Άρθρο 10 – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει (Άρθρο 2 παρ.1 και άρθρα 4, 5 και 6 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

Η παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4233/2014 (Α’ 22), αντικαθίσταται ως εξής:
«7. (α) Ο όρος «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέρ¬γειας» περιλαμβάνει τα αμιγή ή μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) ή/και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Τα πρατήρια αυτά μπορεί να διαθέτουν σε διερχόμενα τροχοφόρα οχήματα, πλέον των παραπάνω καυσίμων, αυτούσια βιοκαύσιμο (όπως βιοαιθανόλη και βιοντήζελ), ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο, καθώς και λοιπούς εναλλακτικούς τύπους καυσίμων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας.
(β) Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσ¬σωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση χώρους στάσης και στάθμευσης εντός λιμενικής ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες), στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντή¬ρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, καθώς επίσης και σε τερματικούς σταθμούς ή σε σταθμούς μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών.
(γ) Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής των λοιπών εναλλα¬κτικών τύπων καυσίμων του άρθρου 2 της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας, καθώς και για τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση “Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας“.».

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 21:54 | ΦΟΡΤΙΣΙΣ ΜΕΠΕ

  Σε ότι αφορά την ασφαλή εγκατάσταση συσκευών επαναφόρτισης Η/Ο ισχύουν ούτως ή άλλως οι όροι και προϋποθέσεις, που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ470Β/5-3-2004) με την οποία καθιερώθηκε στην Ελλάδα το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, οι οποίες καλύπτουν πλήρως κάθε αναγκαία παράμετρο ασφαλούς εγκατάστασης των συσκευών φόρτισης, καθώς αυτές υπάγονται στην κατηγορία των ηλεκτρικών συσκευών χαμηλής τάσης και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με κάθε άλλη παρόμοια συσκευή χαμηλής τάσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών φόρτισης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της Οδηγίας και προσαρτώνται με το άρθρο 9 ορίζουν με ακρίβεια και τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις των συσκευών αυτών, ώστε να διασφαλίζεται κοινά πρότυπα φόρτισης στα κράτη μέλη της ΕΕ.

  Η πρόβλεψη θεσμοθέτησης πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων από τους προαναφερόμενους για την εγκατάσταση συσκευών επαναφόρτισης Η/Ο σε ιδιωτικούς χώρους (συνεργεία αυτοκινήτων, σταθμοί αυτοκινήτων κλπ) είναι περιττή και η εμπειρία μέχρι σήμερα από την εφαρμογή της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2015 (ΚΥΑ 71287/6443 ΦΕΚ 50 Β/15-1-2015) είναι ότι η θέσπιση πρόσθετων όρων λειτουργεί αποτρεπτικά στην εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης και αντί να απλοποιεί την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας (παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης Η/Ο) την καθιστά πιο δύσκολη και επιβαρυμένη με διοικητικά και οικονομικά κόστη που επί της ουσίας δεν προσθέτουν κάτι στην ασφάλεια ή λειτουργικότητα της εγκατάστασης και επι πλέον δεν υπάρχουν αντίστοιχοι σε άλλη χώρα.

  Ωστόσο θα είναι χρήσιμη για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε υποδομές επαναφόρτισης από ιδιώτες η θεσμοθέτηση κριτηρίων ή / και κινήτρων με βάση τα οποία θα μπορούν να εγκαθίστανται υποδομές επαναφόρτισης σε δημόσιους χώρους, όπως το οδικό δίκτυο, οι πλατείες, τα πεζοδρόμια σε αστικές και υπεραστικές περιοχές καθώς και στο εθνικό οδικό δίκτυο.

 • 30 Οκτωβρίου 2016, 13:27 | Dimitris Micharikopoulos

  Το άρθρο 114 του Ν. 4070/2012 αναφέρεται σε εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων και σε συνεργεία οχημάτων, πλυντηρίων – λιπαντηρίων και χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με την προτεινόμενη παράγραφο 7(β) του παρόντος νομοσχεδίου επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 114 σε ότι αφορά ειδικά τις συσκευές φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων εκτός από τους ανωτέρω χώρους και σε χώρους στάσης και στάθμευσης εντός λιμενικής ζώνης, τουριστικών λιμένων, σε στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, καθώς επίσης και σε τερματικούς σταθμούς ή σε σταθμούς μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών.

  Εκτός της προβληματικής προσέγγισης που εντάσσει στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο τους όρους που αφορούν τις εγκαταστάσεις διάθεσης καυσίμων με σημεία που δεν έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά (συνεργεία αυτοκινήτων, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μαρίνες, λιμάνια κλπ.) χωρίς να συντρέχει κάποιος αντίστοιχος λόγος με την δικαιολογοτική βάση του αρ.114 του Ν.4070/2012 (ασφαλής λειτουργία πρατηρίων για αποφυγή εκρήξεων, αναφλέξεων και διαρροών αερίων καυσίμων) η ρύθμιση αυτή προσθέτει επιπλέον προϋποθέσεις, που αντί να διευκολύνουν και να προάγουν την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο στην πράξη την παρεμποδίζουν. Σημειώνεται ότι σε κανένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ δεν υπάρχουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις (πέραν αυτών που προβλέπονται για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές χαμηλής τάσης) για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης Η/Ο σε συνεργεία, χώρους στάθμευσης και άλλους ιδιωτικούς χώρους, δημιουργώντας έτσι πρόσθετα γραφειοκρατικά και τεχνικά εμπόδια στην εγκατάσταση συσκευών φόρτισης Η/Ο, όπως αυτά που θεσπίστηκαν με την ΚΥΑ 71287/6443 του 2015. Αντιθέτως, σε άλλες χώρες της ΕΕ παρέχονται κίνητρα (π.χ. επιδοτήσεις, απαλλαγή από υποχρέωση πολεοδομικής αδειοδότησης, υποχρέωση οικείων ΟΤΑ να χωροθετούν σημεία για διάθεση σε φορείς που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν σημεία επαναφόρτισης κλπ.)για την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε αστικές και περιαστικές περιοχές και στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων.
  Ο νόμος θα μπορούσε να ορίσει ότι η εκγκατάσταση των συσκευών επαναφόρτισης Η/Ο θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς για την εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών χαμηλής τάσης και οι συσκευές αυτές θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην Οδηγία 2014/94.

  Επίσης ο νόμος θα μπορούσε να ορίσει τους όρους / προϋποθέσεις και κίνητρα με τους οποίους θα μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης να αιτούνται την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε δημόσιους χώρους (πεζοδρόμια, πλατείες, οδικό δίκτυο) ή εναλλακτικά να παραπέψουν τη ρύθμιση αυτή σε σχετική Υπουργική Απόφαση που όμως θα πρέπει να εκδοθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.