Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός των διατάξεων του άρθρου ………… (ΤΠΠ), των οποίων ισχύς αρχίζει από …………………….