Άρθρο 08 – Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου πολιτικής έως τις 18 Νοεμβρίου 2019 και ανά τριετία στη συνέχεια. Στις εκθέσεις αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναλύεται το επίπεδο υλοποίησης των εθνικών σκοπών και στόχων που αναφέρονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 3, παράγραφος 1.