Άρθρο 12 – Τροποποίηση Άρθρου 9 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216), όπως ισχύει Ρυθμίσεις προώθησης των σχετικών με τα εναλλακτικά καύσιμα δραστηριοτήτων των συνεργείων οχημάτων

Στο άρθρο 9 του ν. 3710/2008 (Α’ 216), όπως ισχύει, προστίθενται νέες παράγραφοι 5, 6 και 7, ως εξής:
«5. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η κατάλληλα πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή της βεβαίωσης ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος, των τεχνιτών αερίων καυσίμων του π.δ. 66/2010 (Α’ 117), προκειμένου οι υπόψη τεχνίτες να δύνανται να αναλαμβάνουν και την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).
Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την επέκταση του αντικειμένου εργασιών της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του συνεργείου αερίων καυσίμων της υπ’ αριθμ. Οικ. 41871/3068/31-8-2010 Υ.Α. (Β’ 1519), προκειμένου από το υπόψη συνεργείο να δύνανται να αναλαμβάνονται και τοποθετήσεις, επισκευές και συντηρήσεις εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).
6. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η κατάλληλα πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή της βεβαίωσης ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος, των τεχνιτών των αναφερομένων στο άρθρο 2 παρ. 2, περίπτωση α (μηχανοτεχνίτης), περίπτωση β (ηλεκτροτεχνίτης) και στο άρθρο 4 παρ. 4α (διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων) και παρ. 4β (τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων) του ν. 1575/1985, όπως ισχύει, προκειμένου οι υπόψη τεχνίτες να δύνανται να αναλαμβάνουν και τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών οχημάτων.
Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την επέκταση του αντικειμένου εργασιών των συνεργείων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988 (Α’ 34), όπως ισχύει, προκειμένου από τα υπόψη συνεργεία να δύνανται να αναλαμβάνονται και επισκευές και συντηρήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.
7. Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την απόκτηση της βεβαίωσης ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη, επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.
Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για τη χορήγηση της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.».