Άρθρο 04 – Εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια για μεταφορές (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

1. Στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 3 διασφαλίζεται, ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα υπάρχει ικανός αριθμός σημείων επαναφόρτισης για το κοινό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε αστικές/προαστιακές και σε άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές και, κατά περίπτωση, εντός προκαθορισμένων δικτύων. Ο αριθμός αυτών των σημείων επαναφόρτισης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων που εκτιμάται ότι θα είναι ταξινομημένα έως το τέλος του 2020, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις που εκδίδει η Επιτροπή.
Επιπλέον, δύνανται να λαμβάνονται υπόψη ειδικές ανάγκες που αφορούν στην εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης σε σταθμούς δημόσιων μέσων μεταφοράς.
2. Επίσης, στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 3, λαμβάνονται μέτρα που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης τα οποία δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα.
3. Τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κανονικής ισχύος, με εξαίρεση των ασύρματων ή επαγωγικών μονάδων, τα οποία θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν από τις 18 Νοεμβρίου 2017, πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II σημείο 1.1 και τις ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται κατά περίπτωση στην εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/17-5-2016 Κ.Υ.Α. (Β’ 1425). Για τους σκοπούς του παρόντος δεν έχει εφαρμογή η υπ’ αριθμ. 529/11-1-2000 Υ.Α. (Β’ 67).
4. Τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ισχύος, με εξαίρεση των ασύρματων ή επαγωγικών μονάδων, τα οποία θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν από τις 18 Νοεμβρίου 2017, πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II σημείο 1.2.
5. Η ανάγκη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς σε πλοία και πλωτά μέσα (πλοία, σκάφη κ.α.), ελλιμενισμένα σε λιμένες θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας, αξιολογείται εντός της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Η από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα εφαρμοστεί κατά προτεραιότητα σε λιμένες του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ, ενώ στους άλλους λιμένες, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκτός εάν δεν υπάρχει απαίτηση και το κόστος είναι δυσανάλογο προς τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών.
6. Οι εγκαταστάσεις για την από ξηρά παροχή ηλεκτρικής ενέργειας των πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες θα κατασκευαστούν ή θα ανανεωθούν από τις 18 Νοεμβρίου 2017, πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II σημείο 1.7.
7. Για την επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, ευφυή συστήματα μέτρησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), με το οποίο ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο το άρθρο 2 της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου, με το οποίο ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο η παράγραφος 2 του άρθρου 9 της εν λόγω Οδηγίας.
8. Όσοι από τους διαχειριστές δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης είναι «Επιλέγοντες Πελάτες», όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 137 του ν.4001/2011 (Α’ 179), είναι ελεύθεροι να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από οποιονδήποτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης, εφόσον αυτός κατέχει άδεια προμήθειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και με την επιφύλαξη συμφωνίας του προμηθευτή. «Μη Επιλέγοντες Πελάτες» μπορούν να είναι διαχειριστές δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης με τον προμηθευτή που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 134 του ν. 4001/2011 (Α’ 179). Οι διαχειριστές σημείων επαναφόρτισης έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους πελάτες βάσει συμβολαίου, μεταξύ άλλων, και εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλων παρόχων υπηρεσιών.
9. Όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης παρέχουν τη δυνατότητα επί τούτω (ad hoc) χρέωσης για τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς την υποχρέωση σύναψης συμβολαίου με τον οικείο προμηθευτή ή διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας.

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 12:06 | Dimitris Micharikopoulos

  Αναφορικά με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 θα πρέπει να θεσπιστεί υποχρεωτικά (με τη διατύπωση που υπάρχει τώρα στο κείενο του νομοσχεδίου φαίνεται να είναι προαιρετική) η σύνδεση των δημόσια προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με ευφυή συστήματα μέτρησης, καθώς σήμερα κάτι τέτοιο είναι απολύτως εφικτό από τεχνολογική άποψη και οικονομικά είναι απολύτως εύλογο, καθώς δεν προσθέτει σημαντικό κόστος στον εξοπλισμό επαναφόρτισης (έως 10% max.).
  Εάν τα δημόσια σημεία πρόσβασης δεν είναι συνδεδεμένα με συστήματα μέτρησης, τότε θα είναι αδύνατη η παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας όχι μόνο από τους διαχειριστές των σημείων και τους παρόχους υπηρεσιών επαναφόρτισης, αλλά κυρίως από το διαχειριστή του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), που θα πρέπε να διασφαλίζει την επάρκεια και την ευστάθεα του δικτύου διανομής με βάση και τις προβλέψεις για ζήτηση ενέργειας και από τους χρήστες Η/Ο. Επίσης, εάν δεν προβλεφθεί ως υποχρεωτική η σύνδεση των δημόσια προσβάσιμων σημείων με ευφυή συστήματα μέτρησης, θα είναι αδύνατη η παροχή υπηρεσιών σε χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν συμβόλαιο με διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών από αυτόν που διαχειρίζεται ή είναι ιδιοκτήτης ενός σημείου φόρτισης χωρίς σύνδεση, καθώς θα είναι αδύνατη η περιαγωγή και η διεκπεραίωση των δεδομένων φόρτισης / κατανάλωσης ενέργειας.
  Η παράγραφος 8 αναφέρεται σε «διαχειριστές δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης» χωρίς να δίνεται ορισμός ποιοι θεωρούνται διαχειριστές. Ο Ν. 4277/2014 στο άρθρο 52 αναφέρεται σε Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης (ΦΕΥΦ) και όχι σε Διαχειριστές Δημοσίων Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν οι Διαχειριστές Δημοσίων Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης ταυτίζονται με τους ΦΕΥΦ και είτε να υιοθετηθεί σε όλα τα θεσμικά κείμενα ενιαία / κοινή αναφορά / ορισμός, είτε να διευκρινιστεί στο κείμενο του νομοσχεδίου ποιοι θεωρούνται Διαχειριστές Δημοσίων Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης.
  Επίσης ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει για τους διαχειριστές σημείων επαναφόρτισης, όχι μόνο τη δυνατότητά τους παροχής υπηρεσιών στους πελάτες (βάσει συμβολαίου κλπ.), αλλά και τη δυνατότητα ανάπτυξης δημόσια προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης σε ανταγωνιστική βάση, όπως συμβαίνει και στις λοιπές χώρες της ΕΕ.

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 19:25 | kostas papadopoulos

  να δίνετε η δυνατότητα σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία για ταχύ-φορτιστές ηλεκτρικής ενέργειας ( ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1447 ) και σύνδεση με αυτούς με πάρκα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μπορούν να κάνουν σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας για τον συμψηφισμό της ανανεώσιμης ενέργειας με τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων .