Άρθρο 07 – Ενημέρωση των χρηστών (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη του ν. 4062/2012 (Α’ 70) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2009/30/ΕΚ, τα Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, διασφαλίζουν ότι διατίθενται σχετικές, συνεπείς και σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία τροφοδοτούνται συστηματικά με μεμονωμένα καύσιμα που διατίθενται στην αγορά ή ανεφοδιάζονται σε σημεία ανεφοδιασμού. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιέχονται στα εγχειρίδια των μηχανοκίνητων οχημάτων, στα σημεία ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης, στα μηχανοκίνητα οχήματα και σε αντιπροσωπείες μηχανοκίνητων οχημάτων στην επικράτεια. Η απαίτηση αυτή ισχύει για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα εγχειρίδια μηχανοκίνητων οχημάτων που διατίθενται στην αγορά μετά από τις 18 Νοεμβρίου 2016.
2. Η παροχή πληροφοριών της παραγράφου 1 βασίζεται στις διατάξεις επισήμανσης (πιστοποίησης) που αφορούν στη συμμόρφωση των καυσίμων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή/και τα εθνικά πρότυπα του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), τα οποία καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των καυσίμων. Όταν τα πρότυπα αυτά αναφέρονται σε γραφική μορφή, περιλαμβανομένου χρωματικού κώδικα σχήματα, η γραφική μορφή θα πρέπει να είναι απλή, εύκολα κατανοητή και ευδιάκριτη:
α) στις αντίστοιχες αντλίες και στα ακροφύσιά τους, σε όλα τα σημεία ανεφοδιασμού, από την ημερομηνία που τα καύσιμα τίθενται στην αγορά,
β) επάνω ή πολύ κοντά σε όλα τα καπάκια δεξαμενών καυσίμων όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι συμβατά και συνιστάται η χρήση τους με τα εν λόγω καύσιμα, καθώς και στα εγχειρίδια των μηχανοκίνητων οχημάτων, όταν τα εν λόγω μηχανοκίνητα οχήματα τίθενται στην αγορά μετά τις 18 Νοεμβρίου 2016.
3. Ειδικότερα, για το φυσικό αέριο και το υδρογόνο, εφόσον απαιτείται η αναγραφή των τιμών τους στα πρατήρια, θα αναγράφεται ενημερωτικά και η σύγκριση των σχετικών τιμών τους, αναγόμενες στην ίδια μετρική μονάδα. Η αναγραφή αυτής της πληροφορίας δεν θα παραπλανά και δεν θα δημιουργεί σύγχυση στον χρήστη.
4. Εάν αναπροσαρμοσθούν οι διατάξεις επισήμανσης των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων, ή εθνικών προτύπων του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), εάν εκδοθούν εκτελεστικές πράξεις σχετικά με την επισήμανση ή αναπτυχθούν νέα ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) για εναλλακτικά καύσιμα, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι αντίστοιχες απαιτήσεις επισήμανσης εφαρμόζονται σε όλα τα σημεία ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης και στα μηχανοκίνητα οχήματα που ταξινομούνται στην επικράτεια εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την αντίστοιχη επικαιροποίηση ή έκδοσή τους.
5. Εφόσον είναι διαθέσιμα, τα δεδομένα της γεωγραφικής τοποθεσίας των δημοσίως προσβάσιμων σημείων ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης με εναλλακτικά καύσιμα που καλύπτονται στον παρόντα νόμο, διατίθενται δημόσια και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους χρήστες. Όσον αφορά τα δεδομένα για τα σημεία επαναφόρτισης, εφόσον είναι διαθέσιμα, δύνανται να περιλαμβάνουν πληροφορίες ως προς την τρέχουσα αλλά και προηγούμενων περιόδων προσβασιμότητα, καθώς και για την επαναφόρτιση σε τρέχον χρόνο.

  • 30 Οκτωβρίου 2016, 13:44 | Dimitris Micharikopoulos

    Ο νόμος θα πρέπει να προβλέψει τη δημιουργία μητρώου δημόσια προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο το οποίο μπορεί να τηρείται είτε από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, είτε από τις Περιφέρειες και στο οποίο όλοι οι Ιδιοκτήτες Δημόσια Προσβάσιμων Σημείων Φόρτισης, ή οι Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης, ή οι Πάροχοι Υπηρεσιών Επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα αντίστοιχα σημεία επαναφόρτισης που διαχειρίζονται ή τους ανήκουν, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και ενδεχομένως τη διαθεσιμότητα των μετρητικών δεδομένων κα τη σύνδεση τους με αντίστοιχες πλατφόρμες του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου αρμόδιου φορέα για τη συλλογή των συγκεκριμένων στοιχείων.

    Τα δεδομένα της γεωγραφικής τοποθεσίας των σημείων επαναφόρτισης είναι εξ αντικειμένου γνωστά και θα πρέπει τόσο οι ιδιοκτήτες / χρήστες των σημείων αυτών, όσο και οι αρμόδιες αρχές να τα δημοσιοποιούν. Σε ότι αφορά τα δεδομένα κατάστασης και χρήσης σε πραγματικό χρόνο αυτά είναι επίσης σωστό να διατίθενται υποχρεωτικώς δημόσια σε όλους τους χρήστες, κάτι που προϋποθέτει όμως την υποχρέωση σύνδεσης των σημείων φόρτισης με ευφυή συστήματα μέτρησης (βλ. παράγραφο 7 άρθρου 4, όπου αναφέρεται ως προαιρετική)