Άρθρο 26: Μεταβίβαση περιουσίας – δικαιωμάτων

1. Το σύνολο των πόρων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων περιέρχεται στον ΟΝΝΑ, ο οποίος υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και σε κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και ευρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ως καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων. Ομοίως, τα περιουσιακά στοιχεία, δωρεές και κληροδοτήματα των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων αποτελούν περιουσία του ΟΝΝΑ.
2. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους διενεργείται εντός προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΟΝΝΑ ή από ορκωτούς λογιστές μετά από ανάθεση με απόφαση του Δ.Σ. ΟΝΝΑ. Με όμοια απόφαση εγκρίνεται η έκθεση απογραφής.
3. Διαγωνισμοί ή εκτελούμενα έργα που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις από Τεχνικά Δελτία ή ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν προκηρυχθεί από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα και είναι σε εξέλιξη, αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από τον ΟΝΝΑ. Επίσης ο ΟΝΝΑ μπορεί να λειτουργεί ως δικαιούχος ή αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων ανεξαρτήτως πηγής.
4. Εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από τον ΟΝΝΑ χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους.
5. Μέχρι την έγκριση της ενσωμάτωσης των εσόδων και δαπανών των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων στον προϋπολογισμό του ΟΝΝΑ, εξακολουθούν να εκτελούνται οι δαπάνες σύμφωνα με τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους. Ειδικότερα, οι δαπάνες, κατά το ανωτέρω διάστημα, για την αποζημίωση κατά τις κείμενες διατάξεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του ΔΣ ΟΝΝΑ βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου.