Άρθρο 22: Σύσταση

1. Συνιστάται ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου – Απασχόληση Ναυτικών» με το διακριτικό τίτλο «ΟΝΝΑ», το οποίο εδρεύει στον Πειραιά και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τα ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας» (ΓΕΝΕ) του αναγκαστικού νόμου 192/1936 (Α’ 438) και το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου» του ΠΔ της 1ης Μαρτίου 1927 (Α’ 32) συγχωνεύονται στο ΝΠΔΔ του προηγούμενου εδαφίου και καταργούνται. Τα παραρτήματα του Οίκου Ναύτου αποτελούν παραρτήματα του ΟΝΝΑ.
2. Με τον Οργανισμό του ΟΝΝΑ που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 5 μπορεί να ανακατανέμονται, να συγχωνεύονται, να τροποποιούνται και να καταργούνται υπηρεσίες και αρμοδιότητες των παραρτημάτων ή και τα ίδια τα παραρτήματα στο πλαίσιο των σκοπών του ΟΝΝΑ.
3. Οι Λιμενικές Αρχές που θεωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως παραρτήματα του ΓΕΝΕ συνεχίζουν και λειτουργούν ως παραρτήματα του ΟΝΝΑ.