Άρθρο 11 – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 (Α’ 216), όπως ισχύει (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

1. Ο τίτλος του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 (Α’ 216), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Πρατήρια «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» και σταθμοί αυτοκινήτων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες).».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 (Α’ 216), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες), χώρων στάσης και στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατηρίων (σημείων ανεφοδιασμού) υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, σε αέρια μορφή (συμπιεσμένο φυσικό αέριο — CNG) και σε υγροποιημένη μορφή (υγροποιημένο φυσικό αέριο — LNG), καθώς και σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας, για την αποκλειστική διάθεση εναλλακτικών καυσίμων σε πλωτά μέσα (πλοία και σκάφη).
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση των ανωτέρω αδειών ίδρυσης και λειτουργίας είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας.