Άρθρο 03 – Εθνικό πλαίσιο πολιτικής (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

1. Με Απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θεσπίζεται εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
 -αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και της μελλοντικής ανάπτυξης της αγοράς σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα στον τομέα των μεταφορών, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα της πιθανής ταυτόχρονης και συνδυασμένης χρήσης τους, και της ανάπτυξης των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, λαμβανομένης υπόψη, εφόσον υπάρχει, της διασυνοριακής συνέχειας,
 -εθνικούς σκοπούς και στόχους, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι 1, 3 και 5, του άρθρου 6 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 και, ενδεχομένως, του άρθρου 5 παράγραφος 1, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Οι εν λόγω εθνικοί σκοποί και στόχοι καθορίζονται και μπορούν να αναθεωρούνται βάσει της εκτίμησης της εθνικής, περιφερειακής και Ευρωπαϊκής ζήτησης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες προδιαγραφές περί υποδομών που ορίζονται στον παρόντα νόμο,
 -μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της επίτευξης των εθνικών σκοπών και στόχων που προβλέπονται στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής,
 -μέτρα που μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών,
 -καθορισμός των αστικών/προαστιακών, άλλων πυκνοκατοικημένων περιοχών καθώς και δικτύων, που, αναλόγως των αναγκών της αγοράς, θα εξοπλίζονται με δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης σύμφωνα προς το άρθρο 4 παράγραφος 1,
 -καθορισμός των αστικών/προαστιακών, άλλων πυκνοκατοικημένων περιοχών καθώς και δικτύων, που, αναλόγως των αναγκών της αγοράς, θα εξοπλίζονται με σημεία ανεφοδιασμού με CNG σύμφωνα προς το άρθρο 6 παράγραφος 6 του παρόντος νόμου,
 -αξιολόγηση της ανάγκης εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού με LNG σε λιμένες εκτός του κεντρικού δικτύου του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ),
 -εξέταση της ανάγκης εγκατάστασης σε αερολιμένες σημεία ανεφοδιασμού ηλεκτρικού ρεύματος, προς χρήση από σταθμευμένα αεροσκάφη.

2. Στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των διαφόρων μέσων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τα οποία τα διαθέσιμα εναλλακτικά αντί των ορυκτών καυσίμων είναι περιορισμένα.
3. Ομοίως, στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη, αναλόγως, οι ανάγκες των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, καθώς και εκείνες των ενδιαφερόμενων φορέων.
4. Δύναται να διενεργηθεί διαβούλευση, με άλλα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και η συνοχή των μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του παρόντος νόμου.
5. Τα τυχόν μέτρα που θα ληφθούν για τη στήριξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων θα είναι σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
6. Η κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οφείλει να συμμορφώνεται προς την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το περιβάλλον και την προστασία του κλίματος.

  • 30 Οκτωβρίου 2016, 11:38 | Dimitris Micharikopoulos

    To εθνικό πλαίσιο πολιτικής θα έπρεπε να είχε ήδη θεσπιστεί ή έστω τεθεί προς διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, λαμβανομένου υπόψιν ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η 18η Νοεμβρίου. Η παράγραφος 4 προβλέπει ότι πριν την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης «δύναται να διενεργηθεί διαβούλευση, με άλλα κράτη μέλη…..», όμως δεν αναφέρει τίποτε για διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη στην Ελλάδα. Μια αντίστοιχη παράγραφος θα πρέπει να προστεθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι το εθνικό πλαίσιο πολιτικής θα λαμβάνει υπ’ όψιν και τις παρατηρήσεις και ανάγκες των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στο θέμα.