Άρθρο 18 : Κυρώσεις

1. Η εκναύλωση πλοίων αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και η ανακριβής δήλωση του εισπραττόμενου ναύλου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

2. α) Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, πρόστιμο από […] μέχρι και […].

Σε περίπτωση παράβασης καθ` υποτροπή, τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται και σε περίπτωση επόμενης της καθ’ υποτροπήν παράβασης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής και εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, μπορεί να προβαίνει στη διαγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από το Μητρόω του άρθρου 6 του παρόντος.

β) Κατ’ εξαίρεση, στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 7, του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α και του άρθρου 11 επιβάλλεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, πρόστιμο από […] έως […].

Επίσης κατ’εξαίρεση, σε παράβαση της παραγράφου 7 του άρθρου 3, επιβάλλεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, στον πλοιοκτήτη καθώς και στον πλοίαρχο ή κυβερνήτη του πλοίου, πρόστιμο ίσο με την πενταπλάσια αξία του ναύλου για τον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.

Στην περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπήν των διατάξεων του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής και εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, μπορεί να προβαίνει σε διαγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από το Μητρώο του άρθρου 6 του παρόντος.

γ) Ως υποτροπή νοείται η τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού μέσα σε πέντε (5) έτη από την τέλεση της προηγούμενης.

3. Η διαδικασία επιβολής των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων αρχίζει από τη σύνταξη βεβαίωσης της παράβασης από τη Λιμενική Αρχή που τη διαπίστωσε.

4. Πριν από την επιβολή του προστίμου οι παραβάτες καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επίδοση της κλήσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της κλήσης. Από την προθεσμία αυτή μπορούν εγγράφως να παραιτηθούν.

5. Από τη σύνταξη της παραπάνω βεβαίωσης και μέχρι την πληρωμή του προστίμου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ ή την απαλλαγή εκείνου κατά του οποίου βεβαιώθηκε η παράβαση, απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου αναψυχής, με εξαίρεση τον απόπλου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Η απαγόρευση απόπλου αίρεται αν κατατεθεί ισόποση προς το πρόστιμο που επιβλήθηκε εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Ο απόπλους μπορεί επίσης να επιτραπεί, χωρίς την καταβολή του προστίμου ή την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής τράπεζας, αν παρέχεται άλλη επαρκής ασφάλεια και είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη η άμεση προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης.

6. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου που προβλέπονται στη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορούν να αυξομειώνονται τα όρια των προστίμων που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

8. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού εξαρτάται ιδίως από τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθμό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της, και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος ή τον τουρισμό ειδικότερα.

9. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 9 παρόντος νόμου, ο έλεγχος εφαρμογής των οποίων ανατίθεται στις Λιμενικές Αρχές, τιμωρούνται με τις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 187/1975 (Α’261), ανεξάρτητα από άλλες ποινικές ευθύνες.

 • ΑΡΘΡΟ 18
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Ότι προβλέπει ο νόμος σε σχέση με υποχρεώσεις του κυβερνήτη, οι κυρώσεις να επιβάλλονται άμεσα στον υπεύθυνο και όχι μεταχρονολογημένα στον πλοιοκτήτη.
  ΣΧΟΛΙΟ
  Σε αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου, υπάρχουν υποχρεώσεις των κυβερνητών,οι οποίες αν δεν τηρηθούν,τότε προβλέπονται κυρώσεις των πλοιοκτητών. Όπως γνωρίζετε, στα ιστιοπλοϊκά επαγγελματικά, συνήθως ο πελάτης είναι και κυβερνήτης και ο πλοιοκτήτης κατά την εκτέλεση του ναύλου απών. Γιατί να πληρώσει ο πλοιοκτήτης τα πρόστιμα ή έξη μήνες φυλάκιση (ποινικό), ενώ δεν έχει γνώση τι συμβαίνει κατά την περίοδο που το πλοίο εκτελεί το ναύλο;

 • Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας
  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:
  • το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,
  • οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,
  • η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,
  η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού.

  Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών.

  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:
  – τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),
  – την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και
  – τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,
  Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους.

  ΕΜΑΕ
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
  Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας
  Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
  Τ: 210 9871000 e-mail: eiliopoulou@flisvosmarina.com