Άρθρο 10: Γενικές διατάξεις

1. (α) Απαγορεύεται η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

(β) Απαγορεύεται η διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα και κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτέλεσης στην Ελλάδα ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του παρόντος εφαρμόζεται και για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, καθώς και για τα μικρά σκάφη ή άλλα θαλάσσια μέσα αναψυχής, τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα.

3. (α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία καθώς και αυτά που είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγια κρατών – μελών της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ. με ολικό μήκος μεγαλύτερο των δέκα μέτρων, εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), που χορηγείται από οποιαδήποτε λιμενική αρχή, ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη λιμενική αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής προσκομίζονται στην αρμόδια λιμενική αρχή τα κατωτέρω έγγραφα:
1. Πρωτότυπο έγγραφο εθνικότητας
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής.
3. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο διορισμός κυβερνήτη, εκπροσώπου και χρήστη του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα, στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο.

β) Οι κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, εφόσον δεν είναι υπόχρεα να διαθέτουν Δελτίο Κίνησης (TRANSIT LOG) ή Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), απαλλάσσονται από την υποχρέωση να θεωρούν τα ναυτιλιακά τους έγγραφα κατά τον απόπλου και να λαμβάνουν σχετική άδεια. Για την υποχρέωση θεώρησης των ναυτιλιακών εγγράφων κατά τον κατάπλου ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα.

γ) Οι κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου, απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους να θεωρούν τα ναυτιλιακά τους έγγραφα και το Δελτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕΚΠΑ) και να λαμβάνουν άδεια απόπλου ή κατάπλου από τη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης. Οι ως άνω υποχρεούνται σε περιοδική, μία φορά το μήνα, θεώρηση των ναυτιλιακών τους εγγράφων και του ΔΕΚΠΑ και λήψης άδειας απόπλου από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα από τον τόπο ελλιμενισμού του πλοίου αναψυχής.

δ) Με κοινή απόφαση των Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα κριτήρια και οι προυποθέσεις θεώρησής του, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση και την ετήσια θεώρησή του, τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, το αντίτιμό του, που αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

4. Κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με ξένη σημαία και εγγεγραμμένο σε νηολόγιο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) εκτός Ελβετίας, που καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την είσοδό του στη χώρα, με τριπλότυπο «Δελτίο κίνησης» (TRANSIT LOG), ως ακολούθως:

α. Οταν ο χρήστης του πλοίου, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης, έχει τη συνήθη κατοικία του σε χώρα εκτός της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός Ελβετίας, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με «Δελτίο Κίνησης» , ισχύος, κατ’ επιλογή του, είτε ενός (1) μηνός είτε δέκα οκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής του. Επιτρέπεται η έκδοση νέου Δελτίου Κίνησης, σε περίπτωση εξόδου του πλοίου εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων και επανεισόδου του σε αυτά. Τα πλοία αναψυχής της παρούσας παραγράφου μπορούν να χρησιμοποιούνται και από άλλο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο από τον χρήστη, εφόσον και αυτό έχει τη συνήθη κατοικία του σε τρίτη χώρα.

β. Οταν ο χρήστης του πλοίου, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης, έχει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός Ελβετίας, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με «Δελτίο κίνησης» ισχύος κατ` ανώτατο όριο ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της έκδοσής του, για την μέσα στην προθεσμία αυτή, διακίνηση και επανεξαγωγή του πλοίου. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται. Στην παρούσα περίπτωση δεν επιτρέπεται η έκδοση νέου Δελτίου Κίνησης για το ίδιο πλοίο αναψυχής.

γ. Στην περίπτωση όμως που ο χρήστης του πλοίου, επιθυμεί να παραμείνει το πλοίο στα ελληνικά χωρικά ύδατα, για μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός διάστημα, πρέπει να προβεί στον εκτελωνισμό του πλοίου και να καταβάλει τους αναλογούντες σ`αυτό δασμούς και φόρους, έως τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Η υποχρέωση αυτή για τον εκτελωνισμό του πλοίου δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ύψωση της ελληνικής σημαίας, εφόσον ο πλοιοκτήτης δεν το επιθυμεί και του παρέχεται το δικαίωμα από τις ισχύουσες διατάξεις να διατηρεί τη σημαία της τρίτης χώρας, ούτε δημιουργεί δικαίωμα για ύψωση της ελληνικής σημαίας, εφόσον αυτό δεν επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

δ. Για την μετά τον εκτελωνισμό διακίνησή του στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφόσον το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής διατηρεί τη σημαία χώρας και είναι εγγεγραμμένο σε νηολόγιο, εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαίκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) εκτός Ελβετίας, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με «Δελτίο Κίνησης» αορίστου ισχύος.

ε. Οταν ο κάτοχος-χρήστης, έχει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, αντίγραφο του χορηγούμενου στην περίπτωση αυτή Δελτίου Κίνησης Αορίστου Ισχύος, διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ.

Για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης (TRANSIT LOG) προσκομίζονται:
αα. Πρωτότυπο έγγραφο εθνικότητας
ββ. Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του πλοιοκτήτη, αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή του χρήστη του πλοίου αναψυχής.
γγ. Πληρεξούσιο ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο διορισμός κυβερνήτη, εκπροσώπου και χρήστη του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα, στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο.
δδ. Στην περίπτωση της παρ. 4γ’ του παρόντος άρθρου προσκομίζεται βεβαίωση της συνήθους κατοικίας του πλοιοκτήτη ή έγγραφα από τα οποία θα αποδεικνύεται η συνήθης κατοικία του πλοιοκτήτη, αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή του χρήστη του πλοίου αναψυχής, αν η συνήθης κατοικία του είναι διαφορετική από την χώρα έκδοσης του διαβατηρίου του.

5. Οι προαναφερθείσες απαλλαγές ως προς την υποχρέωση θεώρησης των ναυτιλιακών εγγράφων δεν ισχύουν στις περιπτώσεις συμβάντων ή μεταβολών (ναυτικά ατυχήματα, τραυματισμοί, ασθένειες ή παράνομες απουσίες μελών πληρωμάτων, ελλιπείς συνθέσεις, λήξη ισχύος ναυτολογίων ή πιστοποιητικών ασφάλειας ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ληξιπρόθεσμων παρατηρήσεων των πιστοποιητικών ασφάλειας κ.λπ.), στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο θεωρήσεων των ναυτιλιακών εγγράφων, που επηρεάζουν την αξιοπλοΐα. Οι κυβερνήτες όλων των κατηγοριών πλοίων αναψυχής, στα οποία αναφέρεται η παρούσα, υποχρεούνται να αναφέρουν στην πρώτη Λιμενική Αρχή κατάπλου κάθε τέτοιο συμβάν και να θεωρούν σ` αυτήν τα ναυτιλιακά έγγραφά τους.
Επίσης οι προαναφερθείσες απαλλαγές δεν απαλλάσσουν τους κυβερνήτες των πλοίων αναψυχής και από τις υποχρεώσεις τους για την, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καταβολή των οφειλόμενων λιμενικών και λοιπών προβλεπόμενων τελών.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 • ΑΡΘΡΟ 10
  ΣΧΟΛΙΟ
  Το 80% των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής κάνουν παράνομα ναύλα και το Ελληνικό δημόσιο χάνει εκατομμύρια. Να ενεργοποιηθεί ο έλεγχος των λιμενικών αρχών όπως συμβαίνει σε άλλες κοινοτικές χώρες.

 • 14 Μαΐου 2013, 09:17 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 10 / Παράγρ. -4 – (α) : Είναι ενθαρρυντικό και παρήγορο, που γίνεται αποδεκτή από την Ελλάδα, με καθυστέρηση είκοσι ετών και απώλεια συναλλάγματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, η παρ. Ε΄ του άρθρου 562 του Καν. ΕΟΚ 2454/93, που αφορά την παραμονή και κυκλοφορία, με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, στην Κοινότητα των ιδιωτ. σκαφών αναψυχής για δέκα οκτώ (18) μήνες αντί των έξι (6) μηνών που ισχύει σήμερα και αποτελεί καρκίνωμα στον θαλάσσιο τουρισμό (κατάργηση της ΑΥΟ Δ257/139/23.2.2000). Συνεπώς στην παραγρ. αυτή, πρέπει να απαλειφθεί ως αβάσιμο & αναιτιολόγητο το «…κατ΄ επιλογή, είτε ενός μηνός… » και να παραμείνει μόνο « …εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελων. Αρχή με Δ.Κ. ισχύος δέκα οκτώ (18) μηνών…».
  Θα επισημάνουμε επίσης, και πρέπει να περάσει στις διατάξεις του άρθρου, πως σύμφωνα με τους Καν. ΕΟΚ 2913/92 (αρθρ. 137-144) και Καν. ΕΟΚ 2454/93 (αρθρ. 553-562) σκάφη τρίτων χωρών δεν μπορούν να παραμένουν «προσωρινά» σε χώρα ή χώρες μέλη της Ε.Ε. συνεχώς, πέραν των 18 μηνών. Εάν το σκάφος τεθεί κάτω από Τελωνειακή ακινησία (bond) σταματά η χρονομέτρηση. Μετά τη λήξη της 18μηνης «προσωρινής» περιόδου, τα σκάφη υποχρεούνται να εγκαταλείψουν την Ε.Ε. προς Τρίτες χώρες και να επανέλθουν, εάν οι ιδιοκτήτες το επιθυμούν ακόμα και εντός 24 ωρών το μίνιμουμ, αρχίζοντας μια νέα 18μηνη περίοδο.
  Ένα ακόμη σοβαρότατο σημείο που πρέπει να προβλεφθεί και να περάσει στις διατάξεις είναι το εξής: Σύμφωνα με την τελωνειακή ΑΥΟ Δ257/139/23.2.2000 για να εκδοθεί Δελτίο Κίνησης (Transit Log) σε ιδιωτική θαλαμηγό νηολογημένη εκτός Ε.Ε. που καταπλέει από το εξωτερικό στην Ελλάδα, επιβάλλεται να επιβαίνει σε αυτή ο χρήστης της, πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του επίσης εκτός της Ε.Ε.. Αν όμως δε επιβαίνει, τότε χορηγείται Δ.Κ. ενός (1) μηνός αντί των προβλεπομένων έξι (6) μηνών ή τώρα των (18) μηνών. Θα μπορούσε να προστεθεί στο παρόν άρθρο του νομοσχεδίου και η ακόλουθη παράγραφος : « Δύναται το σκάφος να εφοδιαστεί με Δελτίο Κίνησης ισχύος 18 μηνών ακόμα και όταν ο χρήστης του δεν επιβαίνει κατά τον πρώτο κατάπλου του στη χώρα, αλλά το σκάφος αποστέλλεται στην Ελλάδα για ελλιμενισμό και διαχείμαση. Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Κίνησης που εκδίδεται στο όνομα του κατόχου-χρήστη (κατοίκου εκτός Ε.Ε.) κατατίθεται άμεσα για φύλαξη στο αρμόδιο Τελωνείο. Επιστρέφεται δε μόνον όταν αφιχθεί ο χρήστης»
  Αιτιολόγηση : Η παράγρ. του παρόντος προστίθεται προκειμένου να διευκολύνει τον κατάπλου θαλαμηγών που οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να τα στείλουν στην Ελλάδα για διαχείμαση, αντί να τα έχουν στο εξωτερικό και μάλιστα σε γειτονικές χώρες. Η παραμονή αυτή θα ωφελήσει οικονομικά τις μαρίνες και τα ναυπηγεία καθώς και όλους του επαγγελματοβιοτέχνες του κλάδου, , γιατί πολλά εξ αυτών πραγματοποιούν μικρές ή εκτεταμένες επισκευές – μετασκευές και είναι ανεπίτρεπτο να επωφελούνται οι γείτονες χώρες εξ’ αιτίας μιας κανονιστικής παράλειψης.
  ΑΡΘΡΟ 10 / Παράγρ. -4 – (β) : Επειδή σε κάθε περίπτωση εκθειάζεται το ανυπέρβλητο ελληνικό φυσικό περιβάλλον, ο νησιωτικός πλούτος και η απαράμιλλη ομορφιά της γαλανής θάλασσας και των ακτών μας, και προκειμένου να δημιουργήσουμε κίνητρα, που θα επιτρέπουν στους χρήστες, που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Κοινότητα και επισκέπτονται προσωρινά την Ελλάδα με τα ιδιωτικά σκάφη τους για τουρισμό, επιβάλλεται να τους χορηγηθεί « …Δελτίο Κίνησης ισχύος κατ΄ ανώτατο όριο δύο (2) μηνών…» και όχι «..ενός (1) μηνός..» , έτσι ώστε να μπορούν μέσα στο λογικό χρονικό διάστημα των εξήντα ημερών να απολαύσουν πολύ περισσότερο τις ελληνικές θάλασσες και τα νησιά μας , χωρίς να πιέζονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα ή να εκβιάζονται με εκτελωνισμό από το μικρό διάστημα των 30 ημερών. Επίσης, είναι σωστή η επισήμανση «… ότι η προθεσμία δεν παρατείνεται…» αλλά είναι λανθασμένη και καταχρηστική, χωρίς νομική βάση, κυρίως τελωνειακή/φορολογική, η επισήμανση ότι «… δεν επιτρέπεται η έκδοση νέου Δ.Κ. για το ίδιο πλοίο αναψυχής…» εφ΄όσον δεν διευκρινίζεται «πως στην περίπτωση που η επανεξαγωγή του πλοίου γίνει σε χρόνο μικρότερο του (1) μηνός ή των (2) μηνών, τότε μπορεί να εκδοθεί Δ.Κ. στο ίδιο πλοίο όταν επανακαταπλεύσει από το εξωτερικό, για το υπόλοιπο διάστημα από την ημερομηνία του απόπλου του στο εξωτερικό».-
  ΑΡΘΡΟ 10 / Παράγρ. -4 – (ε) : Για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης (Transit Log) σε ιδιωτ. πλοίο αναψυχής με ξένη σημαία (πρέπει σαφώς να διευκρινίσετε στο παρόν άρθρο), τα δικαιολογητικά που ζητούνται στις υποπαραγράφους (ββ), (γγ) και (δδ) παρουσιάζουν ουσιώδεις ασάφειες. 1) Δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατόν να προσκομίζεται επικυρωμένο ! φωτοαντίγραφο του Δ/Β του χρήστη, όταν στις περισσότερες των περιπτώσεων οι χρήστες των mega yachts είναι πρόσωπα VIP, όπως βασιλείς, πρωθυπουργοί, εμίριδες αραβικών κρατών και άλλοι υψηλά ιστάμενοι διπλωματικοί. Η Τελωνειακή Αρχή θα πρέπει να αρκεστεί στο νόμιμο εκείνο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο διορισμός του VIP χρήστη. Φανταστείτε την περίπτωση τελωνειακού υπαλλήλου να αρνείται την έκδοση Δ.Κ. στον Εμίρη του Κατάρ επειδή δεν προσκόμισε στο Τελωνείο το διαβατήριό του ή δεν μερίμνησε να έχει εφοδιαστεί, πριν επισκεφθεί με το σκάφος του την Ελλάδα για τουρισμό, με Βεβαίωση που αποδεικνύει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό !!! (έχει συμβεί…) 2) Τα νόμιμα έγγραφα στα οποία εμφαίνεται ο διορισμός του χρήστη σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προέρχονται από πλοιοκτήτη ημεδαπό πρόσωπο, γιατί τότε το σκάφος δεν θα ήταν νηολογημένο εκτός Ε.Ε. και δεν θα ήταν υπόχρεο έκδοσης transit log. 3) Τα σκάφη με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής δεν υποχρεούνται να διορίζουν εκπρόσωπο και κακώς αναφέρεται στο άρθρο. 4) Αν ο πλοιοκτήτης του ξένου σκάφους νηολογημένου εκτός Ε.Ε. είναι φυσικό πρόσωπο και το όνομά του αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητος (registry certificate) και είναι ταυτοχρόνως χρήστης, τότε τα επιπλέον νομιμοποιητικά έγγραφα που ζητούνται είναι καταχρηστικά .
  ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
  Γεώργιος Δ. Παπαμιχαλόπουλος – Πρόεδρος

 • Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας
  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:
  • το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,
  • οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,
  • η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,
  η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού.

  Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών.

  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:
  – τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),
  – την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και
  – τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,
  Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους.

  ΕΜΑΕ
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
  Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας
  Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
  Τ: 210 9871000 e-mail: eiliopoulou@flisvosmarina.com

 • 9 Μαΐου 2013, 10:33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

  Υπάρχει έλλειψη πρόβλεψης καθώς και ασάφια για το τι θα ισχύει για τα «ερασιτεχνικά» «μικρά σκάφη» (έως 12 μέτρα)του άρθρου 23 του ΓΚΛ, που δεν είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγια και που είναι εφοδιασμένα με ΑΔΕΙΑ ΠΛΟΩΝ όχι με ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΟΣ. Η έννοια έκδοσης ΔΕΚΠΛΑ είναι αντίθετη με την ένοια της ΑΔΕΙΑΣ ΠΛΟΩΝ για τα σκάφη 10 έως 12 μέτρων και ενδεχομένως να αποτελεί διάκριση άνισης μεταχείρησης.

 • 8 Μαΐου 2013, 21:59 | Κωνσταντίνος Σκόκος

  Η μηνιαία θεώρηση εγγράφων ιδιωτικού σκάφους είναι γραφειοκρατική διαδικασία που απασχολεί Λιμενικές Αρχές χωρίς ουσιαστική συμβολή στην ασφάλεια της θαλάσσιας αναψυχής.
  Ειδικότερα για τα σκάφη από 10 έως 12 μέτρα που διαθέτουν ‘Αδεια Εκτέλεσης Πλόων Ερασιτεχνικού Σκάφους (με οκταετή διάρκεια) και δεν υποχρεούνται στην έκδοση Πρωτόκολλου Γενικής Επιθεώρησης, δεν υφίσταται αντικείμενο ελέγχου.
  Είναι καιρός να ακολουθήσουμε την πρακτική των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών και να περιορίσουμε τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις μόνο στις περιπτώσεις επαγγελματικών σκαφών και σκαφών αναψυχής με πλήρωμα.