Άρθρο 09 – Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ

ΕΚΘΕΣΗ
Η έκθεση περιλαμβάνει περιγραφή των εθνικών μέτρων που λαμβάνονται προς υποστήριξη της δημιουργίας υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Η έκθεση περιέχει τουλάχιστον τα κατωτέρω στοιχεία:

1. Νομικά μέτρα
Πληροφορίες για τη θέσπιση νομικών μέτρων, τα οποία μπορεί να συνίστανται σε νομοθετικά, ρυθμιστικά και διοικητικά μέτρα για τη στήριξη της δημιουργίας υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, όπως άδειες δόμησης, άδειες για χώρους στάθμευσης, πιστοποίηση περιβαλλοντικής απόδοσης των επιχειρήσεων και των παραχωρήσεων πρατηρίων καυσίμων.

2. Μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της εφαρμογής του εθνικού πλαισίου πολιτικής
Οι πληροφορίες για τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
 άμεσα κίνητρα για την αγορά μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα ή τη δημιουργία της υποδομής,
 πρόβλεψη φορολογικών κινήτρων για την προώθηση μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και τις σχετικές υποδομές,
 χρήση δημόσιων συμβάσεων για τη στήριξη των εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των ομαδοποιημένων συμβάσεων,
 απαιτούμενα μη οικονομικά κίνητρα: π.χ. προνομιακή πρόσβαση σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, πολιτική στάθμευσης, ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας,
 εξέταση της ανάγκης εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού με ανανεώσιμο καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης, σε αερολιμένες μέσω του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ,
 τεχνικά και διοικητικά μέτρα και νομοθεσία σχετικά με την αδειοδότηση της προμήθειας εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης.

3. Ανάπτυξη και στήριξη της κατασκευής
Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός προοριζόμενος για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των εναλλακτικών καυσίμων και των μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, πλωτές/θαλάσσιες και αεροπορικές).
Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός προοριζόμενος για την ενίσχυση εργοστασίων κατασκευής τεχνολογιών εναλλακτικών καυσίμων, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των εναλλακτικών καυσίμων και των μεταφορών.
Εντοπισμός τυχόν ιδιαίτερων αναγκών κατά την αρχική φάση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

4. Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη (ΕΤΑ&Ε)
Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός προοριζόμενος για τη στήριξη της ΕΤΑ&Ε για εναλλακτικά καύσιμα, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των καυσίμων και των μεταφορών.

5. Σκοποί και στόχοι
 εκτίμηση του αναμενόμενου αριθμού οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα ως το 2020, το 2025 και το 2030,
 επίπεδο επίτευξης των εθνικών στόχων όσον αφορά την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στα διάφορα είδη μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, πλωτές/θαλάσσιες και αεροπορικές),
 επίπεδο επίτευξης των εθνικών στόχων, ανά έτος, όσον αφορά την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στα διάφορα μέσα μεταφορών,
 πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για να λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότητα της φόρτισης στα σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος.

6. Ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων
Μεταβολές στον ανεφοδιασμό (επιπρόσθετη χωρητικότητα υποδομών) και στη ζήτηση (πραγματική χρησιμοποιηθείσα χωρητικότητα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία επαναφόρτισης
1.1. Σημεία επαναφόρτισης κανονικής ισχύος για μηχανοκίνητα οχήματα.
Τα σημεία επαναφόρτισης κανονικής ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για σκοπούς διαλειτουργικότητας, τουλάχιστον με ρευματοδότες ή συνδετήρες οχημάτων τύπου 2, όπως περιγράφονται στο πρότυπο EN62196-2, το οποίο εμπίπτει στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την αριθμ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/17-5-2016 Κ.Υ.Α. (Β’ 1425). Διατηρώντας παράλληλα τη συμβατότητα τύπου 2, οι εν λόγω ρευματοδότες θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με χαρακτηριστικά όπως τα κλείστρα ασφαλείας (προστασία επαφών).
1.2. Σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος για μηχανοκίνητα οχήματα.
Τα σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για σκοπούς διαλειτουργικότητας, τουλάχιστον με συνδετήρες τύπου 2, όπως περιγράφονται στο πρότυπο EN62196-2, το οποίο εμπίπτει στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την αριθμ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/17-5-2016 Κ.Υ.Α. (Β’ 1425).
Τα σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος συνεχούς ρεύματος (DC) για ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για σκοπούς διαλειτουργικότητας, τουλάχιστον με σύστημα φόρτισης «Combo 2» με συνδυασμό, όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο πρότυπο EN62196-3.
1.3. Σημεία ασύρματης επαναφόρτισης μηχανοκίνητων οχημάτων.
1.4. Αλλαγή συσσωρευτών μηχανοκίνητων οχημάτων.
1.5. Σημεία επαναφόρτισης μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας – L (μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, τρίκυκλα και ελαφρά τετράκυκλα οχήματα).
1.6. Σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων.
1.7. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς σε πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της εγκατάστασης και της δοκιμής των συστημάτων, συμμορφώνεται προς τις τεχνικές προδιαγραφές του προτύπου IEC/ISO/IEEE 80005-1.
1.8 Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς σε πλωτά μέσα (πλοία, σκάφη κ.α.) εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

2. Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων με υδρογόνο
2.1. Τα υπαίθρια σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο, που διανέμουν αέριο υδρογόνο ως καύσιμο σε μηχανοκίνητα οχήματα, πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του ISO/TS 20100 «Αέριο Υδρογόνο – Σταθμοί Εφοδιασμού».
2.2. Η καθαρότητα του υδρογόνου που διανέμεται από τα σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του προτύπου ISO 14687-2.
2.3. Τα σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο χρησιμοποιούν αλγόριθμους και εξοπλισμό ανεφοδιασμού σύμφωνους με την προδιαγραφή ISO/TS 20100 για τους σταθμούς ανεφοδιασμού αερίου υδρογόνου.
2.4. Οι συνδετήρες μηχανοκίνητων οχημάτων για τον ανεφοδιασμό με αέριο υδρογόνο πληρούν το πρότυπο ISO 17268 για τον εξοπλισμό σύνδεσης για ανεφοδιασμό μηχανοκίνητων οχημάτων που κινούνται με αέριο υδρογόνο.

3. Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο
3.1 Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού πλωτών μέσων (πλοία, σκάφη κ.α.) εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή πλοίων θαλάσσιας ναυσιπλοΐας με LNG.
3.2 Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων με LNG.
3.3 Τεχνικές προδιαγραφές για συνδετήρες/υποδοχές CNG.
Οι συνδετήρες/υποδοχές CNG είναι σύμφωνοι με τον Κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 110 (που αναφέρεται στο ISO 14469, μέρη Ι και ΙΙ).
3.4 Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων με CNG.

Για τις υποδομές του παρόντος παραρτήματος, όπου δεν αναφέρονται υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές, βάσει προτύπων ή άλλων διατάξεων, θα ισχύσουν οι τεχνικές προδιαγραφές που θα εκδοθούν από την Ένωση, σύμφωνα με την 2014/94/ΕΕ Οδηγία.