Άρθρο 9 : Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια

1. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια εκτελούν ημερήσια θαλάσσια ταξίδια σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόντα νόμο.

2. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια λαμβάνουν άδεια, που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας υπάγεται ο αφετήριος λιμένας ή όρμος ή ακτή του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού, κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Η άδεια προσδιορίζει την περιοχή άσκησης της δραστηριότητας αυτής, σύμφωνα με το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) του πλοίου ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) του πλοίου ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων όταν πρόκειται για μικρό σκάφος, εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη των Λιμενικών Αρχών στην περιοχή αρμοδιότητας των οποίων υπάγονται οι λοιποί λιμένες ή όρμοι ή ακτές, όπου θα προσεγγίσει ή θα αγκυροβολήσει το πλοίο. Η άδεια κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Η άδεια είναι αορίστου χρόνου. Στην άδεια σημειώνεται, από την αρμόδια για την έκδοσή της Λιμενική Αρχή, κάθε μεταβολή των στοιχείων της εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η μεταβολή. Για τη μεταβολή των στοιχείων της άδειας απαιτείται αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του νόμιμου εκπρόσωπου τους και προσκόμιση των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τη μεταβολή. Εκπρόθεσμη αίτηση μεταβολής των στοιχείων της άδειας έχει ως αποτέλεσμα αναστολή της ισχύος της για χρονικό διάστημα ίσο με τον αριθμό των ημερών που μεσολάβησαν από τη λήξη της προθεσμίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών. Κάθε μεταβολή της αδείας καθώς και τυχόν αναστολή της ισχύος της κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η άδεια ανακαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της επόμενης παραγράφου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζονται ο τύπος της άδειας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της, οι λόγοι και η διαδικασία αναστολής της ισχύος της και ανάκλησής της. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση των ημερήσιων θαλάσσιων ταξιδιών, η οργανική σύνθεση του πληρώματος ως και η έκταση του πλου, ανάλογα με την κατηγορία κάθε πλοίου, το μέγεθός του, το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, το Πιστοποιητικό Ασφαλείας ή την άδεια εκτέλεσης πλόων όταν πρόκειται για μικρό σκάφος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια παραβάλλουν για αναμονή, επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών μόνο στους χώρους που ορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Λιμενικής Αρχής του λιμένα ή όρμου ή της ακτής αφετηρίας και τερματισμού του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού και των ενδιάμεσων λιμένων ή όρμων ή ακτών προσέγγισης του πλοίου. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα που σχετίζονται με την προσέγγιση, την αγκυροβολία των πλοίων αυτών, τη θέση αναμονής, την επιβίβαση και την αποβίβαση των επιβατών – περιηγητών σε περίπτωση ανεπάρκειας των χώρων και λειτουργικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των πλοίων αυτών.

5. α) Σε περίπτωση εκτέλεσης ημερήσιου θαλάσσιου κυκλικού ταξιδιού η παραλαβή και οριστική αποβίβαση των επιβατών – περιηγητών στους ενδιάμεσους λιμένες ή όρμους ή ακτές απαγορεύεται. Καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ο επιβάτης – περιηγητής υποχρεούται να παρακολουθεί το πλοίο, μπορεί όμως να αποβιβάζεται από αυτό και να παραμένει στη ξηρά για όσο διάστημα διαρκεί η παραμονή του πλοίου σε κάθε λιμένα ή ακτή ή όρμο προσέγγισής του.

β) Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η παραλαβή επιβατών – περιηγητών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του ημερήσιου κυκλικού θαλάσσιου ταξιδιού και από ενδιάμεσους λιμένες μόνο με έγκριση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής του ενδιάμεσου λιμένα μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, εφόσον:
αα) η τελική αποβίβαση τους γίνεται στον ίδιο ενδιάμεσο λιμένα από τον οποίο επιβιβάσθηκαν,
ββ) δεν αποβιβάζονται οριστικά στον ενδιάμεσο αυτό λιμένα επιβάτες – περιηγητές που βρίσκονται ήδη στο πλοίο, εκτός αν απαιτείται για λόγους ασφαλείας, καιρικών συνθηκών ή άλλων απρόβλεπτων συμβάντων.

6. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο και μόνο για την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης, εφόσον προκύπτει ανάγκη που δικαιολογείται από την έλλειψη ή την ανεπάρκεια και ιδιομορφία των υφιστάμενων συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων και συνθηκών και με τον αποκλειστικό όρο ότι παρέχεται ένα σύνολο υπηρεσιών (πακέτο) στο οποίο περιλαμβάνονται πέραν του ναύλου και υπηρεσίες έξω από το πλοίο όπως επίσκεψη αξιοθεάτων, διασκέδαση στη ξηρά και άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες, μπορεί με έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, να επιτραπεί σε ομάδες επιβατών – περιηγητών, η αποβίβαση σε έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους λιμένες και η επιστροφή τους στον λιμένα επιβίβασής τους με το ίδιο πλοίο α) κατά το αυτό ταξίδι ή β) σε άλλο ταξίδι και σε διαφορετική ημερομηνία.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο περιηγητής – επιβάτης δεν μπορεί να διακόψει την περιήγησή του, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας.

7. Κατ’ εξαίρεση, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και τη σύμφωνη γνώμη των Λιμενικών Αρχών, μπορεί να εγκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου η εκτέλεση ημερήσιου θαλάσσιου κυκλικού ταξιδιού που θα περιλαμβάνει και τη διανυκτέρευση των επιβατών – περιηγητών σε κατάλυμα της ξηράς υπό τους αποκλειστικούς όρους ότι α) παρέχεται ένα σύνολο υπηρεσιών (πακέτο) στο οποίο περιλαμβάνονται πέραν του ναύλου και υπηρεσίες έξω από το πλοίο όπως επίσκεψη αξιοθεάτων, διασκέδαση στη ξηρά και άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες β) η χρονική διάρκεια του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένης της διανυκτέρευσης, δεν υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36) ώρες και γ) το πλοίο παραμένει στο λιμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των επιβατών – περιηγητών στην ξηρά.
Εάν το πλοίο δε διαθέτει χώρους ενδιαίτησης για το πλήρωμα κατά το χρόνο διανυκτέρευσης των επιβατών – περιηγητών στην ξηρά, με την μεταξύ του πληρώματος και πλοιοκτήτη καταρτιζόμενη σύμβαση ρητά προβλέπεται η διασφάλιση καταλύματος για το πλήρωμα από τον πλοιοκτήτη.

8. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια καταχωρίζονται σε Μητρώο που τηρείται από τις Λιμενικές Αρχές έκδοσης των αδειών, οι οποίες τηρούν παράλληλα και Αρχείο ατομικών φακέλων των πλοίων αυτών. Για το Μητρώο και το Αρχείο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

9. Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του παρόντος άρθρου.

 • ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  Το περιεχόμενο του άρθρου αυτού αποτελεί συρραφή των ισχυουσών ήδη διατάξεων:
  – του π.δ. 122/1995 (ΦΕΚ 75 Α΄), το οποίο όμως δεν καταργείται (;)
  – του άρθρου 14 του ν. 2743/99 (ΦΕΚ 211 Α΄)
  – της κ.υ.α. αριθ. 3342/17/2000/03-04-2000 (ΦΕΚ 476 Β΄/06-04-2000)
  με αποτέλεσμα, λόγω της πρόχειρης, βεβιασμένης και αποσπασματικής αυτής συρραφής, αντί να προσαρμόζονται οι πιο πάνω διατάξεις στη σημερινή πραγματικότητα και απαιτήσεις, να δημιουργούν, συντελούσης και της μη ρητής κατάργησης του π.δ. 122/1995, πρόσθετα και ασφαλώς δυσεπίλυτα προβλήματα τόσον για το προσωπικό των Υπηρεσιών που θα κληθεί να εφαρμόσει τις διατάξεις αυτές όσον και στους συναλλασσόμενους με τις Υπηρεσίες αυτές με ότι αυτό δυσμενές συνεπάγεται.
  Ενδεικτικά:
  1. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής δεν απαιτείται άδεια αλλά «Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής» η οποία υπέχει θέση άδειας.
  2. Για τα «ημερόπλοια» (Σημείωση: όρος αδόκιμος που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε νομοθέτημα αντί του όρου επαγγελματικά τουριστικά πλοία – βλ. π.δ. 917/1979) απαιτείται η λήψη άδειας.
  Ερώτημα: Έχει εφαρμογή ο ν. 3919/2010 (ΦΕΚ 32 Α΄) και σε κάθε περίπτωση γιατί υπάρχει διαφορετική μεταχείριση.
  3. Αφού το μητρώο των «ημεροπλοίων» τηρείται από τις λιμενικές αρχές, ως αδειοδοτούσες αρχές, τότε για ποιο, εκτός του γραφειοκρατικού, ευλογοφανή λόγο να κοινοποιούνται οι «άδειες» στο Υπουργείο, να τις κάνει δηλ. τι αφού δεν προβλέπεται η απ’ αυτό τήρηση μητρώου. Αν παρά ταύτα η κεντρική διοίκηση επιθυμεί την κοινοποίηση των «αδειών» τότε αυτό θα μπορούσε να γίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε εξάμηνο).
  4. Σύμφωνα με τους ορισμούς (άρθρο 1 του σχεδίου νόμου) «ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι»: είναι το θαλάσσιο ταξίδι που πραγματοποιείται εντός χρονικής περιόδου μέχρι δεκατεσσάρων (14) ωρών. Δεδομένου ότι δεν προσδιορίζεται η έναρξη του δεκατετραώρου αλλά ούτε δίδεται ορισμός της «ημέρας» (από ώρας τάδε έως ώρας τάδε) και η έναρξη μέτρησης του δεκατετραώρου συμπίπτει με τον απόπλου του πλοίου τότε αν ο απόπλους διενεργηθεί την 21:00 ώρα τότε το δεκατετράωρο θα γίνει νυκτερινό αντί για ημερήσιο ταξίδι.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Η επαναδιατύπωση με διαχωρισμό των δραστηριοτήτων των πλοίων ως σήμερα εφαρμόζεται με επιτυχία.
  Δηλαδή: α) εκτέλεση κυκλικών πλόων (round trip) μεταξύ ελληνικών λιμένων και
  β) εκτέλεση πλόων από και προς τον ίδιο λιμένα ή όρμο και από λιμένα
  ή όρμο σε παρακείμενες ακτές ή όρμους και αντιστρόφως.

  Επίσης προτείνεται:
  Πρόβλεψη διάταξης σύμφωνα με την οποία κάτοχοι επί δύο τουλάχιστον χρόνια άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις, που θα διενεργούνται από/στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και να αποκτούν άδεια χειριστή πηδαλιούχου με την οποία να μπορούν να διακυβερνούν επιβατηγά πλοία ή μικρά σκάφη, ολικού μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, για τη μεταφορά επιβατών για θαλάσσια εκδρομή ή λήψη θαλάσσιου λουτρού (ήδη άρθρο 14 του ν. 2743/99), υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν προσφέρονται προσοντούχοι ναυτικοί, και εφόσον:
  – εκτελούν βραχυχρόνιο συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας πλου,
  – η απόσταση απομάκρυνσης από το σημείο αναχώρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια,
  – δεν θα απομακρύνονται από την πλησιέστερη ακτή σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι (6) ναυτικών μιλίων και
  – οι κυβερνήτες-κάτοχοι της άδειας χειριστή πηδαλιούχου της παραγράφου αυτής οφείλουν να είναι ασφαλισμένοι σε δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό.
  Οι λεπτομέρειες, για τα λοιπά προσόντα των υποψήφιων (π.χ. πτυχίο σωστικών και πυροσβεστικών μέσων), οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται, ο τόπος, χρόνος και τρόπος διενέργειας των εξετάσεων και κάθε άλλο τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα θα ρυθμίζονται με κανονιστική Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και βεβαίως, στην περίπτωση αυτή, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 17 σχετικού με την παροχή λεμβουχικών εργασιών (λάντζες).
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Είναι προφανές ότι στόχος της εισήγησής μας αυτής είναι η διευκόλυνση των απασχολούμενων με τις συναφείς δραστηριότητες στο θαλάσσιο χώρο με τη λήψη μέτρων που εκτιμάται βασίμως ότι θα συμβάλλουν στην έτι περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα σε όλες τις εκφάνσεις του από την κατασκευή/διάθεση στην αγορά μικρών σκαφών μέχρι και την παροχή υπηρεσιών. Αίρονται κατά συνέπεια οι ανασταλτικοί παράγοντες που απωθούσαν ή και δυσκόλευαν όσους επιθυμούσαν να δραστηριοποιηθούν ιδιαίτερα στον τομέα της παροχής θαλάσσιων εκδρομών με σκάφη.
  Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι παρεμφερής, αλλά σαφέστατα αυστηρότερη, με τις ακόλουθες:
  α) με την, παρατιθέμενη πιο κάτω, διάταξη του άρθρου 10 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄) η θεσμοθέτηση της οποίας, κατά κοινή ομολογία, προσέδωσε σημαντική ανοδική ώθηση στον καταδυτικό τουρισμό της χώρας μας.
  «Άρθρο 10
  Κάτοχοι επί δύο τουλάχιστον χρόνια άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, επιτρέπεται να κυβερνούν επιβατικά πλοία ή μικρά σκάφη, ολικού μήκους μέχρι δέκα μέτρων, αποκλειστικά για τη μεταφορά αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων, εφόσον δεν απομακρύνονται από τις ακτές σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι ναυτικών μιλίων» και
  β) με την ισχύουσα αριθ.3342/02/2004/21-01-2004 απόφαση ΥΕΝ «Καθορισμός προσόντων Κυβερνήτη Επαγγελματικού πλοίου αναψυχής» (ΦΕΚ 478 Β΄/05-03-2004) σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η διακυβέρνηση μηχανοκίνητων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ολικού μήκους μέχρι είκοσι (20) μέτρων από κάτοχο άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

 • ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Σχεδίο Νόμου ‘‘Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις‘‘

  Στα πλαίσια της διαβούλευσης του ως άνω σχεδίου νόμου και εκπροσωπώντας την Ένωση Μαρινών Ελλάδας (ΕΜΑΕ) σας δηλώνουμε ότι αναφορικά με τα θέματα των Φορέων Διαχείρισης των τουριστικών λιμένων (Μαρίνες) που φιλοξενούν σκάφη αναψυχής και αποτελούν τα μέλη μας, έχοντας ως γνώμονα τη βελτίωση του Σχεδίου Νόμου, έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις και προτάσεις :

  4. Άρθρο 9. Επαγγελματικά τουριστικά Ημερόπλοια.
  Στις παρ. 2 και 4 του ως άνω άρθρου, φρονούμε ότι η παραβολή, επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών από χώρους λιμένα, θα προυποθέτει την πρηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε φορέα διαχείρισης του λιμένα καθώς και την αποδοχή των εκάστοτε εγκεκριμένων τιμολογίων ελλιμενισμού. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, ο φορέας διαχείρισης του λιμένα και όχι η Λιμενική Αρχή θα είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των διαδικασιώνεπιβίβασης, αποβίβασης, πρόσδεσης και παραβολής των επαγγελματικών ημερόπλοιωνή αγκυροβολίας των πλοίων αυτών, τη θέση αναμονής τους καθώς και κάθε άλλο λειτουργικό μέτρο εξυπηρέτησης των πλοίων αυτών και των επιβατών τους.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΤΟ Δ.Σ

 • Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας
  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:
  • το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,
  • οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,
  • η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,
  η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού.

  Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών.

  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:
  – τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),
  – την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και
  – τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,
  Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους.

  ΕΜΑΕ
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
  Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας
  Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
  Τ: 210 9871000 e-mail: eiliopoulou@flisvosmarina.com

 • 6 Μαΐου 2013, 08:04 | Μάγγος Αντώνης

  Στα τουριστικά ημερόπλοια ο νομοθέτης δεν ενδιαφέρεται για την συλλογή φωτοτυπιών των διαβατηρίων των τουριστών. Παράξενο, μια τέτοια συλλογή στοιχείων θα μπορούσε να δικαιολογήσει ακόμα περισσότερες εργατοώρες και δημοσίους υπαλλήλους που θα συλλέγουν έγγραφα. Πως πιστοποιείται ποιος ανέβηκε και ποιος κατέβηκε από ένα ημερόπλοιο, εάν δεν έχετε κάνει ταυτοπροσωπίες? Ιδέες προτείνω στο πνεύμα του υπόλοιπου νόμου-έκτρωμα!!!

  Για να μην παρεξηγηθώ, απλώς ειρωνεύομαι τον υπόλοιπο νόμο για την λογική του.

 • Πρέπει λοιπόν να μαζευτεί όλο το πλήρωμα στο σκάφος για να μπορέσουμε να πάρουμε απόπλου. Τι γίνεται όταν κάποιοι από το πλήρωμα έρθουν με κάποια άλλη πτήση, εμείς θα πρέπει να είμαστε standby όλη την μέρα και την νύκτα. Και όταν πάμε στο λιμεναρχείο να μας πουν κλείσαμε για σήμερα ελάτε αύριο κλπ. (συνήθως τα λιμεναρχεία μετά τις 21.00 δεν δίνουν απόπλου γιατί έτσι αποφασίζει οα αξιωματικός υπηρεσίας)
  Θα πρέπει να καταλάβετε ότι οι πελάτες μας είναι το 80% ξένοι τουρίστες και το 20% Έλληνες (αν και την τελευταία τριετία έχουν εξαφανισθεί). Το πλήρωμα σε ένα ιστιοφόρο σκάφος κατά μέσο όρο είναι 8 άτομα

  Για να μην αναφέρω τα χιλιάδες προβλήματα που έχουμε με τα Λιμεναρχεία, που καθένας Λιμενοφύλακας έχει δικό του κανονισμό απόπλου. Τώρα θα πρέπει να βάλουμε και άλλο μπελά στο κεφάλι μας.

  Καλά θα κάνετε πρώτα να εκπαιδεύσετε τους Λιμενοφύλακες στα Λιμεναρχεία να έχουν τουλάχιστον δίπλωμα ταχύπλοου και ιστιοφόρου σκάφους για να ξέρουν τι διαχειρίζονται .
  Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ούτε μία δεύτερη γλώσσα και πολλές φορές κάνουμε τους διερμηνείς ανάμεσα στον πελάτη – τουρίστα και την Λιμενική Αρχή.
  Καταργήστε την γραφειοκρατία και κάνετε μηχανογράφηση στα Λιμεναρχεία, για να μπορούν να ελέγχουν τα επαγγελματικά σκάφη, και να φύγουν τα λαμόγια του κλάδου μας από την μέση.
  Καταργήστε την διαδικασία του απόπλου με την σημερινή μορφή και κάντε την μηχανογραφικά, με κάθε ιδιοκτήτη – εταιρία να μπαίνουν σε site του Λιμεναρχείου και να καταθέτουν το ναυλοσύμφωνο, το grew list και έτσι να είναι ενημερωμένα όλα τα λιμεναρχεία της επικράτειας

  Προωθούμε και εργαζόμαστε στην μοναδική βιομηχανία του Τουρισμού που υπάρχει στην πατρίδα μας και πρέπει το υπουργείο να είναι αρωγός και όχι βάρος στους επαγγελματίες.