Άρθρο 14 – Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόμος αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης