Άρθρο 4: Ναυλοσύμφωνο

1. Η σύμβαση ολικής ναύλωσης έχει ως αντικείμενο τη χρήση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μόνο για την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής αποκλειομένης της ναύλωσής του για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών. Η σύμβαση αποδεικνύεται εγγράφως με την κατάρτιση ναυλοσυμφώνου.

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθορίζεται υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ο τρόπος θεώρησής του, οι βασικοί του όροι καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Οι συμβαλλόμενοι δύνανται ελευθέρως να προσθέτουν οποιοδήποτε άλλο όρο ή συμφωνία, η οποία δεν θα αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία.

2. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, όταν είναι ναυλωμένο, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίγραφο ναυλοσυμφώνου πριν από τον απόπλου του από το λιμένα αφετηρίας. Το αντίγραφο αυτό θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή του ελληνικού λιμένα αφετηρίας κατά τον απόπλου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες Αρχές. Θεωρημένο αντίγραφο του ναυλοσύμφωνου αυτού κατατίθεται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. Η κατάθεση αυτή γίνεται και από τον ναυλωτή, εάν υποχρεούται σε υποβολή τέτοιας δήλωσης.

Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) μπορεί να καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος και χρόνος υποβολής αυτών.

β) Τα ναυλοσύμφωνα φυλάσσονται, με μέριμνα και ευθύνη του εκναυλωτή, επί μία πενταετία από την ημερομηνία θεώρησής τους.

γ) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής μπορεί, με ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, να αποπλεύσει χωρίς επιβάτες, αν απαιτείται να καταπλεύσει σε άλλο λιμένα για παραλαβή επιβατών ή για να επιστρέψει στο λιμένα του μόνιμου ελλιμενισμού του μετά από την οριστική αποβίβαση των επιβατών. Η ειδική αυτή άδεια αναφέρει τους λιμένες προσέγγισης και κοινοποιείται στις οικείες Λιμενικές Αρχές.

δ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης γ εφαρμόζονται και για το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, που έχει υποστεί βλάβη και κρίνεται αναγκαίο, από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, να μεταβεί σε άλλο λιμένα για επισκευή. Στην περίπτωση αυτή η ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής αναφέρει και το είδος της βλάβης.

ε) Επιτρέπεται η εκτέλεση ταξιδιών που γίνονται για λογαριασμό του Δημοσίου ή των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με σκοπό την προβολή του θαλάσσιου τουρισμού ή που γίνονται με σκοπό τη συμμετοχή των πλοίων σε εκθέσεις ή για λόγους επίδειξης των δυνατοτήτων του πλοίου αναψυχής, εντός και εκτός της χώρας όταν πρόκειται για πλοία ειδικών προδιαγραφών.

Η εκτέλεση των ταξιδιών αυτών επιτρέπεται μετά από αίτηση του δικαιούχου και άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι το ταξίδι γίνεται άνευ ναύλου για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτήν και εφόσον καλύπτεται από πιστοποιητικά ασφαλείας του πλοίου που είναι σε ισχύ. Τα ταξίδια αυτά σημειώνονται στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. και κατά τον απόπλου του πλοίου σημειώνεται στη στήλη παρατηρήσων του ίδιου εντύπου ο λιμένας προορισμού του πλοίου.

3. Ως λιμένας αφετηρίας και ελέγχου της σύμβασης ολικής ναύλωσης, στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται έναρξη του ταξιδιού στην αλλοδαπή, θεωρείται ο πρώτος ελληνικός λιμένας στον οποίο προσεγγίζει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής.

4. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας ονομαστικές καταστάσεις πληρώματος και επιβατών, αντίγραφα των οποίων, θεωρημένα από την ίδια Αρχή, πρέπει να φέρει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μαζί με τα λοιπά έγγραφα και τα πρωτότυπα δημόσια αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας των επιβαινόντων.
Επίσης υποχρεούται να επιδεικνύει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατά την λήψη της σχετικής άδειας απόπλου, ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο ικανό δημόσιο αποδεικτικό από το οποίο να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία καθενός από τους επιβάτες. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, τα αποδεικτικά της ταυτοπροσωπίας επιβατών θα προσκομίζονται κατά την θεώρηση της νέας κατάστασης επιβατών καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή της. Η ολική μεταβολή της κατάστασης επιβαινόντων απαγορεύεται και ισοδυναμεί με τερματισμό της τρέχουσας ναύλωσης.

5. Το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή, σε λιμένα αρμοδιότητας της οποίας είναι ελλιμενισμένο το πλοίο κατά την εγγραφή του στο Μητρώο Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής. Η αντικατάσταση του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α., όταν έχουν συμπληρωθεί οι θυρίδες του, μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο. Σε αυτή τη περίπτωση επιδεικνύονται στη Λιμενική Αρχή τα πρωτότυπα ναυτιλιακά έγγραφα του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής καθώς και το συμπληρωμένο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. Η Λιμενική Αρχή πραγματοποιεί έγγραφη σημείωση στην πρώτη σελίδα του επόμενου Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. με την ημερομηνία χορήγησής του και το αριθμεί ανάλογα (2ο, 3ο κτλ).

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται το αντίτιμο του εντύπου του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α., που αποτελεί έσοδο του έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, ο τύπος του, τα στοιχεία που αναγράφονται, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, τα θέματα ελέγχου και θεώρησής του και κάθε λεπτομέρεια.

 • ΑΡΘΡΟ 4
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  2.α) Να διαγραφεί η πρόταση:. Θεωρημένο αντίγραφο του ναυλοσύμφωνου αυτού κατατίθεται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος, με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. Η κατάθεση αυτή γίνεται και από τον ναυλωτή, εάν υποχρεούται σε υποβολή τέτοιας δήλωσης.
  3.Να τοποθετηθεί πινακίδα εντός του σκάφους, η οποία θα αναφέρει ότι όταν αποπλέεις από λιμένα εκτός ελληνικής επικράτειας και εισέρχεσαι σε ελληνικά χωρικά ύδατα, στον πρώτο λιμένα προσέγγισης θα δηλώνεται η είσοδος. Όσον αφορά τη θεώρηση των ημερών έχουμε αναφερθεί στο προηγούμενο άρθρο παρ.6 περ. ε.
  4. Να μην ισχύσει αυτή η διαδικασία για τα ιστιοπλοϊκά σκάφη άνευ πληρώματος. Να μην υπάρχει ταυτοπροσωπία των επιβατών στα λιμεναρχεία και βέβαια να μη προσκομίζουν φωτοτυπίες διαβατηρίων το οποίο απαγορεύεται.
  ΣΧΟΛΙΑ
  2.α) Τα ναυλοσύμφωνα βάσει νόμου κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ κάθε τρίμηνο. Επομένως δεν είναι δυνατόν για δεύτερη φορά να κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μαζί με την εκκαθαριστική, πόσο μάλλον που η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά και θα υπάρχει αντικειμενική δυσκολία για το «πώς θα κατατίθενται τα ναυλοσύμφωνα».
  3. Στα σκάφη άνευ πληρώματος, δεν είναι δυνατόν ο τουρίστας που νοικιάζει το σκάφος μας να μπαίνει σε διαδικασίες θεώρησης ναυλοσυμφώνων και εγγράφων στο πρώτο λιμάνι εισόδου.
  Η λύση είναι απλή: Καθιέρωση ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου, που θα κατατίθεται online όπως καταθέτουμε τις δηλώσεις ΦΠΑ, κλπ. Στο online αυτό σύστημα θα έχει πρόσβαση το ΥΕΝ, η Εφορία, το Τελωνείο και κάθε άλλη ενδιαφερόμενη Υπηρεσία. Όταν κλείνει ο πλοιοκτήτης έναν ναύλο, θα ενημερώνει άμεσα το σύστημα με προσωρινή αποθήκευση, και όταν θα ξεκινάει ο ναύλος θα το οριστικοποιεί. Ούτε χαρτιά, ούτε απόπλους, ούτε σφραγίδες, ούτε ουρές σε λιμεναρχεία, ούτε εκ των υστέρων συζητήσεις για διορθώσεις σε ΕΕΠΣΕΠΑ, δεδομένου ότι η ΕΕΠΣΕΠΑ θα είναι online.

 • Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 αναφέρεται: «Η σύμβαση ολικής ναύλωσης έχει ως αντικείμενο τη χρήση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μόνο για την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής αποκλειόμενης της ναύλωσής του για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών».

  Παρατηρούμε ότι προστίθεται πέραν των περιορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και η απαγόρευση ναύλωσης για εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών. Δηλαδή η θαλάσσια εκδρομή δεν θεωρείται αναψυχή.

 • 14 Μαΐου 2013, 00:07 | ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΡΟΓΛΟΥ

  Άρθρο 4, παρ.4 εδάφιο β ¨Επίσης υποχρεούται να επιδεικνύει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατά την λήψη της σχετικής άδειας απόπλου, ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο ικανό δημόσιο αποδεικτικό από το οποίο να
  πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία καθενός από τους επιβάτες. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, τα αποδεικτικά της ταυτοπροσωπίας επιβατών θα προσκομίζονται κατά την θεώρηση της νέας κατάστασης επιβατών καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή της. Η ολική μεταβολή της κατάστασης επιβαινόντων απαγορεύεται και ισοδυναμεί με τερματισμό της τρέχουσας ναύλωσης.»
  Η διαδικασία απόπλου στα λιμεναρχεία είναι μία ιδιαιτερως χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία. Υπάρχουν λιμεναρχεία που ψάχνουν αφορμή να μην δώσουν απόπλου, απλώς και μόνο από ευθυνοφοβία. Πρακτικά αυτή διάταξη υποχρεώνει τον αλλοδαπό κυβερνήτη να προσκομίσει τα διαβατήρια των φίλων/συνταξιδιωτών του στο λιμεναρχείο. Αυτή η διαδικασία εκτός από εξευτελιστική για τον πελάτη είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα για τους εκναυλωτές χωρίς να έχει κανένα ορατό αποτέλεσμα για τη δημόσια τάξη. Περιττή γραφειοκρατία!!! Πρέπει να εξαληφθεί οπωσδήποτε.

 • Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας
  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:
  • το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,
  • οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,
  • η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,
  η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού.

  Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών.

  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:
  – τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),
  – την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και
  – τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,
  Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους.

  ΕΜΑΕ
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
  Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας
  Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
  Τ: 210 9871000 e-mail: eiliopoulou@flisvosmarina.com

 • 13 Μαΐου 2013, 14:24 | Μανωλης Τυφοξυλος

  Οτι μπορει να μας δυσφημησει ανεπανορθωτα στους πελατες ιδιεταιρα αυτους απο το εξωτερικο ειναι οι καθηστερησεις.Κατα την συναψη του ναυλ/νου ο ναυλωτης αποστελει μεσω e-mail τα στοιχεια διαβατηριων η ταυτοτητας των επιβατων καθως και τα διπλωματα κυβερνητη/συνκυβερνητη σε ηλεκτρονικη απεικονηση.Ετσι μπορουμε να διεκπεραιωνουμε την διαδικασια του αποπλου εγκαιρα και ει δυνατον απο την προηγουμενη ημερα της εναρξης του ναυλου ωστε ο ναυλωτης να αποπλεει την ωρα που εχει προγραμματισει και συμφωνησει με τον εκναυλωτη.Η διαδικασια συλλογης και προσκομισης των προτοτυπων θα δημιουργησει φορτο στον οποιο τα Λιμεναρχεια δεν μπορουν να ανταποκριθουν με δεδομενη και την ελειψη προσωπικου.θα υποστουμε εγγραφες αναφορες παραπονων που κανουν σε τετοιες περιπτωσεις στους tour operators τους με ευνοητα δυσμενη αποτελεσματα,και επι πλεον οικον.αποζημιωση απο τον πλοιοκτητη (που εν προκειμενω δε φταιει σε τιποτα) για τη μερα που εχασαν.

 • 12 Μαΐου 2013, 23:12 | Χρηστης

  Τα παραπανω σχολεια ειναι ουσιαστικοτατα. Ενω η προταση νομου περιεχει γενικοτερα σωστα μετρα , το μετρο ελεγχου της ταυτοπροσωπειας ειναι απλα καταστροφικο. Δεν προκεται απλα κανενας αλλοδαπος να δεχτει να φωτοτυπησουμε τα προσωπικα του δεδομενα και να τα κρατησουμε σε μορφη φωτοτυπιας. Αυτο το μετρο θα ειναι πηγη προβληματων και θα αντισταθμησει αρνητικα ολα τα αλλα καλα.
  Η προταση μου ειναι να παραμεινει το υπαρχον συστημα σχετικα με τα στοιχεια των επιβαινοντων η να γινεται ηλεκτρονικα μεσω site.
  Ακουστε τους επαγγελαμτίες και επιτελους ολοκληρωστε σωστα το κατα τ αλλα θετικο σχεδιο.
  Το εχουμε μεγαλη αναγκη!!!!

 • 12 Μαΐου 2013, 10:44 | Βιντζηλαίος Φίλιππος

  Απλοποιήστε με τον νόμο τις διαδικασίες απόπλου του κάθε σκάφους. Θεσπίστε ΤΗΝ ΕΝΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥς ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην εννοια της αδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου με ενιαίο αριθμό μητρωου το νουμερο του καθε σκάφους. Εκεί να βάλετε και ενα παράβολο για την ετήσια ανανέωση , που να περιλαμβάνει ακόμα και τα έξοδα που θα γίνουν για την διαδικτύωση των λιμεναρχείων.
  Την ΕΝΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥς να επιδεικνύουμε μαζι με αντίγραφο ηλεκτρονική κατάθεση του Ναυλοσυμφώνου που να υπάρχει στο διαδικτυο.

  Ουτε χαρτομάνι ουτε Πολλα παρα δωσε με τα Λιμενικά φυλάκια για τρίωρα. Αν πατε στην Ζεα , στο Καλαμακι κ.λ.π.βλέπετε λιμενοφυλακες που γκρινιαζουν γιατι αντι να κάνουν την δουλειά τους, ασχολούνται με χαρτία. Εχετε ρωτησει τους απλούς λιμενοφύλακες αν αυτη ειναι η δουλειά τους κι αν αυτοι εχουν εκπαιδευτει για γραμματείς?

  Επιτρέπεται λιμενοφύλακες να μην ξέρουν τουλάχιστον 2 γλώσσες και να μην εχουν στην στολή τους ενα σημαιάκι της γλώσσας που ξέρουν?

  ο συντάκτης μάλλον δεν εχει παει με σκάφος σε άλλα μερη του κόσμου, να δει πως συμπεριφέρονται και τι ρόλο παιζουν τα λιμενικά φυλακια.

  Για ποιόν λόγο τα λιμεναρχεία δεν δινουν απόπλου μετα τις 8 το βράδυ εφόσον τα σκάφη πληρουν τους νομους για νυκτερινους πλόες? Μου εχειτ υχει να ερθει καθυστερημένη πτήση, ναμην μου δινουν απόπλου. Με ποιό δικαίωμα, εφ όσον ειναι ανοικτά και εχει αξιωματικό υπηρεσίας?

 • 10 Μαΐου 2013, 15:12 | Ευθύμιος Μπιμπής

  Άρθρο 4 2 ε
  Επιτρέπονται ταξίδια για προβολή του θαλάσσιου τουρισμού μόνο με δημόσιους φορείς. Προτείνω να επιτρέπονται και σε αναγνωρισμένα έντυπα οι δημοσιογράφους του εξωτερικού.

 • 10 Μαΐου 2013, 14:08 | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  1. Θα πρέπει ΡΗΤΑ να επιτρέπεται η ναύλωση του επαγγελματικού σκάφους για συμμετοχή σε αγώνες ιστιοπλοίας (Άρθρο 4, παράγραφος 1). Στο εξωτερικό μεγάλο μέρος των ναυλώσεων αφορά διοργανώσεις ιστιοπλοϊκών αγώνων, όπου ναυλωτές είναι μεγάλες εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό συνήθως διοχετεύονται οι χορηγίες του ιδιωτικού τομέα, που είναι και η μόνη πηγή ενίσχυσης της ιστιοπλοίας ανοιχτής θαλάσσης. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, είναι άστοχο να αποκόψουμε μια τέτοια δυνατότητα εισροής συναλλάγματος.

  2. Ναυλωτής μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ουσιώδης μεταβολή άλλου άρθρου όταν πρόκειται για τις μέρες διεξαγωγής του αγώνα.

  3. Για να καλυφθούν και κάποιες μέρες προπόνησης, απολύτως αναγκαίες τουλάχιστον για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, μπορεί να τεθεί στο ναυλοσύμφωνο πρόβλεψη για μέρες προετοιμασίας που δεν θα ξεπερνούν, για παράδειγμα, το 50% των ημερών αγώνων.

  4. Εάν δεν υπάρξει η παραπάνω δυνατότητα, το πιθανότερο είναι να καταλήξουμε σε παράνομες ναυλώσεις (ιδιωτικών) σκαφών για συμμετοχή σε αγώνες, με ότι απώλειες για το Δημόσιο συνεπάγεται αυτό!

 • 7 Μαΐου 2013, 19:32 | Δημήτριος Πετράς

  Σχετικά με το άρθρο 4, εκτός από το ότι επαναλαμβάνει τον ατυχέστατο περιορισμό στην ναύλωση για άθληση και εκπαίδευση, προβλέπει στην παράγραφο 4 την άνευ προηγουμένου υποχρέωση να προσκομίζονται κατά τον απόπλου δημόσια αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας των επιβαινόντων.

  Αναρωτιέμαι πόσο πιο δύσκολος μπορεί να γίνει ο θαλάσσιος τουρισμός στην Ελλάδα.

  Είναι επίσης και εδώ ακατανόητο ποια παραβατική συμπεριφορά προσπαθείτε να αποτρέψετε με αυτή τη ρύθμιση… Είναι ευθύνη και υποχρέωση του εκάστοτε ναυλωτή και κυβερνήτη που λαμβάνει απόπλου να αναφέρει τα σωστά στοιχεία ταυτότητας των επιβαινόντων. Εάν προκύψουν αναντιστοιχίες σε γεννώμενο έλεγχο (πάλι το πρόβλημα εντοπίζεται στο αν θα γίνει ποτέ έλεγχος), θα πρέπει να προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για τον ναυλωτή και κυβερνήτη, αφού η σωστή αναγραφή των επιβαινόντων στην κατάσταση πληρώματος πρόκειται κατ’ αρχήν για θέμα ασφάλειας!

 • 3 Μαΐου 2013, 23:58 | Κοντογιαννης Παναγιώτης

  Εκτός από τα δυο προηγούμενα σχόλια, με τα οποία απόλυτα συμφωνώ, θέλω να παρατηρήσω ότι οι τουρίστες που προέρχονται από Ολλανδία, Ηνωμενο Βασίλειο αλλά και άλλοι δυσαρεστουνται όταν καλούνται να επιδείξουν το διαβατήριο τους και συνήθως αρνούνται αυτο να φωτοτυπηθεί.
  Μόνο σε δημόσιες αρχές δέχονται να το επιδείξουν και αυτό μόνο μετά απο μακρά συζήτηση.
  Δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει το άρθρο αυτό και θα χαρακτηρίζει την Ελλάδα σαν την …Σοβιετική Ένωση που χρειαζόταν άδεια μετακίνησης. Καθ´ όλη την διάρκεια των διακοπών αυτό το θέμα θα αποτελεί το κύριο θέμα συζήτησης.
  Εάν ένας ή δυο πελάτες πρόκειται να κυβερνήσουν το σκάφος τότε μόνο είναι σχετικα απλό και κατανοητό να φωτοτυπηθουν τα διπλώματα τους και μόνο.

 • 2 Μαΐου 2013, 23:22 | Παναγιωτης Σκαρμέας

  Ο συντάξας την παρ. 4 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να ασχολείται με κάποιο άλλο αντικείμενο. Αν περιμένουμε από τέτοια στελέχη να εκσυγχρονίσουμε την νομοθεσία μας γενικότερα, ζήτω που καήκαμε !
  Είναι δυνατόν να απαιτείται ταυτοπροσωπία από 8-10 τουρίστες που ήρθαν για να κάνουν 1-2 βδομάδες διακοπές ? Ο συντάξας γνωρίζει την διαδικασία απόπλου ? Οταν από την μαρίνα Αλίμου π.χ αναχωρούν κάθε σάββατο τους μήνες της αιχμής 200 τουλάχιστον σκάφη με 8-10 επιβάτες το καθένα, και στον λιμενικό σταθμό υπάρχουν στην καλύτερη περίπτωση μόνον 2 λιμενικοί, για να δώσουν την άδεια απόπλου?
  Ρωτείστε 4-5 επαγγελαμτίες να σας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους ή ας επισκεφθούν οι υπεύθυνοι συντάκτες την μαρίνα Αλίμου το καλοκαίρι παρασκευή ή σάββατο, για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει(όχι δευτέρα ή τρίτη όπως εγινε μιά φορά και γέλαγαν και τα νήπια)…
  Απλοποιείστε τις διαδικασίες, αλλοιώς θα βάλουμε μόνοι μας την ταφόπλακα της χρεοκοπίας στο κεφάλι μας.

 • 2 Μαΐου 2013, 14:08 | Μάγγος Αντώνης

  4. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται ταυτοπροσωπίες και ταλαιπωρία των τουριστών-κυβερνητών των σκαφών άνευ πληρώματος, με δαιδαλώδεις διαδικασίες, ουρές, καθυστερήσεις, φωτοτυπίες εγγράφων και διαβατηρίων, κλπ. Ο τουρίστας έρχεται στην χώρα μας για διακοπές κι όχι για να ζήσει τέτοιες περιπέτειες στα Ελληνικά λιμεναρχεία με την Ελληνική γραφειοκρατία.

  Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι ένας τουριστικός κλάδος. Κατ αυτήν την λογική, όποιος νοικιάζει ένα αυτοκίνητο να θεωρεί κάποιο έγγραφο στην τροχαία για το που θα πάει ακριβώς, πόσους και ποιους θα επιβιβάσει, φωτοτυπίες των ταυτοτήτων και των διαβατηρίων τους. Το αυτό και για όσους νοικιάζουν δωμάτια σε ξενοδοχεία, να ελέγχονται και να θεωρούν κάποιο έντυπο στην Τουριστική Αστυνομία για το ποιος θα μπει και θα βγει από το δωμάτιο τους. Ένας τουρίστας που στην ταβέρνα γνωρίσει κάποιους φίλους και αποφασίσει να τους πάρει μαζί του για μια βολτίτσα, μήπως να τον κρεμάγαμε από το Σύνταγμα και να τον λιθοβολούσαμε? Ας προβλεφτεί και μια τέτοια ποινή, να βοηθήσουμε κι άλλο τον τουρισμό μας, θα προσελκύσουμε νέο είδος τουριστών, τους λιθοβολιστές τουρίστες!!!

 • 4. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας ονομαστικές καταστάσεις πληρώματος και επιβατών, αντίγραφα των οποίων, θεωρημένα από την ίδια Αρχή, πρέπει να φέρει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μαζί με τα λοιπά έγγραφα και τα πρωτότυπα δημόσια αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας των επιβαινόντων.
  Επίσης υποχρεούται να επιδεικνύει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατά την λήψη της σχετικής άδειας απόπλου, ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο ικανό δημόσιο αποδεικτικό από το οποίο να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία καθενός από τους επιβάτες. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, τα αποδεικτικά της ταυτοπροσωπίας επιβατών θα προσκομίζονται κατά την θεώρηση της νέας κατάστασης επιβατών καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή της. Η ολική μεταβολή της κατάστασης επιβαινόντων απαγορεύεται και ισοδυναμεί με τερματισμό της τρέχουσας ναύλωσης.

  Πρέπει λοιπόν να μαζευτεί όλο το πλήρωμα στο σκάφος για να μπορέσουμε να πάρουμε απόπλου. Τι γίνεται όταν κάποιοι από το πλήρωμα έρθουν με κάποια άλλη πτήση, εμείς θα πρέπει να είμαστε standby όλη την μέρα και την νύκτα. Και όταν πάμε στο λιμεναρχείο να μας πουν κλείσαμε για σήμερα ελάτε αύριο κλπ. (συνήθως τα λιμεναρχεία μετά τις 21.00 δεν δίνουν απόπλου γιατί έτσι αποφασίζει οα αξιωματικός υπηρεσίας)
  Θα πρέπει να καταλάβετε ότι οι πελάτες μας είναι το 80% ξένοι τουρίστες και το 20% Έλληνες (αν και την τελευταία τριετία έχουν εξαφανισθεί). Το πλήρωμα σε ένα ιστιοφόρο σκάφος κατά μέσο όρο είναι 8 άτομα

  Για να μην αναφέρω τα χιλιάδες προβλήματα που έχουμε με τα Λιμεναρχεία, που καθένας Λιμενοφύλακας έχει δικό του κανονισμό απόπλου. Τώρα θα πρέπει να βάλουμε και άλλο μπελά στο κεφάλι μας.

  Καλά θα κάνετε πρώτα να εκπαιδεύσετε τους Λιμενοφύλακες, να έχουν τουλάχιστον δίπλωμα ταχύπλοου και ιστιοφόρου σκάφους για να ξέρουν τι διαχειρίζονται .
  Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ούτε μία δεύτερη γλώσσα και πολλές φορές κάνουμε τους διερμηνείς ανάμεσα στον πελάτη – τουρίστα και την Λιμενική Αρχή.
  Καταργήστε την γραφειοκρατία και κάνετε μηχανογράφηση στα Λιμεναρχεία, για να μπορούν να ελέγχουν τα επαγγελματικά σκάφη, και να φύγουν τα λαμόγια του κλάδου μας από την μέση.
  Καταργήστε την διαδικασία του απόπλου με την σημερινή μορφή και κάντε την μηχανογραφικά, με κάθε ιδιοκτήτη – εταιρία να μπαίνουν σε site του Λιμεναρχείου και να καταθέτουν το ναυλοσύμφωνο, το crew list και έτσι να είναι ενημερωμένα όλα τα λιμεναρχεία της επικράτειας

  Προωθούμε και εργαζόμαστε στην μοναδική βιομηχανία του Τουρισμού που υπάρχει στην πατρίδα μας και πρέπει το υπουργείο να είναι αρωγός και όχι βάρος στους επαγγελματίες.