Άρθρο 06 – Εφοδιασμός με φυσικό αέριο για τις μεταφορές (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

1. Στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 3 διασφαλίζεται ότι, υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με LNG σε θαλάσσιους λιμένες προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κυκλοφορία πλωτών μέσων (πλοία, σκάφη κ.α.) εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή πλοίων θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, που κινούνται με LNG σε ολόκληρο το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Εφόσον απαιτείται, αναπτύσσεται συνεργασία με γειτονικά κράτη μέλη για την εξασφάλιση επαρκούς κάλυψης του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ.
2. Στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 3 διασφαλίζεται ότι, υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με LNG σε εσωτερικούς λιμένες προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κυκλοφορία πλωτών μέσων (πλοία, σκάφη κ.α.) εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή πλοίων θαλάσσιας ναυσιπλοΐας που κινούνται με LNG σε ολόκληρο το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Εφόσον απαιτείται, αναπτύσσεται συνεργασία με γειτονικά κράτη μέλη για την εξασφάλιση επαρκούς κάλυψης του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ.
3. Για την παροχή πρόσβασης στα σημεία ανεφοδιασμού με LNG που αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.
4. Στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 3 διασφαλίζεται ότι, υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) για το κοινό, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τουλάχιστον στο υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα βαρέα επαγγελματικά μηχανοκίνητα οχήματα που λειτουργούν με LNG μπορούν να κυκλοφορούν παντού, εφόσον υπάρχει σχετική ζήτηση και το κόστος δεν είναι δυσανάλογο προς τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οφελών.
5. Στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 3, διασφαλίζεται επαρκές σύστημα διανομής και τροφοδοσίας LNG, συμπεριλαμβανομένων και εγκαταστάσεων φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων που προμηθεύουν τα σημεία ανεφοδιασμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου. Κατά παρέκκλιση δύναται να σχηματίζονται συμπράξεις με γειτονικά κράτη – μέλη, με σκοπό την υλοποίηση της παρούσας απαίτησης, οι οποίες εντάσσονται στις υποχρεώσεις υποβολής σχετικών εκθέσεων του παρόντος νόμου.
6. Στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 3, διασφαλίζεται ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με CNG για το κοινό προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, κατ’ εφαρμογή της έκτης περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τα μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούν CNG μπορούν να κυκλοφορήσουν σε αστικές/προαστιακές και σε άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές.
7. Στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 3 διασφαλίζεται ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με CNG για το κοινό, τουλάχιστον στο υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα βαρέα επαγγελματικά μηχανοκίνητα οχήματα που λειτουργούν με CNG μπορούν να κυκλοφορούν παντού.
8. Τα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων με CNG τα οποία θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν από τις 18 Νοεμβρίου 2017, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II σημείο 3.4. του άρθρου 9.