Άρθρο 02 – Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοούνται ως:
1) «εναλλακτικά καύσιμα»: τα καύσιμα ή οι πηγές ενέργειας που χρησιμεύουν, έστω και εν μέρει, ως υποκατάστατο για το ορυκτό πετρέλαιο στον ενεργειακό εφοδιασμό στις μεταφορές και που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην απαλλαγή των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα ενισχύοντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του εν λόγω τομέα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
 -η ηλεκτρική ενέργεια,
 -το υδρογόνο,
 -τα βιοκαύσιμα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο (θ) της Οδηγίας 2009/28/EΚ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τη παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4062/2012 (Α’ 70), που αντικατέστησε τη παρ. 16 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) και εξειδικεύονται στη παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α’ 129),
 -τα συνθετικά και παραφινικά καύσιμα,
 -το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, σε αέρια μορφή (συμπιεσμένο φυσικό αέριο — CNG) και σε υγροποιημένη μορφή (υγροποιημένο φυσικό αέριο — LNG) και,
 -το υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (υγραέριο — LPG).
2) «ηλεκτρικό όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα εξοπλισμένο με σύστημα μετάδοσης της κίνησης το οποίο περιέχει τουλάχιστον μία μη περιφερειακή (εξωτερική, βοηθητική) ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα ενέργειας με ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο μπορεί να επαναφορτίζεται εξωτερικά,
3) «σημείο επαναφόρτισης»: διεπαφή ικανή να φορτίσει ένα ηλεκτρικό όχημα κάθε φορά ή να αντικαταστήσει τη μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος κάθε φορά,
4) «σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος»: σημείο επαναφόρτισης που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε ηλεκτρικό όχημα ισχύος έως και 22 kW, αποκλειομένων των μηχανημάτων με ισχύ έως και 3,7 kW, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ιδιωτικές κατοικίες ή ο κύριος σκοπός τους δεν είναι να φορτίζουν ηλεκτρικά οχήματα και τα οποία δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα,
5) «σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος»: σημείο επαναφόρτισης που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε ηλεκτρικό όχημα ισχύος μεγαλύτερης των 22 kW,
6) «από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας»: η από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω τυποποιημένης διεπαφής σε ελλιμενισμένα θαλασσοπλοούντα πλοία ή πλωτά μέσα (πλοία, σκάφη κ.ά.) εσωτερικής (εντός ενδοχώρας) ναυσιπλοΐας,
7) «δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού»: σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού που παρέχει εναλλακτικό καύσιμο με άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Η άνευ διακρίσεων πρόσβαση μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα μέσα για την ταυτοποίηση, τη χρήση και την πληρωμή,
8) «σημείο ανεφοδιασμού»: εγκατάσταση ανεφοδιασμού για την παροχή οποιουδήποτε καυσίμου, εξαιρουμένου του LNG, μέσω σταθερής ή κινητής εγκατάστασης,
9) «σημείο ανεφοδιασμού με LNG»: εγκατάσταση ανεφοδιασμού για την παροχή LNG, η οποία αποτελείται, είτε από σταθερή ή κινητή εγκατάσταση ή υπεράκτια εγκατάσταση ή από άλλα συστήματα.

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 10:36 | Dimitris Micharikopoulos

  Οι ορισμοί που δίνονται στο άρθρο 2 περιλαμβάνουν μόνο τους όρους που υπάρχουν και στο κείμενο της Οδηγίας (είναι απλή αντιγραφή του κειμένου της Οδηγίας) και δεν αναφέρονται σε άλλες κρίσιμες έννοιες που απαιτείται επίσης να οριστούν και ρυθμιστούν νομοθετικά, όπως η έννοια του χρήστη ηλεκτρικού οχήματος ή οχήματος που κινείται με εναλλακτικά καύσιμα, η έννοια του παρόχου ή / και των υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης / φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η έννοια του διαχειριστή σημείων επαναφόρτισης, η έννοια της περιαγωγής στην παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης σε χρήστες που έχουν σύμβαση με διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κ.ά.

 • Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 10) ως εξής:

  «σημείο αποθήκευσης, ανάμειξης και διακίνησης βιοαιθανόλης»: αφορά στο σύνολο του αναγκαίου εξοπλισμού εντός των εγκαταστάσεων των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και στις αναγκαίες αλλαγές ή/και προσαρμογές στις διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας του τελικού προς διανομή καυσίμου και του ρόλου του ΓΧΚ.

 • 26 Οκτωβρίου 2016, 00:08 | Χρήστος Ιορδανίδης

  Η διενέργεια ελέγχου από πιστοποιημένους φορείς θα αποτρέψει και τις περιπτώσεις των πρατηριούχων που δεν λειτουργούν κανονικά και δεν διαθέτουν πιστοποιητικά και θα καταστείλει με τον τρόπο αυτό φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού ή ακόμη και παραβατικές καταστάσεις, βοηθώντας τον κλάδο στην πάταξη του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων, γεγονός που αποτελεί ζητούμενο για τον κλάδο των πρατηριούχων, δεδομένου ότι ήδη έχει υποστεί το σχετικό κόστος που προκύπτει από την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών.

  Χρήστος Ιορδανίδης

  Μηχανολόγος Μηχανικός.