των μηχανημάτων.
  Οι παραπάνω παροχές νερού σε μεγαλύτερες αποστάσεις απαιτούνται και από την πυροσβεστική για πυροσβεστικές φωλιές

  (ζ) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα αναμονή απαγωγής καυσαερίων .

  Παράγραφος 9 Τάφρος επιθεώρησης- ανυψωτήρες
  Πρέπει να προστεθεί στον εξοπλισμό γερανογέφυρα στα Σ.Ε.Μ.Ε.

  Παράγραφος 7. Αερισμός

  Εδάφιο β ) γ ) δ ) και ε ) πρέπει να καταργηθούν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση στα Σ.Ε.Μ.Ε
  Παράγραφος 8. Θέρμανση

  Εδάφιο β ) γ ) δ ) ε ) στ ) και ζ ) πρέπει να καταργηθούν.
  Ισχύει ο ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ άρθρο 25,26α,26β,27α,2 που έχει υποχρεωτική εφαρμογή.

  Ύψος οροφής 10 .
  Τα 5 μέτρα δεν επαρκούν για τα Σ.Ε.Μ.Ε πρέπει να είναι το ελάχιστο 7 μέτρα διότι το ύψος των Μ.Ε είναι μεγάλο οπότε 5 μέτρα πρέπει να είναι το ύψος της εισόδου και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη διότι πάνω από το ύψος της πόρτας πρέπει να η στήριξη της γερανογέφυρας .

  Παράγραφος 13. ωφέλιμες επιφάνειες

  τα 180 τ.μ δεν επαρκούν για ένα Σ.Ε.Μ.Ε
  Για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε η επιφάνεια του χώρου εργασιών πρέπει να είναι το ελάχιστο 350 τ.μ. ώστε να μπορεί να γίνουν οι απαραίτητοι χειρισμοί και μανούβρες για την τοποθέτηση των ειδικών μηχανημάτων έργων στις θέσεις εργασίας.
  Αν συμβεί το αντίθετο θα είμαστε αναγκασμένοι να επισκευάζουμε τα .Μ.Ε στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο πράγμα που το απαγορεύει το παρόν Π/Δ Άρθρο 05 παράγραφος 2 Κτίριο εδάφιο β)

  Τα 1000 τ.μ οικόπεδο για ένα Σ.Ε.Μ.Ε δεν επαρκούν για τις εγκαταστάσεις και τους βοηθητικούς χώρους που απαιτούνται σε ένα Σ.Ε.Μ.Ε του 2012.
  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη το κτήριο και οι βοηθητικοί χώροι που απαιτούνται λόγο του όγκου των Μ.Ε του βάρους και τα μέσα μεταφοράς αυτόν για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στο συνεργείο π.χ επικαθήμενες νταλίκες μεταφοράς των Μ.Ε.
  Αν συμβεί το αντίθετο με τους χώρους που απαιτούνται θα είναι αναγκασμένοι οι οδηγοί των μέσων μεταφοράς και οι χειριστές των Μ.Ε φορτώνουν και να ξεφορτώνουν τα Μ.Ε στους δρόμους.
  Θα υπαρχή τεράστιο πρόβλημα στο κλείσιμο των δρόμων (κυκλοφοριακή συμφόρηση)
  θα πραγματοποιείται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των ερπυστριωφόρων Μ.Ε μεγάλη φθορά και βλάβη στην άσφαλτο.
  Και το κυριότερο σε περίπτωση ατυχήματος ποιος θα φέρει την ευθύνη ;;;;;;;
  Ένα νορμάλ Σ.Ε.Μ.Ε χρειάζεται τουλάχιστον 4000 τ.μ οικόπεδο για το κτήριο και τους βοηθητικούς χώρους

  ΣΕΙΜΕΙΩΣΗ
  Η περίπτωση που αναφέρεται στο προσχέδιο του Π/Δ μπορεί να γίνει μόνο για το γήπεδο στην περίπτωση που θα υπάρξει ομαδική εγκατάσταση Σ.Ε.Μ.Ε σε έναν ενιαίο χώρο οπότε ίσως το γήπεδο για την κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι περίπου στα 1000 τ.μ για την κάθε επιχείρηση.

  εδάφιο i)
  Τα Σ.Ε.Μ.Ε που θα ασχολούνται και με αέρια καύσιμα τα 50 τ.μ για τα Μ.Ε δεν επαρκούν χρειάζονται τουλάχιστον 100 τ.μ διότι οι περισσότεροι κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμο αέριο στην χώρα μας και χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια για την θέρμανση αλλά και σύγχρονος για την παραγωγή ενέργειας τύπος κινητήρα G3520 GAS ENGINE 2500 KWA διαστάσεων μήκος 6m πλάτος 1,8 m, ύψος 2,4m, και βάρος 18,350 kg, δεν χωράει να τοποθετηθεί σε χώρο με εμβαδόν 50 τ.μ. και να έχει και ικανοποιητικό χώρο για να γίνουν οι επισκευές γύρω από αυτό.

  Sos

  14 εξοπλισμός

  Ο εξοπλισμός που αναφέρεται δεν ανταποκρίνεται ούτε για περονοφόρα 7 με 10 τόνων.
  Για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε ο λιγότερος απαραίτητος εξοπλισμός είναι ο παρακάτω

  Εδώ το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να διαχωριστή ο εξοπλισμός
  α ) Στον απαραίτητο εξοπλισμό. και
  β ) Στον προαιρετικό εξοπλισμό .

  Δηλαδή από το 1 έως το 5 να είναι προαιρετικός όποτε τα υπόλοιπα συνεργεία να εξυπηρετούνται από συναδέλφους οι οποίοι διαθέτουν τον προαιρετικό εξοπλισμό .
  Για τον υπόλοιπο εξοπλισμό δηλαδή από το 6 έως το 71 πρέπει να είναι απαραίτητος για όλα τα συνεργεία , ειδάλλως δυστυχώς δεν θα έχουμε συνεργεία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μηχανημάτων.

  1. Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα Αποσυναρμολόγησης – Συναρμολόγησης Ερπυστριών, μετά των παρελκόμενων της (μήτρες η καλούπια, καλίμπρες κ.λ.π.).
  2. Ηλεκτρουδραυλικός Ξεβιδωτής πέδιλων Ερπυστριών.
  3. Ηλεκτρική Ανέμη Τυλίγματος Ερπυστριών.
  4. Κάθετη Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα ξεπρεσαρίσματος ραούλων (αδρανών τροχών-τεμπέληδων – πολλαπλών χρήσεων).100 ton και άνω.
  5. Μηχάνημα επιμεταλλώσεων ραούλων και αδρανών τροχών (Τεμπέληδων).
  6. Τόρνος 2,5 μέτρα και άνω. (1)
  7. Πλυντήριο πλυσίματος με ζεστού & κρύου νερού 150 BAR 15 litra ανά λεπτό και άνω (1)
  8. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστροφική, η ανόρθωσης 350- 400Α. (1)
  9. Αυτόματη Ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος 350Α -380Α. (1)
  10. Αεροσυμπιεστής 500L και άνω. (1)
  11. Γερανογέφυρα 4 τόνων και άνω (1)
  12. Φορητό Boring (Με δυνατότητα επιμετάλλωσης οπών και τορνάρισμα). (1)

  13. Aερόκλειδα
  Aερόκλειδο ½, (1)
  Aερόκλειδο ¾, (1)
  Aερόκλειδο 1’’ (1)

  14. Φορητό δράπανο (Από 2mm- 16mm). (1)
  15. Σταθερός δράπανος κολονάτος 1HP και άνω (1)
  16. Μαγνητική βάση Φορητού δραπάνου (1)
  17. Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, τροχοί λειάνσεως και κοπής.

  800 watt (1)
  και 2.000 watt (1)

  18. Τροχός σταθερός δίδυμος από την μια πλευρά με πέτρα λείανσης κοπιδιών κ.τ.λ ,και από την άλλη πλευρά συρματόβουρτσα . (1) 300 watt και άνω

  19. Σειρά μικρομέτρων, τρύπας, (1) και άξονα. (3)
  20. Σειρά παχυμέτρων. (3)
  21. Σειρά Οργάνων μετρήσεως πιέσεων – υδραυλικών συστημάτων, (Transmission, torque converter κ.λ.π.). (6) από ( ο p.s.i. ) έως ( 6.000 p.s.i. ) η αντίστοιχης μονάδας μέτρησης ( BAR ) κ.τ.λ
  22. Ηλεκτρονικό στροφόμετρο (Με φωτοκύτταρο). (1)
  23. Φορητή πρέσα SPROCET (πολλαπλών χρήσεων). (1)
  24. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός (Γερμανικά, (2)
  25. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός πολύγωνα, (2)
  26. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός γερμανοπολύγωνα, (2)
  27. Σειρές Κατσαβίδια, ίσια (2)
  28. Σειρά Κατσαβίδια σταυρωτά (1)
  29. Συσκευή έλεγχου ακροφυσίων (μπεκ) (1)
  30. Πλήρες σειρά καρυδάκια ½. (2)
  31. Πλήρες σειρά καρυδάκια ¾. (2)
  32. Πλήρες σειρά καρυδάκια 1’’ (2)
  33. Μυτοτσίμπιδα ασφαλειών (έσω-έξω) μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  34. Μυτοτσίμπιδα ασφαλειών (έσω-έξω) μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  35. Ειδικά εργαλεία χρονισμού κινητήρων Μηχανημάτων έργων, ρυθμίσεων (καλίμπρες). Ανάλογα με τους τύπους των μηχανημάτων που ασχολείται.
  36. Τάκοι διαφόρων διαστάσεων για τρακάρισμα των μηχανημάτων (χρησιμοποιούμε πάντα μόνο ξύλο πεύκου για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια ).
  37. Πάγκοι εργασίας ( σταθεροί με μόρσες σταθερές στους πάγκους). (2)
  38. Πάγκοι εργασίας( φορητοί). (2)
  39. Γρύλοι φορητοί.
  40. 5 τον (1)
  41. 20 τον (2)
  42. 50 τον (1)
  43. Κροκόδειλος(10 τον.) και άνω. (1)
  44. Βαλβολινέρες (1) και άνω.
  45. Γρασαδόροι (1) και άνω.
  46. Τρυπάνια(Από 2mm-40mm).
  47. Κολαούζα (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  48. Φιλιέρες (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  49. Φορτιστής μπαταριών 12V και 24V. (1)
  50. Φορητές εργαλειοθήκες για κινητά συνεργεία (1) και άνω.
  51. Οξυγονοκόλληση πλήρης. (1) (Μετά των παρελκόμενων για συγκόλληση, και κοπή μετάλλων).
  52. Περονοφόρο (για την εξυπηρέτηση εντός και εκτός χώρου εργασιών). (1)
  53. Επαγγελματικό αυτοκίνητο για κινητό συνεργείο κλειστό (κλούβα) η pick up ανοιχτή καρότσα. (1)
  54. Συσκευή πληρώσεως αζώτου. (1)
  55. Συσκευή αεροτσιμπίδας arcer για σκάψιμο ρηγμάτων . (1)
  56. Συσκευή λιπάνσεως αυτολίπαντων ερπυστριών. (1)
  57. Κασετίνα με όργανο μέτρησης συμπίεσης κινητήρων (1)
  58. Σφυριά πένας (1).
  59. Σφυριά μπάλας (2)
  60. Βαριοπούλες (2).
  61. Βαριά 5 κιλών (1).
  62. Βαριά 10 κιλών (1).
  63. Λοστοί (2) .
  64. Ζουμπάδες σειρά (1).
  65. Σγρόμπιες σειρά (1).
  66. Κοπίδια (2) .
  67. Συρματόσχοινα.
  68. Ιμάντες.
  69. Ναυτικά κλειδιά.
  70. Μετατροπέας ροπής κοχλιών και περικοχλίων 5:1 3/4 μανέλα 2.000 idf. (1)
  0 – 50 idf. μικρό (1)
  20 – 100 idf. μεσαίο (1)
  100 – 400 idf. μεγάλο (1)
  71. Φορητός υπολογιστής με τα κατάλληλα προγράμματα διάγνωσης διαγραφής βλαβών, και καλώδια σύνδεσης (1)

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 11:28 | john

  Να γίνει πρόβλεψη για τα υπάρχοντα νόμιμα Σ.Ε.Μ.Ε που λειτουργούν πριν 30 χρόνια με όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης του Α.Ν 207/1967, 2516/1997,3982.2011 και διαθέτουν όλες τις νόμιμες από το Νόμο Συμβάσεις Ανακύκλωσης, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Αδειες Διάθεσης Υγρών Απόβλητων, Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Απόβλητων ,Ελαιοδιχωριστές στο Σύστημα Αποχέτευσης κ.τ.λ .

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 11:20 | john

  Παράγραφος 1

  Εδάφιο β) Εκτός των λιγότερο προβλεπομένων χώρων των 20 τ.μ πρέπει να προβλεφτεί οπωσδήποτε το ελάχιστο και 10 τ.μ χώρος αναμονής πελατών.

  2. Κτήριο
  Εδάφιο α)
  Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει Σ.Ε.Μ.Ε
  Σε χώρο πέραν του ισογείου

  Παράγραφος 3. Δάπεδο Κτηρίου

  Η λέξη αντιολισθητική και να αντικατασταθεί με την λέξη βιομηχανικό δάπεδο

  Παράγραφος 5.
  Εδάφιο α)
  Δεν είναι δυνατόν τα Σ.Ε.Μ.Ε να χρησιμοποιούν ούτε ανόδους ούτε καθόδους και σε ποιες αίθουσες με διαφορετικά επίπεδα όλα τα Σ.Ε.Μ.Ε λειτουργούν και πρέπει να λειτουργούν σε ισόγειες αίθουσες και δεν είναι αυτοκίνητα να ανεβοκατεβαίνουν σε ράμπες.

  Παράγραφος 6 φωτισμός

  (α) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα στάθμευσης για επισκευή των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα πρίζα 42 volt για ηλεκτρικές λυχνίες (μπαλαντέζα).
  Υποχρεωτικά στο κάτω μέρος πρέπει να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση.

  (β) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα να υπάρχει παροχή ρεύματος 220 volt για την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων όπως φορητός δράπανος, φορητός τροχός λειάνσεως κ.τ.λ.
  Υποχρεωτικά στο κάτω μέρος πρέπει να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση.

  (γ) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα να υπάρχει παροχή ρεύματος 380 volt για χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης η αεροτσιμπίδας σκαψίματος ρηγμάτων στο πλαίσιο του μηχανήματος η των εξαρτημάτων αυτού όπως μπούμα κουβάς κ.τ.λ.
  Υποχρεωτικά στο κάτω μέρος πρέπει να υπάρχει πινακίδα με κόκκινα νούμερα και γράμματα που θα αναγράφει την τάση.

  (δ) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα αναμονή αέρος για την χρήση των αεροεργαλείων π.χ αερόκλειδα πιστόλια φυσήματος, πλυσίματος κ.τ.λ.

  (ε) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα παροχή νερού, για πλύσιμο του δαπέδου, και πλήρωσης των συστημάτων ψύξης των μηχανημάτων.
  Οι παραπάνω παροχές νερού σε μεγαλύτερες αποστάσεις απαιτούνται και από την πυροσβεστική για πυροσβεστικές φωλιές

  (ζ) Επιβάλλεται σε απόσταση 5 με 6 μέτρα δηλαδή σε κάθε ράμπα επισκευής των μηχανημάτων να υπάρχει απαραίτητα αναμονή απαγωγής καυσαερίων .

  Παράγραφος 9 Τάφρος επιθεώρησης- ανυψωτήρες
  Πρέπει να καταργηθεί δεν εξυπηρετεί στα Σ.Ε.Μ.Ε και πρέπει όπως δήποτε αντι για ανυψωτήρες να προετέθη στον εξοπλισμό γερανογέφυρα τουλάχιστον 4 Τ0ν. και άνω.

  παράγραφος 7. Αερισμός

  Εδάφιο β ) γ ) δ ) και ε ) πρέπει να καταργηθούν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση στα Σ.Ε.Μ.Ε
  Παράγραφος 8. Θέρμανση

  Εδάφιο β ) γ ) δ ) ε ) στ ) και ζ ) πρέπει να καταργηθούν.
  Ισχύει ο ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ άρθρο 25,26α,26β,27α,2 που έχει υποχρεωτική εφαρμογή.

  Ύψος οροφής 10 .
  Τα 5 μέτρα δεν επαρκούν για τα Σ.Ε.Μ.Ε πρέπει να είναι το ελάχιστο 7 μέτρα διότι το ύψος των Μ.Ε είναι μεγάλο οπότε 5 μέτρα πρέπει να είναι το ύψος της εισόδου και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη διότι πάνω από το ύψος της πόρτας πρέπει να η στήριξη της γερανογέφυρας .

  Παράγραφος 13. ωφέλιμες επιφάνειες

  τα 180 τ.μ δεν επαρκούν για ένα Σ.Ε.Μ.Ε
  Για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε η επιφάνεια του χώρου εργασιών πρέπει να είναι το ελάχιστο 350 τ.μ. ώστε να μπορεί να γίνουν οι απαραίτητοι χειρισμοί και μανούβρες για την τοποθέτηση των ειδικών μηχανημάτων έργων στις θέσεις εργασίας.
  Αν συμβεί το αντίθετο θα είμαστε αναγκασμένοι να επισκευάζουμε τα .Μ.Ε στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο πράγμα που το απαγορεύει το παρόν Π/Δ Άρθρο 05 παράγραφος 2 Κτίριο εδάφιο β)

  Τα 1000 τ.μ οικόπεδο για ένα Σ.Ε.Μ.Ε δεν επαρκούν για τις εγκαταστάσεις και τους βοηθητικούς χώρους που απαιτούνται σε ένα Σ.Ε.Μ.Ε του 2012.
  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη το κτήριο και οι βοηθητικοί χώροι που απαιτούνται λόγο του όγκου των Μ.Ε του βάρους και τα μέσα μεταφοράς αυτόν για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται στο συνεργείο π.χ επικαθήμενες νταλίκες μεταφοράς των Μ.Ε.
  Αν συμβεί το αντίθετο με τους χώρους που απαιτούνται θα είναι αναγκασμένοι οι οδηγοί των μέσων μεταφοράς και οι χειριστές των Μ.Ε φορτώνουν και να ξεφορτώνουν τα Μ.Ε στους δρόμους.
  Θα υπαρχή τεράστιο πρόβλημα στο κλείσιμο των δρόμων (κυκλοφοριακή συμφόρηση)
  θα πραγματοποιείται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των ερπυστριωφόρων Μ.Ε μεγάλη φθορά και βλάβη στην άσφαλτο.
  Και το κυριότερο σε περίπτωση ατυχήματος ποιος θα φέρει την ευθύνη ;;;;;;;
  Ένα νορμάλ Σ.Ε.Μ.Ε χρειάζεται τουλάχιστον 4000 τ.μ οικόπεδο για το κτήριο και τους βοηθητικούς χώρους

  ΣΕΙΜΕΙΩΣΗ
  Η περίπτωση που αναφέρεται στο προσχέδιο του Π/Δ μπορεί να γίνει μόνο για το γήπεδο στην περίπτωση που θα υπάρξει ομαδική εγκατάσταση Σ.Ε.Μ.Ε σε έναν ενιαίο χώρο οπότε ίσως το γήπεδο για την κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι περίπου στα 1000 τ.μ για την κάθε επιχείρηση.

  εδάφιο i)
  Τα Σ.Ε.Μ.Ε που θα ασχολούνται και με αέρια καύσιμα τα 50 τ.μ για τα Μ.Ε δεν επαρκούν χρειάζονται τουλάχιστον 100 τ.μ διότι οι περισσότεροι κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμο αέριο στην χώρα μας και χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια για την θέρμανση αλλά και σύγχρονος για την παραγωγή ενέργειας τύπος κινητήρα G3520 GAS ENGINE 2500 KWA διαστάσεων μήκος 6m πλάτος 1,8 m, ύψος 2,4m, και βάρος 18,350 kg, δεν χωράει να τοποθετηθεί σε χώρο με εμβαδόν 50 τ.μ. και να έχει και ικανοποιητικό χώρο για να γίνουν οι επισκευές γύρω από αυτό.

  Sos

  14 εξοπλισμός

  Ο εξοπλισμός που αναφέρεται δεν ανταποκρίνεται ούτε για περονοφόρα 7 με 10 τόνων.
  Για να λειτουργήσει ένα Σ.Ε.Μ.Ε ο λιγότερος απαραίτητος εξοπλισμός είναι ο παρακάτω

  Εδώ το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να διαχωριστή ο εξοπλισμός
  α ) Στον απαραίτητο εξοπλισμό. και
  β ) Στον προαιρετικό εξοπλισμό .

  Δηλαδή από το 1 έως το 5 να είναι προαιρετικός όποτε τα υπόλοιπα συνεργεία να εξυπηρετούνται από συναδέλφους οι οποίοι διαθέτουν τον προαιρετικό εξοπλισμό .
  Για τον υπόλοιπο εξοπλισμό δηλαδή από το 6 έως το 72 πρέπει να είναι απαραίτητος για όλα τα συνεργεία , ειδάλλως δυστυχώς δεν θα έχουμε συνεργεία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μηχανημάτων.

  1. Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα Αποσυναρμολόγησης – Συναρμολόγησης Ερπυστριών, μετά των παρελκόμενων της (μήτρες η καλούπια, καλίμπρες κ.λ.π.).
  2. Ηλεκτρουδραυλικός Ξεβιδωτής πέδιλων Ερπυστριών.
  3. Ηλεκτρική Ανέμη Τυλίγματος Ερπυστριών.
  4. Κάθετη Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα ξεπρεσαρίσματος ραούλων (αδρανών τροχών-τεμπέληδων – πολλαπλών χρήσεων).100 ton και άνω.
  5. Μηχάνημα επιμεταλλώσεων ραούλων και αδρανών τροχών (Τεμπέληδων).
  6. Τόρνος 2,5 μέτρα και άνω. (1)
  7. Πλυντήριο πλυσίματος με ζεστού & κρύου νερού 150 BAR 15 litra ανά λεπτό και άνω (1)
  8. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστροφική, η ανόρθωσης 350- 400Α. (1)
  9. Αυτόματη Ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος 350Α -380Α. (1)
  10. Αεροσυμπιεστής 500L και άνω. (1)
  11. Γερανογέφυρα 4 τόνων και άνω (1)
  12. Φορητό Boring (Με δυνατότητα επιμετάλλωσης οπών και τορνάρισμα). (1)

  13. Aερόκλειδα
  Aερόκλειδο ½, (1)
  Aερόκλειδο ¾, (1)
  Aερόκλειδο 1’’ (1)

  14. Φορητό δράπανο (Από 2mm- 16mm). (1)
  15. Σταθερός δράπανος κολονάτος 1HP και άνω (1)
  16. Μαγνητική βάση Φορητού δραπάνου (1)
  17. Ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, τροχοί λειάνσεως και κοπής.

  800 watt (1)
  και 2.000 watt (1)

  18. Τροχός σταθερός δίδυμος από την μια πλευρά με πέτρα λείανσης κοπιδιών κ.τ.λ ,και από την άλλη πλευρά συρματόβουρτσα . (1) 300 watt και άνω

  19. Σειρά μικρομέτρων, τρύπας, (1) και άξονα. (3)
  20. Σειρά παχυμέτρων. (3)
  21. Σειρά Οργάνων μετρήσεως πιέσεων – υδραυλικών συστημάτων, (Transmission, torque converter κ.λ.π.). (6) από ( ο p.s.i. ) έως ( 6.000 p.s.i. ) η αντίστοιχης μονάδας μέτρησης ( BAR ) κ.τ.λ
  22. Ηλεκτρονικό στροφόμετρο (Με φωτοκύτταρο). (1)
  23. Φορητή πρέσα SPROCET (πολλαπλών χρήσεων). (1)
  24. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός (Γερμανικά, (2)
  25. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός πολύγωνα, (2)
  26. Σειρές Μικροεργαλείων χειρός γερμανοπολύγωνα, (2)
  27. Σειρές Κατσαβίδια, ίσια (2)
  28. Σειρά Κατσαβίδια σταυρωτά (1)
  29. Συσκευή έλεγχου ακροφυσίων (μπεκ) (1)
  30. Πλήρες σειρά καρυδάκια ½. (2)
  31. Πλήρες σειρά καρυδάκια ¾. (2)
  32. Πλήρες σειρά καρυδάκια 1’’ (2)
  33. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και ανοίγει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  34. Μυτοτσίμπιδα πατάμε και κλίνει μικρό, μεσαίο, μεγάλο. (3)
  35. Ειδικά εργαλεία χρονισμού κινητήρων Μηχανημάτων έργων, ρυθμίσεων (καλίμπρες). Ανάλογα με τους τύπους των μηχανημάτων που ασχολείται.
  36. Τάκοι διαφόρων διαστάσεων για τρακάρισμα των μηχανημάτων (χρησιμοποιούμε πάντα μόνο ξύλο πεύκου για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια ).
  37. Πάγκοι εργασίας ( σταθεροί με μόρσες σταθερές στους πάγκους). (2)
  38. Πάγκοι εργασίας( φορητοί). (2)
  39. Γρύλοι φορητοί.
  40. 5 τον (1)
  41. 20 τον (2)
  42. 50 τον (1)
  43. Κροκόδειλος(10 τον.) και άνω. (1)
  44. Βαλβολινέρες (1) και άνω.
  45. Γρασαδόροι (1) και άνω.
  46. Τρυπάνια(Από 2mm-40mm).
  47. Κολαούζα (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  48. Φιλιέρες (Από 5/16’’- 1’’) η αντίστοιχα σε mm
  49. Φορτιστής μπαταριών 12V και 24V. (1)
  50. Φορητές εργαλειοθήκες για κινητά συνεργεία (1) και άνω.
  51. Οξυγονοκόλληση πλήρης. (1) (Μετά των παρελκόμενων για συγκόλληση, και κοπή μετάλλων).
  52. Περονοφόρο (για την εξυπηρέτηση εντός και εκτός χώρου εργασιών). (1)
  53. Επαγγελματικό αυτοκίνητο για κινητό συνεργείο κλειστό (κλούβα) η pick up ανοιχτή καρότσα. (1)
  54. Συσκευή πληρώσεως αζώτου. (1)
  55. Συσκευή αεροτσιμπίδας arcer για σκάψιμο ρηγμάτων . (1)
  56. Συσκευή λιπάνσεως αυτολίπαντων ερπυστριών. (1)
  57. Κασετίνα με όργανο μέτρησης συμπίεσης κινητήρων (1)
  58. Σφυριά πένας (1).
  59. Σφυριά μπάλας (2)
  60. Βαριοπούλες (2).
  61. Βαριά 5 κιλών (1).
  62. Βαριά 10 κιλών (1).
  63. Λοστοί (2) .
  64. Ζουμπάδες σειρά (1).
  65. Σκρόπιες σειρά (1).
  66. Κοπίδια (2) .
  67. Συρματόσχοινα.
  68. Ιμάντες.
  69. Ναυτικά κλειδιά.
  70. Μετατροπέας ροπής κοχλιών και περικοχλίων 5:1 3/4 μανέλα 2.000 idf. (1)
  71. (Δυναμόκλειδα).
  0 – 50 idf. μικρό (1)
  20 – 100 idf. μεσαίο (1)
  100 – 400 idf. μεγάλο (1)
  72. Φορητός υπολογιστής με τα κατάλληλα προγράμματα διάγνωσης διαγραφής βλαβών, και καλώδια σύνδεσης (1)

  ΑΡΘΡΟ 06 ΑΔΕΙΑ ΥΔΡΥΣΗΣ