Άρθρο 17: Φορολογικές Διατάξεις

1. Οι απαλλαγές από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά Κοινοτικές και Εθνικές περί Φ.Π.Α. διατάξεις, ισχύουν και για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του παρόντος νόμου. Επίσης οι τελωνειακές διατάξεις, οι σχετικές με φορολογικές απαλλαγές και επιστροφές φόρων, που έχουν θεσπιστεί για τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του Ν. 2743/99, εφαρμόζονται και για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου.

2. Σχετικά με τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής για τα οποία έχει καταβληθεί νόμιμα ο αναλογών ΦΠΑ στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να έχει τύχει έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου, πριν αυτά λάβουν άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή κατά τη διάρκεια της ισχύος της, ο πλοιοκτήτης τους δεν υποχρεούται εκ νέου στην καταβολή ΦΠΑ, κατά τη λήξη ισχύος της επαγγελματικής άδειας του πλοίου.

3. Επιτρέπεται ο εφοδιασμός των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του παρόντος νόμου με καύσιμα απαλλαγμένα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και του δασμού των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τη ναυσιπλοϊα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προ του απόπλου του πλοίου προς το λιμένα παραλαβής των επιβατών και έναρξης του ναύλου ή αν επιστρέψει στο λιμένα του μόνιμου ελλιμενισμού του, μετά την οριστική αποβίβαση των επιβατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4 παρ. 2γ του παρόντος νόμου.

Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του πλοίου υποχρεούται να προσκομίζει κατά τον εφοδιασμό του πλοίου με τα παραπάνω καύσιμα, πέραν των δικαιολογητικών που απαιτεί η Τελωνειακή Αρχή, αντίγραφο του σχετικού ναυλοσυμφώνου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος και χρόνος επιβίβασης των επιβατών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ναυλοσύμφωνο.

Για το λόγο αυτό ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης ή ο πλοιοκτήτης, υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τον εφοδιασμό του πλοίου με τα παραπάνω καύσιμα, επικυρωμένα αντίγραφα κατάστασης επιβαινόντων, θεωρημένης από την αρμόδια λιμενική αρχή καθώς και του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α του πλοίου από το οποίο θα προκύπτει η διενέργεια του σχετικού ναύλου καθώς και η επιβίβαση των επιβατών αυτού.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου κατά περίπτωση, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 • ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17
  Προτείνονται:
  Α΄ Να προστεθεί παράγραφος ως ακολούθως:
  Η υποπερίπτωση αα) της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2239/1994, ΦΕΚ 151 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 παργ. 3 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
  «αα) για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους πάνω από επτά (7) μέχρι και οκτώ (8) μέτρα, στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από οκτώ (8) μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μέτρο. Κλάσμα μέτρου στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη μονάδα».
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η κατάργηση, το έτος 2002 με το ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄), του τεκμηρίου για τα σκάφη αναψυχής μήκους μικρότερου από δέκα (10) μέτρα, προϊόν μακρού διαλόγου με την Πολιτεία, είχε ως αποτέλεσμα, με βάση επίσημα στοιχεία από τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, το διπλασιασμό των πωλήσεων κατά την επόμενη πενταετία. Πλέον αυτού δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, δόθηκε σημαντική ώθηση στο θαλάσσιο τουρισμό ενώ υπερδιπλασιάστηκαν τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. Η επαναφορά του τεκμηρίου είχε ως αποτέλεσμα την πτώση των πωλήσεων ήδη κατά ποσοστό 89% μέσα σε μια τριετία. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από τα Λιμεναρχεία αποδεικνύουν ότι ποσοστό 92% των λέμβων μήκους 5 μέτρων που λεμβολογούνται κάθε χρόνο, είναι ελληνικής κατασκευής. Δεν αποτελούν προϊόντα ενδοκοινοτικής απόκτησης ή εισαγωγής από τρίτες χώρες με όποιους το γεγονός αυτό, αυτονόητους βεβαίως, συνειρμούς συνεπάγεται. Το σκάφος δεν είναι βιομηχανικό προϊόν και η κατασκευή του ολοκληρώνεται, από την αρχή μέχρι το τέλος, με χειρονακτική εργασία με ότι ήδη αυτό συνεπάγεται για την απασχόληση. Το σκάφος δεν αποδίδει έσοδα στο κράτος μόνον κατά τη διάθεσή του στην αγορά και τη θέση του σε λειτουργία αλλά καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της «ζωής» του (Εκδόσεις αδειών πλόων, αλιείας σκάφους και ατομικών, συνεχείς ανανεώσεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα κ.λπ.). Τέλος η εισήγησή μας αυτή τελεί σε αρμονία με τον ορισμό που δίδεται στο παρόν σχέδιο νόμου για το πλοίο αναψυχής που θεωρείται κάθε σκάφος ολικού μήκους πάνω από επτά (7) μέτρα. Κατά συνέπεια για τα μικρότερου από επτά (7) μέτρα ολικού μήκους σκάφη, ως βάρκες/λέμβοι μικρής αξίας, δεν θα πρέπει η κυριότητα ή κατοχή τους να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης.
  Β΄ Να αντικατασταθεί η παράγραφος 1 ως ακολούθως:
  1. Οι απαλλαγές από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά Κοινοτικές και Εθνικές περί Φ.Π.Α. διατάξεις, ισχύουν και για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του παρόντος νόμου καθώς επίσης και για τα σκάφη του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 38 (ΦΕΚ 748 Β΄/2004). Επίσης οι τελωνειακές διατάξεις, οι σχετικές με φορολογικές απαλλαγές και επιστροφές φόρων, που έχουν θεσπιστεί για τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του Ν. 2743/99, εφαρμόζονται και για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Με το Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθ. 38 έχουν θεσμοθετηθεί διατάξεις παρεμφερείς με τις ισχύουσες (ν. 2743/1999) και ήδη προβλεπόμενες στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου. Λόγοι, κατά συνέπεια ίσης μεταχείρισης επιβάλουν τη συμπερίληψή τους στην πιο πάνω, υπό θεσμοθέτηση, ρύθμιση.
  Τα σκάφη του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 38:
  (α) είναι επαγγελματικά
  (β) η κίνηση και κυκλοφορία τους στη θάλασσα είναι επιτρεπτή μόνον όταν είναι μισθωμένα,
  (γ) επί του σκάφους πρέπει να φέρεται και επιδεικνύεται αρμοδίως η (τυποποιημένη στον πιο πάνω Κανονισμό) βεβαίωση εκμίσθωσης, ανάλογη του ναυλοσυμφώνου,
  (δ) εκτελούν πλόες ανοικτής θαλάσσης η έκταση των οποίων (πλόων) πιστοποιείται από την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π.) επί της οποίας αναγράφεται η, ακριβής κατά τον ισχύοντα Κανονισμό, διατύπωση: «Πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς».

 • ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Σχεδίο Νόμου ‘‘Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις‘‘

  Στα πλαίσια της διαβούλευσης του ως άνω σχεδίου νόμου και εκπροσωπώντας την Ένωση Μαρινών Ελλάδας (ΕΜΑΕ) σας δηλώνουμε ότι αναφορικά με τα θέματα των Φορέων Διαχείρισης των τουριστικών λιμένων (Μαρίνες) που φιλοξενούν σκάφη αναψυχής και αποτελούν τα μέλη μας, έχοντας ως γνώμονα τη βελτίωση του Σχεδίου Νόμου, έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις και προτάσεις :

  8. Άρθρο 17. Φοροαπαλλαγές
  Στην παρ. 1 δεν διευκρινίζεται επαρκώς, αν και εφόσον τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ του ελλιμενισμού και των λοιπών παρεχομένων υπηρεσιών στους τουριστικούς λιμένες (μαρίνες). Αντίθετα υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τον εφοδιασμό καυσίμων (παρ. 3 του άρθρου 17). Σε κάθε περίπτωση, όλα τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής πρέπει να απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στις υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλων παροχών στις μαρίνες.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΤΟ Δ.Σ

 • Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας
  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:
  • το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,
  • οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,
  • η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,
  η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού.

  Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών.

  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:
  – τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),
  – την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και
  – τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,
  Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους.

  ΕΜΑΕ
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
  Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας
  Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
  Τ: 210 9871000 e-mail: eiliopoulou@flisvosmarina.com