Άρθρο 23: Σκοπός

Σκοπός του ΟΝΝΑ είναι α) η παροχή πρόνοιας προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους με την καταβολή ειδικών επιδομάτων και ενισχύσεων συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος ανεργίας, β) η μέριμνα για την εύρεση εργασίας σε ναυτικούς, καθώς και η εισήγηση των ενδεικνυόμενων μέτρων για την εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, στη ναυτική εργασία, γ) ο σχεδιασμός στρατηγικής για την ανάδειξη και προώθηση της ναυτικής εργασίας καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, ανεξαρτήτως χρηματοδοτικής πηγής και δ) η παρακολούθηση της εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή για την εύρεση ναυτικής εργασίας και απασχόλησης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.