Άρθρο 16 : Μέθοδος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών – Καταβολή ΦΠΑ

1. Η φορολογητέα αξία όλων ανεξαιρέτως των πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών του παρόντος νόμου, για τα οποία ανακύπτει για οποιαδήποτε αιτία η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, είτε λόγω εισαγωγής σε περίπτωση αμφισβήτησης της συναλλακτικής αξίας τους ή λόγω ενδοκοινοτικής απόκτησης καινούργιου ή μεταχειρισμένου πλοίου αναψυχής ή μικρού σκάφους είτε λόγω αγοράς τους στο εσωτερικό της χώρας ως καινούργια ή μεταχειρισμένα, διαμορφώνεται με βάση την αρχική τιμή πώλησης του εν λόγω πλοίου αναψυχής ή μικρού σκάφους στον πρώτο αγοραστή, κατόπιν της ολοκλήρωσης της ναυπήγησης ή κατασκευής του.

2. Η προκύπτουσα κατά τα ανωτέρω αξία μειώνεται λόγω παλαιότητας ως εξής:
1ο έτος 20%
2ο έτος 15%
3ο έτος 10%
4ο έτος 10%
5ο έτος 5%
6ο έτος 5%
7ο έτος 5% με ανώτατο όριο έως το 15ο έτος 70%.
από το 15ο έτος έως το 20ο έτος 85%
από το 20ο έτος και άνω 90%

Οι παραπάνω μειώσεις της αξίας λόγω παλαιότητας θα υπολογίζονται ανά ημερολογιακό έτος από την ημεροχρονολογία έκδοσης του αρχικού τιμολογίου του ναυπηγείου ή της επιχείρησης η οποία κατασκεύασε το πλοίο αναψυχής ή το μικρό σκάφος αντίστοιχα, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν προκύπτει τέτοια ακριβής ημερομηνία από την 1η Ιουνίου του έτους ναυπήγησης ή κατασκευής του πλοίου αναψυχής ή του μικρού σκάφους, όπως αυτό θα προκύπτει από οποιοδήποτε σχετικό ναυτιλιακό έγγραφο ή έγγραφο εκδοθέν από το ναυπηγείο.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται κανένα αποδεικτικό ή παραστατικό, από το οποίο προκύπτει η αρχική αξία του πλοίου αναψυχής ή του μικρού σκάφους, η σχετική αρχική ή η τρέχουσα εμπορική αξία αυτού, θα καθορίζεται και αποδεικνύεται από έγγραφη σχετική εκτίμηση του ΝΕΕ, η οποία θα αποτελεί μη μαχητό τεκμήριο.

Λαμβάνονται επίσης υπόψη για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των παραπάνω πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών τυχόν σοβαρές και δαπανηρές ανακαινίσεις αυτών.

Σε περίπτωση παύσης της ισχύος της επαγγελματικής άδειας ενός πλοίου αναψυχής για οποιοδήποτε λόγο, για το οποίο θα ανακύψει υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ, ο φόρος αυτός, θα υπολογίζεται κατά την ημερομηνία, η οποία προσδιορίζεται από την σχετική διοικητική πράξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως ημέρα παύσης της ισχύος της επαγγελματικής άδειας του πλοίου αναψυχής.

Σε περίπτωση επίσης μη συμπλήρωσης του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης, τυχόν δασμοί και φόροι (ΦΠΑ, ΕΦΚ), οι οποίοι αποφεύχθηκαν, κατόπιν της ημερομηνίας κατά την οποία έπαυσε να ισχύει η επαγγελματική άδεια και οι οποίοι προκύπτουν εκ της ατελούς προμήθειας υλικών, αντικειμένων και καυσίμων, θα καταβάλλονται με τις σχετικές προσαυξήσεις, υπολογιζόμενες από την ημερομηνία, η οποία προσδιορίζεται από την σχετική διοικητική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως ημέρα παύσης της ισχύος της επαγγελματικής άδειας του πλοίου αναψυχής.

Ο τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 • ΑΡΘΡΟ 16
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  1. Εάν δεν μπορεί να βρεθεί η αρχική τιμή πώλησης να ζητείται εκτίμηση από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 • Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας
  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:
  • το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,
  • οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,
  • η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,
  η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού.

  Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών.

  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:
  – τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),
  – την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και
  – τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,
  Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους.

  ΕΜΑΕ
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
  Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας
  Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
  Τ: 210 9871000 e-mail: eiliopoulou@flisvosmarina.com

 • 30 Απριλίου 2013, 22:55 | Θαρρεινός Μαυρίκος

  Θα πρέπει κατ’αρχήν να τύχουν γενικώς καλής υποδοχής οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

  Προξενεί όμως εντύπωση και θα πρέπει να αιτιολογηθεί, αν μη τι άλλο,με σαφήνεια και πληρότητα, ο λόγος που οδήγησε στον γενικό αποκλεισμό της δυνατότητος ναύλωσης των ιστιοφόρων επαγγελματικών σκαφών με σκοπό την συμμετοχή τους σε ναυταθλητικούς αγώνες, ως μη δυναμένων να χαρακτηρισθούν ως ναυαταθλητικά (άρθρο 13,παρ.3).

  Τούτο αφορά μεγάλο αριθμό πολιτών, κάθε ηλικίας, ημεδαπών και αλλοδαπών, που είναι λάτρεις της ανοικτής θάλασσας και οι οποίοι δεν είναι ιδιοκτήτες ναυταθλητικού σκάφους, με αποτέλεσμα να μη δίδεται πλέον η δυνατότητα σε όλους αυτούς να συμμετέχουν στους ναυταθλητικούς αγώνες (Αιγαίου, Ιονίου, πανελλήνιους, τοπικούς κλπ,)των ναυταθλητικών ομίλων, μελών της Ελληνικής Ιστιοπλοικής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), περιοριζονένου κατά αυτό τον τρόπο παράνομα και καταχρηστικά του δικαίωματός τους για ναύλωση επαγγελματικού-ναυταθλητικού σκάφους, που πληροί, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και μετά από έλεγχο, τους όρους και τις προυποθέσεις που επιτάσσει η Ε.Ι.Ο., με σκοπό την συμμετοχή και αυτών των προσώπων σε ναυταθλητικούς αγώνες.

  Είναι λυπηρό να επισημαίνεται ο άδικος χαρακτήρας και η
  αντισυνταγματικότητα της κρινόμενης διάταξης του προσχεδίου νόμου, το οποίο κατά τα λοιπά αποτελεί ριζική και σημαντική τομή για τον θαλάσσιο τουρισμό.