Άρθρο 03: Προϋποθέσεις απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων

1. Για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 4.
2. Οι υποψήφιοι για να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος πρέπει να έχουν ένα (1) από τα ακόλουθα ειδικά προσόντα:
α) Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής.
β) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), Τμήματος Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
γ) Δίπλωμα Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 6, παρ. 1 περ. δ του Ν.2009/1992 ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων Έργων» και διετή προϋπηρεσία σε ΣΕΜΕ.
δ) Δίπλωμα Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 6, παρ. 1 περ. δ του Ν.2009/1992 ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων» ή «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» ή «Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων» ή ισότιμου τίτλου σπουδών και προϋπηρεσία δυόμισι (2,5) ετών σε ΣΕΜΕ.
ε) Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου του τμήματος Ειδίκευσης Μηχανικών Αυτοκινήτων του κλάδου Μηχανολογίας ή ισότιμο, πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής Εργοδηγών ειδικότητας «Μηχανικού Αυτοκινήτου» ή ισότιμο, πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή «Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτων» ή ισότιμο, πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ειδικότητας «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή ισότιμο, πτυχίο ΕΠΑ.Σ. «Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή ισότιμο και τριετή προϋπηρεσία σε ΣΕΜΕ.
στ) Πτυχίο Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Μηχανών Αυτοκινήτου» ή «Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου» ή ισότιμο, πτυχίο Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή «Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή ισότιμο και προϋπηρεσία τρεισήμισι (3,5) ετών σε ΣΕΜΕ.
ζ) Πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής ειδικότητας «Μηχανοτεχνίτη» ή «Τεχνίτη Αυτοκινήτων» ή «Ηλεκτροτεχνίτη» ή ισότιμο και προϋπηρεσία τεσσάρων (4) ετών σε ΣΕΜΕ.
η) Πτυχίο μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3100/1954 (ΦΕΚ 254) ή άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανοτεχνίτη της παρ.2.α) του άρθρου 2 του Ν.1575/85(ΦεΚ207/Α’/11-12-1985) και προϋπηρεσία τεσσάρων (4)ετών σε ΣΕΜΕ.
3. Ως προϋπηρεσία θεωρείται η ενεργός και πλήρης συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε επισκευαστικές εργασίες σε συνεργείο ίδιας ειδικότητας, μετά τις σπουδές του.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος και του πιστοποιητικού προϋπηρεσίας για τους τεχνίτες μηχανημάτων έργων καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται για την έκδοσή τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 και την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ 207 Α) όπως ισχύει.

 • 16 Ιανουαρίου 2012, 11:14 | Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
  1. τα Τ.Ε.Ι ιδρύθηκαν με το ν.1404/1983, υπάγονται στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1, παρ. 1, του ν.2916/2001, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ν.3549/2007 και το άρθρο 1 του ν.4009/2011, το δε πτυχίο που χορηγείται είναι βασικός τίτλος σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  2. οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Οχημάτων των Τ.Ε.Ι είναι οι αρμοδιότεροι όλων των Μηχανικών (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) στο αντικείμενο αυτό λόγω της ειδικότητας τους,
  3. Το γεγονός ότι με την υφιστάμενη διατύπωση της παρ.2 του Άρθρου 3, αποκλείονται οι Πτυχιούχοι αντίστοιχων ειδικοτήτων ισοτίμων με τα Τ.Ε.Ι Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
  προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 2 του Άρθρου 3 ως εξής:
  «2. Οι υποψήφιοι για να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος πρέπει να έχουν ένα (1) από τα ακόλουθα ειδικά προσόντα:
  α) Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής.
  β) Πτυχίο Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Οχημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής
  γ) …..»

 • 15 Ιανουαρίου 2012, 22:35 | Φ.Κ

  Άρθρο 03
  Παράγραφος 2
  Εδάφιο β)

  β) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), Τμήματος Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
  Δεν είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Οχημάτων Μηχανικοί να μην έχουν συμπεριληφθή .
  Ερώτηση : Μήπως δεν υπήρχε εκπρόσωπος του Υπουργείου Διαβίου Μάθησης στην ομάδα εργασίας σύνταξης του συγκεκριμένου Π.Δ ;;;;;;;;;;;;;;;

 • Άποψή μου είναι ότι, το συγκεκρμένο άρθρο πρέπει να
  αφαιρεθεί τελείως. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιώματα
  κάθε κλάδου πρέπει να αναγράφονται και παράλληλα να
  απορρέουν απ’τους ΝΌμους και τα Π.Δ. που αναφέρονται
  στα επαγγελματικά του δικαιώματα.

  Επιπλέον ο χαρακτηρισμός
  ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ για όλους
  είναι αδόλιμος και ισοπεδωτικός.

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 16:41 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖ

  ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΚΑΘΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ. ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΙΚΑΝΟΤΑΤΟ ΤΕΧΝΙΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΙΚΑΝΟΤΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΤΑΝ ΜΑΘΕΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ. ΝΑΙ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΟΧΙ ΣΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ Ο ΙΚΑΝΟΣ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ Ο ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ. ΕΙΜΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΚΑΛΑ.

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 15:41 | kremetis bros

  Άρθρο 3

  Παράγραφος 2.
  α) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 1 έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε,

  β) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 2 έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε,.
  γ) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 3 έτη πέντε έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε , η προϋπηρεσία θα λαμβάνεται υπ όψη εφόσον έχουν τελειώσει την κατάρτιση
  δ) Δεν έχουν τις γνώσεις και την απαιτουμένη κατάρτιση να ανταποκριθούν στην παραπάνω ειδικότητα εάν συμπεριληφθούν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος θα πρέπει να απαιτείται τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσία σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε
  ε) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο δ)
  στ) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο ε)
  ζ) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο στ)
  η) Είναι απαραίτητο να συμπεριλήφθη αυτή η διάταξη διότι τα περισσότερα Σ.Ε.Μ.Ε λειτουργούν ακόμα και σήμερα οι έχοντες το πτυχίο του Ν.3100 1954 να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 10 έτη σε νόμιμο Σ.Ε.Μ.Ε σύμφωνα με τον Νόμο 207/67,2516/97 , 3982/211 η να είναι ιδιοκτήτης νόμιμου Σ.Ε.Μ.Ε σύμφωνα με τον Νόμο 207/67,2516/97 , 3982/211
  Το σωστό είναι η κάθε ειδικότητα να είναι στο είδος της όπως παρακάτω και να μην εμπλέκεται η μια ειδικότητα στην άλλη
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
  Ένας πτυχιούχος και έμπειρος τεχνικός μηχανημάτων έργων είναι πολύ εύκολο να επισκευάσει ένα αυτοκίνητο ,ένα αγροτικό μηχάνημα κ.τλ.
  Ένας τεχνικός αυτοκίνητων, αγροτικών μηχανημάτων, η μηχανών θαλάσσης είναι αδύνατο να επισκευάσει ένα μηχάνημα έργων
  Αγαπητές κυρίες και κύριοι προσθέτετε πολλά χωρίς να λαμβάνεται υπ όψη και να γνωρίζεται
  1. Στην χώρα μας δεν γίνεται εκπαίδευση στα σχολεία και στα ιδρύματα .
  2. Υποδείξτε μου έστω ένα σχολείο η ένα ίδρυμα που έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκπαίδευση στα Μ.Ε.
  2. Ζητήστε να πληροφορηθείτε αν υπάρχουν καθηγητές στην δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια, και τριτοβάθμια εκπαίδευση οι όποιοι να έχουν την δυνατότητα και την εμπειρία να διδάξουν τα Μ.Ε και πόσοι είναι αυτοί ;;;;;;;;;;;
  Επομένως θα πρέπει να ασχολείται ο καθένας με την ειδικότητα του και το είδος του .

 • 14 Δεκεμβρίου 2011, 15:15 | spiros

  .στους πτυχιουχους ΤΕΙ πρεπει να προστεθουν οι πτυχιουχοι του τμηματος Μηχανικων Οχημάτων και ισοτίμων σχολών (ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ )..
  δεν ειναι δυνατον οι πτυχιουχοι του μοναδικου εκπαιδευτικου ιδρυματος πανεπιστημιακου επιπεδου στο τομεα των οχημάτων , να αποκλειονται της ασκησης του επαγγελματος αυτου , και να δινεται η δυνατοτητα αυτη στους πτυχιουχους του τμηματος Ηλεκτρολογου μηχανικου π.χ.
  προφανώς δεν ειστε καν ενημεροι για την υπαρξη του τμηματος μηχανικών οχηματων των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης..

 • 13 Δεκεμβρίου 2011, 23:18 | Ευστρατιος

  Εφόσον οι τεχνολόγοι μηχανολόγοι μηχανικοί, και οι τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί (Τ.Ε.Ι.) παίρνουν άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργου, πρέπει και οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΟΑΕΔ, ειδικότητας μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να πάρουν την άδεια τεχνίτη μηχανημάτων έργου με την ανάλογη προυπηρεσία.
  Επιπλέον σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 31/1990 άρθρο 1 Όλα τα κινητά και μεταθετά μηχανήματα εκτέλεσης τεχνικών έργων που λειτουργούν με κινητήρια θερμική μηχανή ή ηλεκτροκινητήρα για την εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 6422/34, θεωρούνται απλές μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 • 12 Δεκεμβρίου 2011, 09:57 | Κώστας

  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη για τα είδη νόμιμα υπάρχοντα Σ.Ε.Μ.Ε τα οποία λειτουργούσαν πριν 30 έτη και λειτουργούν και σήμερα των οποίων οι ιδιοκτήτες διαθέτουν:
  Το πτυχίο του Νόμου 3100 1954. του Υπουργείου Βιομηχανίας
  Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας .
  Άδεια εγκατάστασης
  Όλες τις απαιτούμενες συμβάσεις ανακύκλωσης
  Περιβαλλοντική μελέτη.
  Άδεια διάθεσης υγρών απόβλητων,
  Ετήσια έκθεση παραγωγού απόβλητων ,
  Ελαιοδιαχωριστή στο σύστημα αποχέτευσης του πλυντηρίου κ.τ.λ

  α) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 2 έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε
  β) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 3 έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε
  γ) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 5 έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε
  δ) Δεν έχουν τις γνώσεις και την απαιτουμένη κατάρτιση να ανταποκριθούν στην παραπάνω ειδικότητα εάν συμπεριληφθούν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος θα πρέπει να απαιτείται τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσία σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε
  ε) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο δ)
  στ) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο ε)
  ζ) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο στ)
  η) Είναι απαραίτητο να συμπεριλήφθη αυτή η διάταξη διότι τα περισσότερα Σ.Ε.Μ.Ε λειτουργούν ακόμα και σήμερα οι έχοντες το πτυχίο του Ν.3100 1954 να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 10 έτη σε νόμιμο Σ.Ε.Μ.Ε σύμφωνα με τον Νόμο 207/67,2516/97 , 3982/211 η να είναι ιδιοκτήτης νόμιμου Σ.Ε.Μ.Ε σύμφωνα με τον Νόμο 207/67,2516/97 , 3982/211
  Το σωστό είναι η κάθε ειδικότητα να είναι όπως παρακάτω και να μην εμπλέκεται η μια ειδικότητα στην άλλη
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
  Ένας τεχνικός μηχανημάτων έργων είναι πολύ εύκολο να επισκευάσει ένα αυτοκίνητο ,ένα αγροτικό μηχάνημα έναν κινητήρα θαλάσσης κ.τ.λ
  Ενώ ένας τεχνικός αυτοκίνητων, αγροτικών μηχανημάτων, η μηχανών θαλάσσης είναι αδύνατο να επισκευάσει ένα μηχάνημα έργων
  Ο τεχνικός αυτοκινήτων στα αυτοκίνητα.
  Ο τεχνικός μηχανημάτων έργων στα μηχανήματα έργων.
  Ο τεχνικός αγροτικών μηχανημάτων στα αγροτικά μηχανήματα.
  Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης στις μηχανές θαλάσσης

 • 12 Δεκεμβρίου 2011, 09:58 | Γεώργιος Τζημόπουλος

  Στις προϋποθέσεις απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη μηχανημάτων έργων (Άρθρο 03), και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2. β), αναφέρονται οι ειδικότητες πτυχιούχων ΤΕΙ που θα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα, Πλην όμως από παραδρομή δεν αναφέρονται οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Οχημάτων του τμήματος ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Πολύ δε μάλλον όταν περιλαμβάνονται οι Τεχνίτες Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου της μέσης εκπαίδευσης.
  Συνεπώς το σχετικό κείμενο θα πρέπει να διορθωθεί ως ακολούθως:

  2. Οι υποψήφιοι για να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος πρέπει να έχουν ένα (1) από τα ακόλουθα ειδικά προσόντα:

  β) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), Τμήματος Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Οχημάτων.

 • 11 Δεκεμβρίου 2011, 08:31 | ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

  Η περ. (β) της παρ. (2) του άρθρου 3, θα πρέπει να τροποποιηθεί ώς εξής:
  β) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), Τμήματος Μηχανικών Οχημάτων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
  Αυτό διότι η κατ’ εξοχήν εξειδικευμένη σχολή ΤΕΙ για τα οχήματα είναι μόνο μία (1) στην Ελλάδα και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με τα παρακάτω στοιχεία:

  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Τίτλος Πτυχίου
  ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  Σχολή
  ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  Τμήμα
  ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 • 11 Δεκεμβρίου 2011, 07:13 | ΒΑΣΙΛΗΣ Π

  Καλημέρα, πρέπει να προστεθεί και η ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και όχι μόνο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Τα μηχανήματα ΄έργων είτε μιλάμε για ορυχείων είτε κατασκευών έχουν εσωτερικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου,πλακέτες με ημιαγωγούς και οδηγήσεων. Επίσης η ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών γνωρίζει ηλεκτρολογία και μάλιστα στο ίδιο επίπεδο με τους ηλεκτρολόγους. Ο ηλεκτρολόγος όμως δεν γνωρίζει ηλεκτρονικά στο ίδιο επίπεδο. Δείτε τα προγράμματα σπουδών και θα καταλάβετε. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί & Μηχανικοί Η/Υ , του πολυτεχνείου όπου διδάσκονται και ηλεκτρολογία και ηλεκτρονικά. Παρακαλώ να προστεθεί για τους άνωθεν λόγους και αυτές οι δύο ειδικότητες:
  – Ηλεκτρονικός Μηχανικός (ΤΕΙ) με επαγγελματικά δικαιώματα του Π.Δ. 346/8-6-89 (ΦΕΚ 158/14-6-89/τ.Α)
  – Ηλεκτρόλόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ (Πολυτεχνείου).

  Είναι κρίμα να μένουν έξω ειδικότητες που μπορούν να δουλέψουν και να κάνουν επιχειρήσεις και συνεργεία.

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 17:49 | tme

  Άρθρο 03
  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη για τα είδη νόμιμα υπάρχοντα Σ.Ε.Μ.Ε τα οποία λειτουργούσαν πριν 30 έτη και λειτουργούν και σήμερα των οποίων οι ιδιοκτήτες διαθέτουν:
  1. Πτυχίο του Νόμου 3100 /1954.
  2. Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας .
  3. Άδεια εγκατάστασης.
  4. Όλες τις απαιτούμενες συμβάσεις ανακύκλωσης
  5. Περιβαλλοντική μελέτη.
  6. Άδεια διάθεσης υγρών απόβλητων,
  7. Ετήσια έκθεση παραγωγού απόβλητων ,
  8. Ελαιοδιαχωριστή στο σύστημα αποχέτευσης του πλυντηρίου κ.τ.λ

  Παράγραφος 2.
  α) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 2 έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε,
  εκτός αν οι μηχανολόγοι γεννιούνται στην χώρα μας με την ανάλογη εμπειρία.
  β) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 3 έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε,
  εκτός αν οι μηχανολόγοι γεννιούνται στην χώρα μας με την ανάλογη εμπειρία.
  γ) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 5 έτη πέντε έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε , η προϋπηρεσία θα λαμβάνεται υπ όψη εφόσον έχουν τελειώσει την κατάρτιση
  δ) Δεν έχουν τις γνώσεις και την απαιτουμένη κατάρτιση να ανταποκριθούν στην παραπάνω ειδικότητα εάν συμπεριληφθούν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος θα πρέπει να απαιτείται τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσία σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε
  ε) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο δ)
  στ) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο ε)
  ζ) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο στ)
  η) Είναι απαραίτητο να συμπεριλήφθη αυτή η διάταξη διότι τα περισσότερα Σ.Ε.Μ.Ε λειτουργούν ακόμα και σήμερα οι έχοντες το πτυχίο του Ν.3100 1954 να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 10 έτη σε νόμιμο Σ.Ε.Μ.Ε σύμφωνα με τον Νόμο 207/67,2516/97 , 3982/211 η να είναι ιδιοκτήτης νόμιμου Σ.Ε.Μ.Ε σύμφωνα με τον Νόμο 207/67,2516/97 , 3982/211
  Το σωστό είναι η κάθε ειδικότητα να είναι στο είδος της όπως παρακάτω και να μην εμπλέκεται η μια ειδικότητα στην άλλη
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
  Ένας έμπειρος τεχνικός μηχανημάτων έργων είναι πολύ εύκολο να επισκευάσει ένα αυτοκίνητο ,ένα αγροτικό μηχάνημα η έναν κινητήρα θαλάσσης .
  Ένας τεχνικός αυτοκίνητων, αγροτικών μηχανημάτων, η μηχανών θαλάσσης είναι αδύνατο να επισκευάσει ένα μηχάνημα έργων
  Αγαπητές κυρίες και κύριοι προσθέτεται πολλά χωρίς να λαμβάνεται υπ όψη
  1. Στην χώρα μας δεν γίνεται εκπαίδευση στα σχολεία και στα ιδρύματα .
  2. Υποδείξτε μου έστω ένα σχολείο η ένα ίδρυμα που έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκπαίδευση στα Μ.Ε.
  2. Ζητήστε να πληροφορηθείτε αν υπάρχουν καθηγητές στην δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια, και τριτοβάθμια εκπαίδευση οι όποιοι να έχουν την δυνατότητα και την εμπειρία να διδάξουν τα Μ.Ε και πόσοι είναι αυτοί ;;;;;;;;;;;
  Επομένως θα πρέπει να ασχολείται ο τεχνικός αυτοκινήτων με τα αυτοκίνητα, ο τεχνικός μηχανημάτων έργων με τα μηχανήματα έργων, ο τεχνικός αγροτικών μηχανημάτων με τα αγροτικά μηχανήματα, και ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης με τις μηχανές θαλάσσης.

 • Άρθρο 3, παράγραφος 2, περίπτωση β: Εκτός από τους Μηχανολόγους και τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς πρέπει να συμπεριληφθούν και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, δηλαδή οι Μηχανικοί Οχημάτων! Οι οποίοι επί 8 εξάμηνα εξειδικεύονται στα παντός είδους οχήματα και κατέχουν άριστα το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο! Απορώ πώς έπειτα από 25 χρόνια λειτουργίας αυτού του τμήματος, τα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών είναι δυνατόν να αγνοούν το συγκεκριμένο τμήμα και τους εκατοντάδες αποφοίτους του τόσο προκλητικά και επιδεικτικά! Απαράδεκτο!!!

 • 10 Δεκεμβρίου 2011, 01:11 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Προυπολογισμος 2012

  Κοστος μισθων 18 δις.
  Κοστος συνταξεων 30 δις.

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 20:31 | Γιώργης

  Προσωπικά είμαι απόφοιτος της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και στέλεχος της Π.Α. με την ειδικότητα στο πτυχίο «Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων» και στη μονάδα που υπηρετώ εργάζομαι στο συνεργείο κοινών και ειδικών οχημάτων που ασχολείται με τη συντήρηση και επισκευής βλαβών σε αυτά.
  Αν δεν κάνω λάθος αφού δεν είμαι και άριστος γνώστης της νομοθεσίας αν ένας απόφοιτος ΣΤΥΑ αφού προηγουμένως αποχωρήσει, για οποιδήποτε δικό του λόγω, από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας έτσι όπως διατυπώνεται δεν έχει κάποιο από τα ειδικά προσόντα του άρθρου 3 και δεν μπορεί να αποκτήσει άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αν και εντός Π.Α. εκτελεί εργασίες πάνω στο αντικείμενο αυτο. Επιπλέον η Π.Α. μπορεί να του έχει αναθέσει καθήκοντα Επιθεωρητή Ποιοτικού Ελέγχου ή Επιθεωρητή Εργασιών σύμφωνα με τις προβλεπόμενεςς διαταγές που ισχύουν και φυσικά θα έχει αποκτήσει αξιοσέβαστη εμπειρία πράγμα που μπορεί να δικαιολογήσει στο έπακρο την ικανότητά του και τις γνώσεις του για απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
  Θα ήθελα να γνωρίζεται τα παραπάνω και αν είναι δυνατό να συμπεριληφθεί στα τυπικά προσόντα και το πτυχίο της ΣΤΥΑ αφού οι απόφοιτοί της αποκτούν αντίστοιχη ειδικότητα και έπειτα πρακτική εμπειρία γιατί εν μέσω κρίσης η κατοχύρωση ικανότητας ειδικών προσόντων για απόκτηση άδειας επαγγέλματος είναι σημαντικό θέμα για πολλούς που σκέφτονται το μέλλον τους μετά από την Π.Α.

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 14:49 | ΠΕΤΡΟΣ

  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη για τα είδη νόμιμα υπάρχοντα Σ.Ε.Μ.Ε τα οποία λειτουργούσαν πριν 30 έτη και λειτουργούν και σήμερα των οποίων οι ιδιοκτήτες διαθέτουν:
  Το πτυχίο του Νόμου 3100 1954. του Υπουργείου Βιομηχανίας
  Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας .
  Άδεια εγκατάστασης
  Όλες τις απαιτούμενες συμβάσεις ανακύκλωσης
  Περιβαλλοντική μελέτη.
  Άδεια διάθεσης υγρών απόβλητων,
  Ετήσια έκθεση παραγωγού απόβλητων ,
  Ελαιοδιαχωριστή στο σύστημα αποχέτευσης του πλυντηρίου κ.τ.λ

  α) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 2 έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε
  β) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 3 έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε
  γ) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 5 έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε
  δ) Δεν έχουν τις γνώσεις και την απαιτουμένη κατάρτιση να ανταποκριθούν στην παραπάνω ειδικότητα εάν συμπεριληφθούν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος θα πρέπει να απαιτείται τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσία σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε
  ε) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο δ)
  στ) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο ε)
  ζ) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο στ)
  η) Είναι απαραίτητο να συμπεριλήφθη αυτή η διάταξη διότι τα περισσότερα Σ.Ε.Μ.Ε λειτουργούν ακόμα και σήμερα οι έχοντες το πτυχίο του Ν.3100 1954 να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 10 έτη σε νόμιμο Σ.Ε.Μ.Ε σύμφωνα με τον Νόμο 207/67,2516/97 , 3982/211 η να είναι ιδιοκτήτης νόμιμου Σ.Ε.Μ.Ε σύμφωνα με τον Νόμο 207/67,2516/97 , 3982/211
  Το σωστό είναι η κάθε ειδικότητα να είναι όπως παρακάτω και να μην εμπλέκεται η μια ειδικότητα στην άλλη
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
  Ένας τεχνικός μηχανημάτων έργων είναι πολύ εύκολο να επισκευάσει ένα αυτοκίνητο ,ένα αγροτικό μηχάνημα έναν κινητήρα θαλάσσης κ.τ.λ
  Ενώ ένας τεχνικός αυτοκίνητων, αγροτικών μηχανημάτων, η μηχανών θαλάσσης είναι αδύνατο να επισκευάσει ένα μηχάνημα έργων
  Ο τεχνικός αυτοκινήτων στα αυτοκίνητα.
  Ο τεχνικός μηχανημάτων έργων στα μηχανήματα έργων.
  Ο τεχνικός αγροτικών μηχανημάτων στα αγροτικά μηχανήματα.
  Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης στις μηχανές θαλάσσης

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 11:10 | john

  Το σωστό είναι η κάθε ειδικότητα να είναι όπως παρακάτω και να μην εμπλέκεται η μια ειδικότητα στην άλλη
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
  Ένας τεχνικός μηχανημάτων έργων είναι πολύ εύκολο να επισκευάσει ένα αυτοκίνητο ,ένα αγροτικό μηχάνημα έναν κινητήρα θαλάσσης κ.τ.λ
  Ενώ ένας τεχνικός αυτοκίνητων, αγροτικών μηχανημάτων, η μηχανών θαλάσσης είναι αδύνατο να επισκευάσει ένα μηχάνημα έργων
  Ο τεχνικός αυτοκινήτων στα αυτοκίνητα.
  Ο τεχνικός μηχανημάτων έργων στα μηχανήματα έργων.
  Ο τεχνικός αγροτικών μηχανημάτων στα αγροτικά μηχανήματα.
  Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης στις μηχανές θαλάσσης

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 11:33 | john

  α) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 2 έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε
  β) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 3 έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε
  γ) Να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 5 έτη σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε
  δ) Δεν έχουν τις γνώσεις και την απαιτουμένη κατάρτιση να ανταποκριθούν στην παραπάνω ειδικότητα εάν συμπεριληφθούν στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος θα πρέπει να απαιτείται τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσία σε νόμιμο συνεργείο Μ.Ε
  ε) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο δ)
  στ) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο ε)
  ζ) Να ισχύει ότι αναφέρεται και στο εδάφιο στ)
  η) Είναι απαραίτητο να συμπεριλήφθη αυτή η διάταξη διότι τα περισσότερα Σ.Ε.Μ.Ε λειτουργούν ακόμα και σήμερα οι έχοντες το πτυχίο του Ν.3100 1954 να απαιτείται οπωσδήποτε προϋπηρεσία 10 έτη σε νόμιμο Σ.Ε.Μ.Ε σύμφωνα με τον Νόμο 207/67,2516/97 , 3982/211 η να είναι ιδιοκτήτης νόμιμου Σ.Ε.Μ.Ε σύμφωνα με τον Νόμο 207/67,2516/97 , 3982/211

 • 9 Δεκεμβρίου 2011, 11:59 | john

  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη για τα είδη νόμιμα υπάρχοντα Σ.Ε.Μ.Ε τα οποία λειτουργούσαν πριν 30 έτη και λειτουργούν και σήμερα των οποίων οι ιδιοκτήτες διαθέτουν:
  Το πτυχίο του Νόμου 3100 1954. του Υπουργείου Βιομηχανίας
  Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας .
  Άδεια εγκατάστασης
  Όλες τις απαιτούμενες συμβάσεις ανακύκλωσης
  Περιβαλλοντική μελέτη.
  Άδεια διάθεσης υγρών απόβλητων,
  Ετήσια έκθεση παραγωγού απόβλητων ,
  Ελαιοδιαχωριστή στο σύστημα αποχέτευσης του πλυντηρίου κ.τ.λ