Άρθρο 1

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Ταξίδι αναψυχής»: είναι το ταξίδι που διενεργείται από πλοία που έχουν χαρακτηριστεί ως πλοία αναψυχής, ιδιωτικά ή επαγγελματικά ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με ελεύθερο πρόγραμμα προσεγγίσεων και ελεύθερο προορισμό, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή των επιβατών. Ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά.
i. «Πλοίο αναψυχής»: κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, το οποίο, είτε διαθέτει είτε όχι χώρους ενδιαίτησης, έχει τη δυνατότητα, από τη γενική κατασκευή του, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.
ii. «Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, φέρει μηχανή για βοηθητική πρόωση και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορισμού του ως ιστιοφόρου, όπως αυτά ισχύουν.
iii. «Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή, ως κύριο μέσο πρόωσης για ναυσιπλοΐα, και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, το οποίο και αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας.
iv. «Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής, που έχει μεταφορική ικανότητα μέχρι και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει χώρους ενδιαίτησης, πέραν αυτών του πληρώματος, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση, για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των οκτώ (8) ωρών. Πλοία με μεταφορική ικανότητα μέχρι ενενήντα εννέα (99) επιβατών, μπορούν να υπάγονται αποκλειστικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου κατ’ επιλογή του πλοιοκτήτη.
v. «Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής για ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα.

β) «Ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι»: είναι το θαλάσσιο ταξίδι που πραγματοποιείται εντός χρονικής περιόδου μέχρι δεκατεσσάρων (14) ωρών από μικρά σκάφη ή πλοία, σημαίας ελληνικής ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) εκτός της Ελβετίας ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) το οποίο διενεργείται μεταξύ λιμένων, ακτών και όρμων της ελληνικής επικράτειας, με δυνατότητα προέκτασής του στην αλλοδαπή, με ατομικό ή ομαδικό εισιτήριο, ενιαίο ή μη, που συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση επιβατών. Σκοπός του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού είναι η αναψυχή των επιβατών – περιηγητών με τη διενέργεια θαλάσσιας εκδρομής ή και θαλασσίου λουτρού ή με την περιήγηση μέσω συγκεκριμένου δρομολογίου του πλοίου σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες στους διάφορους λιμένες ή όρμους ή ακτές. Απαραίτητη προϋπόθεση του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού όταν εκκινεί από λιμένα και καταλήγει σε λιμένα είναι η τελική αποβίβαση των επιβατών στον λιμένα επιβίβασής τους, ο οποίος είναι και ο αφετήριος λιμένας του πλοίου σύμφωνα με το πρόγραμμά του (ημερήσιο θαλάσσιο κυκλικό ταξίδι).
«Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο»: είναι το μικρό σκάφος όπως ορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα ή το πλοίο το οποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι της παρούσας παραγράφου.

γ) «Παραδοσιακό πλοίο»: είναι το πρωτότυπο και κάθε μεμονωμένο ομοίωμα ιστορικού πλοίου, που σχεδιάστηκε πριν το έτος 1965 και κατασκευάστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος από τα αρχικά υλικά.

δ) «Πλοίαρχος»: είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου.

ε) «Κυβερνήτης»:
i. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής: είναι το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το οποίο μπορεί να εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

ii. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: είναι το πρόσωπο το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία. Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που προβλέπονται για τον πλοίαρχο.

στ) «Πλήρωμα»: το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν με σύμβαση ναυτολόγησης σε πλοίο αναψυχής, εκτός του πλοιάρχου.

ζ) «Επιβάτης»: κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο αναψυχής επαγγελματικό ή ιδιωτικό ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, εκτός του πλοιάρχου, του κυβερνήτη, του πληρώματος και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους.

η) «Επιβαίνοντες»: ο πλοίαρχος, ο κυβερνήτης, το πλήρωμα, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, που επιβαίνουν σε πλοίο επαγγελματικό ή ιδιωτικό ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο.

θ) «Χώροι ενδιαίτησης»: είναι οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου.

ι) «Λιμένας αφετηρίας»: ο ελληνικός λιμένας από τον οποίο αποπλέει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής με τους επιβαίνοντες για την έναρξη του ταξιδιού αναψυχής.

ια) «Ναυλοσύμφωνο»: είναι το έγγραφο με το οποίο καταρτίζεται και αποδεικνύεται η σύμβαση ναύλωσης.

ιβ) «Σύμβαση ναύλωσης»: είναι η σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την ολική ναύλωση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής με χρηματικό αντάλλαγμα. Μερική ναύλωση δεν επιτρέπεται.

ιγ) «Εκναυλωτής»: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως προσδιορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, που διαθέτει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής στο ναυλωτή με ολική ναύλωση έναντι χρηματικής αμοιβής με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής.

ιδ) «Ναυλωτής»: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι αντισυμβαλλόμενο του εκναυλωτή και προβαίνει στην ολική ναύλωση του επαγγελματικοιύ πλοίου αναψυχής με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής.

ιε) «Ναύλος»: είναι η χρηματική αμοιβή που συμφωνείται να καταβάλει ο ναυλωτής στον εκναυλωτή.

ιστ) «Παρένθετα Πρόσωπα» είναι:
i) ο ή η σύζυγος του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή,
ii) οι συγγενείς του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας,
iii) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί, για οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασμό ή καθ’υπόδειξη ή κατ’εντολή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που, είτε το ίδιο είτε μέσω άλλου παρένθετου προσώπου, κατέχει σε επιχείρηση πλοιοκτησίας ή εκμετάλλευσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες: είναι μέτοχος είτε απευθείας στην επιχείρηση αυτή είτε σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι της επιχείρησης αυτής ή σε μέτοχους των νομικών αυτών προσώπων ή σε μετόχους των μετόχων τους απεριορίστως μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου ως απώτερου δικαιούχου, σε μέλη των οργάνων διοίκησης και στους νομίμους εκπροσώπους αυτών ή στους έχοντες εκτελεστικές αρμοδιότητες και καθήκοντα στα σχετικά νομικά πρόσωπα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια χαρακτηρισμού επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ως ιστιοφόρου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν στην κατασκευή και ευστάθεια του πλοίου, στην ιστιοφορία και στον κινητήρα ως βοηθητικό μέσο πρόωσης.
Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά κριτήρια, για το χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • ΥΠΟΜΝΗΜΑ Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ
  «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόλοων Σκαφών (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ) , η επαγγελματική Ένωση των 800 περίπου τουριστικών ημερόπλοιων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, ανέμενε με αγωνία εδώ και πολλά χρόνια την κατάρτιση ενός νόμου που θα αναγνώριζε επιτέλους την ύπαρξη αυτού του πολύ σημαντικού κλάδου του θαλάσσιου τουρισμού και θα επέλυε αποτελεσματικά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει, μέσω:

  – της κατάργησης των παράλογων και άσκοπων απαγορεύσεων στον τρόπο εκτέλεσης των περιηγητικών πλόων
  – του καθορισμού ανταγωνιστικών συνθέσεων πληρώματος ειδικά για τα τουριστικά ημερόπλοια, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους
  – της αναγνώρισής τους ως τμήμα του ευρύτερου κλάδου του θαλάσσιου τουρισμού ώστε να συμμετέχουν επιτέλους και αυτά στα ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα ενίσχυσης, από τα οποία ως τώρα πάντοτε και εντελώς παράλογα εξαιρούνταν
  – της προστασίας τους από τον αθέμιτο ανταγωνισμό σκαφών συγγενών κλάδων, που πέραν των άλλων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών που μεταφέρουν

  Το παρόν νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνει μεν ορισμένα θετικά στοιχεία αλλά σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι είναι ανεπαρκές, άτολμο και δε δίνει αναπτυξιακή ώθηση στον κλάδο των τουριστικώνημερόπλοιων, σε ορισμένες δε περιπτώσεις βάζει αδικαιολόγητα πρόσθετα εμπόδια και απαγορεύσεις.

  Ειδικότερα οι παρατηρήσεις μας επί του νομοσχεδίου έχουν ως εξής:

  Άρθρο 1

  Τα τουριστικά ημερόπλοια διαχωρίζονται και πάλι αναίτια από τα υπόλοιπα σκάφη του θαλασσίου τουρισμού και τίθενται απαράδεκτοι περιορισμοί στην δραστηριότητά τους ακόμα και σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

  Κατ’ αρχήν πρέπει να γίνει σαφές ότι τα τουριστικά ημερόπλοια δεν είναι δρομολογημένα πλοία και μπορεί μεν κατά βάση να εκτελούν προγραμματισμένες ημερήσιες θαλάσσιες περιηγήσεις, καλύπτουν όμως ταυτόχρονα και μια σειρά αναγκών του τουρισμού που απαιτούν ευελιξία και ελευθερία και δεν εξυπηρετούνται από άλλες κατηγορίες πλοίων. Αν για παράδειγμα ένας σύλλογος θέλει να κάνει μια ημερήσια περιήγηση από τις 7:30 το πρωί μέχρι τις 10:30 το βράδυ (15 ώρες) γιατί αυτό να απαγορεύεται; Ποιος άλλος θα εξυπηρετούσε μια τέτοια απόλυτα θεμιτή ζήτηση;

  Επίσης ο διαχωρισμός των ημερόπλοιων από τη γενική κατηγορία των πλοίων αναψυχής έχει οδηγήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην εξαίρεση τους από κάθε αναπτυξιακό νόμο, ευρωπαϊκό ή κρατικό πρόγραμμα ενίσχυσης κάτι που είναι αδικαιολόγητο, άδικο, συνιστά άνιση μεταχείριση και έχει οδηγήσει τον κλάδο μας σε μαρασμό.

  Τέλος, ενώ στα ημερόπλοια μπαίνουν αυστηροί περιορισμοί αντίθετα στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής δίνεται η δυνατότητα να εκτελούν στην ουσία θαλάσσιες περιηγήσεις και μάλιστα με διευρυμένο πρωτόκολλο επιβατών μέχρι 99 άτομα, δημιουργώντας τεράστιο αθέμιτο ανταγωνισμό στον κλάδο μας. Θέτουμε ευθέως το ερώτημα: πόσο ασφαλές είναι ένα επαγγελματικό πλοίο αναψυχής να μεταφέρει 100 επιβάτες για ημερήσια περιήγηση με ελάχιστο και χαμηλόβαθμο πλήρωμα και χωρίς τα σωστικά μέσα που διαθέτουν τα ημερόπλοια;

  Η πρότασή μας:

  1. Ο ορισμός του άρθρου 1(α) «Ταξίδι αναψυχής» και 1(α) στοιχ. (i) «Πλοίο αναψυχής» περιγράφει απόλυτα τη δραστηριότητα και των τουριστικών ημεροπλοίων, η οποία έχει δύο βασικά στοιχεία: την αναψυχή των επιβατών και την ελευθερία στο πρόγραμμα.

  Επομένως ζητούμε οι δύο αυτές παράγραφοι να τεθούν με ξεχωριστή αρίθμηση υπό στοιχείο (α) και οι υπόλοιποι ειδικοί ορισμοί να τεθούν στη συνέχεια υπό στοιχείο (β) έτσι ώστε να περιλαμβάνονται και τα τουριστικά ημερόπλοια στη γενική κατηγορία των πλοίων αναψυχής.

  2. Στο άρθρο 1α στοιχ. (iv) να διαγραφεί «ή και περιήγησης με ολική ναύλωση» και να αντικατασταθεί το «για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των οκτώ (8) ωρών» με «μεγαλύτερη των δώδεκα (12) ωρών». Ομοίως να τροποποιηθεί το άρθρο 3 παρ. 2 με αλλαγή από «οκτώ (8) ωρών» σε «δώδεκα (12) ωρών»

  3. Στο άρθρο 1(β) να διαγραφεί εντελώς το «χρονικής περιόδου μέχρι δεκατεσσάρων (14) ωρών»

  4. Στον ορισμό του άρθρου 1(β) «Επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο» να τροποποιηθεί ως εξής:

  «Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο»: είναι το μικρό σκάφος όπως ορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα ή το πλοίο αναψυχής το οποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι της παρούσας παραγράφου»

  Άρθρο 9

  Όπως αναφέραμε και παραπάνω, τα τουριστικά ημερόπλοια δεν είναι δρομολογημένα πλοία και βασικό στοιχείο της δραστηριότητας είναι η ελευθερία στον καταρτισμό του προγράμματός τους και η ευελιξία.

  Μόνο έτσι μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ποικίλες ανάγκες του τουρισμού της χώρας μας που έχει εκατοντάδες νησιά, πολλές δυσπρόσιτες περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς ή ιστορικού ενδιαφέροντος, αλλά και ανεπάρκεια θαλάσσιων μεταφορικών μέσων.

  Μόνο έτσι μπορούν να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες που θα φέρουν πολύτιμο συνάλλαγμα στη χώρα μας όπως τα event ships που θα μπορούν να εξυπηρετούν εταιρικά ή άλλα γκρουπ περιηγητών στα πρότυπα των “bateaux mouches” του Σηκουάνα ή των αντίστοιχων της Βαρκελώνης , της Κωνσταντινούπολης κ.α.

  Η πρότασή μας:

  1. Στο άρθρο 9 παρ. (2) να προστεθεί η εξής παράγραφος:
  «Η άδεια δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας περιοχές άσκησης της δραστηριότητας, κατόπιν αίτησης στις Λιμενικές Αρχές των αντίστοιχων περιοχών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο».

  2. Στο άρθρο 9 παρ.(5) στοιχ. (β) να διαγραφεί το «κατ’ εξαίρεση» και το «μόνο με
  έγκριση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής του ενδιάμεσου λιμένα μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων».

  Θεωρούμε ότι η δυνατότητα παραλαβής περιηγητών από περισσότερα λιμάνια είναι απολύτως μέσα στην έννοια και τον σκοπό της θαλάσσιας περιήγησης όπως ορίζεται στο παρόν νομοσχέδιο. Υπηρετεί το τουριστικό προϊόν της χώρας μας, σε καμία περίπτωση δεν ανταγωνίζεται τα δρομολογημένα πλοία και δίνει την δυνατότητα σε περισσότερα νησιά – τουριστικές αγορές να προσφέρουν την υπηρεσία της ημερήσιας κρουαζιέρας στους επισκέπτες τους.

  Με τις δύο προϋποθέσεις που τίθενται (κυκλικό ταξίδι, επιβίβαση και αποβίβαση στον ίδιο λιμένα, απαγόρευση αποβίβασης των περιηγητών που βρίσκονται ήδη στο πλοίο), η δυνατότητα αυτή θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπόκειται σε καμία έγκριση των Αρχών, οι οποίες άλλωστε με τα κατά τόπους λιμεναρχεία πολύ εύκολα μπορούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κάποια παραβίαση ή αθέμιτος ανταγωνισμός (βαλίτσες, επιβάτες με εισιτήριο μιας διαδρομής, ταυτοπροσωπία σε επιβίβαση / αποβίβαση κλπ)

  3. Ζητούμε να προστεθεί στο άρθρο 9 η ακόλουθη παράγραφος:

  «Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η εκτέλεση περιηγητικών ταξιδιών κατά τα οποία η κυκλική περιήγηση ολοκληρώνεται σε συνδυασμό με χερσαία μέσα μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες – περιηγητές καταλήγουν στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν την περιήγηση, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και μόνο με έγκριση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής του λιμένα αφετηρίας και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής του λιμένα αποβίβασης».

  Η ανάπτυξη του τουρισμού απαιτεί συνδυασμένες και ευέλικτες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες της χώρας μας. Μια τέτοια περίπτωση είναι η περιήγηση με συνδυασμένη μεταφορά από τουριστικά πλοία και λεωφορεία που σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζει προβλήματα έλλειψης χρόνου ή καιρικών συνθηκών, εξυπηρετεί ειδικές ανάγκες των πελατών – τουριστών και κάνει την προσφερόμενη υπηρεσία πιο ελκυστική.

  Μια τέτοια δυνατότητα και με τις αυστηρές προϋποθέσεις που δίδεται, θεωρούμε ότι είναι απόλυτα θεμιτή, δεν ανταγωνίζεται κανένα άλλο κλάδο, εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν της χώρας μας, προσφέρει καλές υπηρεσίες στους επισκέπτες της και είναι απολύτως μέσα στη φύση της θαλάσσιας περιήγησης και αναψυχής όπως φαίνεται και στα πραγματικά παραδείγματα που ακολουθούν.

  Παράδειγμα Α:
  Μια ομάδα τουριστών που διαμένει σε ξενοδοχείο της Αθήνας μεταφέρεται με τουριστικό λεωφορείο στο Λουτράκι, επιβιβάζεται εκεί σε τουριστικό πλοίο, διασχίζει την Διώρυγα της Κορίνθου, επισκέπτεται την Αίγινα , αποβιβάζεται στον Πειραιά και επιστρέφει με τουριστικό λεωφορεία στο ξενοδοχείο του. Με τον τρόπο αυτό οι επιβάτες δεν είναι αναγκασμένοι να παρατείνουν κατά πολύ την παραμονή τους στο πλοίο που θα χρειαζόταν 3 ώρες για να τους μεταφέρει από τον Πειραιά στο Λουτράκι έναντι 1 ώρας του λεωφορείου, ούτε θα αναγκάζονταν να διασχίσουν δύο φορές τη Διώρυγα της Κορίνθου.

  Παράδειγμα Β:
  Σύνεδροι ξενοδοχείου της Ρόδου με περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο, επιθυμούν να συνδυάσουν μια σύντομη απογευματινή θαλάσσια περιήγηση με δείπνο σε παραθαλάσσιο χωριό του νησιού. Επιβιβάζονται σε τουριστικό πλοίο την ώρα του ηλιοβασιλέματος, απολαμβάνουν μια δίωρη αργή πλεύση κατά μήκος των ακτών με μουσική και ποτό, αποβιβάζονται στο παραθαλάσσιο χωρίο για το δείπνο και επιστρέφουν με λεωφορεία στο ξενοδοχείο τους στην πόλη της Ρόδου.

  4. Στο άρθρο 9 παρ. (6) ζητούμε να απαλειφθεί η φράση «… και με τον αποκλειστικό όρο ότι παρέχεται ένα σύνολο (πακέτο) υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνονται, πέραν του ναύλου, και υπηρεσίες έξω από το πλοίο όπως επίσκεψη αξιοθέατων, διασκέδαση στην ξηρά και άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες)»

  Η παρένθετη αυτή πρόταση μόνο προβλήματα και σύγχυση δημιουργεί. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να δώσει μια λύση σε γκρουπ τουριστών που διαμένουν σε νησιά χωρίς αεροδρόμιο ή πυκνή θαλάσσια συγκοινωνία να μετακινηθούν στον κατάλληλο χρόνο από και προς τους συγκοινωνιακούς κόμβους της χώρας. Επομένως το κριτήριο για μια τέτοια έγκριση πρέπει να είναι μόνο η έλλειψη ή ανεπάρκεια των υφιστάμενων συγκοινωνιακών μέσων και ιδίως των δρομολογημένων επιβατηγών πλοίων, και όχι η προσφορά πακέτου ψυχαγωγίας, η οποία περιττεύει.

  Πραγματικό παράδειγμα:
  Οι πελάτες Σουηδικού ταξιδιωτικού γραφείου φτάνουν κάθε Δευτέρα πρωί στην Σαντορίνη με πτήση charter με προορισμό τη Νάξο για εβδομαδιαίο πρόγραμμα διακοπών. Η ίδια πτήση charter φέρνει δεύτερο γκρουπ μια εβδομάδα αργότερα και παραλαμβάνει το πρώτο γκρουπ για να το επιστρέψει στην χώρα του (back to back groups). Η Νάξος δεν συνδέεται με την Σαντορίνη τις πρώτες πρωινές ώρες. Επομένως για αν αποφευχθεί η πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία των επιβατών κατά την άφιξή τους ή η διανυκτέρευση στο αεροδρόμιο περιμένοντας την πτήση της επιστροφή τους, ναυλώνουν μετά από άδεια του ΥΕΝ ένα μη δρομολογημένο επιβατηγό – τουριστικό πλοίο που τους μεταφέρει στον κατάλληλο χρόνο από το αεροδρόμιο στον τόπο των διακοπών τους και αντίστροφα.

  5. Το άρθρο 9 παρ. (7) περιλαμβάνει μια πολύ θετική ρύθμιση που προσθέτει ένα νέο τουριστικό προϊόν στη χώρα μας. Πράγματι μέχρι σήμερα π.χ. ένα μεγάλο εταιρικό γκρουπ 150 ατόμων που επιθυμούσε να πραγματοποιήσει μια ολιγοήμερη περιήγηση στα νησιά με δικό του ειδικό πρόγραμμα δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί ούτε από τα μικρά επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ούτε από τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια.

  Ζητούμε ωστόσο να επεκταθεί η επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια από τις 36 ώρες στις 60 ή έστω στις 48 ώστε μια τέτοια περιήγηση να είναι εφικτή στα πλαίσια ενός weekend (π.χ. Παρασκευή μεσημέρι έως Κυριακή βράδυ) που είναι και η πιο συνήθης ζήτηση. Σε αντίθετη περίπτωση η πολύ καλή αυτή διάταξη θα είναι ημιτελής και δε θα έχει καμία πρακτική χρησιμότητα.

  Άρθρο 17

  Στο άρθρο 17 παρ. (3) ζητούμε να συμπληρωθεί η α’ πρόταση ως εξής:

  «Επιτρέπεται ο εφοδιασμός των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων του παρόντος νόμου με καύσιμα απαλλαγμένα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και του δασμού των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τη ναυσιπλοϊα …..»

  Αυτή η προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για να διασαφηνιστεί η συνέχιση εφοδιασμού και των ημερόπλοιων με καύσιμα απαλλαγμένα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

 • 14 Μαΐου 2013, 14:53 | Ιωάννα Μπινιάρη

  Η άποψή μας είναι ότι το σχέδιο Νόμου θα πρέπει να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες Ευρωπαϊκές προοπτικές. Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά :

  – Μείωση της υπάρχουσας γραφειοκρατίας στα Ελληνικά επαγγελματικά σκάφη. Ακόμη και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείου Ναυτιλίας και Οικονομικών αδυνατούν να ανταπεξέλθουν λόγω των πολυπλόκων ρυθμίσεων που ισχύουν για τα επαγγελματικά σκάφη.

  – Δεχόμεθα συνεχώς ερωτήματα απο τους υποψήφιους ναυλωτές και τα γραφεία ναυλομεσιτών παγκοσμίως για τις διατάξεις που ισχύουν στα επαγγελματικά σκάφη και όταν τους ενημερώνουμε σχετικά, θεωρούν πολύπλοκη την υπάρχουσα Νομοθεσία και γι’ αυτό επιλέγουν επαγγελματικά σκάφη άλλων χωρών. Σε όλα τα Ευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια που λαμβάνουν χώρα σχετικά με τα επαγγελματικά σκάφη αποτελεί μόνιμο θέμα συζήτησης η δυσκολία και πολυπλοκότητα της Ελληνικής Νομοθεσίας στο θέμα αυτό.

  – Οι περισσότερες ρυθμίσεις του σχεδίου Νόμου διέπονται απο αστυνομικού χαρακτήρα διατάξεις. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες των επαγγελματικών σκαφών αντιμετωπίζονται σάν να κάνουν κακή χρήση του επαγγελματικού σκάφους. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών σκαφών είναι επάγγελμα και πρέπει να διευκολυνθούν στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού.

  – Οι Ναυλωτές είναι άτομα υψηλού οικονομικού επιπέδου και επιβάλλεται να αντιμετωπισθούν ως πρόσωπα που προάγουν τον υψηλό τουρισμό στη Χώρα μας. Δεν είναι δυνατόν να απαγορεύεται στους ναυλωτές να επιβιβάζουν ή να αποβιβάζουν οποιοδήποτε προσκεκλημένο τους κατά τη διάρκεια της ναύλωσης και να πρέπει να έχουν προβλέψει εκ των προτέρων τα πρόσωπα αυτά στο ναυλοσύμφωνο. Οπως επίσης δεν είναι δυνατόν να υποχρεώσεις το Ναυλωτή να λάβει άδεια απόπλου για να θεωρείται ότι άρχισε η ναύλωση. Είναι ενδεχόμενο ο ναυλωτής να επιθυμεί τη διαμονή του στο σκάφος για αναψυχή του ή για να προσφέρει γεύμα σε δικούς του ανθρώπους ή για να κάνει συναντήσεις επι του σκάφους ή για να κάνει φωτογραφήσεις κλπ. Οι αντίθετες ρυθμίσεις προκαλούν στρεβλώσεις.

  – Η πραγματική χρήση του επαγγελματικού σκάφους εφαρμόζεται μόνο με τη διενέργεια τακτικών ελέγχων απο τις αρμόδιες Αρχές, όπως ακριβώς γίνεται στις Ευρωπαϊκές χώρες, και όχι με τη πολυπλοκότητα των ανεφάρμοστων ρυθμίσεων που υπάρχουν και οδηγούν σε αγκυλώσεις.

  – Είναι μοναδικό το φαινόμενο της Ελλάδος που διαθέτει πλειάδα νησιών σε κοντινή απόσταση σε συνδυασμό με τις άριστες καιρικές συνθήκες να προσελκύσει τη πλειοψηφία των ναυλωτών πρός όφελος της Οικονομίας της Χώρας. Γι’ αυτό θεωρούμε μεγάλη ευκαιρία όπως το Σχέδιο Νόμου συμπεριλάβει ρυθμίσεις που θα απλοιποιήσουν τη διαδικασία ναύλωσης των επαγγελματικών σκαφών.

  – Να δοθεί αναπτυξιακός χαρακτήρας στο σχέδιο Νόμου και να λάβουμε ως παράδειγμα τις καλές απο τις υπάρχουσες ρυθμίσεις στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα σε άλλες χώρες : δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός ναυλώσεων, δεν είναι αναγκαία η λήψη απόπλου για να θεωρηθεί ότι άρχισε η ναύλωση, δεν είναι αναγκαία η κατάθεση των ναυλοσυμφώνων σε τόσες πολλές Δημόσιες Υπηρεσίες (Λιμεναρχείο, ΔΟΥ, Υπουργείο Ναυτιλίας κλπ), δεν είναι αναγκαία η τήρηση καρτέλλας ΕΠΣΕΕΠΑ τη στιγμή κατά την οποία το θεωρημένο απο τη Λιμενική ναυλοσύμφωνο είναι πλήρης απόδειξη της ναύλωσης κλπ..

  – Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη καταχώρηση των ναυλώσεων, ούτως ώστε να αποφευχθεί η υπάρχουσα – ιδιαίτερα – κατά τις Παρασκευές καθυστέρηση και αναμονή περι τις δύο (2) ώρες στα μεγάλα Λιμεναρχεία για τη θεώρηση του Ναυλοσυμφώνου.

  – Ο προβλεπόμενος υποχρεωτικός ελάχιστος ετήσιος αριθμός ναυλώσεων προκαλεί αγκυλώσεις και εξωθεί πολλές φορές τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών στη διενέργεια μή πραγματικών ναυλώσεων προς φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα ή εταιρείες κλπ., για να μπορέσουν να διατηρήσουν την επαγγελματική άδεια. Αλλωστε ούτε στα υπόλοιπα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα όπως αεροπλάνα, ελικόπτερα, Ταξί κλπ. δεν προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία ελάχιστο ετήσιο αριθμό ημερών μίσθωσης.

  – Ενδείκνυται να περιορισθεί η απαλλαγή απο το ΦΠΑ κατά την αγορά του επαγγελματικού σκάφους και κατά την προμήθεια καυσίμων και να καταργηθεί η απαλλαγή απο τις υπόλοιπες προμήθειες και υπηρεσίες που προβλέπονται για τα επαγγελματικά σκάφη.

  – Να διευκολυνθούν οι Ιδιοκτήτες των επαγγελματικών σκαφών στην άσκηση αυτής επαγγελματικής δραστηριότητος για να μπορέσουν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους υποψηφίους ναυλωτές.

  Παρά τις παραπάνω επισημάνσεις μας αναφέρουμε παρακάτω ωρισμένες προτάσεις για την εξομάλυνση των διατάξεων του προτεινομένου σχεδίου Νόμου :

  ΑΡΘΡΟ 2
  Παρ. β) περίπτωση ββ) για τις ξένες εταιρείες απαιτείται βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. από αμόδια Δ.Ο.Υ. που σε αυτές τις περιπτώσεις αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ.του Φορολογικού αντιπροσώπου, να καθοριστεί ότι αρμόδια Δ.Ο.Υ. για αυτές τις εταιρείες είναι η Δ.Ο.Υ/ΠΛΟΙΩΝ λόγω της ειδικής νομοθεσίας που υπάρχει για τις ναυτιλιακες εταιρείες .

  Το άρθρο 2 παρ 1 να τροποποιηθεί ως εξής :
  1. α) Όλα τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής του άρθρου 6 του παρόντος που τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
  β) Για την εγγραφή στο Μητρώο απαιτείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους η προσκόμιση:
αα) επικυρωμένου αντιγράφου εθνικότητας του πλοίου σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι αυτό είναι οριστικά νηολογημένο ως τουριστικό επαγγελματικό σε ελληνικό νηολόγιο ή σε νηολόγιο κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ. Στην περίπτωση νηολόγησης σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ., θα πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ότι το συγκεκριμένο πλοίο είναι επαγγελματικό.
ββ) θεωρημένου αντίγραφου της βεβαίωσης έναρξης εργασιών με αντικείμενο την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που εκδίδεται απο τη ΔΟΥ Πλοίων για τις περιπτώσεις εκείνες που ο φορολογικός αντιπρόσωπος φορολογείται σε ΔΟΥ της περιοχής Αττικής ή από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στις περιπτώσεις που ο φορολογικός αντιπρόσωπος φορολογείται σε ΔΟΥ εκτός της περιοχής Αττικής. Ειδικά για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ. , θα απαιτείται μόνο η προσκόμιση πιστοποιητικού απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στον πλοιοκτήτη το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια ως άνω Δ.Ο.Υ. και ο διορισμός φορολογικού εκπροσώπου.

  Αρθρο 3

  Παράγραφος 1.α : Δεν συμπεριλαμβάνονται πλοία αναψυχής με σημαία χώρας μέλους της Ε.Ε κλπ. που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά. Συνεπώς να συμπεριληφθούν και τα επαγγελματικά σκάφη που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής του άρθρου 6 του παρόντος.

  Η παραγρ. 2 να τροποποιηθεί ως εξής
  2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών υπολογιζομένης από το χρόνο που ορίζεται στο ναυλοσύμφωνο την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα απόπλου έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών με τον κατάπλου του πλοίου και έως τη ληξη του ναυλοσυμφώνου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής, τη διαμονή του Ναυλωτού επι του πλοίου, τη διεξαγωγή φωτογραφήσεων και διενέργεια λοιπων οπτικοακουστικών μέσων, αποκλειομένης της ναύλωσής τους για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών. Ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.

  Παρ. 4.(α) Να διαγραφεί η παράγραφος αυτή.
  Δεν είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται στο Ναυλωτή να επιβιβάσει ή αποβιβάσει πρόσωπα απο το σκάφος. Αντιθέτως πρέπει να επιτρέπεται αυτή η επιβίβαση ή αποβίβαση υπο τη προϋπόθεση ότι ο πλοίαρχος τους σκάφους θα αναπροσαρμόζει τη Κατάσταση επιβατών.

  Παρ. 4 (β) : Υπο τη προϋπόθεση ότι θα αναφέρονται τα ονόματά τους στη κατάσταση επιβατών να επιτρέπεται να επιβαίνει ο πλοιοκτήτης ή τα παρένθετα πρόσωπα, για να βοηθούν στη καλύτερη εξυπηρέτηση του ναυλωτού ιδιαίτερα στα σκάφη που δεν υπηρετεί πλήρωμα (κάτω των είκοσι μέτρων).

  Η παρ 4 (α),(β) και (γ) να τροποποιηθεί ως εξής :
  4 α) Επιτρέπεται η επιβίβαση ή αποβίβαση προσώπων στο πλοίο κατά τη διάρκεια της ναύλωσης υπο τη προϋπόθεση ότι ο πλοίαρχος του σκάφους θα αναπροσαρμόζει τη Κατάσταση Επιβατών
  β) Επιτρέπεται να επιβαίνει ο πλοιοκτήτης ή τα παρένθετα πρόσωπα υπο τη προϋπόθεση εγγραφής των στη κατάσταση επιβατών προκειμένου να βοηθούν στη καλύτερη εξυπηρέτηση του ναυλωτή, η οποία είναι άκρως απαραίτητη ιδιαίτερα στα σκάφη που δεν υπηρετεί πλήρωμα (κάτω των είκοσι μέτρων).
  γ) Επιτρέπεται επίσης η παραμονή του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή καθώς και των παρένθετων προσώπων αυτών στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελάχιστων προβλεπομένων ημερών ναύλωσης της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
  Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που ορίζονται από το άρθρο 5 του παρόντος νόμου και δεν είναι επιβάτες, υπάγονται για την εργασία τους αυτή στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και υποχρεούνται στην έκδοση κάθε νόμιμου παραστατικού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
  Επίσης να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος : Δεν είναι απαραίτητη η λήψη αδείας απόπλου για την έναρξη του χρόνου της ναύλωσης. Η ναύλωση θεωρείται ότι αρχίζει κατά το χρόνο που ορίζεται στο ναυλοσύμφωνο.

  Για το όρο 6 (α) η πρότασή μας είναι να μην υπάρχει ελάχιστη υποχρέωση εκτέλεσης ημερών ναύλου. Διαφορετική ρύθμιση εξαναγκάζει τους πλοιοκτήτες να προκαλούν ναυλώσεις του σκάφους σε φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα, για να μπορέσουν να διατηρήσουν την επαγγελματική άδεια. Αλλωστε τα επαγγελματικά σκάφη πρέπει να κινούνται μόνο για τους σκοπούς της ναύλωσης, με μόνη εξαίρεση τη κίνηση αυτών άνευ ναύλου. Εναλλακτικά προτείνουμε να μειωθούν στο ήμισυ οι ελάχιστες ημέρες ναύλωσης.

  Προτείνουμε ο όρος 6 (γ) να διαγραφεί διότι δεν θεωρούμε απαραίτητη τη λήψη απόπλου για την έναρξη της ναύλωσης. Ο λόγος είναι ότι ο ναυλωτής μπορεί να μην αναχωρήσει με το σκάφος αλλα να αποφασίσει τη παραμονή του στο λιμάνι (π.χ. για συναντήσεις, φωτογραφήσεις, λήψη κινηματογραφικών ταινιών κλπ)

  Παρ. 6 (ε) : Σε περίπτωση ναύλωσης του σκάφους στο εξωτερικό δεν είναι εφιχτό οι καταστάσεις επιβατών να θεωρηθούν διότι οι αρχές στο εξωτερικό δεν κάνουν διατυπώσεις απόπλου και ούτε η Ελληνική Λιμενική αρχή μπορεί να θεωρήσει εκ των υστέρων μια κατάσταση επιβατών. Συνεπώς να γίνει πρόβλεψη επ’ αυτού στη παρ. 6 (ε).

  Παρ. 7 περίπτωση β) : Να τροποποιηθεί το διάστημα των 15 ημερών σε 35 ημέρες και να διαγραφεί η περίοδος απο 15.06 έως 15.09 σχετικά με τη ναύλωση του σκάφους απο τα παρένθετα πρόσωπα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή.

  Αρθρο 4

  Παρ 2. η κατάθεση των ναυλοσυμφώνων με την εκκαθαριστική Φ.Π.Α. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι περιττή δεδομένου ότι ήδη προβλέπεται η υποβολή κάθε τρίμηνο στην αρμόδια ΔΟΥ καταστάσεων στις οποίες αναγράφονται τα ναυλοσύμφωνα που έχουν υπογραφεί. Για το λόγο αυτό η παρ. 2 να τροποποιηθεί ως εξής :

  2. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, όταν είναι ναυλωμένο, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίγραφο ναυλοσυμφώνου πριν από τον απόπλου του από το λιμένα αφετηρίας. Το αντίγραφο αυτό θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή του ελληνικού λιμένα έναρξης της ναυλώσεως αφετηρίας κατά τον απόπλου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες Αρχές. Θεωρημένο αντίγραφο του ναυλοσύμφωνου αυτού κατατίθεται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. Η κατάθεση αυτή γίνεται και από τον ναυλωτή, εάν υποχρεούται σε υποβολή τέτοιας δήλωσης.
  Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) μπορεί να καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος και χρόνος υποβολής αυτών.

  Παρ. 4
  Τα έγγραφα που σχετίζονται με τη ταυτοπροσωπία των επιβατών (αντίγραφα διαβατηρίων, ταυτοτήτων κλπ.) να τηρούνται απο το πλοίαρχο ή κυβερνήτη του σκάφους και να επιδεικνύοται στις Αρχές, εφόσον ζητηθούν.

  Προτείνουμε να τροποποιηθεί η παρ. 4 ως εξής :
  4. Κατά την θεώρηση του Ναυλοσυμφώνου Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας ονομαστικές καταστάσεις πληρώματος και επιβατών, αντίγραφα των οποίων, θεωρημένα από την ίδια Αρχή, πρέπει να φέρει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μαζί με τα λοιπά έγγραφα και τα πρωτότυπα δημόσια αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας των επιβαινόντων.
Επίσης υποχρεούται να επιδεικνύει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατά τη διάρκεια ειδικού ελέγχου των Αρχών κατά την λήψη της σχετικής άδειας απόπλου, ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο ικανό δημόσιο αποδεικτικό από το οποίο να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία καθενός από τους επιβάτες. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, τα αποδεικτικά της ταυτοπροσωπίας επιβατών θα προσκομίζονται κατά την θεώρηση της νέας κατάστασης επιβατών καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή της. Η ολική μεταβολή της κατάστασης επιβαινόντων απαγορεύεται και ισοδυναμεί με τερματισμό της τρέχουσας ναύλωσης.

  Παρ. 5. Η πρότασή μας είναι να καταργηθεί το ΕΕΠΣΕΠΑ

  Αρθρο 5

  Παρ. 5 : Για την στελέχωση των σκαφών με ξένη σημαία άλλου κράτους μέλους να παραμείνει ως έχει σήμερα. (Δηλαδή άνω των 650 κόρων η στελέχωση να γίνεται σύμφωνα με τη Νομοθεσία του κράτους της σημαίας που φέρει το πλοίο).

  Αρθρο 20
  Παρ. 1 : Να μην υπάρχει προθεσμία για την απόκτηση σκάφους και την έκδοση επαγγελματικής αδείας. Η παραγγελία και η κατασκευή ένος μεγάλου σκάφους διαρκεί χρονικό διάστημα πλέον των δύο (2) ετών, με αποτέλεσμα μία Ελληνική εταιρεία να μη μπορεί να παραγγείλει νέο υπο κατασκευή σκάφος. Επίσης μία εταιρεία ΝΕΠΑ που αγοράζει σκάφος στην αλλοδαπή αδυνατεί να το δραστηριποιήσει εκεί διότι πρέπει να το μεταφέρει στην Ελλάδα για να εκδώσει την Επαγγελματική άδεια.

  Προτείνουμε να προστεθεί η ακόλουθη πρόσθετη διάταξη : Για να διαγραφεί ένα σκάφος απο τα Ελληνικά Νηολόγια πρέπει να γίνει πώληση αυτού. Δεν προβλέπεται η διαγραφή του με απόφαση του πλοιοκτήτη. Γι’ αυτό προτείνουμε να προστεθεί διάταξη η οποία θα προβλέπει οτι η διαγραφή σκάφους από τα Ελληνικά νηολόγια μπορεί να γίνει με Αίτηση του πλοιοκτήτη (κατά τροποποίηση του σχετικού άρθρου Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου).

 • Ι. Γενικά
  Είναι φανερό ότι παρόν σχέδιο νόμου θέτει 2 κύριους στόχους:
  Α. Να περιορίσει το φαινόμενο εκμετάλλευσης των προνομίων που απολαμβάνουν τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής από πλοιοκτήτες που δεν χρησιμοποιούν τα σκάφη τους αποκλειστικά για επαγγελματικό σκοπό, και
  Β. Να απλοποιήσει τις διαδικασίες δραστηριοποίησης σκαφών με ξένη σημαία με επαγγελματικό σκοπό.
  Όσον αφορά τον πρώτο στόχο επιλέγεται η λύση της διατήρησης των προβλεπομένων διαδικασιών σε ολόκληρη την αλυσίδα έως και τη ναύλωση του σκάφους, και επικεντρώνεται στην καταπολέμηση του φαινομένου μέσω της αστυνόμευσης των στοιχείων ταυτότητας των επιβαινόντων προς διερεύνηση τυχών σχέσεών τους με τον πλοιοκτήτη με συγγένεια έως τρίτο βαθμό ή επαγγελματική διασύνδεση, όταν αυτοί ταξιδεύουν στις ελληνικές θάλασσες.
  Όσον αφορά το δεύτερο, επιχειρείται υπεραπλούστευση των διαδικασιών και σύνδεση των απαιτήσεων με τις νομοθεσίες άλλων κρατών. Αυτό θα οδηγήσει μεγάλο αριθμό Eλλήνων πλοιοκτητών να διαγράψουν τα σκάφη τους από τα ελληνικά νηολόγια και να χρησιμοποιήσουν ξένη σημαία αφού η δραστηριοποίησή τους στην Ελλάδα θα είναι απλούστερη και οικονομικότερη.
  Μέσα σ’ αυτά υπάρχουν και αστοχίες, αναντιστοιχίες και προβλέψεις οι οποίες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη συρρίκνωση του αριθμού των ναυλώσεων στην Ελλάδα, όπως:
  • Απαγορεύει την άθληση και την εκπαίδευση (η οποία όχι μόνον δεν απαγορεύονταν από τον προηγούμενο νόμο αλλά η ενθάρρυνση και η ενίσχυσή τους, αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων.
  • Περιορίζει τη χρήση των σκαφών με υποκειμενικό τρόπο, ορίζοντας ως σκοπό την αναψυχή.

  Ταξίδι αναψυχής
  α) Όταν ο χαρακτηρισμός ενός σκάφους δεν ορίζεται με κάποιον αντικειμενικό τρόπο, δημιουργεί πεδίο αντιπαράθεσης και προβλημάτων. Κατά την παγκόσμια πρακτική η άθληση και η εκπαίδευση χαρακτηρίζονται δραστηριότητες αναψυχής και αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης του γιώτινγκ στις χώρες που ανέπτυξαν το θαλάσσιο τουρισμό.

 • Σας παραθέτουμε τα σχόλια των μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Προπονητών Ιστιοπλοΐας (ΠΑ.Σ.Π.Ι.) για το παρών σχέδιο νόμου.

  Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Τουριστικά πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.

  Αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου διαβάζουμε ότι:
  Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας των τουριστικών πλοίων και η τόνωση των συναφών επαγγελματικών κλάδων που, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.»
  Προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει αντίρρηση ως προς την αναγκαιότητας ενός αναπτυξιακού νομοσχεδίου στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού. Το παρόν όμως, κατά την άποψή μας, αποτυγχάνει δραματικά στο ρόλο του και τελικά αποδεικνύεται (όπως και τόσα άλλα στην σύγχρονη πολιτική και νομική πραγματικότητα) απογοητευτικό και σαφώς κατώτερο των περιστάσεων, εμπεριέχει δε διατάξεις οι οποίες μελλοντικά θα αποδειχθούν ατελέσφορες οικονομικά, καταστροφικές γιά το ναυταθλητισμό και επικίνδυνες εθνικά.
  Η βασική μας διαφωνία και θέση ως ΠΑΣΠΙ επικεντρώνεται στο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη του χώρου ερήμην της ναυταθλητικής δραστηριότητας, η οποία με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιορίζεται στο όριο της εξαφάνισης.
  Ύστερα από σχετική μελέτη του Σχεδίου Νόμου θεωρούμε ότι χρειάζονται οι παρακάτω μεταβολές / αντικαταστάσεις:
  1)Το άρθρο 1.1α
  «Ταξίδι αναψυχής»: είναι το ταξίδι που διενεργείται από πλοία που έχουν χαρακτηριστεί ως πλοία αναψυχής, ιδιωτικά ή επαγγελματικά ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με ελεύθερο πρόγραμμα προσεγγίσεων και ελεύθερο προορισμό, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή των επιβατών. Ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι ,με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση,επιβατών γενικά.

  Αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ταξίδι αναψυχής»: είναι το ταξίδι που διενεργείται από πλοία που έχουν χαρακτηριστεί ως πλοία αναψυχής, ιδιωτικά ή επαγγελματικά ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με ελεύθερο πρόγραμμα προσεγγίσεων και ελεύθερο προορισμό, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή των επιβατών. Ηέννοια του ταξιδιού αναψυχής εμπεριέχει το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά.

  Τεκμηρίωση: Είναι πάγια θέση του ΠΑΣΠΙ ότι η αθλητική / αγωνιστική ιστιοπλοΐα εμπεριέχεται στην έννοια της αναψυχής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Επιπρόσθετα, αποτελεί σε συνδυασμό με την πρωτογενή εκπαίδευση στους ομίλους, αποτελεί το χώρο όπου θεμελιώνεται η πρακτική εμπειρία, σε συνθήκες ασφάλειας προκειμένου στη συνέχεια οι έμπειροι πλέον ιστιοπλόοι είτε να ναυλώσουν σκάφη, είτε να στελεχώσουν θέσεις ικανών πληρωμάτων σε επαγγελματικά ή ιδιωτικά σκάφη. Επίσης, στο εξωτερικό, όπως γνωρίζουν όσοι ασχολούνται έστω και ελάχιστα με το άθλημα, υπάρχει ως ξεχωριστή οντότητα ο τουρισμός για ναυταθλητισμό, συμμετοχή σε αγώνες. Στην Ελλάδα διοργανώνονται πολλοί τέτοιοι αγώνες, οι οποίοι συνεισφέρουν τα μέγιστα στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη των νησιών που ο αγωνιστικός στόλος και τα συνοδά σκάφη επισκέπτονται. Ειδική αναφορά πρέπι να γίνει στην Aegean Regatta που το το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίουσυνδιοργανώνει από κοινού με την ΕΑΘ/ΕΙΟ και τους ναυτικούς Ομίλους των ακριτικών νησιών του Αιγαίου.Στην δωδεκαετή πορεία της διοργάνωσης οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν πολλά απομακρυσμένα νησιά τονώνοντας την ισχνή τοπική οικονομία,επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο και ενισχύονταςτο φρόνημα των κατοίκων. Αυτό μπορεί κάλλιστα να επιβεβαιωθεί από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο σας. Ολες αυτές οι προσπάθειες βασίσθηκαν στη δυνατότητα ναύλωσηςεπαγγελματικών ιστιοφόρων σκαφών από ναυλωτές και πληρώματα που επιυθμουν να συμμετάσχουν στους αγώνες. Γίνεται σαφές επομένως ότι τυχόν υιοθέτησητης διατύπωσης που έχουν προτείνει οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμόενός μεγάλου τμήματος τουριστικού κεφαλαίου από την ναύλωση των παραπάνω σκαφών. Δεν πρέπει όλες αυτές οι προσπάθειες τις οποίες μάλιστα η επίσημη Πολιτεία (ΥΕΝ, Υπουργείο Τουρισμού, Περιφέρειες, Δήμοι) έχειθέσει υπό την αιγίδα της να ανασταλούν. Εξάλου, η κίνηση οποιυδήποτε ιστιοφόρου σκάφους δεν είναι εφικτή χωρίς την σωματική άσκηση και κατά συνέπεια άθληση του πληρώματος Τέλος αδυνατεί να αντιληφθεί και ο πλέον αντικειμενικός παρατηρητής ποια χρησιμότητα εξυπηρετεί μία ακόμη απαγόρευση, η οποία μόνο ζημία επιφέρει στο τουριστικό κεφάλαιο τηςΕλλάδας επιφέρει.

  2)
  ότι το άρθρο 1.1αν
  «Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής που χρησιμοποιείταιαποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής για ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα.
  Αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής που χρησιμοποιείται,αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής για ιδιωτικούς ή ναυταθλητικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα.
  Τεκμηρίωση: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ένα ιδιωτικό σκάφος αναψυχής να μην χρησιμοποιείται για ναυταθλητικούς σκοπούς, ανεξάρτητα εάν τελικά χαρακτηρίζεται ναυταθλητικό ή όχι.

  3)
  Το άρθρο
  3.2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωσηδιάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών υπολογιζόμενηςαπό την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα απόπλου έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών με τον κατάπλου του πλοίου και τη λήξη του ναυλοσυμφώνου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής, αποκλειόμενης της ναύλωσής τους για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών.
  Ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται..Ρητά επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι δύο συμβάσεων ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Στηνπερίπτωση αυτή οι συμβάσεις ναύλωσης εντός του ίδιουεικοσιτετραώρου, θα υπολογίζονται ως μία ημέρα ναύλωσης.
  Αντικαθίσταται ως εξής:
  3.2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών υπολογιζόμενης από την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα απόπλου έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών με τον κατάπλου του πλοίου και τη λήξη του ναυλοσυμφώνου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής.Ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.
  Ρητά επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι δύο συμβάσεων ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Στην περίπτωση αυτή οι συμβάσεις ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου, θα υπολογίζονται ως μία ημέρα ναύλωσης.
  Τεκμηρίωση: Ο περιορισμός είναι επιβαρυντικός γιά τα σκάφη με ελληνική σημαία. Στην περίπτωση που οι ναυλωτές δεν μπορούν να ναυλώσουν ελληνικά επαγγελματικά σκάφη / πλοία αναψυχής για τη συμμετοχή τους σε αγώνες αναγκαστικά θα απευθυνθούν στη γείτονα χώρα. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα αναγκάζονται να συμμετέχουν σε αγώνες όπως το Ράλι Αιγαίου και την Aegean Regatta επιβαίνοντας σε σκάφη, που θα έχουν ναυλώσει από την γείτονα χώρα και τα οποία θα φέρουν την τουρκική σημαία. Γίνεται σαφές λοιπόν ότι αθλητικά γεγονότα με τεράστιο τουριστικό υπόβαθρο για την Ελλάδα, θα αποτελέσουν για πρώτη φορά αντικείμενο της τουριστικής πολιτικήςτης Τουρκίας, με πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας !!!!
  Επιπρόσθετα σε ότι αφορά στο κομμάτι της εκπαίδευσης, ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν καταστρεπτικό για τις περισσότερες σχολές. Καταστροφή των σχολών σημαίνει καταστροφή της βάσης της πυραμίδας των ενασχολούμενων με τα ιστιοπλοϊκά σκάφη. Όσο λιγότεροι νέοι ιστιοπλόοι εισέρχονται στο χώρο, τόσο λιγότεροι θα είναι αυτοί που θα νοικιάζουν σκάφη, ή θα εξελίσσονται επαγγελματικά στο χώρο.
  Επίσης, τα ελληνικά διπλώματα θα απαξιωθούν πλήρως και θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση στην Ελλάδα να χρησιμοποιούμε διπλώματα που θα βγάζουν ξένες σχολές (με σκάφη που δρουν ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα)!
  6)
  Το άρθρο
  13.3 Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικής ναύλωσης δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως ναυταθλητικά και να εκναυλώνονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου
  Αντικαθίσταται ως εξής:
  13.3 Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικής ναύλωσης δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως ναυταθλητικά, μπορούν όμως να εκναυλώνονται γιά τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου.
  Τεκμηρίωση: Θεωρούμε ότι καλύφθηκε παραπάνω.

  Γενικότερη θεώρηση :
  Οι λόγοι για τους οποίους θεωρούμε ότι το παρών Σχέδιο Νόμου είναι οπισθοδρομικό (ως αντίθετο του αναπτυξιακού) είναι πολλοί, ετυμολογικοί, σημειολογικοί, ιστορικοί, οικονομικοί και εθνικοί:.
  Βασική αιτία της ρήξης ανάμεσα στους χρησιμοποιούντες τα σκάφη τους γι αγώνες και το Υπουργείο, αποτελεί η ανεπιτυχής και άκυρη ετυμολογική ερμηνεία, καλύτερα η παρερμηνεία της λέξεως «αναψυχή», για την οποία εδώ και χρόνια οι παράγοντες του Υπουργείου (πιθανότατα αλλοδαποί, μη κατέχοντες πλήρως, ή ατυχώς κατέχοντες την γλώσσαν την ελληνικήν J) προσπαθούν να πείσουν ότι δεν εμπεριέχει στην έννοιά της τον αθλητισμό.
  Προς άρση λοιπόν της παρεξηγήσεως αυτή παραθέτω την ερμηνεία της λέξεως από το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, του Γεωργίου Δ. Μπαμπινιώτη (έκδοση 1998):
  Αναψυχή (η) : το ευχάριστο συναίσθημα της ψυχοσωματικής ανακούφισης που προσφέρει η ανάπαυση, η χαλάρωση, η ψυχαγωγία: κάνει ταξίδι αναψυχής στα νησιά // ο θερινός κινηματογράφος είναι από τα πιο αγαπητά μέσα αναψυχής.
  (ΕΤΥΜ. αρχ. αρχική σημ. «δροσιά» , αναψύχω . Η σημ. «ψυχαγωγία» είναι μεταγενέστερη.)
  Άρα εκτός και εάν ο νομοθέτης θεωρεί ότι το ως «ταξίδι αναψυχής» (και αντίστοιχα πλοίο αναψυχής κοκ) είναι αυτό στο οποίο οι επιβάτες έχουν σκοπό να δροσιστούν πρέπει να αποδεχτούμε την μεταγενέστερη ερμηνεία της λέξεως, η οποία είναι η ψυχαγωγία.
  Ψυχαγωγία (η): (χωρίς πληθ.) η ικανοποίηση της ψυχής μέσα από ποικίλες δραστηριότητες (θεάματα, χορό, μουσική, τραγούδι, αθλητισμό, κα.), η αναψυχή.
  Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κ. Μπαμπινιώτης παραθέτει σχετικό σχόλιο στο οποίο αναφέρει ότι οι λέξεις ψυχαγωγία και διασκέδαση διαφέρουν στη σημειολογική τους απόχρωση και κυρίως στην ετυμολογική τους προέλευση. Η λέξη διασκέδαση διαφέρει καθώς υποδηλώνει απλώς την απόλαυση, την ανέμελη διάθεση του ελεύθερου χρόνο, σε αντίθεση με την ψυχαγωγία η οποία προϋποθέτει ευχαρίστηση από περισσότερο δημιουργική ενασχόληση.
  Υπό την παραπάνω έννοια, προφανώς, όσοι μέχρι σήμερα ενοικίαζαν τα σκάφη τους κάνοντας χρήση των ευεργετημάτων του 2743/1999, σε επιβάτες οι οποίοι απλά και μόνο είχαν ως σκοπό τους τη διασκέδαση ήταν παράνομοι! (τουλάχιστον σημειολογικά και ετυμολογικά).
  Βεβαίως, η έννοια της ψυχαγωγίας ή της αναψυχής ως συνώνυμου, καθίσταται σαφώς ότι μέσω της δημιουργικής ενασχόλησης εμπεριέχει και την έννοια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η οποία είναι σύμφυτη και με την έννοια της περιήγησης
  Περιήγηση (η) αρχ.: η επίσκεψη σε ένα χώρο για αναψυχή ή για έρευνα και μελέτη.
  Με γνώμονα την απλοϊκή κατανόηση της Ελληνικής γλώσσας, κάθε προσπάθεια αποξένωσης του ναυταθλητισμού και της εκπαίδευσης από την έννοια της αναψυχής καταρρίπτεται. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν οι συμπλεγματικές ερμηνείες αναλφάβητων.
  Με τους παραπάνω σχολιασμούς Ο σύνδεσμος προπονητών σας επισημαίνει τις ανησυχίες του για την διατήρηση της αθλητικής – ναυτικής – ιστιοπλοικής δραστηριοτητας, με μόνη σκέψη την συμβολή του στον αθλητισμό .
  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συζήτηση επί του θέματος
  Με τιμή
  Κωνσταντίνος Μάνθος – Γεν. Γραμματέας
  Γεώργιος Φλωρίδης – Οργ. Γραμματέας

 • 14 Μαΐου 2013, 14:00 | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
  Άρθρο 1
  1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:
  α) «Ταξίδι αναψυχής»: είναι το ταξίδι που διενεργείται από πλοία που έχουν χαρακτηριστεί ως πλοία αναψυχής, ιδιωτικά ή επαγγελματικά ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με ελεύθερο πρόγραμμα προσεγγίσεων και ελεύθερο προορισμό, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή των επιβατών. Ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά.
  ΕΙΝΑΙ γνωστο οτι ο αθλητικος τουρισμος ειναι μια μεγαλη αιτια προσελκυσης ιστιοπλοων απο διαφορα μερη του κοσμου ,οπου συνδιαζοντας αναψυχη αθληση περιηγηση συμμετεχοντας σε regatas προσφερουν μεγαλη κινηση στο yachting και αρκετα εσοδα ,και παντα σε ενα περιβαλον ελενχομενο οργανωμενο απο ομιλους ομοσπονδια και εμπειρους προπονητες . αυτο το αρθρο θα απαγορευσει καθε σκεψη για διεθνεις αγωνες και ιδιαιτερα την συμμετοχη ξενων ομαδων που θα ηθελαν να συνδιασουν το λεγομενο racing-cruising στο Αιγαιο-Ιονιο
  Την στιγμη που στην Τουρκια εχουν ηδη δραστηριοποιηθει εταιρειες διεξαγωγης αγωνων- charter στα παραλια διοργανωνοντας και επιδοτωντας την συμμετοχη σε τρεις μεγαλες regattas απο Κωνσταντινουπολη εως Ατταλια σχεδον ολο τον χρονο
  Παρακατω μπορείτε να δείτε τι συμβαινει στο αγωνιστικο chartering σε αλλα κρατη
  http://www.racecharter.com/event/20,12,1,0,1,Mediterranean-Sea
  http://www.ambitionsailing.com/yacht-charter-uk-north-europe.html
  http://www.projectracing.co.uk/?q=charter
  http://marinechartersint.com
  http://www.racingsnakeyc.com

 • ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1
  Τόσον το άρθρο 1 όσον και όλο, σχεδόν, το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου στερείται νομοτεχνικής δομής και διατύπωσης.
  Είναι δυνατόν οι αυτοτελείς ορισμοί:
  «Πλοίο αναψυχής»
  «Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής»
  «Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής»
  «Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής» και
  «Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»
  να αποτελούν υποπεριπτώσεις της περίπτωσης α) «Ταξίδι αναψυχής» του χωρίς τίτλο άρθρου 1 που ο αναγκαίος τίτλος που πρέπει να τεθεί είναι «Ορισμοί».
  Από όλο το περιεχόμενο του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου διαπιστώνεται ότι δεν λήφθηκαν, κατά την κατάρτισή του, οι «Οδηγίες για τη σύνταξη των προσχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων» της Κεντρικής Νομοπαρασκευστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) καθώς και οι «Πρακτικές οδηγίες για την κατάρτιση των νομοσχεδίων» του αρμόδιου Υπουργείου με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ασάφειες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του δικαίου.
  Αίφνης σε ορισμένα άρθρα του σχεδίου γίνεται χρήση του λέξης «θαλαμηγού» ανασύροντας μνήμες του ν. 438/1976 !!!
  ΠΡΟΤΑΣΗ: Πρέπει κάποτε, όλοι μας, να καταλάβουμε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, (νησιωτική συγκρότηση, πλούσιες φυσικές ομορφιές, λαογραφικός περίγυρος, πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά, ιστορικότητα της περιοχής, και κυρίως το μεγάλο ανάπτυγμα της ελληνικής ακτογραμμής – 17.253,3 χιλιόμετρα) πρέπει να διατηρηθεί και επαυξηθεί τοσούτω μάλλον που ζούμε σε συνθήκες απελευθέρωσης και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού. Προαπαιτούμενο είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας στη σημερινή πραγματικότητα και απαιτήσεις και βεβαίως η συντονισμένη και συνεκτική δράση ενός ολοκληρωμένου δικτύου προβολής, προώθησης και δικτύωσης όλων των δράσεων που αφορούν στο θαλάσσιο τουρισμό.
  Σφάλματα του πρόσφατου παρελθόντος θα πρέπει να μας γίνουν μαθήματα για την αποφυγή επανάληψής τους στο παρόν και στο μέλλον…
  Θεωρούμε ότι είναι εθνική ανάγκη να επαναπατρισθούν τα πλοία αναψυχής και προς το σκοπό αυτόν θα πρέπει το νέο σχέδιο νόμου, ταυτόχρονα με την πλήρη κατάργηση των αντιαναπτυξιακών προς τη θαλάσσια τουριστική βιομηχανία της χώρας μας διατάξεων των τελευταίων ετών περί καταβολής φόρου πολυτελείας (εμπεριέχεται σχετική πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου) – περί ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση την κυριότητα και κατοχή σκάφους αναψυχής ανεξαρτήτως ολικού μήκους, να προβλέπει και κίνητρα σε κόστος τελών και δικαιωμάτων ελλιμενισμού, υπηρεσιών με πρωταρχική πάντα σκέψη και σκοπό την επανάκτηση της αξιοπιστίας από έλληνες και ξένους νυν και μελλοντικούς πλοιοκτήτες αλλά και αυριανούς επενδυτές.
  Προτείνουμε την απόσυρση του παρόντος σχεδίου νόμου και την ταχύτατη επαναδιατύπωσή του με ταυτόχρονη απάλειψη των αστυνομικίστικων και γραφειοκρατικών διατάξεων που εισάγονται και δυσκολεύουν την ομαλή διαχείριση του πλοίου και γενικότερα την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, Ας ρίξουμε μια ματιά γύρω μας για να δούμε τι κάνουν οι ανταγωνίστριες, στο συγκεκριμένο τομέα, χώρες

 • άρθρο 1.1αν

  «Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής που χρησιμοποιείται
  αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής για ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για
  οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα.

  Αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής που χρησιμοποιείται
  αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής για ιδιωτικούς ή ναυταθλητικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα.

  Τεκμηρίωση: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ένα ιδιωτικό σκάφος αναψυχής να μην χρησιμοποιείται για ναυταθλητικούς σκοπούς, ανεξάρτητα εάν τελικά χαρακτηρίζεται ναυταθλητικό ή όχι.

 • «Ταξίδι αναψυχής»: είναι το ταξίδι που διενεργείται από πλοία που έχουν χαρακτηριστεί
  ως πλοία αναψυχής, ιδιωτικά ή επαγγελματικά ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις
  του παρόντος νόμου, με ελεύθερο πρόγραμμα προσεγγίσεων και ελεύθερο προορισμό, με
  αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή των επιβατών. Ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι
  με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση
  επιβατών γενικά.

  Αντικαθίσταται ως εξής:

  «Ταξίδι αναψυχής»: είναι το ταξίδι που διενεργείται από πλοία που έχουν χαρακτηριστεί ως πλοία αναψυχής, ιδιωτικά ή επαγγελματικά ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με ελεύθερο πρόγραμμα προσεγγίσεων και ελεύθερο προορισμό, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή των επιβατών. Η έννοια του ταξιδιού αναψυχής εμπεριέχει το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά.

  Τεκμηρίωση: Είναι πάγια θέση της ΕΑΘ/ΕΙΟ ότι η αθλητική / αγωνιστική ιστιοπλοΐα εμπεριέχεται στην έννοια της αναψυχής. Επιπρόσθετα, αποτελεί σε συνδυασμό με την πρωτογενή εκπαίδευση στους ομίλους, αποτελεί το χώρο όπου θεμελιώνεται η πρακτική εμπειρία, σε συνθήκες ασφάλειας προκειμένου στη συνέχεια οι έμπειροι πλέον ιστιοπλόοι είτε να ναυλώσουν σκάφη, είτε να στελεχώσουν θέσεις ικανών πληρωμάτων σε επαγγελματικά ή ιδιωτικά σκάφη. Επίσης, στο εξωτερικό, όπως γνωρίζουν όσοι ασχολούνται έστω και ελάχιστα με το άθλημα, υπάρχει ως ξεχωριστή οντότητα ο τουρισμός για ναυταθλητισμό, συμμετοχή σε αγώνες. Στην Ελλάδα διοργανώνονται πολλοί τέτοιοι αγώνες, οι οποίοι συνεισφέρουν τα μέγιστα στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη των νησιών που ο αγωνιστικός στόλος και τα συνοδά σκάφη επισκέπτονται. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην Aegean Regatta που το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου συνδιοργανώνει από κοινού με την ΕΑΘ/ΕΙΟ και τους ναυτικούς Ομίλους των ακριτικών νησιών του Αιγαίου. Στην δωδεκαετή πορεία της διοργάνωσης οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν πολλά απομακρυσμένα νησιά τονώνοντας την ισχνή τοπική οικονομία, επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο και ενισχύοντας το φρόνημα των κατοίκων. Αυτό μπορεί κάλλιστα να επιβεβαιωθεί από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο σας. Όλες αυτές οι προσπάθειες βασίσθηκαν στη δυνατότητα ναύλωσης επαγγελματικών ιστιοφόρων σκαφών από πληρώματα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες. Δεν πρέπει όλες αυτές οι προσπάθειες τις οποίες μάλιστα η επίσημη Πολιτεία (ΥΕΝ, Υπουργείο Τουρισμού, Περιφέρειες, Δήμοι) έχει θέσει υπό την αιγίδα της να ανασταλούν. Εξάλλου, η κίνηση οποιουδήποτε ιστιοφόρου σκάφους δεν είναι εφικτή χωρίς την σωματική άσκηση και κατά συνέπεια άθληση του πληρώματος.

 • ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Σχεδίο Νόμου ‘‘Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις‘‘
  Στα πλαίσια της διαβούλευσης του ως άνω σχεδίου νόμου και εκπροσωπώντας την Ένωση Μαρινών Ελλάδας (ΕΜΑΕ) σας δηλώνουμε ότι αναφορικά με τα θέματα των Φορέων Διαχείρισης των τουριστικών λιμένων (Μαρίνες) που φιλοξενούν σκάφη αναψυχής και αποτελούν τα μέλη μας, έχοντας ως γνώμονα τη βελτίωση του Σχεδίου Νόμου, έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις και προτάσεις :

  1. Άρθρο 3. Ναύλωση
  Στα πλαίσια της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, στην παρ. 3 του άρθρου 3, να παρέχεται και στους φορείς διαχείρισης των τουριστικών λιμένων (μαρινών) το δικαίωμα εκναύλωσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

  2. Άρθρο 6. Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
  Να προβλεφθεί η ελεύθερη πρόσβαση των φορέων διαχείρισης τουριστικών λιμένων στον πίνακα των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής προκειμένου να διευκολύνεται η αντιπαραβολή και η ορθή τιμολόγηση των υπηρεσιών προς τα σκάφη αυτά (με ή χωρίς επιβολή ΦΠΑ).

  3. Άρθρο 8. Ειδικές Ρυθμίσεις.
  Τα ποσά ως κατ’ ελάχιστον ποσά καλύψεων των ασφαλιστικών κινδύνων να ανταποκρίνονται στη φύση των κινδύνων από θαλάσσια συμβάντα (perils of the sea).
  Ειδικότερα στην περίπτωση (γγ) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, επισημαίνουμε ότι η ρύπανση από ένα σκάφος μπορεί να προκαλέσει ζημιές τόσο σε παρακείμενα σκάφη και εγκαταστάσεις εντός του θαλασσίου χώρου της όσο και σε χρήστες και εν γένει εγκαταστάσεις της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας υψηλού κόστους στο θαλάσσιο περιβάλλον εντός ή εκτός λιμένος. Στην περίπτωση που το σκάφος δεν καλύπτεται επαρκώς ασφαλιστικά, τότε το υψηλό κόστος αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών καλείται να καταβάλει ο Φορέας Διαχείρισης της μαρίνας για την ανάγκη της επαναφοράς του θαλάσσιου αλλά και χερσαίου περιβάλλοντος στην προτεραία κατάσταση. Κατά συνέπεια, από την εμπειρία μας και λαμβανομένου υπόψη της φύσης του κινδύνου και του αριθμού των ζημιωθέντων από την πρόκληση ρύπανσης, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από €250.000,00.
  Ομοίως τα αναγραφόμενα ποσά των καλύψεων που αφορούν την αστική ευθύνη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες και τη φύση των θαλάσσσιων κινδύνων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα ελάχιστα κατά νόμο ποσά αστικής ευθύνης για τα ΙΧΕ αυτοκίνητα (με μέγιστο αριθμό επιβατών τα 5 άτομα) ανέρχονται στο ποσό € 750.000,00 για θάνατο και σε ποσό € 500.000,00 για τις υλικές ζημιές.
  Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να γίνει ειδική μνεία στις διατάξεις αυτές, προς άρση κάθε αμφισβήτησης, ότι οι προβλεπόμενες καλύψεις ισχύουν υποχρεωτικώς και καθόλη τη διάρκεια ελλιμενισμού τους.

  4. Άρθρο 9. Επαγγελματικά τουριστικά Ημερόπλοια.
  Στις παρ. 2 και 4 του ως άνω άρθρου, φρονούμε ότι η παραβολή, επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών από χώρους λιμένα, θα προυποθέτει την πρηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε φορέα διαχείρισης του λιμένα καθώς και την αποδοχή των εκάστοτε εγκεκριμένων τιμολογίων ελλιμενισμού. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, ο φορέας διαχείρισης του λιμένα και όχι η Λιμενική Αρχή θα είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των διαδικασιώνεπιβίβασης, αποβίβασης, πρόσδεσης και παραβολής των επαγγελματικών ημερόπλοιωνή αγκυροβολίας των πλοίων αυτών, τη θέση αναμονής τους καθώς και κάθε άλλο λειτουργικό μέτρο εξυπηρέτησης των πλοίων αυτών και των επιβατών τους.

  5. Άρθρο 11. Πλοία αναψυχής με ξένη σημαία (σε συνδυασμό με τα Άρθρα 2 και 3)
  Στην παρ. 1 του ως άνω άρθρου, τίθεται ο περιορισμός ότι (επί λέξει) «…Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 1 περίπτωση β’ του άρθρου 3, τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία δε μπορούν να εκκινούν από ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς λιμένες με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου μεταξύ λιμένων ή και ακτών της ελληνικής επικράτειας.»
  Ο συγκεκριμένος περιορισμός (απαγόρευση) δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Θεωρούμε ότι το ισχύον καθεστώς αποκλεισμού των επαγγελματικών σκαφών με ξένη σημαία εκτός ΕΟΚ, ΕΟΧ και ΕΖΕΣ θα πρέπει να τροποποιηθεί/μεταβληθεί για τους παρακάτω λόγους :α. Για την εναρμόνιση του παρόντος Σχεδίου Νόμου με την γενική διακήρυξη και εφαρμογή από την Χώρα μας της απελευθέρωσης όλων των κλειστών επαγγελμάτων με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Οι διατάξεις όπως αυτές των άρθρων 3 παρ. 1 (α), παρ. 3 (α) και (β), του άρθρου 11 και του άρθρου 12 δημιουργούν αντικίνητρα στον θαλάσσιο τουρισμό και ενδεχομένως έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 3844/2010 περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 της ΕΕ.
  β. Για την αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση των σκαφών αναψυχής κάτω των 49 επιβατών, των διατάξεων του Ν. 3872/2010 (ΦΕΚ 148 Α) που αίρει το cabotage σε πλοία με σημαία τρίτων χωρών.
  γ. Για την αύξηση της προσέλευσης τουριστικών σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα, αφού την κρίσιμη αυτή περίοδο δυστυχώς αντί να έρχονται τέτοια σκάφη στην Ελλάδα, φεύγουν. Η μόνη ελπίδα είναι οι μεγάλοι Yachting Operators του εξωτερικού οι οποίοι, δηλώνουν έτοιμοι, αμέσως με την άρση του cabotage, να φέρουν σκάφη για μόνιμο ελλιμενισμό (HOMEPORTING) και επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα μας, κάτι το οποίο θα αυξήσει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα του κλάδου αλλά και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα τονώσει το εμπόριο.
  δ. Επειδή μέχρι τώρα, οι γειτονικές χώρες κυρίως η Τουρκία και η Κροατία επωφελούνται από την διατήρηση σε ισχύ της εν λόγω διάταξης – απαγόρευσης, προσελκύοντας πολλά επαγγελματικά σκάφη των προαναφερόμενων Yachting Operators αυτών στις μαρίνες τους.
  ε. Για τη δημιουργία νέου ρεύματος τουριστών, υψηλού βιοτικού επιπέδου και οικονομικής επιφάνειας, αφού η μέχρι σήμερα αδυναμία προσέλκυσης των σκαφών αυτών αναγκάζει τους υψηλής ποιότητας και οικονομικής επιφάνειας τουρίστες να επιλέξουν άλλους προορισμούς εκτός Ελλάδας.
  στ. Λόγω της ταλαιπωρίας που υφίστανται εξαιτίας της υποχρεωτικής επιβίβασης ή/και αποβίβασης από λιμένα εκτός Ελλάδος μειώνεται δραστικά το ενδιαφέρον των προαναφερόμενων τουριστών για την Χώρα μας ως τουριστικό προορισμό.

  6. Άρθρο 12. Τέλος Παραμονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
  Επί της αρχής η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου μέτρου, εν μέσω κρίσης και λίγο πριν την έναρξη της θερινής περιόδου, φρονούμε ότι εκτός από άκαιρη είναι εντελώς απαράδεκτη και άδικη.. Κατ’αρχήν παρέχει φοροαπαλλακτικά κίνητρα για την επιδίωξη χαρακτηρισμού ενός ιδιωτικού σκάφους ως επαγγελματικό. Επιπροσθέτως, δεν έχει τον χαρακτήρα του τέλους, αλλά μάλλον ισοδυναμεί με φόρο, καθόσον προβλέπεται κατά κανόνα η ετήσια καταβολή του (εκτός αν συντρέχουν σωρευτικά οι τιθέμενες χρονικές και ποσοστικές προυποθέσεις της παρ. 7.δ). Επίσης είναι άστοχη και αναποτελεσματική αφού το ποσό που θα συγκεντρωθεί, εάν συγκεντρωθεί, στα Δημόσια Ταμεία θα είναι της τάξεως μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ η ζημιά που ενδεχομένως θα επιφέρει είναι πολύ μεγαλύτερη αφού εκτός από τα έσοδα που θα χαθούν για το Δημόσιο με την αποχώρηση ιδιωτικών σκαφών, θα χαθούν και θέσεις εργασίας.
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας είχε προτείνει να μην επιβληθεί ΤΠΠ αλλά εάν τελικώς επιβληθεί η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου μέτρου, θα πρέπει να είναι αντίστοιχη στο καθεστώς ‘διοδίων‘ και ως τέτοια πρέπει να επικοινωνηθεί από όλους τους αρμόδιους φορείς. Η Λιμενική Αρχή (και όχι η Δ.Ο.Υ) να είναι η αρμόδια υπηρεσία είσπραξης δίνοντας όμως ρητά τη δυνατότητα είσπραξης από τους Φορείς Διαχείρισης των τουριστικών λιμένων κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση και η αποφυγή ταλαιπωρίας του πελάτη δηλ. των επιβαινόντων τουριστών και πληρωμάτων που επισκέπτονται τη χώρα μας, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες μαρίνες όπου το αρμόδιο Λιμενικό Τμήμα αδυνατεί να τους εξυπηρετήσει επαρκώς λόγω μεγάλης απόστασης από τη μαρίνα ή κατά τη διάρκεια υψηλής τουριστικής κίνησης.
  Δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί, φρονούμε ότι το επιβαλλόμενο ετήσιο ΤΠΠ με την έννοια και τη μορφή ΔΙΟΔΙΟΥ, δεν πρέπει να ξεπερνά :

  Μήκος Μηχανοκίνητα σκάφη (€) Ιστιοπλοϊκά σκάφη (€)
  12μ 0 0
  12,01-15μ 40 ανά μέτρο 0
  15,01-50μ 40 ανά μέτρο 30 ανά μέτρο
  50,01 και άνω 1.600 (συνολικά) 1.100 (συνολικά)

  Για τα σκάφη που παραμένουν μικρότερο του έτους χρονικό διάστημα, να καταβάλλεται αναλογικά στον ανωτέρω πίνακα το ετήσιο ΤΠΠ για 1 ή 3 ή 6 μήνες.
  Άλλωστε το αρμόδιο Υπουργείο, οφείλει να καταρτίσει την αντίστοιχη αναλογιστική μελέτη, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει το τελικό ποσό το οποίο θα εισπράξει από τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, καθόσον η Ένωση Μαρινών Ελλάδος, εκπροσωπώντας 20 από τις μεγαλύτερες Μαρίνες της Ελλάδος με 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, διαβλέπει ότι με την ψήφιση του μέτρου αυτού θα υπάρξει μαζική φυγή ιδιωτικών σκαφών αναψυχής που ελλιμενίζονται σήμερα στις ελληνικές μαρίνες με αποτέλεσμα την απώλεια, πολλπλασίων εσόδων για τις μαρίνες και το ελληνικό κράτος (ΦΠΑ, παράπλευρες εμπορικές δραστηριότητες, θέσεις εργασίας, κοκ).

  7. Άρθρο 13. Ναυταθλητικά σκάφη.
  Να γίνει ρητή μνεία ότι δεν νοούνται ως ναυταθλητικά σκάφη, τα μηχανοκίνητα ώστε να αποφευχθούν άδικες φοροαπαλλαγές. Επίσης, θα μπορούσε να τεθεί ως κριτήριο χαρακτηρισμού ενός σκάφους, ως ναυταθλητικού, όχι η συμμετοχή του αλλά ο τερματισμός αυτού σε αναγνωρισμένους (διεθνείς ή εγχώριους) ναυταθλητικούς αγώνες.

  8. Άρθρο 17. Φοροαπαλλαγές
  Στην παρ. 1 δεν διευκρινίζεται επαρκώς, αν και εφόσον τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ του ελλιμενισμού και των λοιπών παρεχομένων υπηρεσιών στους τουριστικούς λιμένες (μαρίνες). Αντίθετα υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τον εφοδιασμό καυσίμων (παρ. 3 του άρθρου 17). Σε κάθε περίπτωση, όλα τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής πρέπει να απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στις υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλων παροχών στις μαρίνες.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΤΟ Δ.Σ

 • Περιμέναμε με αγωνία ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τον Θαλάσσιο Τουρισμό, που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βαριά ατμομηχανή της Ελληνικής Τουριστικής Βιομηχανίας.

  Ο Θαλάσσιος Τουρισμός αφορά όλη την Οικονομία της Ελλάδας και δεν μπορεί να περιορίζεται ούτε σε προσωρινά εισπρακτικά μέσα ούτε σε εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ομάδων επαγγελματιών ή/και ιδιοκτητών.
  Τα σκάφη και η θάλασσα είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής του Έλληνα και της οικονομίας ειδικά των νησιών μας.

  Η κρουαζιέρα στην Ελλάδα, ως κλάδος της οικονομίας (και δεν αναφέρομαι μόνο στα πλοία Ελληνικής Σημαίας), κατέρρευσε εδώ και δεκαετίες αφήνοντας χώρο σε άλλες χώρες της Μεσογείου να μας προσπεράσουν. Η πολιτική του καμποτάζ εξυπηρέτησε μόνο 2-3 πλοιοκτήτες, δίνοντας παράταση στην προδιαγεγραμμένη τους κατάρρευση προς ζημία του Συνόλου (τουριστικά και άλλα καταστήματα, επισκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί, ξεναγοί, μεταφορές, υπηρεσίες, πληρώματα, εκπαίδευση – πάνω από 50 επαγγελματικές ομάδες αν τις μετρήσει κανείς). Αντί ο Πειραιάς να είναι από τα μεγαλύτερα κέντρα κρουαζιέρας από 15ετίας, σήμερα ακόμη συζητείται πώς θα γίνει home port για 1-2 εταιρίες…

  Αντί λοιπόν να παραδειγματισθεί το Γιώτινγκ από την καταρρεύσει και αφανισμό της κρουαζιέρας, παρατηρούμε μια αναχρονιστική και νωχελική τακτική, παρόμοια με τη αποδεδειγμένα λανθασμένη αυτής της κρουαζιέρας, όταν ο Ανταγωνισμός (Τουρκία, Κροατία, Μαυροβούνιο και, σύντομα, η Αλβανία) διαρκώς βελτιώνουν τόσο τις υποδομές όσο και το νομοθετικό τους πλαίσιο προς διευκόλυνση των χρηστών (ιδιοκτητών, ναυλωτών, κλπ.).

  Οι 6 επιβάτες ενός ξένου ιδιωτικού σκάφους 28μέτρων που κάνει κρουαζιέρα στα νησιά μας σήμερα, έχουν δαπανήσει περίπου €2500 ανά προορισμό για ολιγόωρη παραμονή (κάτω των 24 ωρών) χωρίς να συνυπολογίζονται οι προμήθειες καυσίμων και υλικών ούτε οι επισκευές. Το σκάφος αντί να παραμείνει στη Ρόδο για να τους περιμένει να επιστρέψουν μετά από 12 ημέρες, θα προσεγγίσει το Marmaris ως καταλληλότερη μαρίνα. Οι επιβάτες θα αποβιβασθούν στο Marmaris και θα πετάξουν με Turkish Airlines προς τον τόπο διαμονής τους επιστρέφοντας πάλι στο Marmaris.
  Τελικά ποιον τουρισμό θέλουμε;

  Παραδείγματα και σκέψεις για την τόνωση του Γιώτινγκ με άμεσα και έμμεσα οφέλη για την Οικονομία, των Τουριστικών Προορισμών και την καταπολέμηση της Ανεργίας:

  – Άμεση άρση του καμποτάζ για τα επαγγελματικά σκάφη ανεξαρτήτου Σημαίας. Τέλος απόκτησης «charter license» ανά ναύλο ή έτος χωρίς άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, δημιουργία ανάγκης υπηρεσιών προς αυτά τα σκάφη με έμμεσα εισπρακτικά αποτελέσματα και νέες θέσεις εργασίας (υπηρεσίες μαρινών, επισκευών, προμηθειών, μεταφορών και διανυκτερεύσεων επιβατών, τουριστικές υπηρεσίες, κοκ.), πληρώματα – νέες θέσεις εργασίας και τόνωση ασφαλιστικών εισφορών (τα σκάφη προτιμούν πληρώματα στον τόπο ελλιμενισμού τους εφόσον διαθέτουν τα προσόντα),

  – Να εξεταστεί η κατάργηση των «υποχρεωτικών ημερών ναύλωσης» (αλήθεια σε ποιους άλλους κλάδους ανανεώνεται η επαγγελματική άδεια καταστήματος σύμφωνα με την πληρότητα/πωλήσεις;;) με παράλληλη εναρμόνιση των ιδιωτικών και των επαγγελματικών σκαφών σε μειωμένο τουριστικό, για όλες τις υπηρεσίες και υλικά (και κατά συνέπεια αυστηρότερος έλεγχος προμηθειών μέσω «απαλλακτικού ΦΠΑ» για όλα τα επαγγελματικά σκάφη).Εάν διαπιστώνονται εικονικά επαγγελματικά να επιβάλλεται, πέραν άλλων κυρώσεων, και απαγόρευση απόπλου για 12 μήνες.
  Θαλάσσιο τουρισμό, με την ευρύτερη έννοια, δεν παράγουν μόνον τα επαγγελματικά αλλά και τα ιδιωτικά σκάφη.
  Τα «Επαγγελματικά» θα συμψηφίζουν το ΦΠΑ εξόδων με αυτό από τα έσοδα από τα ναύλα. Τα τυχόν εικονικά «Επαγγελματικά», όπως αναφέρονται, δε θα διαφεύγουν της πληρωμής όπως πιθανό ισχύει στο σημερινό καθεστώς.
  Το δε μειωμένο ΦΠΑ, θα προσελκύσει από γειτονικές χώρες της Μεσογείου εκατοντάδες, εάν όχι χιλιάδες, ιδιωτικά σκάφη με πολλαπλά οφέλη για το σύνολο των επαγγελματικών κλάδων του τουρισμού, των νησιών και του γιώτινγκ καθώς πολλοί ξένοι ιδιοκτήτες, όχι εικονικοί, θα σπεύσουν να ελλιμενίσουν τα σκάφη τους στην Ελλάδα που θα προσφέρει το χαμηλότερο καθεστώς τουριστικού ΦΠΑ στην ΕΕ.

  – Κατάργηση ΦΠΑ για υλικά προς σκάφη σημαίας εκτός ΕΕ (κατά αντιστοιχία με την επιστροφή ΦΠΑ όταν ο αγοραστής είναι κάτοικος εκτός ΕΕ και αναχωρεί εκτός ΕΕ – το σκάφος θεωρείται έδαφος της σημαίας την οποία φέρει). Οι προμήθειες θα προτιμώνται στην Ελλάδα έναντι ανταγωνιστικών χωρών με αποτέλεσμα την τόνωση του κύκλου εργασιών των προμηθευτών και νέες θέσεις εργασίας,

  – Μειωμένο ΦΠΑ για υπηρεσίες παρόμοιο για όλη την τουριστική / ξενοδοχειακή αγορά π.χ. 11-13%

  – Μειωμένο ΦΠΑ για leasing σκαφών παρόμοιο με της Μάλτας και Κύπρου,

  – One stop shop για ιδιοκτήτες ξένων σκαφών που ελλιμενίζονται στην Ελλάδα για όλες τις επαγγελματικές άδειες, διατυπώσεις, έγγραφα σκάφους, βίζες προσώπων, κλπ. ακόμη και νηολόγηση στην Ελληνική Σημαία,

  – Κατάργηση γραφειοκρατίας κατά τον απόπλου/κατάπλου. Ειδικά κατάργηση των διάφορων παράβολων που χρειάζονται από τις ΔΟΥ και αντικατάσταση τους με εισφορά στη μαρίνα/ λιμενικό ταμείο και π.χ. απόδοση τους με μηνιαίες καταστάσεις,

  – Κατά το πρότυπο της άδειας παραμονής φυσικού προσώπου για απόκτηση ακινήτου, Άδεια Παραμονής για το Χρήστη(ες) (και τα συγγενικά τους πρόσωπα Α’ βαθμού) σκάφους μόνιμα ελλιμενισμένου σε Ελληνική Μαρίνα,

  – Τόνωση των πλεονεκτημάτων της Ελληνικής Σημαίας και δημιουργία εξελιγμένου «Νηολογίου Σκαφών» για την προσέλκυση και ξένων ιδιοκτητών (χρειάζεται κωδικοποίησηση όλων των διατάξεων και προσαρμογή τους στις εξελίξεις π.χ. η Μάλτα είναι αρκετά ευέλικτη με κύριο όγκο από Ευρωπαίους ιδιοκτήτες – έχει αναλογισθεί κανείς ότι η Μάλτα είναι μικρότερη από τη Νάξο, έχει περισσότερους τουρίστες από τη Ρόδο και έχει περισσότερα πλοία στη Σημαία της, κυρίως ελληνόκτητα;),

  – Δημιουργία θεσμικού πλαισίου και παροχής κινήτρων για την εκπαίδευση πληρωμάτων ειδικά προσαρμοσμένο για τα σκάφη αναψυχής,

  Και επιτέλους ΥΠΟΔΟΜΕΣ… Δεν υπάρχει μαρίνα από την Αθήνα έως την Κω (και αυτή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει superyachts). Είναι δυνατό η Ύδρα, οι Σπέτσες, η Μύκονος, η Πάρος, η Σαντορίνη, η Πάτμος, η Σύμη, η Ρόδος, η Κρήτη, οι Σποράδες, η Χαλκιδική, η Πελοπόννησος, η Κεφαλονιά, κοκ. να μην έχουν κατάλληλες υποδομές για σκάφη άνω των 30μέτρων; Να πρέπει να ρίχνουν τη μία άγκυρα πάνω από την άλλη σε εκτεθειμένα αγκυροβόλια και χωρίς ηλεκτρική σύνδεση και άλλες παροχές;; Με σύστημα κράτησης θέσεων «βάλε μια βάρκα και θα έρθω να σου δώσω το 100άρικο»; Με την ηλεκτρομηχανή να δουλεύει 24 ώρες και τον, δικαίως, αγανακτισμένο πελάτη του εστιατορίου δίπλα ή το ιστιοπλοϊκό από κάτω, να διαμαρτύρεται για το θόρυβο και τις αναθυμιάσεις; Αλλά και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης/ναυλωτής θέλει να ξεκουραστεί από τα dB και να σβήσει την ηλεκτρομηχανή. Και να έχει κρατήσει τη θέση και όχι να του λέει ι Καπετάνιος ότι πρέπει να πάνε στο λιμάνι στις 5 το απόγευμα μέσα στον καύσωνα γιατί αλλιώς δε θα βρουν να δέσουν…
  Κάθε καλοκαίρι βιώνουμε την πρακτική των μεγάλων σκαφών να περνάνε τον κύριο όγκο των διακοπών στις τούρκικες μαρίνες και στα Ελληνικά νησιά να πηγαίνουν για μπάνιο… Τεράστια απώλεια εισοδημάτων όχι μόνο για τις μαρίνες αλλά και για ολόκληρες τις τοπικές κοινωνίες.

  – Απελευθέρωση τιμολογίων τουριστικών λιμένων και εκμετάλλευσης τους (συμπεριλαμβανομένου χρήσης γης και υπηρεσιών) ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο διεθνή ανταγωνισμό αλλά και να αποτελέσουν βιώσιμες επιχειρηματικές επενδύσεις,

  Στην Τουρκία έχει ήδη ανακοινωθεί η πολιτική της επόμενης 10ετίας (και είναι ήδη 10 χρόνια μπροστά μας σε υποδομές…)
  «A master plan for upgrading Turkey’s tourism infrastructure will include new marinas for megayachts. The tourism strategy originally announced by Turkey’s Ministry of Culture and Tourism has been updated to include other facilities for recreational vessels. At a meeting in Jan at the Ankara Arena Sports Hall, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan said that he had revised plans for improving Turkey’s tourism infrastructure in time for the 2023 centennial of the republic.
  The tourism strategy, which will see US$24bn invested in upgrading facilities across Turkey, expects to create US$70bn annually in tourist revenues. The country hopes to attract 63 million tourists each year by 2023, becoming one of the world’s top five destinations.
  The strategy will include capital spending on nine yacht ports, 10 tourism-based cities, 11 cruise ship ports, and three modern airports. Cities included in the tourism regions are Ad?yaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Izmir, Istanbul, Konya, Kütahya, Manisa, Nevsehir, Kars, Mardin, Samsun, Sivas, Sanliurfa and Trabzon. “The plan is to re-enliven cultural tourism and turn them into better-known cultural cities,” Erdogan told Today’s Zaman.
  “Sea tourism” will be the focus of Antalya, Mugla, Mersin, Trabzon, Samsun, Izmir and Istanbul. The money will be used to restore Greek, Roman and other historic ruins. Marinas in Istanbul, Antalya and Izmir will be upgraded for megayacht access, and commercial fishing marinas along the Black Sea coastlines will be modernized to accommodate recreational vessels. The ports in Trabzon, Kusadasi, Samsun, and Mersin will be modernized for cruise ship and superyacht visits.
  Recently, the western province of Mugla announced that three new marinas would be built in the towns of Datca, Dalaman and Milas. Izmir Transportation District Director Omer Tekin said that that the foundations for a 1,200-slip marina in Dalaman would be laid within the next three months. The marina had been on the town’s agenda for three years. “We expect to complete the construction of all three marinas within the next year and a half,” he said.

 • ΑΡΘΡΟ 1.
  Ταξίδι αναψυχής
  α) Πως ορίζεται νομικά η αναψυχή ενός επιβάτη? Για ποιο λόγο αποκλείονται από την αναψυχή ενός επιβάτη, τα ταξίδια για την συμμετοχή σε αγώνες ιστιοπλοΐας?
  Όταν ο χαρακτηρισμός ενός σκάφους δεν ορίζεται με κάποιον αντικειμενικό τρόπο, δημιουργεί πεδίο αντιπαράθεσης και προβλημάτων.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Να διαγραφεί η τελευταία πρόταση της παραγράφου η οποία αναφέρει:Ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά.
  ΣΧΟΛΙΑ
  Δεδομένου ότι τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα, και δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφο 2, τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής δεν δικαιούνται να ναυλώνονται για άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες κλπ, παρά μόνο για ταξίδια αναψυχής, αποκλειόμενης πάσης φύσεως εκπαίδευσης, οδηγούμαστε στα εξής παράδοξο αποτελέσματα:
  Α )Δεν θα μπορεί κανένα σκάφος στην Ελλάδα να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για εκπαίδευση στην ιστιοπλοΐα ανοιχτής θάλασσας, όχι αθλητών, αλλά μελλοντικών ναυλωτών τέτοιων σκαφών με σκοπό την αναψυχή τους.
  Β) Κάθε «εκπαίδευση» των επιβατών ενός επαγγελματικού σκάφους για την ασφάλεια τους κατ αρχάς, αλλά και για την συμμετοχή τους στις διαδικασίες του σκάφους (να μάθουν κόμπους, να δένουν τα μπαλόνια, συμμετοχή στην αγκυροβολία και στο δέσιμο του σκάφους, να χρησιμοποιούν τα βιντζιρέλα, στο τριμάρισμα των πανιών κλπ) θα μπορεί να θεωρηθεί παράνομη «εκπαιδευτική» ενέργεια.
  Γ) Κάθε φυσική προσπάθεια των τουριστών πάνω στο σκάφος θα μπορεί να εκληφθεί σαν παράνομη άθληση τους.
  Δ) 5 φίλοι που βρέθηκαν και τρέχουν μια απόσταση, στο τέλος κάποιος θεωρείται νικητής επειδή έφτασε πρώτος, ούτε επίσημοι αθλητές είναι, ούτε διοργανώθηκε κάποιος επίσημος αθλητικός αγώνας, παρόλα αυτά κι αυτή η δραστηριότητα είναι άθληση και κάποιας φύσεως αγώνας. Το ίδιο συμβαίνει και στην θάλασσα, με τα επαγγελματικά ιστιοπλοϊκά σκάφη. Πάσης φύσεως αγώνας με ιστιοπλοϊκά σκάφη θα μπορούσε να θεωρηθεί κάθε μορφή συναγωνισμού-ανταγωνισμού 2 σκαφών που βρέθηκαν μαζί και «παίζουν» συναγωνιζόμενοι οι ναυλωτές τους.
  Με την έννοια της εκπαίδευσης ενός αθλητή ανοιχτής θάλασσας με αθλητικό δελτίο, φυσικά και δεν είναι λογικό να χρησιμοποιούνται επαγγελματικά σκάφη αναψυχής ανοιχτής θάλασσας, αλλά ειδικά προς τούτο τον σκοπό ναυταθλητικά σκάφη με αγωνιστικές προδιαγραφές (με αγωνιστική καταμέτρηση και κατάταξη, με ανάλογους χώρους ενδιαίτησης αθλητικού σκάφους κι όχι σκάφους κρουαζιέρας, αγωνιστική εξάρτηση, κλπ). Επίσημοι αγώνες με την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας αθλητισμού, που θα συμμετέχουν ναυταθλητές με αθλητικά δελτία και αγωνιστικά σκάφη, σαφώς αφορούν ναυταθλητικά σκάφη κι όχι επαγγελματικά τουριστικά σκάφη. Παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλοι αγώνες, που ο κύριος στόχος τους είναι η προβολή των νησιών, ο τουρισμός γενικότερα αλλά και ο θαλάσσιος τουρισμός ειδικότερα. Κάποιος αγώνας τύπου ράλι Αιγαίου ή τύπου ο γύρος του Πόρου, που προσελκύει τουρίστες που θέλουν να νοικιάσουν ένα σκάφος και να τον ακολουθήσουν για την διασκέδαση τους, ποιόν βλάπτει?
  Είναι απαραίτητη η επαναδιατύπωση του νόμου στους ορισμούς αλλά και στα σχετικά άρθρα που αναφέρονται σε αυτά τα θέματα, για να μην υπάρξουν στο μέλλον προβλήματα.
  ιστ) Όσο ν’ αφορά τα παρένθετα πρόσωπα να ισχύει μόνο για τα μηχανοκίνητα επαγγελματικά σκάφη.

 • Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο α, ορίζεται η γενική έννοια του ταξιδιού αναψυχής, προστίθεται όμως το «ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά».
  Είναι προφανές ότι ο αυστηρός αυτός περιορισμός της έννοιας αναψυχής δεν συνάδει με την κοινή έννοια της αναψυχής, διότι τι άλλο μπορεί να είναι εκτός από αναψυχή, η άθληση, η συμμετοχή σε ναυταθλητικούς ιστιοπλοϊκούς αγώνες ή ακόμη και η εκπαίδευση στον ναυταθλητισμό.
  Οι εν λόγω δραστηριότητες δεν αποσκοπούν παρά μόνο στην αναψυχή, τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και τη διάδοση του ναυταθλητισμού.

  Επιπλέον στο ίδιο άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο α περίπτωση V, δίδεται ο ορισμός του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής και μεταξύ άλλων αναφέρεται:
  «Είναι το πλοίο αναψυχής που χρησιμοποιείται αποκλειστικά δια την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής για ιδιωτικούς σκοπούς…»
  Με τον αυστηρό όμως περιορισμό της έννοιας του ταξιδιού αναψυχής, όπως προδιαγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο α, ούτε τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής θα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες.

  Επομένως κάπου αλλού αποβλέπει ή κάτι άλλο θέλει να εμποδίσει το σχέδιο νόμου.

  Κατόπιν αυτών τίθενται τα εξής ζητήματα:

  1. Ο συντάκτης του σχεδίου νόμου οφείλει να λάβει υπ’ όψιν ότι εδώ και πολλές δεκαετίες υπάρχει στον ΕΟΤ σχέδιο ανάπτυξης του ναυταθλητικού τουρισμού.
  Για τον σκοπό αυτόν:
  Α. Καθιερώθηκε και υποστηρίχθηκε επί πενήντα χρόνια από την Πολιτεία το Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης. Το Ράλλυ Αιγαίου αποβλέπει αφενός μεν στην προβολή της Ελλάδος ως χώρας θαλασσίου και ναυταθλητικού τουρισμού και αφετέρου στη συμμετοχή ξένων στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες, είτε με ιδιόκτητα σκάφη, είτε με ναυλωμένα επαγγελματικά σκάφη, όπως τούτο έχει συμβεί επανειλημμένως.
  Β. Για τον ίδιο σκοπό διοργανώθηκαν μέχρι σήμερα, από τον ίδιο Όμιλο, πέντε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης με συμμετοχές ακόμη και αρχηγών κρατών (Βασιλεύς Ισπανίας, Βασιλεύς Νορβηγίας) και αρκετές εξ αυτών με ναυλωμένα ιστιοπλοϊκά σκάφη.
  Γ. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο ΠΟΙΑΘ διοργανώνει ένα συνδυασμό ναυταθλητικών αγώνων με περιήγηση στα νησιά, αποκλειστικά ξένων τουριστών με μεγάλη επιτυχία (“ODYSSEY RACE” κλπ). Στο ίδιο πνεύμα διοργανώθηκαν στη συνέχεια και πολλές άλλες τέτοιες αθλητικές εκδηλώσεις με συμμετοχή ιστιοπλόων τουριστών (Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου, Aegean Regatta, Rodos Cup, Blue Cup κλπ)
  Δ. Παράλληλα σε συνεργασία με τον ΕΟΤ έχουν οργανωθεί πολλές ημερίδες σε διεθνή συνέδρια για την προώθηση του ναυταθλητικού τουρισμού.
  Ε. Οι ανταγωνίστριές μας στον τουρισμό χώρες και ιδιαίτερα η γειτονική Τουρκία διοργανώνει κατ’ έτος πολλούς ιστιοπλοϊκούς αγώνες με συμμετοχή ξένων με ναυλωμένα σκάφη, με εκπληκτικά αποτελέσματα (Marmaris Race Week, Lorima Race, Aegean Yachting Rally κλπ)

  Επομένως ο αποκλεισμός από τις ναυλώσεις των επαγγελματικών ιστιοπλοϊκών σκαφών για συμμετοχή σε αγώνες θα έχει ολέθριες συνέπειες και θα ακυρώσει προσπάθειες πολλών ετών.
  Εξ άλλου το ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπει στο άρθρο 19 παράγραφος 2, τη δυνατότητα εφοδιασμού του σκάφους με άδεια ερασιτεχνικής αλιείας προκειμένου οι επιβάτες να επιδίδονται στην άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας και στο ίδιο άρθρο παράγραφος 3 προβλέπει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται καταδύσεις κλπ. Δηλαδή επιτρέπεται ο αλιευτικός τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός αλλά αποκλείεται ο ναυταθλητικός τουρισμός!!!

  2. Καθ’ όσον αφορά στην απαγόρευση ναύλωσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εάν οι αρμόδιοι θεωρούν ότι με τη ναύλωση των σκαφών για εκπαιδευτικούς σκοπούς καταστρατηγείται το πνεύμα της σχετικής νομοθεσίας δια της οποίας χορηγούνται διάφορα πλεονεκτήματα στα σκάφη που ασχολούνται με τουρισμό (απαλλαγή φορολογίας, μειωμένο ΦΠΑ, ελάχιστο όριο ναύλωσης κλπ), τότε ας αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο θέμα με την προσθήκη κάποιων διατάξεων όπως επί παραδείγματι προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7, εδάφια α, β και γ.
  3. Τέλος θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να προστεθεί στο άρθρο 1 παράγραφος 1, εδάφιο με τον ορισμό του ναυταθλητικού σκάφους, για το οποίο γίνεται αναφορά στο άρθρο 13 χωρίς όμως να έχει προηγηθεί σχετικός ορισμός.

  Κατόπιν αυτών σας παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειές σας, προκειμένου να τροποποιηθούν οι επίμαχες διατάξεις που δημιουργούνε ανάσχεση στην προσπάθεια όλων μας για την ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού και του ναυταθλητισμού.

 • 14 Μαΐου 2013, 06:52 | HELLENIC MARITIME ACADEMY

  Προτασεις μας σχετικές με το σχέδιο νόμου:

  Να ξεχωρίσετε το επαγγελματικό μηχανοκίνητο απο το Ιστιοφόρο αναψυχής
  και να προσθέσετε μια συγκεκριμένη κατηγορία:

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ/ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ
  Που να μπορεί να ναυλωνεται σε αγωνες, να χρησιμοποιηται για προπόνηση αθλητών καθώς και για την εκπαιδευση Ιστιοπλοϊας, Ναυτικής τέχνης και αλλών θαλασσίων αθλημάτων.
  Προϋποθέσεις
  α) να εχει χαρακτηρησθεί ναυταθλητικό με τη γνωστή διαδικασία
  β) να διαθέτει πιστοποιητικο καταμέτρησης αγωνων απο την Ε.Ι.Ο.
  γ) να διαθετει πρόσθετη ασφάλιση Racing risk όταν συμετεχει σε αγώνες
  δ) να διαθέτει οταν χρησιμοποιείται για εκπαίδευση, πιστοποιημένο εκπαιδευτή δηλωμένο στα μητρώα του Πανελλ.Συλλ. Προπονητων Ιστιοπλ.(ΠΑ.Σ.Π.Ι.)
  ε) Στο ναυλοσύμφωνο να αναφέρεται επ ακριβώς η χρήση τους σκάφους π.χ αγώνας, εκπαιδευση κλπ. καθώς και οι ημέρες ναύλωσης.

  Αλλες προτάσεις:
  Άρθρο 1-παρ α).«Ταξίδι αναψυχής»: είναι το ταξίδι…Ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά.
  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ: ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα ΕΠΑΓΓ.ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨ/ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ

  Αρθρο 3-Ναύλωση/παρ.2
  «Η εκμεταλευση των επαγγελματικων πλοιων αναψυχής επιτρέπεται μόνο…. εκτέλεση θαλασσιων εκδρομών».
  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ: ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα ΕΠΑΓΓ.ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨ/ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ

  Άρθρο 13-Ναυταθλητικα σκάφη/παρ.3
  Τα επαγγελματικά πλοια αναψυχής….στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ: ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα ΕΠΑΓΓ.ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨ/ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ

  Άρθρο 19-Γενικές διαταξεις/παρ.3
  Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης… της παρ.1 τοτ αρθρου 1 του παρόντος νόμου.
  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ: Στην περίπτωση καταδυτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να επιβαίνει στο σκάφος εκπαιδευτής αναγνωρισμένου οργανισμού.

  Για οποιαδήποτε διευκρύνηση στη διάθεσή σας
  Με εκτίμηση
  Δημήτρης Τιμόλογος
  HEllenic Maritime Academy
  τηλ επικοινωνίας 6944340550
  e-mail: info@oceanos.gr

 • 14 Μαΐου 2013, 04:46 | Δημήτρης Τιμόλογος

  Την ώρα που εσεις «επαναπροσδιορίζετε» τον όρο «ΑΝΑΨΥΧΗ» οι Τούρκοι διοργάνωσαν την περασμένη εβδομάδα Ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα, αγώνα δηλαδή, το RUSSIAN SAILING WEEK VOLVO. Τα περισσότερα ήταν επαγγαλματικά σκάφη Ιστιοπλοϊκά ναυλωμένα από Ρώσους, 30 τον αριθμό με 250 Ρώσους. Ανάμεσα τους υπήρχαν ιστιοπλόοι πρωταθλητές, ερασιτέχνες ιστιοπλοοι, στελέχη εταιριών, καθώς και πολλοί νέοι και νέες, οπου για πρωτη φορά μυήθηκαν στα μυστικά της Ιστιοπλοίας πλαϊ σε καποιους δασκάλους. Ξεκίνησαν από Μποντρούμ και έπιασαν στη Λέρο, Κάλυμνο, Κω.

  The race is organized by Phoenix Yachting and Russian Yachting Centre (Moscow) and supported since the beginning by Volvo Cars Russia.
  Volvo Sailing Week take place in Turkey twice a year (May and October) – with more then 200 competitors on 25-30 boats in 3 divisions.

  http://www.phoenix-yachting.com/en/sailing-events/portfolio/volvo.html

  Επειδή η Τούρκοι εχουν μεταφράσει την «ΑΝΑΨΥΧΗ» ως «EĞLENCΕ» και δεν εχουν τετοιου ειδους προβλήματα, τον επόμενο μήνα θα ξανακάνουν Ρεγκάτα για λογαριασμό των Ρώσων. «O.C.S. Russian Race» θα λέγεται αυτή τη φορά και θα «πιάσει» πάλι σε νησιά των Δωδεκαννήσων.

  Εμείς την ίδια ώρα θα ψαχνουμε να ναυλώσουμε τα σκάφη μας σε άτομα που ακουνε μουσική, διαβάζουνε βιβλία και αλείφονται με λάδι για το μαύρισμα.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ Κύριοι
  Είναι απόλυτη ανάγκη να ξαναπροσδιορίσετε το θέμα !!

  ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ σημαίνει «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

  ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ είναι η συνέχεια τω 10.000 χρόνων Ναυτικής Ιστορίας στο Αιγαίο.

  Με τη ελπίδα να μη χρειαστει να σηκωσουμε στις πρυμες των σκαφών μας εκτος απο την Ελληνική σημαια και αυτή την πειρατική.
  Με θαλασσινούς χαιρετισμούς
  Δ. Τιμόλογος – κυβερνητης Ιστιοφόρου

 • 13 Μαΐου 2013, 21:39 | Παναγιώτης Δρακόπουλος

  Προφανώς ο νομοθέτης δεν έχει κατανοήσει την λέξη αναψυχή.
  Αναψυχή σημαίνει ανάταση ψυχής και ανάταση ψυχής δεν επιτυγχάνεται ταξιδεύοντας με ένα σκάφος σαν να μπαίνεις σε λεωφορείο για να μεταβείς από το ένα νησί στο άλλο.
  Ανάταση ψυχής επιτυγχάνεται με την ομάδική συμμετοχή σε αγώνες, σε συλλογικές εκδρομές, σε ομαδική ναυτική εκπαίδευση και ένα σορό άλλες δραστηριότητες.
  Έαν απαγορευτεί η ενοικίαση επαγγελματικών σκαφών από ομίλους για εκπαίδευση και διάδοση της ναυτικής τέχνης και της αγάπης για την θάλασσα πως θα υπάρξουν νέοι που θα ενδιαφερθούν για ένα ταξίδι με ένα μέσον που δεν γνωρίζουν.
  Ας επικεντρωθεί λοιπόν ο νομοθέτης στην είσπραξη με οιανδήποτε τρόπο ΦΠΑ και φόρων και να μην αντιμετοπίζει το θέμα σαν δημόσιος υπάλληλος του 1940.
  Τι ενοχλεί να εισπράτει το κράτος την περίοδο που τουριστικά τα σκάφη κάθονται.
  Ας κοιτάξει τι γίνεται στις γειτονικές χώρες και σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με την ενοικίαση επαγγελματικών σκαφων για εκπαιδευση και αγώνες και ας αναθεωρήσει την παγκόσμια προτυπία του.

 • Αθήνα, 13 Μαΐου 2013

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας

  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:
  • το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,
  • οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,
  • η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,
  η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού.

  Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών.

  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:
  – τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),
  – την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και
  – τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,
  Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους.

  ΕΜΑΕ
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
  Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας
  Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
  Τ: 210 9871000 e-mail: eiliopoulou@flisvosmarina.com

 • 13 Μαΐου 2013, 11:12 | Ευθύμιος Μπιμπής

  Συνολικές σκέψεις:
  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Πλησιάζει το τέλος της διαβούλευσης για το νέο νομοσχέδιο το οποίο δεν βλέπω κάτι θετικό να φέρει στον κλάδο μας παρά μόνο πρόσθετη γραφειοκρατία στα πλαίσια του να πιάσουμε τους «μαϊμού» επαγγελματίες.
  Νομίζω ότι με αυτό το νομοσχέδιο μας δίνεται η ευκαιρία να πιέσουμε για την απλούστευση κάποιων διαδικασιών.
  Προτείνω τα παρακάτω:
  1. Άδεια Επαγγελματικού. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παρακάτω:
  a. Στο έγγραφο εθνικότητας αναγράφεται στον τύπο πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ μετά από δήλωση του πλοιοκτήτη
  b. Στο ΠΓΕ το ίδιο με το Έγγραφο Εθνικότητας
  c. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται για την έκδοση της άδειας είναι τα ίδια περίπου με αυτά που κατατίθενται για την νηολόγηση (επί πλέον είναι το ΠΓΕ και η βεβαίωση του ναυτικού επιμελητηρίου και κάποιες δηλώσεις)
  Τα νηολόγια να ελέγχουν και τα δικαιολογητικά για την αναγνώριση του σκάφους ως επαγγελματικό και να λαμβάνουν με σήμα από την υπηρεσία του υπουργείου (όπως γίνεται και για το ΜΜSI) τον αριθμό αναγνώρισης και να τον αναγράφουν στο Έγγραφο Εθνικότητας. Να μην χρειάζεται το αντίγραφο του ΠΓΕ και στην ουσία η αξιοπλοΐα του σκάφους κρίνεται στον απόπλου.
  Για τις ανανεώσεις της άδειας να εκδίδεται σχετική βεβαίωση με την ημερομηνία λήξης της. Επίσης με τον φόρτο που υπάρχει στην υπηρεσία του υπουργείου εάν οι αναθεωρήσεις των αδειών γίνονται κάθε δύο χρόνια θα χρειάζονται έναν μήνα για κάθε αίτηση.
  2. Ειδικό Σήμα. Καλό είναι να ξεχωρίζουν τα επαγγελματικά σκάφη αλλά δε νομίζω ότι χρειάζεται να μπούμε σε διαδικασίες, αιτήσεις – παράβολά κλπ. Μπορεί απλά στον αριθμό νηολογίου να προστεθεί στο τέλος το γράμμα ¨Ε¨ Οπότε με δεδομένο ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αναγράφουμε το αριθμό νηολογίου στο σκάφος λύνεται το θέμα απλά χωρίς πρόσθετες διαδικασίες και έξοδα
  3. Άδεια αλιείας. Ας προστεθεί μια παράγραφος στον νόμο το τι και πως επιτρέπεται να αλιεύεται στα επαγγελματικά σκάφη και να τελειώνουμε. Όχι άλλες άδειες.
  4. Αγώνες. Δεν ζητάμε τα σκάφη μας να χαρακτηρισθούν ναυταθλητικά αλλά να μπορούν να ενοικιάζονται σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Παράλληλα δε να μπορούν ενοικιάζονται από τις διάφορες ιστιοπλοϊκές σχολές.
  5. Αλλαγή πληρώματος κατά την διάρκεια της ναύλωσης. Είναι αστείο να βάζουμε περιορισμούς στους τουρίστες για τη χρήση του σκάφους του οποίου είναι υπεύθυνοι. Όπως σωστά κάποιος σχολίασε δεν είναι σκάφη της γραμμής με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να αρκεσθούμε στην υποχρέωση του κυβερνήτη να δηλώσει την όποια αλλαγή στους επιβαίνοντες στο κατά τόπους λιμεναρχείο. Μην καταντήσουμε σαν την Κούβα που απαγορεύει στους αυτόχθονες να επιβιβάζονται στα επαγγελματικά σκάφη.
  6. Θεώρηση απόπλου -Αναχώρηση του σκάφους εντός 24 ωρών. Είναι άδικο να κόβονται ημέρες ναύλωσης από τα σκάφη επειδή ο πελάτης έρχεται αργά το βράδυ οπότε και οι διαδικασίες παράδοσης και απόπλου γίνονται την επομένη ημέρα. Επίσης είναι άδικο να στερούνται οι τοπικές κοινωνίες από έσοδα που θα έχουν από τους πελάτες μας που θα θέλουν να κάτσουν μία ημέρα στο λιμάνι επιβίβασης τους. Αυτός είναι ένας λόγος / δικαιολογία που πολλές τοπικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν εχθρικά τα σκάφη μας με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οι απαραίτητες παροχές που θα πρέπει να υπάρχουν στα λιμάνια για τα σκάφη και να ρίχνει το επίπεδο των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών.
  7. Παρουσία του πλοιοκτήτη στο σκάφος. Θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους πλοιοκτήτες που εργάζονται ως κυβερνήτες στα σκάφη τους. Μια λύση θα είναι η έκδοση σχετικού τιμολογίου εκ μέρους τους γι’ αυτή την παροχή υπηρεσίας.
  8. Σκάφη με κοινοτική σημαία. Είναι ουτοπικό να ζητάμε να αλλάξουν οι άλλες χώρες τους νόμους και τα έντυπα τους προκειμένου να τους δίνουμε άδεια να δουλέψουν τα σκάφη τους στην Ελλάδα. Εάν η Κροατία ζητήσει κάτι άλλο το Ελληνικό Κράτος θα συμμορφωθεί αντίστοιχα; Ας προσπαθήσει το υπουργείο για την εναρμόνιση (καλύτερα για την ύπαρξη κοινής ) της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
  9. Σκάφη που έχουν βάση εκτός Ελλάδος. Είναι λάθος να επιτρέπουμε είτε να αρχίζουν είτε να τελειώνουν τον ναύλο στην Ελλάδα. Τι στιγμή που οι Τούρκοι δεν επιτρέπουν στα επαγγελματικά ελληνικά σκάφη να παραμείνουν παραπάνω από μια μέρα στην Τουρκία και τα υποχρεώνουν να επιστρέφουν αλλά και να πληρώνουν ¨transit log: 250,00 €
  10. Γενικές προτάσεις για τις διαδικασίες και έλεγχο πάταξη των ψεύτικων επαγγελματικών.
  Να αποκτήσουν τα λιμεναρχεία με το υπουργείο on-line σύστημα στο διαδίκτυο όπου:
  1. Να καταχωρηθούν όλα τα σκάφη με τα έγγραφα τους και τις σχετικές ημερομηνίες λήξης
  2. Να καταχωρηθούν όλες οι πλοιοκτήτριες εταιρείες / φυσικά πρόσωπα με νομίμους εκπροσώπους και αντιπροσώπους.
  3. Να δοθεί πρόσβαση στους Νηογνώμονες να ανεβάζουν τα ΠΓΕ καθώς και τις αποκαταστάσεις των παρατηρήσεων
  4. Να δοθεί πρόσβαση σε Ναυλομεσίτες και Πλοιοκτήτες να ανεβάζουν ηλεκτρονικά τα ναυλοσύμφωνα, διπλώματα και καταστάσεις επιβατών τα οποία θα οριστικοποιούνται με τον απόπλου (το τελευταίο συμβαίνει ήδη στην Τουρκία)
  Εάν συμβούν τα παραπάνω θα απλοποιηθεί η διαδικασία του απόπλου διότι το λιμενικό όργανο δεν θα χρειάζεται να ελέγχει όλα τα έγγραφα (το τελευταίο συμβαίνει λόγω ελλιπούς συμπλήρωσης των καρτελών ναύλωσης.)
  Με την οριστικοποίηση του απόπλου θα μπορεί το υπουργείο σε μηδενικό χρόνο αν ελέγχει τον αριθμό των ημερών αλλά και τους επιβαίνοντες και να ανανεώνει τις άδειες πολύ γρήγορα.
  11. Επιπλέον θέματα που δεν καλύπτονται από τον νέο νόμο.
  Α. Εξοπλισμός που ζητά το υπουργείο για να ναυλωθούν τα σκάφη μας στο εξωτερικό το καθιστά απαγορευτικό διότι πρώτον δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος αλλά και η ηλεκτρική υποδομή των σκαφών και δεύτερον το υψηλό κόστος του εξοπλισμού. Σε αντίθεση με όλες τις άλλες χώρες που δεν χρειάζεται τίποτε επιπλέον.
  Β. Ραδιουπηρεσίες. Εξακολουθούμε να πληρώνουμε για μια υπηρεσία που δεν χρειάζεται διότι σήμερα που όλοι έχουν κινητά τηλέφωνα κανένας δεν χρησιμοποιεί το VHF για να τηλεφωνήσει σε κάποιον.

 • 13 Μαΐου 2013, 11:14 | Μανωλης Τυφοξυλος

  Ενω θαπρεπε να διευρηνουμε το θαλασσιο τουριστικο προιον μας ωστε ναχουμε οσο το δυνατο περισσοτερες ναυλωσεις εισαγουμε περιοριστικες διαταξεις και αποκλεισμους.Ετσι θα αντιμετωπισουμε τον φοβερο ανταγωνισμο που εχουμε απ τις γειτονικες χωρες;Με ποια λογικη αποκλειουμε τη δυνατοτητα να ναυλωνονται τα επαγγελματικα σκαφη μας για τη ΡΕΓΚΑΤΤΑ του ΑΙΓΑΙΟΥ π.χ, ενα διεθνη αγωνα που προσελκυει 100 συμμετοχες(1000 ιστιοπλοοι περιπου) , περιερχεται καθε χρονο τα νησια μας αφηνοντας σημαντικα (και μοναδικα) ωφελη στις τοπικες οικονομιες και διοργανωνεται για αυτο το σκοπο απο το.. Υπουργειο Αιγαιου ! Αποκλειουμε επισης την ναυλωση για την εκπαιδευση.Ολες οι Σχολες Ιστιοπλοιας ναυλωνουν επαγ/κα σκαφη (δεν υπαρχει αλλος νομιμος τροπος) ,ανοιξη και φθινωπορο,για να διδαξουν τη ναυτικη τεχνη .Αν σταματησει η παραγωγη νεων ιστιοπλοων που θαχουν τη δυνατοτητα να ναυλωνουν σκαφη επομενο ειναι οτι θα συρικνωθει ανεπανορθωτα ο θαλασιος τουρισμος

 • 12 Μαΐου 2013, 08:09 | Μάγγος Αντώνης

  Στον διεθνή μαραθώνιο της Αθήνας, πως μπορεί να συμμετάσχει ο κάθε πικραμένος, και ενώ κάποιοι ξένοι και Έλληνες αθλητές τρέχουν την απόσταση σε 2 ώρες και λίγα λεπτά, εμείς οι υπόλοιποι μη αθλητές μπορούμε να συμμετάσχουμε και να τερματίσουμε (εάν τα καταφέρουμε) σε 5-6-7 ώρες?

  Με ποιά λογική απαγορεύετε σε κάποιον μη αθλητή να συμμετάσχει στο Ράλι Αιγαίου ας πούμε, με το ιδιωτικό του σκάφος ή με το σκάφος που νοίκιασε?

 • 11 Μαΐου 2013, 20:37 | Νικολόπουλος Νίκος

  Αγαπητοί κύριοι,
  Στο άρθρο 1 παρ α αναφέρεται οτι «Ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά».
  Η ενασχόληση με την ιστιοπλοΐα αποτελεί αναψυχή και ταυτόχρονα άθληση. Στην περίπτωση της ναύλωσης ενός ιστιοφόρου σκάφους οι ναυλωτές φυσικά κάνουν αναψυχή και παράλληλα αθλούνται προκειμένου,το ιστιοφόρο σκάφος, να ταξιδέψει με ασφάλεια και να πετύχει την καλύτερη δυνατή απόδοση.
  Αρα, για την ναύλωση ιστιοφόρου σκάφους, δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζεται η αναψυχή από την άθληση ή την εκπαίδευση (ή προπόνηση) του πληρώματος.
  Σε όλα τα κράτη που παρέχουν θαλάσσιο τουρισμό (και ειδικότερα στα γειτονικά Τουρκία-Κροατία-Ιταλία) αποκτά όλο και περισσότερη ζήτηση, η ναύλωση ιστιοφόρων σκαφών για συμμετοχή σε αγώνες.
  Απαγορεύοντας την ναύλωση σκαφών για συμμετοχή σε αγώνες (όπως είναι το ράλλυ Αιγαίου ή Aegean regatta), όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ναυλώνοντας σκαφος, θα απευθυνθούν στην Τουρκία και έτσι θα στερηθούμε μια σημαντική πηγή εσόδων για τους ιδιοκτήτες των σκαφών και για το κράτος.
  Σχετικά με την ναύλωση ιστιοφόρου σκάφους με σκοπό την εκπαίδευση:
  Η εκπαίδευση στην ιστιοπλοΐα είναι απαραίτητη προκειμένου να δημιουργηθούν ικανοί οι ιστιοπλόοι που θα επανδρώσουν τα ενοικιαζόμενα σκάφη.
  Αν απογορευτεί η ναύλωση σκάφους με σκοπό την εκπαίδευση, θα καταστεί αδύνατη η εκμάθηση ιστιοπλοΐας και κατ’ επέκταση θα περιοριστούν οι ναυλώσεις των σκαφών, δημιουργόντας πλήγμα στον θαλάσσιο τουρισμό.
  Πρότασή μου, η σχετική παράγραφος να διαμορφωθεί σε: «Ως ταξίδι αναψυχής νοείται και το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά».

 • 11 Μαΐου 2013, 15:25 | Τάκης Χαρίτος

  Τα τρελά που αναφέρονται στο νομοσχέδιο αποσκοπούν ΠΡΟΦΑΝΩΣ στον περιορισμό των μαϊμού επαγγελματικών σκαφών.
  Υπάρχει όμως πιο εύκολος και δίκαιος τρόπος:
  Το όφελος από ΦΠΑ αγοράς του σκάφους και του ΦΠΑ από την προμήθεια εξοπλισμού και καυσίμων-λιπαντικών να αποδίδεται σταδιακά με τον ΦΠΑ των ναύλων σε κάποια χρόνια και να λαμβάνονται υπόψη στον ΦΠΑ που θα ζητηθεί για τον αποχαρακτηρισμό του σκάφους.
  Επίσης, μη αναζητάτε ημέρες ναύλωσης(με αστεία ναυλοσύμφωνα) ΑΛΛΑ ΦΠΑ από ναύλα.
  Καλέστε τους επαγγεμαλτίες και τις ομοσπονδίες και ΑΚΟΥΣΤΕ τους !!
  Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αν περάσει ως έχει είναι σίγουρο ότι λόγω της γραφειοκρατίας που επιβάλει να ΖΗΜΕΙΩΣΕΙ το Ελληνικό Δημόσιο (π.χ. λόγω μη δυνατότητας σύναψης ναυλοσυμφώνων για ναυταθλητικούς σκοπούς δραστηριότητα που απαγορεύει ρητώς (Παγκόσμια πρωτοτυπία!!!)ή από την πιθανή μείωση των ναυλοσυμφώνων λόγω των τρελών διαδικασιών που επιβάλλονται)
  ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ???
  Ποιος θα αποζημειώσει το Δημόσιο από την διαφαινόμενη απώλεια των εσόδων,ο εισηγητής ή ο Υπουργός??
  Γιαυτό και μόνο τον λόγο πρέπει να δεχθούν οι εισηγητές τις θετικές απόψεις των διαβουλομένων .

 • 11 Μαΐου 2013, 13:21 | Τάκης Χαρίτος

  Δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ να υπερασπισθεί την ΦΑΕΙΝΗ ιδέα του παντογνώστη νομοθέτη να απαγορεύσει την χρήση των επαγγελματικών σκαφών σε αγώνες?
  θα έχει την ευθιξία βλέποντας το αποτέλεσμα της Διαβούλευσης να ανακαλέσει την πρότασή του ή η διαβούλευση είναι για πλάκα.

 • 11 Μαΐου 2013, 11:12 | Μάγγος Αντώνης

  Δεδομένου ότι τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα, και δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφο 2, τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής δεν δικαιούνται να ναυλώνονται για άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες κλπ, παρά μόνο για ταξίδια αναψυχής, αποκλειόμενης πάσης φύσεως εκπαίδευσης, οδηγούμαστε στα εξής παράδοξο αποτελέσματα:

  • Δεν θα μπορεί κανένα σκάφος στην Ελλάδα να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για εκπαίδευση στην ιστιοπλοΐα ανοιχτής θάλασσας, όχι αθλητών, αλλά μελλοντικών ναυλωτών τέτοιων σκαφών με σκοπό την αναψυχή τους.

  • Κάθε «εκπαίδευση» των επιβατών ενός επαγγελματικού σκάφους για την ασφάλεια τους κατ αρχάς, αλλά και για την συμμετοχή τους στις διαδικασίες του σκάφους (να μάθουν κόμπους, να δένουν τα μπαλόνια, συμμετοχή στην αγκυροβολία και στο δέσιμο του σκάφους, να χρησιμοποιούν τα βιντζιρέλα, στο τριμάρισμα των πανιών κλπ) θα μπορεί να θεωρηθεί παράνομη «εκπαιδευτική» ενέργεια.

  • Κάθε φυσική προσπάθεια των τουριστών πάνω στο σκάφος θα μπορεί να εκληφθεί σαν παράνομη άθληση τους.

  • 5 φίλοι που βρέθηκαν και τρέχουν μια απόσταση, στο τέλος κάποιος θεωρείται νικητής επειδή έφτασε πρώτος, ούτε επίσημοι αθλητές είναι, ούτε διοργανώθηκε κάποιος επίσημος αθλητικός αγώνας, παρόλα αυτά κι αυτή η δραστηριότητα είναι άθληση και κάποιας φύσεως αγώνας. Το ίδιο συμβαίνει και στην θάλασσα, με τα επαγγελματικά ιστιοπλοϊκά σκάφη. Πάσης φύσεως αγώνας με ιστιοπλοϊκά σκάφη θα μπορούσε να θεωρηθεί κάθε μορφή συναγωνισμού-ανταγωνισμού 2 σκαφών που βρέθηκαν μαζί και «παίζουν» συναγωνιζόμενοι οι ναυλωτές τους.

  Με την έννοια της εκπαίδευσης ενός αθλητή ανοιχτής θάλασσας με αθλητικό δελτίο, φυσικά και δεν είναι λογικό να χρησιμοποιούνται επαγγελματικά σκάφη αναψυχής ανοιχτής θάλασσας, αλλά ειδικά προς τούτο τον σκοπό ναυταθλητικά σκάφη με αγωνιστικές προδιαγραφές (με αγωνιστική καταμέτρηση και κατάταξη, με ανάλογους χώρους ενδιαίτησης αθλητικού σκάφους κι όχι σκάφους κρουαζιέρας, αγωνιστική εξάρτηση, κλπ). Επίσημοι αγώνες με την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας αθλητισμού, που θα συμμετέχουν ναυταθλητές με αθλητικά δελτία και αγωνιστικά σκάφη, σαφώς αφορούν ναυταθλητικά σκάφη κι όχι επαγγελματικά τουριστικά σκάφη. Παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλοι αγώνες, που ο κύριος στόχος τους είναι η προβολή των νησιών, ο τουρισμός γενικότερα αλλά και ο θαλάσσιος τουρισμός ειδικότερα. Κάποιος αγώνας τύπου ράλι Αιγαίου ή τύπου ο γύρος του Πόρου, που προσελκύει τουρίστες που θέλουν να νοικιάσουν ένα σκάφος και να τον ακολουθήσουν για την διασκέδαση τους, ποιόν βλάπτει?

  Είναι απαραίτητη η επαναδιατύπωση του νόμου στους ορισμούς αλλά και στα σχετικά άρθρα που αναφέρονται σε αυτά τα θέματα, για να μην υπάρξουν στο μέλλον προβλήματα ή να απαγορευτούν δράσεις που προβάλλουν τον τουρισμό και την ανάπτυξη του κλάδου.

 • κ. Υπουργέ
  και σύμβουλοι του υπουργού, που ελπίζω να διαβάσετε τις παρατηρήσεις και απόψεις όλων αυτών τον ανθρώπων που πραγματικά ασχολούνται με την θάλασσα και τον θαλάσσιο τουρισμό, όπως καταλαβαίνετε από τις παρατηρήσεις μας το νομοσχέδιο που θέλετε να πάτε στην βουλή είναι η ταφόπλακα του θαλάσσιου τουρισμού.

  Ο άνθρωπος που το συνέταξε προφανώς βλέπει την θάλασσα μόνο το παράθυρο του γραφείου.

  Δεν έκανε τον κόπο πριν το συντάξει να μιλήσει με τους επαγγελματίες του είδους , όπως ο ΣΙΤΕΣΑΠ, με ιστιοπλοϊκούς ομίλους που προωθούν το άθλημα της Ιστιοπλοΐας, την ΕΑΘ (Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας , με λιμενικούς, όχι αξιωματικούς αλλά λιμενοφύλακες που είναι παρόντες στην διαδικασία του απόπλου, με εφοριακούς του ΣΔΟΕ που τους έβαλαν να κάνουν ελέγχους για να εντοπίσουν τα μαϊμού επαγγελματικά σκάφη και οι άνθρωποι δεν γνώριζαν την διαφορά ιστιοπλοϊκού με μηχανοκίνητο , με τις ένωσεις φοροτεχνικών-λογιστών για να ενημερωθεί για τα φοροτεχνικά προβλήματα που υπάρχουν , αλλά παρουσίασε ένα νομοσχέδιο με αυτά που άκουσε στους διαδρόμους κάποιων γραφείων, από διάφορα δημοσιεύματα για τους σκαφάτους φοροφυγάδες ή φαντάστηκε πως έτσι πρέπει να γίνουν.

  Κ. Υπουργέ αποσύρετε το νομοσχέδιο αυτό, γιατί αν το προωθήσετε στην βουλή θα είναι το «νομοσχέδιου Μουσουρούλη» το τέλος του θαλάσσιου τουρισμού.

  Μιλήστε με τους επαγγελματίες και σίγουρα θα σας δώσουν λύσεις σε όλα τα προβλήματα του κλάδου. Και μάλιστα λύσεις που θα περιέχουν ανάπτυξη και φαντασία για το καλό της μοναδικής βιομηχανίας που ακόμα λειτουργεί στην χώρα μας τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

  Δώστε την ευκαιρία της σύνταξης του νομοσχεδίου, σε ανθρώπους που αγαπούν την θάλασσα και ξέρουν τα προβλήματα της, όχι σε αναχρονιστικούς ανθρώπους που ζουν με την φιλοσοφία της δεκαετίας του 80.

  Όσο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της γραφειοκρατίας μία λέξη είναι αρκετή σε ένα άρθρο του νομοσχεδίου «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ».

  Διαγράψτε όλα τα αναχρονιστικά άρθρα με τις απαγορεύσεις και αφήστε την αγορά να βρει τον δρόμο της.
  Η ανάπτυξη έρχεται με την ελευθερία κινήσεων των εμπλεκομένων και όχι με τις απαγορεύσεις .
  Αν ένας επιχειρηματίας είναι ικανός να ενοικίαση σκάφος στο βουνό, αυτό είναι ανάπτυξη και σίγουρα δεν είναι ανάπτυξη να απαγορεύουμε την ενοικίαση ιστιοφόρου σκάφους στην θάλασσα για ιστιοπλοϊκούς αγώνες.

  Σας ευχαριστώ

  Δήμος Κουλούρης

 • 10 Μαΐου 2013, 19:26 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΣΧΕΔΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  ΄Οπως έχει διαπιστωθεί , με το καθεστώς του Ν2743/1999 και με παρέκληση της εφαρμωγής του νόμου περί ‘Φόρου Προστηθέμενης Αξίας’, έβαλε την κάθε επένδυση σε Επαγελματικά Πλοία Αναψυχής, σε καθεστώς ‘ομηρείας’. Γι αυτό και με την καθίζηση των ναύλων των τελευταίων ετών έσπευσαν οι πλοιοκτήτες να πουλήσουν τα σκάφη τους όσο-όσο προς αποφυγή μηδενισμού του κεφαλαίου της επένδυσής τους.

  Η επιστροφή των παλαιών επενδυτών δεν είναι ορατή. Όσο επικρατεί η φιλοσοφία του Ν2743/99, ούτε νέοι επεδυτές είναι πρόθυμοι να εισέλθουν σ’αυτού του είδους του ναυτηλιακού τομέα.

  Άν υπάρξει ομοφωνία μεταξύ της Εκτελεστκής Εξουσίας του κράτους, που εισηγείται και το νομοσχέδιο του κλάδου εκμετάλλευσης πλοίων αναψυχής, στούς κοινούς στόχους, αύσηση του Ελληνικού νοιολογίου, στήριξη του Ελληνόκτητου πλοίου αναψυχής, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την επιδείωξη εισφοής συναλλάγματος στην Ελληνική Οικονομία, τότε πρέπει με νόμο να οριστικοποιηθεί η φορολογική τακτοποίηση απόκτησης πλοίου αναψυχής προς εκμετάλλευση.

  Με την πράξη αυτή θα απελευθερωθεί από την ‘ομηρεία’ η επένδυση, θα εκλογικευτούν οι διατάξεις όλων των άρθρων, π.χ. ειδικότερα τα άρθρα 2 έως 4 του υπό διαβούλευση νόμοσχεδίου, θα αναμορφωθούν σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που έχουν συμφωνηθεί.

  Απ’ όπου με τις πιό πάνω ενέργειες θα μας προκύψει το πάντα ζητούμενο: ένας δίκαιος, απλός, σταθερός, χωρίς εκπλήξεις Νόμος.

  Τώρα για την λύση του γρίφου ‘οριστικής φορολογικής τακτοποίησης’, η απάντηση κατά την γνώμη μου βρίσκεται στήν ανάλυση, την μελέτη και ανάλογη εφαρμωγη΄του άρθρου 11 του Ν438/1976.

  Ο νόμος με το άρθρο 11, εκτός από τα πλοία της πρώτης παραγράφου, δεν επικαλείται την απαλλαγή από τον φόρο κτήσης (κατασκευής ή εισαγωγής) για τα πλοία.

  Για τα μεν ναυταθλητικά της παραγράφου 2 αναστέλλει την φορολόγηση υπό όρους. Για δε τα επαγγελματικά πλοία οριστικοποιεί την φορολογική τους τακτοποίηση είτε με την καταβολή τοων φόρων, ή με ισοδύναμη ρήτρα.

  Ποτέ δεν είναι αργά για την τακτοποίηση αυτής της εκρεμότητας, για να ηρεμήσει και η ‘αγορά’ και οι καρατικές υπηρεσίες.

  Πρίν κλείσω έχω να παρατηρήσω στο άρθο 1 εννοιολογικούς όρισμούς:

  1. Ιστιοφόρο: Κατά τον ορισμό του ισχύοντος Ν5848/11/21-10-1933 (ΦΕΚ Α΄ 319), παραθέτω ως έχει. « Ο όρος ιστιοφόρο περιλαμβάνει όλα τα πλοία τα έχοντα επαρκή ιστιοφορία δια ναυσιπλοΐα με μανο τα ιστία, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι εφοδιασμένα με μηχανικά μέσα κίνησης».
  2. ‘Ισιοφόρο Επαγγελματικό Πλοίο Αναψυχής’ ως γνωστό λόγω της ιδιομορφίας του κυματισμού και των ρευμάτων στις Ελληνικές θάλασσες, όλλα τα πλοία, ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα, χρειάζονται ισχυρότερες μηχανές πρόωσης για την ασφάλεια πλοίου και επιβατών και ταχείας προσέγγισης στο λιμάνι προορισμού. Παραθέτω πιό κάτω:
  «Ιστιοφόρο Επαγελματικό πλοίο αναψυχής, το ιστιοφόρο που φέρει και κινητήρα ή κινητήρες πρόωσης με συντελεστή ταχύτητας V/√L ≥ 2.0 , όπου
  V = ταχύτητα σε κόμβους
  L = Μήκος ισάλου σε μέτρα

  Όλες οι άλλες λεπτομέρειες περί Ιστιοφόρων και μηχανοκινήτων καλύπτονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί επιθεωρήσεως εμπορικών πλοίων,

  Μία άλλη παρατήρηση είναι ο Ορισμός του ‘Παραδοσιακού Πλοίου’. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 αποδίδεται επαρκώς η έννοια σύμφωνα με την οδηγέια της Ε.Ε, όπως έχει εναρμωνιστεί και η Εθνική Νομοθεσία.

  Κάθε περαιτέρω παρέμβαση αλλοιώνει την πραγματική πρόθεση του νομοθέτη.

  Με Τιμή

  Γεώργιος Π. Μυλωνάς
  Ιδρυτικό Μέλος της ΕΠΕΣΤ

  Μακαρίου 2
  Άλιμος 17455
  Αθήνα
  Τηλ. 210 9838352

 • 10 Μαΐου 2013, 08:43 | Ευθύμιος Μπιμπής

  Σε όλο τον κόσμο διοργανώνουν ιστιοπλοϊκούς αγώνες όπου μετέχουν επαγγελματικά τουριστικά σκάφη τα οποία ενοικιάζουν οι συμμετέχοντες από τις τοπικές εταιρείες. Το ίδιο έχει συμβεί πολλές φορές στην Ελλάδα πχ στο Ράλλυ Αιγαίου. Γιατί πρέπει να αποκλείσουμε αυτή τη δυνατότητα από τα σκάφη μας;

 • 9 Μαΐου 2013, 10:30 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

  Κύριοι,
  διάβασα προσεκτικά το νομσχεδιο. Από το άρθρο 1 προσδιορίζεται η έννοια «πλοίο αναψυχής» που προφανώς αναφέρεται σε όσα «πλοία¨ ή «μικρά σκάφη» ή «σκάφη» όπως χαρακτηρίζονται από το άρθρο 23 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων, που είναι εφοδιασμένα με Έγγραφο Εθνικότητος, στο οποίο υπάρχει πρόλεψη για χαρακτηρισμό ως «πλοίο». Υπάρχει σαφής έλειψη προβλεψης για τα «ερασιτεχνικά» «μικρά σκάφη» (έως 12 μέτρα) που η εγγραφή τους γίνεται είτε στο λεμβολόγια, είτε στα ΒΕΜΣ, και τα οποία εφοδιάζονται με ΑΔΕΙΑ ΠΛΟΩΝ, όπου η πρόβλεψη για χαρακτηρισμό είναι «ΣΚΑΦΟΣ». Επίσης προσδιορίζεται η έννοια «ιδιωτικό» σε αντίθεση με την ένοια «ερασιτεχνικό» του άρθρου 23 του ΓΚΛ. Οι ασάφιες αυτές οδηγούν σε παρερμηνίες από τα εκτελεστικά όργανα του κράτους που θα κλιθούν να εφαρμόσουν τον νόμο και εκτιμώ ότι απαιτείται θεραπεία των.

  Υπάρχει σαφής έλλειψη χαρακτηρισμού των εκπαιδευτικών πλόων και των πλόων για ναυταθλητισμό, όπως επίσης αν οι διατάξεις του παρόντος ν/σ έχουν εφαρμογή στα ναυταθλητικά και επαιδευτικά σκάφη. Δήλαδη θα χαρακτηρίζονται «πλοία αναψυχής» αλλά δεν θα εκτελούν «ταξίδια αναψυχής»;

 • 8 Μαΐου 2013, 17:52 | Βασίλης Μηλιώτης

  Αγαπητοί κύριοι και συντάκτες του νέου νόμου για το θαλάσσιο τουρισμό,

  Ο νόμος χαρακτηρίζεται από προχειρότητα. Αντί να δίνει λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα και να δημιουργεί συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης του Θαλάσσιου τουρισμού, απεναντίας διατηρεί σε όλες σχεδόν τις διατάξεις, τις αναχρονιστικές και γραφειοκρατικές ατέλειες του ισχύοντος νόμου, ενώ παράλληλα τοποθετεί νέους, περιοριστικούς στην ανάπτυξή του, όρους.

  Αρκεί και μόνο κάποιος να σταθεί στην πρώτη παράγραφο του νόμου:
  «Ταξίδι αναψυχής»: είναι το ταξίδι που διενεργείται από πλοία που έχουν χαρακτηριστεί ως πλοία αναψυχής, ιδιωτικά ή επαγγελματικά ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με ελεύθερο πρόγραμμα προσεγγίσεων και ελεύθερο προορισμό, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή των επιβατών. Ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά.»

  Από πότε η άθληση, η συμμετοχή σε ένα αγώνα ή η εκπαίδευση σε ένα άθλημα σταμάτησε να είναι αναψυχή. Τι άλλο θα μπορούσε να ήταν εκτός από αναψυχή και ψυχαγωγία;

  Σε οποιοδήποτε λεξικό, αν κάνετε τον κόπο να ανατρέξετε, θα δείτε ότι οι λέξεις Αναψυχή, Ψυχαγωγία και Άθληση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.
  Αντί να δώσετε κίνητρα και να φτιάξετε κατάλληλες διατάξεις για την ανάπτυξη του Αθλητικού και Εκπαιδευτικού Θαλάσσιου τουρισμού, εσείς τον απαγορεύετε. Την ίδια στιγμή, στη γειτονική και ανταγωνιστική Τουρκία, αυτό το κομμάτι της τουριστικής αγοράς αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Διοργανώνονται πολυήμεροι διεθνείς ιστιοπλοϊκοί αγώνες, έχοντας μάλιστα στο πρόγραμμα τους και ελληνικούς προορισμούς.

  Οι αθλητικοί αγώνες και η εκπαίδευση στο άθλημα της ιστιοπλοΐας θα πρέπει να γίνουν πόλοι έλξης για τον εξωτερικό και εσωτερικό τουρισμό. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το καλοκαίρι το 2011, μιας χρονιάς όχι από τις καλύτερες για τον τουρισμό μας, όταν στα πλαίσια του ‘Ράλλυ Αιγαίου’ επισκεφθήκαμε την Αμοργό και τη Σάμο, οι ντόπιοι μας έλεγαν «καλά που ήρθατε και εσείς…». Σκεφτείτε πόσο σημαντική από όλες της πλευρές, ήταν για αυτούς η παραμονή στο νησί ενός στόλου πλέον των πενήντα σκαφών και των πληρωμάτων τους που ήταν ίσως και πεντακόσια άτομα. Τα περισσότερα από αυτά τα σκάφη ήταν ναυλωμένα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής.

  Έχουμε ανάγκη από νομοθετήσεις προσαρμοσμένες στη σύγχρονη πραγματικότητα. Από νομοθέτες με καθαρό μάτι και ανοιχτό νου που να βλέπουν την ολότητα των πραγμάτων.
  Αν προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε αδυναμίες λειτουργούμε με τη λογική «πονάει κεφάλι, κόψε κεφάλι», θα καταστραφεί και ότι έχει απομείνει….

 • 8 Μαΐου 2013, 08:46 | Χρήστος Γαλάτης

  Στο παρόν νομοσχέδιο γίνεται πολύ μεγάλος λόγος και αναφέρεται πολλές φορές η λέξη «ναυταθλητικό σκάφος», χωρίς να υπάρχει ο ορισμός του στο Άρθρο 1. Αρνούμαι οτι αυτό έγινε από αμέλεια του σοφου Νομοθέτη. Αντίθετα πιστεύω ότι έγινε σκόπιμα για να μπορεί η ΓΓΑ να συνεχίσει να παίζει τον ρόλο του «κακού μπάτσου» και να μην υπογράφει τις βεβαιώσεις των ιστιοπλοικών ομίλων. Ελπίζω να κάνω λάθος και να διορθώσετε αυτή την σημαντική παράλειψη.

 • 7 Μαΐου 2013, 22:14 | Ευάγγελος Ρωμαίος

  Σαν επαγγελματίας προπονητής ιστιοπλοΐας(από το 1982) προσπαθώ να κατανοήσω εάν και εφόσον βάση του Νόμου τα επαγγελματικά σκάφη δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση( οι Όμιλοι αδυνατούν να έχουν ιδιόκτητα σκάφη) με ποιο τρόπο θα διδάσκουμε την ναυτική τέχνη και με ποιο τρόπο θα διατηρήσουμε την ναυτική μας παράδοση ?
  Πιθανώς να μην γνωρίζετε για τον αγωνιστικό τουρισμό όπου πληρώματα από το εξωτερικό ενοικιάζουν κατάλληλα εξοπλισμένα σκάφη για να συμμετάσχουν σε Αγώνες όπως το rally Αιγαίου ή η regatta Αιγαίου ή για την οργάνωση αγώνων από εταιρείες για teambuilding των υπαλλήλων τους ,προγράμματα που προβάλουν και διαφημίζουν τόσο οι Τούρκοι όσο και οι Κροάτες.
  Λόγω της επίσκεψης διαφορετικών προορισμών κατά την διεξαγωγή των αγώνων πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν τους αγώνες ιστιοπλοΐας σαν εναλλακτικό τουρισμό συνδυάζοντας άθληση και διακοπές ,ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι λιμένες προορισμού ενός αγώνα συνδυάζονται με επίσκεψη αρχαιολογικών ή άλλων πολιτιστικών αξιοθέατων προκαλώντας το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων ιστιοπλόων.
  Με την ελπίδα νέων σύγχρονων βάσεων για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού περιμένουμε τις δικές σας ενέργειες.
  Με εκτίμηση

  Ευάγγελος Ρωμαίος

 • 7 Μαΐου 2013, 13:55 | Μπαξεβανης Θανασης

  όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με τον χώρο έχουν βιώσει με το παραπάνω μια αναχρονιστική νομοθεσία που διέπει την λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού. Ευχόμασταν και ελπίζαμε ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε σαν χώρα μιά απλή ,σύγχρονη, αναπτυξιακή νομοθεσία για να πάρουμε τα σκήπτρα παγκοσμίως στον θαλάσσιο τουρισμό, έχοντας σαν χώρα όλες τις φυσικές ,γεωγραφικές ,κλιματικές προύποθέσεις. Ταυτόχρονα διαθέτουμε εξαιρετικα καταρτιμένους ανθρώπους σε όλους τομείς. Είμαστε σε μιά μεταβατική (ελπίζω) περίοδο για την χώρα όπου είναι ευκαιρία να ορίσουμε ενα συγχρονο τρόπο λειτουργίας παντού .Και αντ αυτού βλέπουμε να διατυπώνονται νομοσχέδια απιστευτης γραφικότητας απο ανθρώπους που ενδεχομένως δεν ούτε την οπτική παράσταση ενος σκάφους και δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν το μηχανοκίνητο με το ιστιοφόρο.Λυπάμαι για τη φλύαρη εισαγωγή αλλά όταν δεν βλέπω όραμα ,δεν βλέπω σχέδιο και προγραμματισμό παραμόνο απο που θα εισπράξουμε και όχι να πρσφέρουμε για να πάρουμε ως κράτος.Σας ενδιαφέρει θα δημιουργηθεί μια δεδαλώδης διαδικασία ,ώστε σε κάθε σκάφος (ειδικά επαγγελματικό) να χρειάζεσαι μαζί με τον καπετάνιο να επιβαίνει λογιστής και δικηγόρος…
  Στόχος μας σαν Ελλάδα είναι να κατακλυσθούν τα πελάγη μας (και κατ επέκταση τα λιμάνια ,οι μαρίνες ,τα καρνάγια) απο σκάφη και χιλιάδες ανθρώπους απο όλο τον κόσμο που θα έρθουν να αρμενίσουν στις ωραιότερες και ασφαλέστερες θάλασσες του κόσμου.Δώστε βήμα σε καταρτισμένους ανθρώπους του χρόνου να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε κάτι καινούργιο που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι δυνατόν ο θαλάσσιος αθλητισμός να μην χαρακτηρίζεται ώς αναψυχή?Και τι θα κερδίσετε αν τον αποκλείσετε?Σε πολλές ανταγωνιστικες τουριστικά χώρες δημιουργούνται βιομηχανίες στον συγκεκριμμένο τομές και η Ελλάδα το αποκλέιει..Η εκπαίδευση είναι το άλφα και το ωμέγα κάθε πολιτισμού και σεις την αποκλείετε απο τη θάλασσα? Μα αν οι σχολές δεν μπορούν να ναυλώσουν σκάφη για την εκπαίδευση ανθρώπων πως θα δημιουργηθεί κοινό που θα ναυλώσει αύριο σκάφη.Εκτός κι αν θέλετε να αποκλέισετε την πρόσβαση του Έλληνα απο τη θάλασσα είτε για αναψυχή είτε επαγγελματικά.Δηλαδή στην χώρα του ολυμπισμού και της ολυμπιακής ιδέας δεν π΄ρεπι να αναβάζει κανείς περισσότερους απο 70 καρδιακούς παλμούς (τόσοι χρειάζονται στην ηλιοθεραπέια). Είναι κακό κάποιος να συνδιάσει τις διακοπές του συμμετέχοντας σε αγώνες? Και πώς θα το κάνει αυτό αν δεν εκπαιδευθεί?Εδώ βέβαια θα πρέπει να ανοίξουμε και το κεφάλαιο της εκπαίδευσης και κατάρτισης που ισχύει στην Ελλάδα ,αλλά ποιός νοιάζεται?

 • 6 Μαΐου 2013, 14:28 | Nίκος Κλεώπας

  ΕΙΝΑΙ γνωστο οτι ο αθλητικος τουρισμος ειναι μια μεγαλη αιτια προσελκυσης ιστιοπλοων
  απο διαφορα μερη του κοσμου ,οπου συνδιαζοντας αναψυχη αθληση περιηγηση
  συμμετεχοντας σε regatas προσφερουν μεγαλη κινηση στο yachting και αρκετα εσοδα ,και
  παντα σε ενα περιβαλον ελενχομενο οργανωμενο απο ομιλους ομοσπονδια και εμπειρους
  προπονητες . αυτο το αρθρο θα απαγορευσει καθε σκεψη για διεθνεις αγωνες και ιδιαιτερα
  την συμμετοχη ξενων ομαδων που θα ηθελαν να συνδιασουν το λεγομενο racing-cruising
  στο Αιγαιο-Ιονιο

  Την στιγμη που στην Τουρκια εχουν ηδη δραστηριοποιηθει εταιρειες διεξαγωγης αγωνων-
  charter στα παραλια διοργανωνοντας και επιδοτωντας την συμμετοχη σε τρεις μεγαλες
  regattas απο Κωνσταντινουπολη εως Ατταλια σχεδον ολο τον χρονο

 • 6 Μαΐου 2013, 11:21 | Νίκος Φωτίου

  Ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά….

  Φαίνεται ότι οι νομοθέτες έχουν μπει στα βαθιά της ανάλυσης τι είναι ψυχαγωγία, δηλαδή δεν μπορώ να νοικιάσω ένα σκάφος για να πάω σε αγώνες και να διασκεδάσω.
  Οι γείτονές μας οι Τούρκοι έχουν άλλο ορισμό για την αναψυχή μέσω αγωνιστικής ιστιοπλοίας με ενοικιαζόμενα σκάφη, την επιτρέπουν αλλά και την ενισχύουν. Προφανώς και οι Εγγλέζοι έχουν την ίδια αντίληψη με τους Τούρκους.
  Εμείς φαίνεται ανήκουμε σε άλλη κατηγορία ναυτικής παράδοσης όπου η αναψυχή ορίζεται μονοσήμαντα
  Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα επαγγελματικό αγωνιστικό σκάφος και να το ενοικιάζω σε ιστιοπλόους που θέλουν να πάνε στον αγώνα της Υδρας, του Πόρου, της Αίγινας, του Αγκιστριού, της Τζιάς, της Κύθνου, της Άνδρου και του Ράλλυ Αιγαίου, Ιονίου, αλλά και της ρεγκάτας Αιγαίου, και τόσων άλλων αγώνων που γίνονται στις θάλασσες μας.

 • 3 Μαΐου 2013, 13:40 | Μιχάλης Αφτιάς

  Α. Καταργείστε επιτέλους την έννοια της άδειας επαγγελματικού / μητρώο ή όπως αλλιώς το βαφτίζουμε. Επαγγελματικό είναι αυτό που ανήκει σε εταιρεία και πρέπει να αποδεικνύει με το εισόδημά του ότι κάνει πράγματι ναύλα και δεν είναι μαϊμού επαγγελματικό. Όλα τα σκάφη πρέπει να φέρουν τον ίδιο εξοπλισμό ασφαλείας. Τέλος. Τα υπόλοιπα για άδειες/μητρώα είναι διαδικασίες, χαμένος χρόνος για επαγγελματίες, υπαλλήλους, άσκοπα κόστη και μόνο στρεβλώσεις μπορούν να επιφέρουν.

  Β. Καταργείστε επιτέλους τις χρονοβόρες, απολύτως άσκοπες διαδικασίες απόπλου & ΕΠΣΕΠΑ. Ένας ετήσιος έλεγχος στην αρχή της σαιζόν για τα θέματα ασφαλείας και άλλος ένας στο τέλος για τη συμπλήρωση των ναύλων.
  Δηλαδή τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα τί διαφορά έχουν; Γιατί ταλαιπωρούμε έτσι τους τουρίστες μας;

  Δεν ωφελεί τίποτα να χάνονται ατελείωτες ώρες για τον απόπλου από Λιμενικούς και τους επαγγελματίες. Τα νούμερα με πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις: (>)3000 σκάφη Χ (minimum) 10 ναύλα= 30,000 Χ (minimum) 20 λεπτά = 10,000 ώρες ετησίως > 60 ανθρωπομήνες για Λιμενικούς και άλλοι τόσοι για τους Επαγγελματίες. Βάλτε τους στην εκπαίδευση των λιμενικών που δεν ξέρουν ούτε καν τί είναι αυτό που ελέγχουν στα χαρτιά και απλά πατούν σφραγίδες απαξιωνόμενοι ως επαγγελματίες και ως άνθρωποι.

  Γ. Απαγορεύεται η ναύλωση για άθληση και συμμετοχή σε αγώνες και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  Γιατί να κλείσουμε την πόρτα σε μια απολύτως ελπιδοφόρα αγορά, αυτή του αθλητικού και εκπαιδευτικού ιστιοπλοϊκού τουρισμού;
  Αν είναι για τα επαγγελματικά μαϊμού μπορούν να βρεθούν άλλες λύσεις. (βλ Δ)

  Η αγορά αγώνων σηκώνει να ναυλώνονται ανετότατα >100 επιπλέον εβδομάδες για τουλάχιστον 10 διαφορετικούς αγώνες το χρόνο ανά την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει 1000 επιπλέον εβδομάδες ναύλωσης. Με μέσο εβδομαδιαίο ναύλο για αγώνα 2000-3000€, μας δίνει μια αγορά 2-3εκ€ (!), χωρίς να συνυπολογίζουμε τα οφέλη από υποστήριξη, εστίαση, ελλιμενισμό, αγορές, διοργανωτές, χορηγούς κλπ. Εννοείται ότι από αυτή την αγορά το κράτος θα επωφελείται επίσης, η χώρα μας θα προβάλλεται και άλλα πολλά καλά.

  Η συμμετοχή σε αγώνες του εξωτερικού (IT, FR, HR, TR, UK) η οποία οφείλεται χάρη σε μεγάλο μέρος στα ενοικιαζόμενα σκάφη, δίνει την τάξη μεγέθους της αγοράς που εμείς δεν αξιοποιούμε κι ας έχουμε τρομερά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ενδεικτικά οι συμμετοχές:
  – Barcolana (Ιταλία) >1500
  – Marmaris week (Τουρκία) >150
  – Les voiles de St Tropez( Γαλλία) =300 (όριο)
  – Fastnet (UK) =300 (όριο, κλείνει σε 24ω από την έναρξη των εγγραφών!)
  – Heineken regatta (St Maarten) >200
  – Jabuka (HR)> 100

  Η Marmaris week στην Τουρκία έχει 4 επιπλέον κατηγορίες IRC Charter (I-IV) με ~20 συμμετοχές στην κάθε κατηγορία ενώ ο αγώνας γίνεται τέλος Οκτωβρίου αρχές Νοεμβρίου που αλλιώς τα περισσότερα σκάφη κάθονται!

  Το ίδιο ισχύει και για τα μαθήματα. Εκτός από την εσωτερική αγορά, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουμε ο Νο1 προορισμός για να μαθαίνει κανείς ιστιοπλοΐα. Αντί να δούμε πώς θα γίνεται αυτό σωστά (εκπαίδευση, λειτουργία σχολών κλπ) ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και διάρκεια του τουριστικού αυτού προϊόντος, απαγορεύουμε την ενοικίαση για εκπαιδευτικούς σκοπούς!

  Γιατί λοιπόν κλείνουμε την πόρτα στα μούτρα μας;

  Δ. Ο νόμος προσπαθεί με απολύτως αντιπαραγωγικούς και κυρίως αναποτελεσματικούς τρόπους να εμποδίσει τα επαγγελματικά – μαϊμού (ΕΠΣΕΠΑ, άδειες, ελάχιστα ναύλα, χαρτούρα, όχι αγώνες, όχι μαθήματα, όχι ο ιδιοκτήτης επί του νοικιασμένου σκάφους κλπ). Ούτε αυτό πετυχαίνει και βεβαίως πάει να ρημάξει το ουσιαστικό τουριστικό προϊόν της ενοικίασης σκαφών.
  Το μαϊμού επαγγελματικό υπάρχει γιατί δεν πληρώνει ΦΠΑ αγοράς σκάφους, ΦΠΑ εξοπλισμού/υπηρεσιών και τεκμήριο/φόρο πολυτελείας. Άρα πρέπει να προκύψουν αντικίνητρα ακριβώς για αυτά.
  Προτάσεις:
  – Καταργήστε τους φόρους, ειδικές εισφορές για ιδιωτικά σκάφη. Μη στοχοποιείτε τους ιδιοκτήτες σκαφών. Απλά τους βάζετε να πιέζουν το κράτος και να ψάχνουν να κάνουν τα σκάφη τους μαϊμού επαγγελματικά, με σημαίες ευκαιρίας, να τα βαφτίζουν ναυταθλητικά κλπ. Βάλτε τους να πληρώσουν φόρους στην παραγωγή του εισοδήματός τους και τέλος. Ο καθένας ας ξοδεύει όπως θέλει τα χρήματά του, σε σκάφη, φαγητά, ταξίδια, πίνακες χωρίς να μας λέει το κράτος τί είναι και δεν είναι πολυτέλεια.
  – Καταργήστε την απαλλαγή ΦΠΑ για εξοπλισμό/υπηρεσίες (απαλλακτικό). Οι πραγματικοί επαγγελματίες κάνουν ναύλα, πληρώνουν ΦΠΑ για αυτά πολύ περισσότερο από το ΦΠΑ των ετήσιων εξόδων τους, συμψηφίζουν και δεν τους ενδιαφέρει αν θα πληρώνουν ΦΠΑ ή όχι για τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες του σκάφους.
  – Αφήστε ήσυχα τα πραγματικά επαγγελματικά να δουλέψουν όπως μπορούν με βόλτες, αγώνες, εκπαίδευση, καταδύσεις, γαστρονομία και ό,τι άλλο προκύψει. Βάλτε πχ όρο, το εισόδημα από ναύλα, να είναι ετησίως και για μια 5-ετία μεγαλύτερο από το 50% του ΦΠΑ αγοράς του σκάφους που δεν πλήρωσε ως επαγγελματίας. Εάν είναι λιγότερο, να πληρώνει την διαφορά. Αν δεν συμφωνείτε, προσαρμόστε τα παραπάνω νούμερα ώστε ο πραγματικός επαγγελματίας να μην επηρεάζεται και για τον ιδιώτη να του έρχεται προτιμότερο να παραμένει ιδιώτης.

  Ε. «Απαγορεύεται επίσης η παραμονή του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή καθώς και των παρένθετων προσώπων αυτών στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελάχιστων προβλεπομένων ημερών ναύλωσης της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.»

  Μα καλά, πάμε να ρημάξουμε τον επαγγελματία που νοικιάζει το σκάφος του και κάνει και τον καπετάνιο, δηλαδή μια από τις καλύτερες μορφές επαγγελματία; Να τον βάλουμε να πληρώνει σκίππερ, να τον πετάξουμε έξω από την αγορά, επειδή νοικιάζουν τα επαγγελματικά-μαϊμού στους εαυτούς τους οι ιδιοκτήτες τους; Βρείτε άλλες λύσεις (βλ Δ) και μην πυροβολείτε αυτόν που φέρνει το πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα!

 • Δυστυχώς άλλο ένα νομοσχέδιο βασισμένο στην φιλοσοφία του κακού Δημοσίου που μοναδικό σκοπό έχει να καλύψει τα νότα του και την ανεπάρκειά του .
  Νομοσχέδιο χωρίς έμπνευση χωρίς νέα φιλοσοφία . Θα πρέπει να έρθει η τρόικα να μας πει ότι θα πρέπει να ενισχύσαμε τον τουρισμό , μόνοι μας δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε τίποτα, Θα πρέπει η Τρόικα μας επιβάλει τον εκσυγχρονισμό και την μηχανογράφηση των Λιμεναρχείων κλπ
  Κύριοι Δημόσιοι υπάλληλοι – νομοθέτες βάλτε έμπνευση και δημιουργικότητα σε αυτά που νομοθετείται δεν ζούμε στην δεκαετία του 80 .
  Το νομοσχέδιο που μας δίνεται να γράψουμε τις παρατηρήσεις μας είναι για τους παππούδες μας . Πείτε μου σας παρακαλώ σε πιο άρθρο βλέπετε ανάπτυξη του Τουρισμού στην Ελλάδα . Το μοναδικό που προσπαθείτε να κάνετε είναι να καλύψετε κάποιες τρύπες φοροδιαφυγής (είναι γνωστή η ανικανότητα του Ελληνικού Δημοσίου να τις μηδενίσει) και έτσι συν θλίβετε την Μοναδική Βιομηχανία της Πατρίδας μας τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 • 2 Μαΐου 2013, 12:57 | Λένα Βαγιάννη

  Νομίζω ότι στο πρώτο αυτό άρθρο των ορισμών θα πρέπει να προστεθεί ο ορισμός της αναψυχής πριν το ταξίδι αναψυχής, ώστε να διευκρινιστεί γιατί για τον παρόντα Νόμο «Ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά». Η αναψυχή στα ελληνικά, τουλάχιστον, γιατί στα αγγλικά το leisure μπορεί να διαφέρει, δεν σημαίνει ότι εξυψώνει την ψυχή; Από πότε η άθληση δεν εξυψώνει την ψυχή; Τί διδάσκουμε εμείς στα παιδιά που έρχονται στους ομίλους και μαθαίνουν ιστιοπλοΐα και θέλουμε να τους κάνουμε αθλητές και να τους εμφυσήσουμε το αθλητικό πνεύμα; Σίγουρα υπάρχουν άλλοι που ξέρουν πολλά περισσότερα από εμένα αλλά μία απλή αναζήτηση σε οποιοδήποτε λεξικό θα μας λύσει το θέμα.
  Ο Άρης Γιαβρής αναφέρει (http://www.arisgiavris.gr/500-useful-definitions.pdf) ως άθλημα: «το αγώνισμα που απαιτεί την καταβολή σωματικών κυρίως δυνάμεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο του συναγωνισμού, για την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων επιδόσεων ή απλώς για αναψυχή» και ως αναψυχή: «η σωματική και ψυχική αναζωογόνηση του ανθρώπου, που επιτυγχάνεται με τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου». Αντίστοιχη είναι και η άποψη του κ. Κουθούρη, καθηγητή στα ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://www.pe.uth.gr/hape/images/stories/emag/vol4_1/hape19.pdf), που συσχετίζει την έννοια της αναψυχής με του αθλητισμού και σαφώς τη διαχωρίζει από τον αγγλικό όρο leisure. Πολλές άλλες τέτοιες παραπομπές θα ήταν δυνατές στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία των όρων αυτών, αλλά και των επιστημόνων του τουρισμού.
  Στην Ελλάδα, έχουμε ίσως ταυτίσει την έννοια της αναψυχής με τον μαζικό τουρισμό όπου ο τουρίστας λιάζεται σε μία παραλία ή στο κατάστρωμα όλη τη μέρα χωρίς να συμμετέχει σε καμία δραστηριότητα. Λάθος. Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι μία εναλλακτική μορφή τουρισμού και θα πρέπει να διαχωρίζεται από το μαζικό, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους ορισμούς και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει τα πράγματα. Η συμμετοχή σε έναν αγώνα είναι αθλητικός τουρισμός, η συμμετοχή σε έναν ιστιοπλοϊκό αγώνα είναι θαλάσσιος τουρισμός και δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί από την αναψυχή.

 • 1 Μαΐου 2013, 21:28 | Βητας

  Κάντε τομές Κύριοι.. ο νόμος ειναι πολύ ασθενικός για το πολυ σοβαρό θέμα του θαλάσσιου τουρισμού. Θελει εμπνευση και στοχασμό. Ειναι μια απλή επανάληψη του 2743/99 λίγο πιο χτενισμένος.

  Ασχολείται λιγάκι με το θέμα του καμποτάζ και τιποτ άλλο.. κατι λίγο για τα 2 χρόνια αντι για 5 για την ανανέωση κ.λ.π

  Οταν συνεχίζει να έχει αναχρονιστικές διατάξεις τυπου ΕΠΣΕΠΑ όπου όταν πας να πάρεις απόπλου περιμένεις μιά ωρα στο Λιμεναρχείο, και οι φουκαράδες οι λιμενικοι δεν προλαβαινουν να πατάνε σφραγίδες σε χαρτιά, ουτε κάν σε αρχείο κομπιουτερ με τα επαγγελματικά σκάφη που ειναι χρεωμένα στον κάθε λιμενικό σταθμό !

  Ειναι προτιμώτερο να ασχοληθείτε με την μηχανοργάνωση των πάντων και την αντικατάσταση των χιλιάδων χαρτιών απο ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ που να περιλαμβάνει όλο το χαρτομάνι, απο την ασφάλεια, το EPIRB, την Επιθεώρηση ξηράς, Το πρωτόκολο γενικής επιθεώρησης κ.λ.π. , ωστε να μπαινει και να βγαίνει ο επαγγελματίας σε ενα λεπτό. Δεν χρειάζεται με το λιμενικό ουτε πολλά λόγια ούτε χαμένος χρόνος.

  Προτιμώτερο να ξανασκεφτείτε τον τρόπο εισπραξης των ηλίθιων 0.88 ευρω η του παραβόλου των 2 ευρω, απο την εφορία για ανέλκυση !! την στιγμή που βυθίζεται ενα σκάφος και ειναι κυριακή αυγουστος και δεν το σηκώνει ο γερανός γιατί δεν εχει παράβολο για αδεια ανέλκυσης!!

  Προτιμώτερο να ασχοληθείτε με την αναγκαστική αντικατάσταση των αναχρονιστικών σωσιβίων στα σκάφη με άλλα νέου τύπου,

  Προτιμώτερο να ΑΝΑΓΚΑΣΕΤΕ ολους τους λιμενικούς να αποκτήσουν δίπλωμα ταχυπλόου και Ιστιοφόρου ωστε να ξέρουν τι έλεγχουν και ποιόν ελεγχουν ..

  Προτιμώτερο να ασχοληθείτε με την αντικατάσταση των μαιμούδων ιστιοπλοικών διπλωμάτων, που δεν ξέρουν ουτε να βγαίνουν απο τα λιμάνια οι πειρατές σκιπεράδες απο ενα ενιαίο αριθμημένο δίπλωμα Διεθνούς τύπου, σαν επέκταση του διπλώματος ταχυπλόπου, σαν το RYA Ελληνικής έκδοσης, με την Βοήθεια της Ελληνικής Ιστιοπλοικής Ομοσπονδίας.

  Εγω θα επιμόρφωνα όλο το λιμενικό σώμα με σοβαρότητα ωστε να μην ενεργούν σαν Λιμενόμπατσοι , αλλα σαν γνώστες και βοηθοι των επαγγελματιών. Ειναι ανεπίτρεπτο οι λιμενικοι να μην ξέρουν τουλάχιστον 2 γλώσσες και να προσπαθούν να γίνουν πρέσβεις καλής θέλησης της Ελλάδας.

  Ασχοληθείτε με την κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων περιορισμού σε δήθεν Αθλητικά, Ναυταθλητικά, Επαγγελματικά κ.λ.π . Αφηστε ησυχα τα ιστιοφόρα να φέρνουν εισόδημα απ όπου κι αν πρόέρχεται, είτε απο Αγώνες, ειτε απο οποιαδήποτε τύπου ναύλωση. Απλά βάλτε σαν όρο, το εισόδημα που έρχεται, να ειναι μέσα σε δυο χρόνια, τουλάχιστον το αντίστοιχο του τεκμηρίου που θα πληρωνε ενα ιδιωτικό. !! Εάν ειναι λιγώτερο, να πληρώνει την διαφορά . Τόσο απλά, σαν το αυγό του Κολόμβου !
  Τι σας νοιάζει αν ειναι αθλητικό, Η επαγγελματικό.
  Αν εχει ναύλα ειναι το ζητούμενο, κι αν αυτα τα ναύλα φορολογούνται.
  Ολα τα άλλα ειναι εκ του πονηρού και εξυπηρετούν περίεργα συμφέροντα

 • 1 Μαΐου 2013, 18:04 | Δημήτριος Πετράς

  Όσον αφορά την εξαίρεση που τίθεται στο άρθρο 1α αναφορικά με την έννοια του Ταξιδιού αναψυχής, σύμφωνα με την οποία δεν νοείται το ταξίδι με σκοπό την άθληση, ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση των επιβατών, ο οποίος επαναλαμβάνεται και σε άλλα σημεία του νόμου, θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως η ταφόπλακα κάθε προσπάθειας, ιδιωτικής ή συλλογικής, για την ανάπτυξη και διάδοση της ιστιοπλοΐας. Θαλάσσιος τουρισμός δεν είναι μόνο η ναύλωση σκαφών για διακοπές σε νησιά. Θαλάσσιος τουρισμός είναι και ο ναυταθλητικός τουρισμός, στον οποίο θα έπρεπε να επικεντρώνεται σε μεγάλο μέρος η τουριστική καμπάνια της χώρας διαφημίζοντας την ιστιοπλοΐα σε ιδανικές συνθήκες και ονειρεμένους προορισμούς. Σε άλλες ιστιοπλοϊκά αναπτυγμένες χώρες, το προϊόν του ναυταθλητικού τουρισμού προβάλλεται και προωθείται ανελλιπώς με σημαντικά έσοδα από συνάλλαγμα, φόρους έμμεσους και άμεσους, αλλά και παγκόσμια προβολή του τόπου. Μερικά παραδείγματα:
  Α) Στην Τουρκία διοργανώνονται αγώνες με συμμετοχή εκατοντάδων ναυλωμένων σκαφών από Ρώσσους, Ιταλούς, Αμερικάνους και κάθε άλλη εθνικότητα (Marmaris Race Week http://marmarisraceweek.com/en_teknekiralama.aspx).
  Β) Στην Καραϊβική, παγκόσμιος γνωστός αγώνας ST. MARTEEN HEINEKEN REGATTA (http://www.heinekenregatta.com/Regatta/BoatCharters.aspx)
  Γ) στην Αγγλία, ο αγώνας COWES WEEK στον οποίον επικεντρώνουν την διαφημιστική τους καμπανιά οι μεγαλύτερες εταιρείες ναυλώσεως σκαφών (http://www.sunsail.eu/yacht-racing/cowes-week?oloc=gr)
  Δ) Στην Αυστραλία, όχι απλά υπάρχουν αγώνες με ναύλωση σκαφών, αλλά και ολόκληρες μελέτες για την ανάπτυξη του ναυταθλητικού τουρισμού και στρατηγικές (sailing sports tourism http://www.wcmt.org.uk/reports/914_1.pdf)
  Είναι αδιανόητο η Ελλάδα που διαφημίζει τον τουρισμό ως την βαριά βιομηχανία της, να απορρίπτει αυτού του είδους τον τουρισμό, απαγορεύοντας όχι μόνο σε επαγγελματικά σκάφη να συμμετέχουν σε αγώνες, αλλά και σε ιδιωτικά αφού προβλέπεται το ιδιωτικό σκάφος αναψυχής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ταξίδι αναψυχής στο οποίο αποκλείεται η συμμετοχή σε αγώνες!!!!

  Επίσης, αναφορικά με την απαγόρευση εκπαιδευτικών ταξιδιών από επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, άραγε επιχειρείται να διακοπεί κάθε προσπάθεια εκμάθησης και ανάπτυξης ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα. Αν δεν μπορεί να ναυλώνεται ένα σκάφος από μια σχολή ιστιοπλοΐας, ιδιώτη ή Ομίλου, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει καμία σχολή, αφού ούτε ιδιωτικά πλοία αναψυχής μπορούν να χρησιμοποιούνται (άρθρο 1α vi το πλοίο αναψυχής που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής για ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα).