Άρθρο 03 : Ναύλωση

1. α) Η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής με ολική ναύλωση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, από πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

β) Το δικαίωμα εκτέλεσης των ταξιδιών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο επεκτείνεται και στα πλοία αναψυχής υπό σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός Ελβετίας, τα οποία ανήκουν σε:
βα) υπήκοους κρατών – μελών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος – μέλος σύμφωνα με τη νομοθεσία του και ασκούν ναυτιλιακές δραστηριότητες,
ββ) ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους και των οποίων ο κύριος τόπος επαγγελματικής δραστηριότητας βρίσκεται, και ο πραγματικός έλεγχος ασκείται, σε κράτος- μέλος ή
βγ) υπήκοους κράτους – μέλους που είναι εγκατεστημένοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ελέγχονται από υπηκόους κράτους – μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα πλοία τους είναι νηολογημένα σε κράτος – μέλος και φέρουν τη σημαία του, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, εφόσον τα πλοία αυτά έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών υπολογιζομένης από την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα απόπλου έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών με τον κατάπλου του πλοίου και τη ληξη του ναυλοσυμφώνου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής, αποκλειομένης της ναύλωσής τους για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών. Ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.
Ρητά επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι δύο συμβάσεων ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Στην περίπτωση αυτή οι συμβάσεις ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου, θα υπολογίζονται ως μία ημέρα ναύλωσης.

3. α) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν οι πλοιοκτήτες για τα υπό την πλοιοκτησία τους και οι εφοπλιστές για τα υπό τον εφοπλισμό τους επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

β) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν επίσης οι ναυλομεσίτες, οι ναυτικοί πράκτορες και οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας γραφείου γενικού τουρισμού. Η άσκηση του δικαιώματος εκναύλωσης από τα πρόσωπα αυτά προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, με τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνα εις ολόκληρον για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσύμφωνου.

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ναυλομεσίτη επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

4. α) Επιβίβαση στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων πέραν αυτών που αναγράφονται στη θεωρημένη από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας κατάσταση επιβαινόντων ή οριστική αποβίβαση ενός ή περισσότερων από τους επιβαίνοντες, πριν από τη ληξη του ναυλοσυμφώνου, δεν επιτρέπεται, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά από το ναυλοσύμφωνο με την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των προσώπων που θα επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν και του λιμένα επιβίβασής ή αποβίβασής τους ή αν πρόκειται για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία.

β) Απαγορεύεται επίσης η παραμονή του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή καθώς και των παρένθετων προσώπων αυτών στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελάχιστων προβλεπομένων ημερών ναύλωσης της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

γ) Η παραμονή του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελάχιστων προβλεπομένων ημερών ναύλωσης, εφόσον αυτός είναι φυσικό πρόσωπο και κυβερνήτης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με σχετική δήλωσή του η οποία θα καταχωρίζεται στην κατάσταση επιβαινόντων, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που ορίζονται από το άρθρο 5 του παρόντος νόμου και δεν είναι επιβάτες, υπάγονται για την εργασία τους αυτή στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και υποχρεούνται στην έκδοση κάθε νόμιμου παραστατικού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

5. Εφόσον η εκναύλωση γίνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών, το συνάλλαγμα που εισπράττεται, αποδίδεται από τον εκναυλωτή σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

6. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συμπληρώνει κατώτατο, ανά διετία, όριο ημερών ναύλωσης, το οποίο ορίζεται σε εβδομήντα (70) ημέρες, όταν εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σε εξήντα (60) ημέρες όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα και σε τριάντα (30) ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξάρτητα αν αυτό εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.

β) Το έλλειμμα από τις ημέρες που αναφέρονται στην περίπτωση (α) συμπληρώνεται από τυχόν πλεόνασμα της προηγούμενης διετίας

γ) Για την συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης δεν προσμετρώνται οι ημέρες που το επαγγελματικό πλοίο, μετά τη λήψη άδειας απόπλου από την λιμενική αρχή του αφετήριου λιμένα παρέμεινε σε αυτόν πέραν των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών χωρίς να εκτελέσει ταξίδι αναψυχής εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλομένων μερών της ναύλωσης. Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από την εγγραφή των στοιχείων του ναυλοσυμφώνου στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. απαιτείται και η εγγραφή στη στήλη παρατηρήσεων του ίδιου εντύπου της Λιμενικής Αρχής απόπλου για τις ημέρες που δεν πρέπει να προσμετρηθούν.

δ) Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μπορεί να τροποποιούνται τα κατώτατα όρια ημερών ναύλωσης της περίπτωσης α της παραγράφου αυτής.

ε) Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιούνται εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, εφόσον αποδεικνύονται από το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. και τα αντίστοιχα ναυλοσύμφωνα και τις ονομαστικές καταστάσεις επιβατών.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να τροποποιείται η διαδικασία και ο τρόπος πιστοποίησης των ημερών ναύλωσης που πραγματοποιούνται εκτός της ελληνικής επικράτειας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

στ) Οι ημέρες ναύλωσης υπολογίζονται ανά διετία –όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος- και πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών: αα) από την εγγραφή στο Μητρώο του άρθρου 6 του παρόντος ή ββ) από τον προηγούμενο υπολογισμό και τη χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης ή γγ) από τη λήξη της κατ’ εξαίρεση χορηγηθείσας Βεβαίωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος.

7. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δύναται να εκναυλώνεται σε παρένθετα πρόσωπα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή –όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος- υπό την προϋπόθεση της κατάρτισης ναυλοσυμφώνου. Για τη θεώρηση και τη φύλαξη του ναυλοσυμφώνου ισχύουν οι διατάξεις της παρ.2 του επόμενου άρθρου. Επικυρωμένα αντίγραφα του ναυλοσυμφώνου καθώς και ονομαστική κατάσταση επιβατών κατατίθενται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
β) Στην περίπτωση εκναύλωσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σε παρένθετα πρόσωπα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, δεν παρέχεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον Φ.Π.Α., οποιουσδήποτε δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπονται για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Τα αντίστοιχα ταξίδια αναψυχής δεν μπορούν να διαρκούν συνολικά περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες κατά την περίοδο από 15ης Ιουνίου έως και 15ης Σεπτεμβρίου.
γ) Οι ημέρες ναύλωσης της παραγράφου αυτής, δεν προσμετρώνται για την συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
Στην περίπτωση των ημερών ναύλωσης της παρούσας παραγράφου ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους ή ο κυβερνήτης ή ο πλοίαρχος του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, υποχρεούνται ευθυνόμενοι από κοινού, να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατά τη θεώρηση του ναυλοσυμφώνου και καταχώρισή του στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α., ότι η σχετική ναύλωση δεν συνυπολογίζεται στο κατώτατο όριο ημερών ναύλωσης, έτσι ώστε να γίνει από τη Λιμενική Αρχή η σχετική σημείωση στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.
Σχετικός όρος πρέπει να περιλαμβάνεται και στο αντίστοιχο ναυλοσύμφωνο.

 • 14 Μαΐου 2013, 14:37 | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Άρθρο 03 : Ναύλωση
  Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών υπολογιζομένης από την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα απόπλου έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών με τον κατάπλου του πλοίου και τη ληξη του ναυλοσυμφώνου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής, αποκλειομένης της ναύλωσής τους για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών
  Νομιζω οτι θα ειναι και το τελος της προσπαθειας των ομιλων- σχολων για εκπαιδευση και διαδοση του αθληματος και κυριως σε ομιλους της περιφερειας που αναγκαστικα χρησιμοποιουν επαγ.σκαφη για τις αναγκες τους(δεν ειναι δυνατον καθε ομιλος να αγορασει και να συντηρει σκαφη για να κανει αυτο που του επιτασει το κρατος δηλαδη την διαδοση του αθληματος για το οποιο η πολιτεια του παραχωρει χωρους και διευκολυνσεις). Επεισης η συρικνωση του αγωνιστικου στολου ειναι αναποφευκτη αφου δεν θα μπορει πλεον να χρησιμοποιηται ενα σκαφος επαγγελματικο για αγωνες και οι οποιοι χορηγοι δεν θα μπορουν να εξυπηρετηθουν.Αν υπολογισουμε οτι τα δυο τριτα των σκαφων που συμμετεχουν σε αγωνες τοπικους ,εθνικους ,διεθνεις ειναι σκαφη επαγγελματικα που προσπαθωντας να εκμεταλευτουν την μεγαλη περιοδο απραξιας (τελος –αρχη σεζον) διατηρουν την ζωη και την κινηση στον ενχωριο αθλητικο τουρισμο ,Η απαγορευση θα θανατωσει το αθλητισμο το racing chartering,την εκμαθηση την διαδοση της ιστιοπλοιας και της ναυτικης μας τεχνης και παραδοσης που εδω και πολλα χρονια οι ομιλοι σχολες και επαγγελματιες προσπαθουν να αναπτυξουν σε μια χωρα και ενα λαο που θα επρεπε να ειναι υποδειγμα ναυτικου λαου και ναυτοσυνης.
  β) Απαγορεύεται επίσης η παραμονή του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή καθώς και των παρένθετων προσώπων αυτών στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελάχιστων προβλεπομένων ημερών ναύλωσης της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
  «Κυβερνήτης»:
  i. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής: είναι το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το οποίο μπορεί να εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
  Ενω απαγορευεται ο ιδιοκτητης να επιβαινει στο σκαφος , στους ορισμους οποιος κατα δηλωση διαθετει ναυτικη ικανοτητα αναλαμβανει την διακυβερνηση.Και αναρωτιεμαι, ειναι πιο ασφαλες αυτο; Και πως πρεπει να ειναι η εκπαιδευση του; Οι Ναυτικοι ομιλοι εχουν σχολες εκμαθησης με προγραμμα μαθηματων θεωρητικων –πρακτικων, εξετασεις κλπ. ολα αυτα για να δωσουν εμφαση στην εκμαθηση και την ασφαλεια .Η δηλωση εξασφαλιζει κατι?

 • 3.2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών υπολογιζόμενης από την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα απόπλου έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών με τον κατάπλου του πλοίου και τη λήξη του ναυλοσυμφώνου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής, αποκλειόμενης της ναύλωσής τους για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών.
  Ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.
  Ρητά επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι δύο συμβάσεων ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Στην περίπτωση αυτή οι συμβάσεις ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου, θα υπολογίζονται ως μία ημέρα ναύλωσης.

  Αντικαθίσταται ως εξής:

  3.2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών υπολογιζόμενης από την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα απόπλου έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών με τον κατάπλου του πλοίου και τη λήξη του ναυλοσυμφώνου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής.
  Ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.
  Ρητά επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι δύο συμβάσεων ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Στην περίπτωση αυτή οι συμβάσεις ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου, θα υπολογίζονται ως μία ημέρα ναύλωσης.

  Τεκμηρίωση: Ο περιορισμός είναι επιβαρυντικός για τα σκάφη με ελληνική σημαία. Στην περίπτωση που οι ναυλωτές δεν μπορούν να ναυλώσουν ελληνικά επαγγελματικά σκάφη / πλοία αναψυχής για τη συμμετοχή τους σε αγώνες αναγκαστικά θα απευθυνθούν στη γείτονα χώρα. Έτσι, θα συμμετέχουν σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα με τουρκικές σημαίες…!
  Σε ότι αφορά στο κομμάτι της εκπαίδευσης, ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν καταστρεπτικό για τις περισσότερες σχολές. Καταστροφή των σχολών σημαίνει καταστροφή της βάσης της πυραμίδας των ενασχολούμενων με τα ιστιοπλοϊκά σκάφη. Όσο λιγότεροι νέοι ιστιοπλόοι εισέρχονται στο χώρο, τόσο λιγότεροι θα είναι αυτοί που θα νοικιάζουν σκάφη, ή θα εξελίσσονται επαγγελματικά στο χώρο.
  Επίσης, τα ελληνικά διπλώματα θα απαξιωθούν πλήρως και θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση στην Ελλάδα να χρησιμοποιούμε διπλώματα που θα βγάζουν ξένες σχολές (με σκάφη που δρουν ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα)!

  3.4. α) Επιβίβαση στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων πέραν αυτών που
  αναγράφονται στη θεωρημένη από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας κατάσταση
  επιβαινόντων ή οριστική αποβίβαση ενός ή περισσότερων από τους επιβαίνοντες, πριν από τη λήξη του ναυλοσυμφώνου, δεν επιτρέπεται, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά από το
  ναυλοσύμφωνο με την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των προσώπων που θα επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν και του λιμένα επιβίβασής ή αποβίβασής τους ή αν πρόκειται για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία.

  Αντικαθίσταται ως εξής:

  3.4. α) Επιβίβαση ή αποβίβαση στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων πέραν αυτών που αναγράφονται στη θεωρημένη από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας κατάσταση επιβαινόντων ή οριστική αποβίβαση ενός ή περισσότερων από τους επιβαίνοντες, πριν από τη λήξη του ναυλοσυμφώνου, δεν επιτρέπεται, παρά μόνο ύστερα από θεώρηση στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή νέας κατάστασης επιβαινόντων ή
  αν πρόκειται για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία.

  Τεκμηρίωση: Πρόκειται για μια διάταξη που θα αυτοαναιρεθεί καθώς δεν είναι εφικτός ο έλεγχος. Είναι δε παράλογος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος προγραμματισμός.

  3.7.β) Στην περίπτωση εκναύλωσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σε παρένθετα πρόσωπα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, δεν παρέχεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον Φ.Π.Α., οποιουσδήποτε δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπονται για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Τα αντίστοιχα ταξίδια αναψυχής δεν μπορούν να διαρκούν συνολικά περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες κατά την περίοδο από 15ης Ιουνίου έως και 15ης Σεπτεμβρίου.

  Αντικαθίσταται ως εξής:

  3.7.β) Στην περίπτωση εκναύλωσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σε παρένθετα πρόσωπα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, δεν παρέχεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον Φ.Π.Α., οποιουσδήποτε δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπονται για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

  Τεκμηρίωση: Αυτή η παράγραφος αντίκειται στο σκεπτικό της μεικτής χρήσης η οποία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της δραστηριότητας. Η απαξίωση των επαγγελματικών σκαφών είναι τόσο μεγάλη που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλυφθεί από το κέρδος από τα ναύλα, ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο κρίσης που διανύουμε. Ως εκ τούτου, η κτήση επαγγελματικού σκάφους δεν αποτελεί κερδοφόρο επένδυση πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Εάν κάποιος αφαιρέσει το κίνητρο της χρήσης σε παρένθετα πρόσωπα τότε δεν θα υπάρξει καμία σχετική επένδυση και κατ’ επέκταση ανάπτυξη στο χώρο και θα παραδώσουμε τον κλάδο στα χέρια των σκαφών της Τουρκίας και της Κροατίας. Εφόσον δε από τη χρήση αυτή θα προκύπτει ΦΠΑ από το ναύλο και τα καύσιμα, το Κράτος μόνον κέρδος έχει και όχι ζημία.

 • ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Σχεδίο Νόμου ‘‘Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις‘‘
  Στα πλαίσια της διαβούλευσης του ως άνω σχεδίου νόμου και εκπροσωπώντας την Ένωση Μαρινών Ελλάδας (ΕΜΑΕ) σας δηλώνουμε ότι αναφορικά με τα θέματα των Φορέων Διαχείρισης των τουριστικών λιμένων (Μαρίνες) που φιλοξενούν σκάφη αναψυχής και αποτελούν τα μέλη μας, έχοντας ως γνώμονα τη βελτίωση του Σχεδίου Νόμου, έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις και προτάσεις :

  1. Άρθρο 3. Ναύλωση
  Στα πλαίσια της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, στην παρ. 3 του άρθρου 3, να παρέχεται και στους φορείς διαχείρισης των τουριστικών λιμένων (μαρινών) το δικαίωμα εκναύλωσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΤΟ Δ.Σ

 • ΑΡΘΡΟ 3
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1. ββ) Δεδομένου ότι στις Ελληνικές εταιρίες υπάρχει υποχρεωτική ποσόστωση στο μετοχικό σχήμα των νομικών προσώπων ανάλογα με την ιθαγένεια των φυσικών προσώπων που τα απαρτίζουν, να αρθεί και να ισχύσει ότι ισχύει στις ναυτιλιακές εταιρίες που είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη που δεν υφίσταται τέτοια ποσόστωση.
  2. Α) Η διάρκεια των ωρών για τα επαγγελματικά να είναι ολική είκοσι τεσσάρων ωρών (24).
  Β) Να διαγραφεί από την παράγραφο: αποκλειόμενης της ναύλωσής τους για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών.
  4. α) Ζητάμε τη κατάργηση της θεώρησης των καταστάσεων επιβαινόντων. Δεν γίνεται ένας τουριστικός κλάδος να λειτουργεί με αστυνομικά κριτήρια παρακολούθησης ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από ένα μεταφορικό μέσο .
  4.γ) Να προστεθεί ως εξής: εφόσον αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος ή μέτοχος νομικού προσώπου.
  6. ε) Οι ημέρες που πραγματοποιούνταιεκτόςελληνικήςεπικρατείας, μέχρι το τέλος εκάστου έτους να προσκομίζονται με αντίγραφα των δικαιολογητικών (ναυλοσυμφώνων)ή μεταφρασμένα όπου χρειάζεται (transitlog)στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου η οποία και θα καταχωρεί τις ημέρες στην καρτέλα ΕΠΣΕΠΑ.
  6. στ) Να παραμείνει ως έχει. Ο υπολογισμός ανά διετία δεν συνάδει με τα στάνταρ των ευρωπαϊκών κρατών.
  7. γ) Να καταργηθεί.
  ΣΧΟΛΙΑ
  4.γ)Εάν ο πλοιοκτήτης έχει συστήσει εταιρεία, γιατί δεν μπορεί να κάνει τον κυβερνήτη στο σκάφος του, εκδίδοντας τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά σαν κυβερνήτης και όντας ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ? Γιατί μόνο φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες μπορούν να είναι κυβερνήτες?
  6.ε)Πως θα αποδεικνύονται στο ΕΕΠΣΕΠΑ οι μέρες ναύλωσης στο εξωτερικό, δεδομένου ότι μόνο στην Ελλάδα σφραγίζονται τέτοια έντυπα και μόνο από Ελληνικές αρχές?
  6.στ)Η διετής θεώρηση της «επαγγελματικής άδειας», ή όπως πλέον θα ονομάζεται της «ανανέωσης της εγγραφής στο μητρώο», είναι ένα αναχρονιστικό και αντιαναπτυξιακό μέτρο, το οποίο πέραν του προφανούς εισπρακτικού στόχου, θα δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων:
  Αυξάνει την γραφειοκρατία αντί να την μειώνει ή να την καταργεί.
  Δημιουργεί φόρτο εργασίας ανά διετία που θα πέφτουν όλα μαζί τα ήδη υπάρχοντα επαγγελματικά σκάφη στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την ανανέωση της άδειας-εγγραφής. Αυτός ο φόρτος εργασίας, εκτός από την απώλεια εργατοωρών, θα δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για διαπλοκή με τους υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών, ώστε κάποιοι να προηγούνται των άλλων, κάποιοι να χρησιμοποιούν μέσα και ρουσφέτια, κλπ.
  Αυξάνει την ανάγκη να απασχοληθούν περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι για να διεκπεραιώνουν αυτές τις θεωρήσεις, αντί να τους μειώνει ή να τους χρησιμοποιεί πιο παραγωγικά.
  Αυξάνει το κόστος των επιχειρήσεων του κλάδου, όχι μόνο λόγω των παραβόλων, αλλά και λόγω των χαμένων εργατοωρών για να διεκπεραιωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι συνεχείς έλεγχοι.
  Αρκετοί Έλληνες, αλλά κυρίως οι ξένοι επιχειρηματίες που δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι με τέτοιες διαδικασίες, θα χάνουν τις προθεσμίες. Θα ανακαλύπτουν ότι έπρεπε να έχουν προβεί στις ενέργειες αυτές στον ντόκο, προ απόπλου σε κάποιον ναύλο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα με τους τουρίστες που θα έχουν ναυλώσει τα σκάφη αυτά και δυσφήμιση της χώρας μας. Άντε να εξηγήσεις σε έναν Γερμανό (ας πούμε) τουρίστα ή επιχειρηματία ότι είναι μεν εγγεγραμμένος στο μητρώο, αλλά ότι δεν ανανέωσε την εγγραφή αυτή και δεν μπορεί να ταξιδέψει.
  Η εγγραφή στο μητρώο να είναι οριστική και άπαξ, χωρίς να απαιτείται κάποια ανανέωση.
  Να δημιουργηθεί βάση δεδομένων με τα επαγγελματικά σκάφη, και με ηλεκτρονικό τρόπο (κι όχι με χαρτιά και σφραγίδες) να καταρτίζεται το ναυλοσύμφωνο και η κατάσταση επιβατών και πληρώματος, και να συλλέγονται οι πληροφορίες αυτές από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Να τελειώνουμε από πρακτικές 30 και 40 ετών παλιότερα, και να εκσυγχρονιστούμε επιτέλους.
  Όταν βάσει των πιο πάνω στοιχείων προκύπτει πως κάποιο σκάφος δεν πραγματοποιεί τις ελάχιστες κατά τον νόμο ημέρες ναύλωσης, ή πως χρησιμοποιείται από παρένθετα ή συγγενικά πρόσωπα του πλοιοκτήτη και για την προσωπική τους αναψυχή, να ελέγχεται και να υπόκειται τις συνέπειες του νόμου.
  Δειγματοληπτικά κάθε χρόνο, να καλούνται στο τέλος της τουριστικής περιόδου το 10% των σκαφών για έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, με μεγαλύτερη συχνότητα όσων σκαφών θεωρούνται ύποπτα για εικονικές ναυλώσεις και ιδιόχρηση.
  Να γίνονται τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα επαγγελματικών σκαφών που φέρουν αυτόν τον τίτλο, αλλά τελικά χρησιμοποιούνται για προσωπική αναψυχή του ιδιοκτήτη τους. Οι στοχευμένοι έλεγχοι θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί, ενώ ο όγκος δουλειάς για θεωρήσεις εγγράφων εταιρειών και σκαφών που δεν είναι στόχος, θα διευκολύνει όσους θα έπρεπε να φοβούνται τέτοιους ελέγχους. Ο φόρτος εργασίας θα αποδυναμώσει την ουσία των ελέγχων.
  Να αποδεσμευτούν οι λιμενικές αρχές από την συλλογή εγγράφων και φωτοτυπιών, και να πραγματοποιούν πραγματικούς-φυσικούς ελέγχους στα λιμάνια αλλά και στους παρακείμενους κόλπους. Να εκπαιδευτούν οι λιμενικοί αυτοί για να είναι ευγενικοί με τους τουρίστες, αλλά και αποτελεσματικοί.

 • Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής αποκλειόμενης της ναύλωσης τους για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών».
  Στο άρθρο αυτό παρατηρούμε ότι προστίθεται πέραν των περιορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και η απαγόρευση ναύλωσης για εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών. Δηλαδή η θαλάσσια εκδρομή δεν θεωρείται αναψυχή.

 • 13 Μαΐου 2013, 23:17 | ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΡΟΓΛΟΥ

  Άρθρο 3, παρ. 6ε «ε) Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιούνται εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, εφόσον αποδεικνύονται από το
  Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. και τα αντίστοιχα ναυλοσύμφωνα και τις ονομαστικές καταστάσεις επιβατών. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να τροποποιείται η διαδικασία και ο τρόπος πιστοποίησης των ημερών ναύλωσης που πραγματοποιούνται εκτός της ελληνικής επικράτειας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
  Η πραγματοποίηση ναυλώσεων εκτός ελληνικής επικράτειας (κυρίως σε τουρκία και καραϊβική) είναι αρκετά συνηθισμένη σε εταιρίες του χώρου. Δεδομένου όμως ότι η έννοια της ΕΕΠΣΕΠΑ δεν υπάρχει πουθενά αλλού, δημιουργούνται αξεπέραστα προβλήματα στην αναγνώριση ημερών ναύλωσης εκτός ελλάδος. Επομένως πρέπει να απαληφθεί η αναφορά του νόμου στην ΕΕΠΣΕΠΑ, διότι τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο.

 • 13 Μαΐου 2013, 23:25 | ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΡΟΓΛΟΥ

  Άρθρο 3, παρ.6α «Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συμπληρώνει κατώτατο, ανά διετία, όριο ημερών ναύλωσης, το οποίο ορίζεται σε εβδομήντα (70) ημέρες, όταν εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα,…»
  Οι εβδομήντα ημέρες ανά διετία ή τριάντα πέντε ετησίως είναι πολύ λίγες. Το προηγούμενο όριο των τριακοσίων ημερών ανά πενταετία ή εξήντα ημερών ετησίως είναι το απόλυτο minimum.

 • 13 Μαΐου 2013, 23:06 | ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΡΟΓΛΟΥ

  Άρθρο 3, παρ. 6γ: «Για την συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης δεν προσμετρώνται οι ημέρες που το επαγγελματικό πλοίο, μετά τη λήψη άδειας απόπλου από την λιμενική αρχή του αφετήριου λιμένα παρέμεινε σε αυτόν πέραν των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών χωρίς να εκτελέσει ταξίδι αναψυχής εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλομένων μερών της ναύλωσης. Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από την εγγραφή των στοιχείων του ναυλοσυμφώνου στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. απαιτείται και η εγγραφή στη στήλη παρατηρήσεων του ίδιου εντύπου της Λιμενικής Αρχής απόπλου για τις ημέρες που δεν πρέπει να προσμετρηθούν.»
  Εφόσον το σκάφος είναι χαρακτηρισμένο επαγγελματικό, έλαβε άδεια απόπλου + υπάρχει κατάσταση επιβατών, γιατί πρέπει να αποπλεύσει ? Υπάρχουν μέρη όπως η Κέρκυρα, Ρόδος, Κως και πολλά άλλα που οι πελάτες θέλουν να μείνουν κάποιες ημέρες για να τα δουν. Υπάρχουν επίσης πελάτες με παιδιά που αν οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες, προτιμούν να μείνουν ελλιμενισμένοι, παρά να φύγουν. Εάν ο σκοπός της διάταξης είναι να μην γίνονται εικονικά ναυλοσύμφωνα, τότε μπορεί η λιμενική αστυνομία με δειγματολειπτικούς ελέγχους να πετύχει τον στόχο. Συμπερασματικά η παράγραφο 6γ πρέπει να εξαληφθεί.

 • 13 Μαΐου 2013, 21:08 | Άλκης Γεωργιάδης

  Οι ιστιοπλόοι που συνεχώς αναπαράγονται από τις αγωνιστικές σχολές των ομίλων με ποιον τρόπο θα συμμετέχουν στους αγώνες; Θα πρέπει να αγοράσουν ιδιωτικό σκάφος (το οποίο αμέσως μετά θα το φορολογήσετε όπως με τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού); Θα συμμετέχουν μόνο σε αγωνιστικά σκάφη – εννοείται εγχρήματα – αλλά χωρίς αποδεικτικά; Και εν πάση περιπτώση πώς οφελείται ο τουρισμός από αυτήν την απαγόρευση;

 • Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας
  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:
  • το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,
  • οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,
  • η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,
  η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού.

  Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών.

  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:
  – τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),
  – την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και
  – τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,
  Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους.

  ΕΜΑΕ
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
  Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας
  Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
  Τ: 210 9871000 e-mail: eiliopoulou@flisvosmarina.com

 • 13 Μαΐου 2013, 12:35 | Μανωλης Τυφοξυλος

  Στην παρ 4α του παροντος να ειναι υποχρεωτικη η επικαιροποιημενη κατασταση επιβαινοντων οταν το σκαφος βρισκεται σε πλευση.Οταν ειναι ελιμενισμενο δεν μπορει να απαγορευουμε στον ναυλωτη να προσκαλεσει καποιον πανω στο σκαφος.Ουτε μπορουμε να απαγορευσουμε σε επιβατη να αποβιβασθει σε καποιο ενδιαμεσο λιμενα εαν το επιθυμει η να επιβιβασθει καποιος αλλος που δεν ειχε αρχικα προβλευθει.Στην παρ.6α..οι επαγγ.αδειες των σκαφων ανανεωνονται σημερα καθε 5ετια πληρωνοντας καποια οχι ευκαταφρονητα παραβολα.Τωρα θα ανανεωνονται ανα 2ετια πληρωνοντας τα ιδια;Στην παρ.6γ υποχρεωνουμε τον ναυλωτη να αποπλευσει εντος 24ωρων αλλιως τις οποιες συνεπειες τις υφισταται ο πλοιοκτητης(μη προσμετρηση ημερων κλπ).Δηλαδη ο ναυλωτης που ναυλωνει ενα σκαφος απο λιμανι της Χαλκιδικης και θελει καθε μερα να πηγαινει για μπανιο και το απογευμα να επιστρεφει στο λιμανι και ενδεχομενως να παραμεινει και περαν των 24ωρων απο τη ληψη του αποπλου γιατι περιμενει και καποιον ακομα η ετσι θελει,μπορουμε να τον υποχρεωσουμε να φυγει;

 • Είμαι εκπαιδευτής ιστιοπλοΐας και προπονητής από το 1981 έχοντας εκπαιδεύσει πάνω από 8500 μαθητές σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ανοικτής θαλάσσης. Από αυτούς τους μαθητές εγώ γνωρίζω ότι τουλάχιστον 67 είναι ήδη ιδιοκτήτες επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών σκαφών και ναυλώνουν τα σκάφη τους κυρίως σε σχολές ιστιοπλοΐας και για συμμετοχή σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης (Aegean regatta, κύπελλο Βορείου Αιγαίου, Rally Ιονίου κλπ), Επιπλέον, τόσο στα δικά μου σκάφη, όσο και στα σκάφη συναδέλφων μου, οι περισσότεροι ναύλοι είναι για εκπαιδευτικούς και αγωνιστικούς σκοπούς.
  Εάν στο νέο νομοσχέδιο περάσει το άρθρο που αποκλείει τη ναύλωση για σκοπούς άθλησης, εκπαίδευσης, συμμετοχής σε αγώνες και θαλάσσιες εκδρομές (!!!!) θα οδηγήσετε χιλιάδες ιδιοκτήτες επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών σκαφών να υποστείλουν την ελληνική σημαία και να εγγραφούν σε νηολόγια Κύπρου, Μάλτας, Βουλγαρίας κλπ.
  Ρωτήστε λοιπόν –πριν την ψήφισή του- «τους ειδικούς» που σχεδίασαν το νομοσχέδιο τι απώλειες εσόδων θα έχει η χώρα μας από μια τέτοια κίνηση???

 • 12 Μαΐου 2013, 08:20 | Μάγγος Αντώνης

  Η διετής θεώρηση της «επαγγελματικής άδειας», ή όπως πλέον θα ονομάζεται της «ανανέωσης της εγγραφής στο μητρώο», είναι ένα αναχρονιστικό και αντιαναπτυξιακό μέτρο, το οποίο πέραν του προφανούς εισπρακτικού στόχου, θα δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων:

  • Αυξάνει την γραφειοκρατία αντί να την μειώνει ή να την καταργεί.

  • Δημιουργεί φόρτο εργασίας ανά διετία που θα πέφτουν όλα μαζί τα ήδη υπάρχοντα επαγγελματικά σκάφη στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την ανανέωση της άδειας-εγγραφής. Αυτός ο φόρτος εργασίας, εκτός από την απώλεια εργατοωρών, θα δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για διαπλοκή με τους υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών, ώστε κάποιοι να προηγούνται των άλλων, κάποιοι να χρησιμοποιούν μέσα και ρουσφέτια, κλπ.

  • Αυξάνει την ανάγκη να απασχοληθούν περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι για να διεκπεραιώνουν αυτές τις θεωρήσεις, αντί να τους μειώνει ή να τους χρησιμοποιεί πιο παραγωγικά.

  • Αυξάνει το κόστος των επιχειρήσεων του κλάδου, όχι μόνο λόγω των παραβόλων, αλλά και λόγω των χαμένων εργατοωρών για να διεκπεραιωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι συνεχείς έλεγχοι.

  • Αρκετοί Έλληνες, αλλά κυρίως οι ξένοι επιχειρηματίες που δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι με τέτοιες διαδικασίες, θα χάνουν τις προθεσμίες. Θα ανακαλύπτουν ότι έπρεπε να έχουν προβεί στις ενέργειες αυτές στον ντόκο, προ απόπλου σε κάποιον ναύλο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα με τους τουρίστες που θα έχουν ναυλώσει τα σκάφη αυτά και δυσφήμιση της χώρας μας. Άντε να εξηγήσεις σε έναν Γερμανό (ας πούμε) τουρίστα ή επιχειρηματία ότι είναι μεν εγγεγραμμένος στο μητρώο, αλλά ότι δεν ανανέωσε την εγγραφή αυτή και δεν μπορεί να ταξιδέψει.

  Η εγγραφή στο μητρώο να είναι οριστική και άπαξ, χωρίς να απαιτείται κάποια ανανέωση.

  Να δημιουργηθεί βάση δεδομένων με τα επαγγελματικά σκάφη, και με ηλεκτρονικό τρόπο (κι όχι με χαρτιά και σφραγίδες) να καταρτίζεται το ναυλοσύμφωνο και η κατάσταση επιβατών και πληρώματος, και να συλλέγονται οι πληροφορίες αυτές από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Να τελειώνουμε από πρακτικές 30 και 40 ετών παλιότερα, και να εκσυγχρονιστούμε επιτέλους.

  Όταν βάσει των πιο πάνω στοιχείων προκύπτει πως κάποιο σκάφος δεν πραγματοποιεί τις ελάχιστες κατά τον νόμο ημέρες ναύλωσης, ή πως χρησιμοποιείται από παρένθετα ή συγγενικά πρόσωπα του πλοιοκτήτη και για την προσωπική τους αναψυχή, να ελέγχεται και να υπόκειται τις συνέπειες του νόμου.

  Δειγματοληπτικά κάθε χρόνο, να καλούνται στο τέλος της τουριστικής περιόδου το 10% των σκαφών για έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, με μεγαλύτερη συχνότητα όσων σκαφών θεωρούνται ύποπτα για εικονικές ναυλώσεις και ιδιόχρηση.

  Να γίνονται τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα επαγγελματικών σκαφών που φέρουν αυτόν τον τίτλο, αλλά να χρησιμοποιούνται για προσωπική αναψυχή του ιδιοκτήτη τους. Οι στοχευμένοι έλεγχοι θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί, ενώ ο όγκος δουλειάς για θεωρήσεις εγγράφων εταιρειών και σκαφών που δεν είναι στόχος, θα διευκολύνει όσους θα έπρεπε να φοβούνται τέτοιους ελέγχους. Ο φόρτος εργασίας θα αποδυναμώσει την ουσία των ελέγχων.

  Να αποδεσμευτούν οι λιμενικές αρχές από την συλλογή εγγράφων και φωτοτυπιών, και να πραγματοποιούν πραγματικούς-φυσικούς ελέγχους στα λιμάνια αλλά και στους παρακείμενους κόλπους. Να εκπαιδευτούν οι λιμενικοί αυτοί για να είναι ευγενικοί με τους τουρίστες, αλλά και αποτελεσματικοί.

  Το διετές, τριετές ή πενταετές τέλος-παράβολο, επειδή δεν είναι ετήσιο, είναι εύκολο να ξεχαστεί και να δημιουργούνται προβλήματα. Καλύτερα να είναι αναλογικό και ετήσιο αυτό το τέλος, και να εισπράττεται από την ΔΟΥ μαζί με τον ετήσιο φόρο πλοίου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τρέχουμε για να εισπράττει το κράτος κάποιο ποσό, όταν ήδη εισπράττει με άλλον τρόπο τον φόρο πλοίου χωρίς ταλαιπωρία.

 • 11 Μαΐου 2013, 14:49 | Τάκης Χαρίτος

  • απλοποιούνται και συντομεύουν οι διαδικασίες για τη δραστηριοποίηση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και αποσαφηνίζονται και εμπλουτίζονται οι ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ανεξαρτήτως μεγέθους

 • 10 Μαΐου 2013, 13:02 | Ευθύμιος Μπιμπής

  Αρθρο 3, 6 γ
  Συνήθως οι ναυλώσεις ξεκινούν και τελειώνουν Σάββατο. Πολλές φορές ο ναυλωτής φθάνει αργά το βράδυ του Σαββάτου με αποτέλεσμα να φεύγει από το λιμάνι την επομένη ή μπορεί να θέλει να επισκευθεί ένα τοπικό αξιοθέατο και να φύγει την επομένη ημέρα. Γιατί θα πρέπει να του στερούμε το δικαίωμα αυτό και γιατί θα πρέπει να μην υπολογίζονται αυτές οι ημέρες που μπορεί σε μιά δύσκολη χρονιά να μετράνε σημαντικά.

 • 10 Μαΐου 2013, 11:32 | Μάγγος Αντώνης

  Κατόπιν μελέτης για πολλές ημέρες του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του Μαΐου του 2013 για τον θαλάσσιο τουρισμό, και μετά την ολοκλήρωση της κατ άρθρο και παράγραφο ανάλυση του νόμου και την καταγραφή των σχετικών σχολίων του σωματείου μας (ΣΙΤΕΣΑΠ), θέλω να εκφράσω την προσωπική μου άποψη για τον νόμο αυτόν που προωθείται από το ΥΕΝ.

  Ο νόμος είναι εντελώς προχειρογραμμένος, ενισχύει την γραφειοκρατία, μας οδηγεί σε απώλεια πολλών εργατοωρών σε άσκοπες και αναχρονιστικές διαδικασίες, ορισμένες εκ των οποίων αντιτίθενται στους νόμους περί προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών μας-τουριστών καθώς και της ελεύθερης μετακίνησης, εμποδίζει την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος μας, τον υγιή ανταγωνισμό, καθώς και την ανάπτυξη του κλάδου.

  Ο νόμος είναι αντιγραφή παλιότερων προσχεδίων, ουσιαστικά θα οδηγήσει όποιον ασχολείται με τον θαλάσσιο τουρισμό να βρεθεί υπόδικος για ποινικά αδικήματα, αφού σε σκάφη χωρίς πληρώματα (και εκπρόσωπο του πλοιοκτήτη κατά την διάρκεια του πλου) πρέπει ο πελάτης μας να ακολουθήσει πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες, που εάν δεν τις ακολουθήσει θα τιμωρείται ο πλοιοκτήτης!!!

  Ο νόμος είναι καθαρά εισπρακτικός και καθόλου αναπτυξιακός, και σε καμία περίπτωση δεν απελευθερώνει την αγορά, αντιθέτως την περιορίζει και την πνίγει.

  Τα μέχρι τώρα καταβαλλόμενα ανά πενταετία παράβολα θα καταβάλλονται τώρα πια ανά διετία, και καθιερώνονται επιπλέον χαράτσια εάν αλλάξει ο διαχειριστής ή κάποιο άλλο στοιχείο της εταιρείας ή του πλοίου, χαράτσια εάν υπάρξει κάποια κατάσχεση, κλπ.

  Ο τουρίστας-κυβερνήτης του σκάφους άνευ πληρώματος, θα υποχρεούται να παίζει το κυνήγι του χαμένου λιμενικού από λιμάνι σε λιμάνι που θα καταπλέει, για να δηλώνει τον κατάπλου, κουβαλώντας μαζί του το πλήρωμα και τα διαβατήρια των επιβατών μοιράζοντας φωτοτυπίες τους σε κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση παράλειψης από πλευράς του να περάσει τις διακοπές του ο άνθρωπος αυτός με τέτοιον τρόπο, ο πλοιοκτήτης θα τιμωρείται! Τιμωρία περιμένει τον πλοιοκτήτη σε περίπτωση που ο τουρίστας αργήσει να αποπλεύσει από το λιμάνι αφετηρίας, σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να αποχωρήσει από το σκάφος πριν την ολοκλήρωση του ναύλου, εάν κάποιος προσκαλέσει για καφέ ή για βόλτα κάποιον που γνώρισε κατά την διάρκεια των διακοπών του.

  Απαγορεύεται σε όσους νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά σκάφη να κάνουν ιστιοπλοΐα, διότι η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θάλασσας είναι άθλημα, κι ο νόμος απαγορεύει κάθε άθληση των πελατών μας, όπως και κάθε μορφής εκπαίδευσης τους. Δεδομένου ότι και τα ιδιωτικά σκάφη απαγορεύεται να εσοδεύουν με οποιονδήποτε τρόπο, προφανώς από την ψήφιση του νόμου αυτού και μετά, ουδείς δεν θα μπορεί να εκπαιδευτεί στην ιστιοπλοΐα, εκτός κι αν δραστηριοποιηθούν για τον σκοπό αυτό φιλάνθρωποι ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

  Επιτρέπεται όμως να ψαρεύουν από τώρα και στο εξής. Οι ιστιοπλόοι θα αντικατασταθούν από ψαράδες που θα κινούνται με την μηχανή των ιστιοπλοϊκών σκαφών μας κι όχι με τα πανιά, προφανώς τα ψάρια είναι σε τόση επάρκεια που πρέπει να πολλαπλασιαστούν αυτοί που τα κυνηγάνε.

  Στα θετικά του νόμου, είναι πως κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους, το πιο πιθανόν είναι ότι θα αυξηθούν οι απαραίτητοι δημόσιοι υπάλληλοι που θα απασχολούνται, αφού η συλλογή εγγράφων, εντύπων και διαδικασιών πολλαπλασιάζεται.

  Αφού λοιπόν οι εμπνευστές αυτού του νόμου νομίζουν πως εξασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας τους και την αύξηση των εσόδων τους, νομίζω πως όσο και να διαμαρτυρόμαστε και να διαφωνούμε με τον νόμο αυτόν, ο νόμος θα περάσει. Ακόμα κι αν μέχρι την ψήφιση του αλλάξουν κάποια άρθρα, η λογική του δεν μπορεί να αλλάξει, διότι είναι προφανής η στόχευση όσων τον συνέταξαν και τον προωθούν.

  Δυστυχώς ο κλάδος μας θα καταλήξει στα χέρια ξένων εταιρειών, που με μόνη προϋπόθεση τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου, θα είναι υπόλογοι στις χώρες τους για την άσκηση του επαγγέλματος τους, κι όχι στην Ελλάδα. Η άρση του καμποτάζ επιτυγχάνεται με την αποδοχή κοινοτικών εταιρειών που δεν ελέγχονται εάν τα μέλη τους είναι ή δεν είναι κοινοτικής ιθαγένειας.

  Για ελέγχους σε παράνομα ενοικιαζόμενα ιδιωτικά σκάφη με ξένη σημαία, ούτε λόγος, αφού το προσωπικό των αρμοδίων υπηρεσιών ήδη δεν επαρκεί, και η αύξηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών θα τους καθηλώσει ακόμα περισσότερο στα γραφεία τους.

  Αντώνης Μάγγος
  10/5/2013

 • 10 Μαΐου 2013, 08:24 | Ευθύμιος Μπιμπής

  Άρθρο 3 4α. Γιατί πρέπει να ταλαιπωρούμε τους τουρίστες; Εάν λόγω καιρού δεν μπορούν να κάνουν την αλλαγή στους επιβαίνοντες στη Μύκονο και την κάνουν στην Υδρα τι γίνεται. Θα τους αρνηθεί το λιμεναρχείο; Δεν υπάρχει το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης; Γιατί τόση γραφειοκρατία; Να καταγράφεται στο ναυλοσύμφωνο ότι θα γίνει αλλαγή ή μεταβολή στο πλήρωμα και να έχει την υποχρέωση ο κυβερνήτης να το δηλώσει στο λιμεναρχείο της περιοχής που θα γίνει η μεταβολή.

 • 9 Μαΐου 2013, 22:39 | Πιρπιρης Ελευθεριος

  Αρθρο 03 παρ.4β
  Ειμαι επεγγελματιας απο το 1985. Μετα απο τοσα χρονια, υπαρχουν πελατες που δεν ερχονται για το σκαφος αλλα για μενα. Εκτος απο εμενα, γνωριζω δεκαδες αλλους ιδιοκτητες που οπως ειναι φυσικο δουλευουν ως κυβερνητες στο ιδιο τους το σκαφος.
  Τι ακριβως εννοει το συγκεκριμενο αρθρο? Δηλαδη οταν εχουμε ναυλο με σκηπερ (και πολλοι ναυλωνουν το σκαφος τους μονο με τον εαυτο τους ως κυβερνητη) θα πρεπει να βρουμε καποιον αλλον που δεν γνωριζει ουτε τις ιδιαιτεροτητες του σκαφους και βεβαιως ουτε τους πελατες?
  Αρθρο 03 παρ.4γ
  Εδω βλεπουμε οτι ο ιδιοκτητης δυναται να επιβαινει ως κυβερνητης οπως και ειναι σωστο.Πρεπει να γινει σαφες και να διατυπωθει καλυτερα κατα τη γνωμη μου.
  Αρθρο 03 παρ.5
  Αφου ολοι σε ευρω πληρωνουν.Και πειτε μου παρακαλω εαν πληρωθω σε ρουβλια η σε νομισμα της Ζιμπαμπουε με ποια ισοτιμια θα εισελθει το συναλαγμα αφου η τραπεζα της Ελλαδος δεν εχει ισοτιμιες για τα παραπανω?
  Αρθρο 03 παρ.4α
  Υπαρχουν πολλες περιπτωσεις,ειδικα σε ναυλους σχετικα μεγαλης διαρκειας (2-3 εβδομαδες) που οι πελατες θελουν να αλλαξουν καποιους επιβαινοντες στη μεση του ταξιδιου.Ακομα και αν ξερουμε απο πριν ποιοι επιβατες θα αλλαξουν,τα κοτερα ΔΕΝ ειναι πλοια της γραμμης και μπορει π.χ.λογω καιρικων συνθηκων η αλλαγη επιβαινοντων να γινει σε αλλο λιμανι απο το προγραμματισμενο.Επισης μην ξεχνατε οτι ο πελατης πληρωνει για τις διακοπες του και πιθανον να θελει πιο ελευθερο προγραμμα.Θυμηθειτε οτι εαν θελεις να πας απο λιμανι σε λιμανι και σε καθορισμενο χρονο,πας με το πλοιο της γραμμης δεν χρειαζεται να νοικιασεις σκαφος.Ακομη:Εαν καποιος κατα τη διαρκεια των διακοπων του γνωρισει το ταιρι της ζωης του δεν θα μπορει να το παρει μαζι στο υπολοιπο ταξιδι? (μηπως να τον δειρουμε κι ολας?) Μηπως ειναι πιο σωστο να δηλωνουμε την αλλαγη επιβαινοντων στο τοπικο λιμεναρχειο οπως καναμε μεχρι σημερα?
  Παρακαλω σκευθειτε λιγο σαν πελατης αλλα και σαν ιδιοκτητης.Για την αναπτυξη του τουρισμου απαιτουνται καλες παρεχομενες υπηρεσιες και για τουτο δεν βοηθα η γραφειοκρατια που αντιμετωπιζουμε 30 χρονια τωρα.Φερνουμε χρηματα στην Ελλαδα και πρεπει να μας βοηθουν στο εργο μας τοσο το ΥΕΝ οσο και οι Λιμενικοι που συχνα μας αντιμετωπιζουν οχι και τοσο φιλικα.

 • 7 Μαΐου 2013, 19:16 | Δημήτριος Πετράς

  Σχετικά με το άρθρο 3.4.α είναι ακατανόητο ποια παραβατική συμπεριφορά αποσκοπεί να περιορίσει. Για ποιον λόγο να περιορίζεται ο ναυλωτής στην αναψυχή του με την ελεύθερη χρήση του σκάφους που πληρώνει να χρησιμοποιήσει, απαγορεύοντάς του να επιβιβάσει στο σκάφος του (μέσα στα νόμιμα πλαίσια) όποιο τρίτο πρόσωπο επιθυμεί, για όποιον (νόμιμο) λόγο θέλει και δεν είχε προβλέψει στην αρχή του ταξιδιού ?!
  Είναι κατανοητό και υποχρεωτικό ο ναυλωτής να ενημερώνει και υποβάλει νέα κατάσταση πληρώματος όταν επιβιβάζεται/αποβιβάζεται κάποιος (άσχετα αν με νέα παράγραφο που προωθείτε, αφήνεται να εννοηθεί ότι η αλλαγή στη κατάσταση πληρώματος καλύπτεται απλά από το ναυλοσύμφωνο).

  Θα έπρεπε η παράγραφος αυτή να διατυπώνεται έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρη η υποχρέωση του ναυλωτή να έχει επικαιροποιημένη την κατάσταση πληρώματος κατά τον ΠΛΟΥ του σκάφους, αφού δεν είναι δυνατόν να απαγορευτεί σε κάποιον ναυλωτή να προσκαλεί στο σκάφος όσο αυτό είναι ελλιμενισμένο όποιον επιθυμεί. Η Κατάσταση πληρώματος, πρωτεύον σκοπό έχει την ασφάλεια των επιβαινόντων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, δηλαδή να γνωρίζει σε περίπτωση κινδύνου άμεσα το Λιμενικό πόσοι και ποιοι επιβαινουν στο σκάφος και είναι δευτερεύον ο φορολογικός έλεγχος του αν επιβαίνει στο σκάφος ο ιδιοκτήτης ή άλλα πρόσωπα.

  Επίσης, άστοχη είναι και η ρύθμιση του άρθρο 3.6.γ. Κανένας, ούτε λιμενικός, ούτε ο εκναυλωτής, μπορεί ή έχει το δικαίωμα να υποχρεώνει τους ναυλωτές να αποπλεύσουν. Από την στιγμή που κάποιος ναυλώνει ένα σκάφος έχει σαν ναυλωτής (μισθωτής) το δικαίωμα χρήσης του όπως επιθυμεί και ο εκναυλωτής αποξενώνεται απ’ αυτό. Ταυτόχρονα, θα προκληθούν αδικίες σε βάρος επαγγελματικών σκαφών και ουσιαστικά θα καταργηθεί η δυνατότητα κάποιου να ναυλώσει ένα σκάφος για ένα Σαββατοκύριακο και να το χαρεί για 2-3 ώρες ιστιοπλοΐα ημερησίως π.χ. στον κόλπο της Θεσσαλονίκης, χωρίς να αλλάξει λιμάνι, δηλαδή αποπλέοντας και καταπλέοντας στο ίδιο λιμάνι! Πως θα διαπιστώνει ο λιμενικός αν ο ναυλωτής απέπλευσε για δυο ώρες και επέστρεψε στο ίδιο λιμάνι για να αποπλεύσει και πάλι για λίγες ώρες την επόμενη μέρα ?? Θα πρέπει να καλείται ο λιμενικός για να διαπιστώνει τον απόπλου… και ο ναυλωτής να περιμένει πότε θα έρθει?

  Άλλωστε, υπάρχει σαφής νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων που δικαιώνει=νομιμοποιεί εκναυλωτές/ναυλωτές για το λόγο ότι χρησιμοποίησαν το σκάφος ως ‘ξενοδοχείο’, δηλαδή χωρίς αυτό να αποπλεύσει. Η χρήση του και σε αυτή τη περίπτωση αφαιρείται από τον εκναυλωτή, όταν π.χ. αυτό ναυλώνεται (μισθώνεται) για ένα πάρτυ, ένα επαγγελματικό δείπνο κλπ.

  Η προσπάθειά σας να περιορίσετε την δυνατότητα του εκναυλωτή να εμφανίζει εικονικά ναύλα, όπου το σκάφος παραμένει ελλιμενισμένο και χρησιμοποιεί ο ίδιος το σκάφος θα μπορούσε να επιτύχει ΜΟΝΟ με ελέγχους των λιμενικών αρχών και όχι με διατάξεις που καίνε μαζί με τα ξερά και τα χλωρά!

 • 6 Μαΐου 2013, 14:50 | Nίκος Κλεώπας

  Νομιζω οτι θα ειναι και το τελος της προσπαθειας των ομιλων- σχολων για εκπαιδευση
  και διαδοση του αθληματος και κυριως σε ομιλους της περιφερειας που αναγκαστικα
  χρησιμοποιουν επαγ.σκαφη για τις αναγκες τους(δεν ειναι δυνατον καθε ομιλος να
  αγορασει και να συντηρει σκαφη για να κανει αυτο που του επιτασει το κρατος δηλαδη την
  διαδοση του αθληματος για το οποιο η πολιτεια του παραχωρει χωρους και διευκολυνσεις).
  Επεισης η συρικνωση του αγωνιστικου στολου ειναι αναποφευκτη αφου δεν θα μπορει
  πλεον να χρησιμοποιηται ενα σκαφος επαγγελματικο για αγωνες και οι οποιοι χορηγοι
  δεν θα μπορουν να εξυπηρετηθουν.Αν υπολογισουμε οτι τα δυο τριτα των σκαφων που
  συμμετεχουν σε αγωνες τοπικους ,εθνικους ,διεθνεις ειναι σκαφη επαγγελματικα που
  προσπαθωντας να εκμεταλευτουν την μεγαλη περιοδο απραξιας (τελος –αρχη σεζον)
  διατηρουν την ζωη και την κινηση στον ενχωριο αθλητικο τουρισμο ,Η απαγορευση θα
  θανατωσει το αθλητισμο το racing chartering,την εκμαθηση την διαδοση της ιστιοπλοιας
  και της ναυτικης μας τεχνης και παραδοσης που εδω και πολλα χρονια οι ομιλοι σχολες και επαγγελματιες προσπαθουν να αναπτυξουν σε μια χωρα και ενα λαο που θα επρεπε να
  ειναι υποδειγμα ναυτικου λαου και ναυτοσυνης.

 • 6 Μαΐου 2013, 11:22 | Μιχάλης Ψαλλίδας

  Σχετικά με την παρ. 2 του άρθρου 3: Προτείνεται απαγόρευση της ναύλωσης ενός επαγγελματικού σκάφους για άθληση, εκπαίδευση κοκ και αναγράφεται ότι τα θέματα αυτά ρυθμίζονται με διατάξεις εντός του νόμου.

  Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο να υπάρχει η απαγόρευση αυτή; Είναι πολύ λογικό ένα επαγγελματικό σκάφος, το οποίο ναυλώνεται συνήθως για κρουαζιέρες (αναψυχή) να τυγχάνει να ναυλωθεί για συμμετοχή σε αγώνα ή για εκπαίδευση αθλητών. Διαφορετικά μια ομάδα που θέλει να εκπαιδευτει στην ιστιοπλοια και να αγωνιστεί και δεν διαθέτει ιδιόκτητο σκάφος, πώς θα μπορεί να το κάνει; Δεν πρέπει να ναυλώνει κάποιο; Είναι κατ αντιστοιχία, με μια ομάδα μπάσκετ, που δεν έχει δικό της γήπεδο αλλά ναυλώνει κάποιο γήπεδο για να κάνει προπονήσεις.

  Η ναύλωση σκαφών για συμμετοχή σε αγώνες είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο εξωτερικό (Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία κοκ). Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιον λόγο να υπάρχει αυτή η απαγόρευση, η οποία σίγουρα οδηγεί σε πρόσθετα εμπόδια για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και καταστάσεις όπου πάρει θα εξαρτώμαστε από την «καλή» θέληση των αρχών και των υπηρεσιών.

 • 3 Μαΐου 2013, 13:58 | Μιχάλης Αφτιάς

  Γ. Απαγορεύεται η ναύλωση για άθληση και συμμετοχή σε αγώνες και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  Γιατί να κλείσουμε την πόρτα σε μια απολύτως ελπιδοφόρα αγορά, αυτή του αθλητικού και εκπαιδευτικού ιστιοπλοϊκού τουρισμού;
  Αν είναι για τα επαγγελματικά μαϊμού μπορούν να βρεθούν άλλες λύσεις. (βλ Δ)

  Η αγορά αγώνων σηκώνει να ναυλώνονται ανετότατα >100 επιπλέον εβδομάδες για τουλάχιστον 10 διαφορετικούς αγώνες το χρόνο ανά την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει 1000 επιπλέον εβδομάδες ναύλωσης. Με μέσο εβδομαδιαίο ναύλο για αγώνα 2000-3000€, μας δίνει μια αγορά 2-3εκ€ (!), χωρίς να συνυπολογίζουμε τα οφέλη από υποστήριξη, εστίαση, ελλιμενισμό, αγορές, διοργανωτές, χορηγούς κλπ. Εννοείται ότι από αυτή την αγορά το κράτος θα επωφελείται επίσης, η χώρα μας θα προβάλλεται και άλλα πολλά καλά.

  Η συμμετοχή σε αγώνες του εξωτερικού (IT, FR, HR, TR, UK) η οποία οφείλεται χάρη σε μεγάλο μέρος στα ενοικιαζόμενα σκάφη, δίνει την τάξη μεγέθους της αγοράς που εμείς δεν αξιοποιούμε κι ας έχουμε τρομερά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ενδεικτικά οι συμμετοχές:
  – Barcolana (Ιταλία) >1500
  – Marmaris week (Τουρκία) >150
  – Les voiles de St Tropez( Γαλλία) =300 (όριο)
  – Fastnet (UK) =300 (όριο, κλείνει σε 24ω από την έναρξη των εγγραφών!)
  – Heineken regatta (St Maarten) >200
  – Jabuka (HR)> 100

  Η Marmaris week στην Τουρκία έχει 4 επιπλέον κατηγορίες IRC Charter (I-IV) με ~20 συμμετοχές στην κάθε κατηγορία ενώ ο αγώνας γίνεται τέλος Οκτωβρίου αρχές Νοεμβρίου που αλλιώς τα περισσότερα σκάφη κάθονται!

  Το ίδιο ισχύει και για τα μαθήματα. Εκτός από την εσωτερική αγορά, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουμε ο Νο1 προορισμός για να μαθαίνει κανείς ιστιοπλοΐα. Αντί να δούμε πώς θα γίνεται αυτό σωστά (εκπαίδευση, λειτουργία σχολών κλπ) ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και διάρκεια του τουριστικού αυτού προϊόντος, απαγορεύουμε την ενοικίαση για εκπαιδευτικούς σκοπούς!

  Γιατί λοιπόν κλείνουμε την πόρτα στα μούτρα μας;

  Δ. Ο νόμος προσπαθεί με απολύτως αντιπαραγωγικούς και κυρίως αναποτελεσματικούς τρόπους να εμποδίσει τα επαγγελματικά – μαϊμού (ΕΠΣΕΠΑ, άδειες, ελάχιστα ναύλα, χαρτούρα, όχι αγώνες, όχι μαθήματα, όχι ο ιδιοκτήτης επί του νοικιασμένου σκάφους κλπ). Ούτε αυτό πετυχαίνει και βεβαίως πάει να ρημάξει το ουσιαστικό τουριστικό προϊόν της ενοικίασης σκαφών.
  Το μαϊμού επαγγελματικό υπάρχει γιατί δεν πληρώνει ΦΠΑ αγοράς σκάφους, ΦΠΑ εξοπλισμού/υπηρεσιών και τεκμήριο/φόρο πολυτελείας. Άρα πρέπει να προκύψουν αντικίνητρα ακριβώς για αυτά.
  Προτάσεις:
  – Καταργήστε τους φόρους, ειδικές εισφορές για ιδιωτικά σκάφη. Μη στοχοποιείτε τους ιδιοκτήτες σκαφών. Απλά τους βάζετε να πιέζουν το κράτος και να ψάχνουν να κάνουν τα σκάφη τους μαϊμού επαγγελματικά, με σημαίες ευκαιρίας, να τα βαφτίζουν ναυταθλητικά κλπ. Βάλτε τους να πληρώσουν φόρους στην παραγωγή του εισοδήματός τους και τέλος. Ο καθένας ας ξοδεύει όπως θέλει τα χρήματά του, σε σκάφη, φαγητά, ταξίδια, πίνακες χωρίς να μας λέει το κράτος τί είναι και δεν είναι πολυτέλεια.
  – Καταργήστε την απαλλαγή ΦΠΑ για εξοπλισμό/υπηρεσίες (απαλλακτικό). Οι πραγματικοί επαγγελματίες κάνουν ναύλα, πληρώνουν ΦΠΑ για αυτά πολύ περισσότερο από το ΦΠΑ των ετήσιων εξόδων τους, συμψηφίζουν και δεν τους ενδιαφέρει αν θα πληρώνουν ΦΠΑ ή όχι για τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες του σκάφους.
  – Αφήστε ήσυχα τα πραγματικά επαγγελματικά να δουλέψουν όπως μπορούν με βόλτες, αγώνες, εκπαίδευση, καταδύσεις, γαστρονομία και ό,τι άλλο προκύψει. Βάλτε πχ όρο, το εισόδημα από ναύλα, να είναι ετησίως και για μια 5-ετία μεγαλύτερο από το 50% του ΦΠΑ αγοράς του σκάφους που δεν πλήρωσε ως επαγγελματίας. Εάν είναι λιγότερο, να πληρώνει την διαφορά. Αν δεν συμφωνείτε, προσαρμόστε τα παραπάνω νούμερα ώστε ο πραγματικός επαγγελματίας να μην επηρεάζεται και για τον ιδιώτη να του έρχεται προτιμότερο να παραμένει ιδιώτης.

 • 2 Μαΐου 2013, 13:03 | Μάγγος Αντώνης

  Στα σκάφη άνευ πληρώματος, δεν είναι δυνατόν ο τουρίστας που νοικιάζει το σκάφος μας να μπαίνει σε διαδικασίες θεώρησης ναυλοσυμφώνων και εγγράφων στο πρώτο λιμάνι εισόδου.

  Η λύση είναι απλή: Καθιέρωση ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου, που θα κατατίθεται on line όπως καταθέτουμε τις δηλώσεις ΦΠΑ, κλπ. Στο online αυτό σύστημα θα έχει πρόσβαση το ΥΕΝ, η Εφορία, το Τελωνείο και κάθε άλλη ενδιαφερόμενη Υπηρεσία. Όταν κλείνει ο πλοιοκτήτης έναν ναύλο, θα ενημερώνει άμεσα το σύστημα με προσωρινή αποθήκευση, και όταν θα ξεκινάει ο ναύλος θα το οριστικοποιεί. Ούτε χαρτιά, ούτε απόπλους, ούτε σφραγίδες, ούτε ουρές σε λιμεναρχεία, ούτε εκ των υστέρων συζητήσεις για διορθώσεις σε ΕΕΠΣΕΠΑ, δεδομένου ότι η ΕΕΠΣΕΠΑ θα είναι online.

  Βέβαια με αυτόν τον τρόπο, οι εμπνευστές του νόμου και οι σύμβουλοι των Υπουργείων δεν εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας σε δημόσιους υπαλλήλους που θα απασχολούνται με θεωρήσεις εγγράφων, συλλογή δικαιολογητικών, κλπ.

  Η λογική του νόμου είναι 30 ετών πίσω από την εποχή μας, και αντίθετη των εντολών της Ευρωπαϊκής κοινότητας περί κατάργησης της γραφειοκρατίας, απλοποίησης των διαδικασιών, καθώς και την απελευθέρωση της αγοράς και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

 • 6. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συμπληρώνει κατώτατο, ανά διετία, όριο ημερών ναύλωσης, το οποίο ορίζεται σε εβδομήντα (70) ημέρες, όταν εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σε εξήντα (60) ημέρες όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα και σε τριάντα (30) ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξάρτητα αν αυτό εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.

  Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τα παλιά σκάφη (πάνω από 10 έτη) για τις ημέρες ναύλωσης

 • γ) Για την συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης δεν προσμετρώνται οι ημέρες που το επαγγελματικό πλοίο, μετά τη λήψη άδειας απόπλου από την λιμενική αρχή του αφετήριου λιμένα παρέμεινε σε αυτόν πέραν των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών χωρίς να εκτελέσει ταξίδι αναψυχής εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλομένων μερών της ναύλωσης. Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από την εγγραφή των στοιχείων του ναυλοσυμφώνου στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. απαιτείται και η εγγραφή στη στήλη παρατηρήσεων του ίδιου εντύπου της Λιμενικής Αρχής απόπλου για τις ημέρες που δεν πρέπει να προσμετρηθούν.

  Δηλαδή αν οι πελάτες θέλουν να μείνουν στο λιμάνι αναχώρησης θα πρέπει να τους διώξουμε με το ζόρι και να ελέγχουμε αν έφυγαν την επόμενη μέρα του απόπλου

 • Άρθρο 03 παρ. 4β) «Απαγορεύεται επίσης η παραμονή του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή καθώς και των παρένθετων προσώπων αυτών στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελάχιστων προβλεπομένων ημερών ναύλωσης της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.»
  Έλεος πια. Δουλεύω σαν κυβερνήτης στο σκάφος της εταιρίας μου, ενίοτε παίρνω και τη γυναίκα μου ή το γυιό μου σαν hostess-βοηθό. Με ποιά λογική μου το απαγορεύετε; ΤΑΝΠΥ πληρώνω. Είναι καλύτερο να βάλω τρίτο πρόσωπο skipper (με μαύρα και αδήλωτα;) Και τί θα γίνει με τα ναύλα που έχω ήδη κλείσει, το σκάφος που έχω ήδη αγοράσει και είναι προσαρμοσμένο σε τέτοια ναύλα; Οικογενειακή επιχείριση είναι και επένδυσα ό,τι είχα και δεν είχα. Βρέστε άλλους τρόπους να σταματήσετε τα λαμόγια και τα ψευτοεπαγγελματικά.

 • 1 Μαΐου 2013, 18:15 | βασιλειος αντωνιαδης

  αρθρο 3 παρ.2: …..»αποκλειομένης της ναύλωσής τους για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών.»

  δεν μου φαινεται λογικο να αποκλειστει η ναυλωση για αλλους σκοπους περαν της αναψυχης, οπως η συμμετοχη σε ναυταθλητικους αγωνες. Δεν μπορω να καταλαβω το σκοπο και γνωριζω οτι στην Τουρκια το συγκεκριμενο αποτελει αγορα και πολλοι ασχολουνται επαγγελματικα με την διεξαγωγη αγωνων και την εκμισθωση σκαφων σε αλλοδαπους που θελους να συμμετασχουν.

  ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟ http://marmarisraceweek.com/en_index.aspx