Άρθρο 25: Πόροι

1. Έσοδα του ΟΝΝΑ αποτελούν οι θεσμοθετημένοι πόροι, οι εισφορές, τα ταμειακά υπόλοιπα, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, οι δωρεές και κάθε άλλο έσοδο, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού παροχών σε χρήμα του άρθρου 47 παρ.1.Α του ν.4075/2012 (Α’ 89), των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων, καθώς και οι πόροι που προέρχονται από τη διαχείριση ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων ανεξαρτήτως πηγής.