Άρθρο 2: Προϋποθέσεις εκτέλεσης ταξιδιών αναψυχής από επαγγελματικά πλοία αναψυχής

1. α) Όλα τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής του άρθρου 6 του παρόντος που τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

β) Για την εγγραφή στο Μητρώο απαιτείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους η προσκόμιση:
αα) επικυρωμένου αντιγράφου εθνικότητας του πλοίου σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι αυτό είναι οριστικά νηολογημένο σε ελληνικό νηολόγιο ή σε νηολόγιο κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ. Στην περίπτωση νηολόγησης σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ., θα πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ότι το συγκεκριμένο πλοίο είναι επαγγελματικό.
ββ) θεωρημένου αντίγραφου της βεβαίωσης έναρξης εργασιών με αντικείμενο την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που εκδίδεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ειδικά για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ. , θα απαιτείται μόνο η προσκόμιση πιστοποιητικού απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στον πλοιοκτήτη το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο διορισμός φορολογικού εκπροσώπου.
γγ) απόδειξης είσπραξης παραβόλου ή έντυπου παραβόλου του άρθρου 7 παρ.2 του παρόντος νόμου.
δδ) βεβαίωσης από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) περί εγγραφής και μη οφειλής.

2. Με την εγγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο, χορηγείται στον πλοιοκτήτη ή στον εφοπλιστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπό τους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής» η οποία υπέχει θέση άδειας, φυλάσσεται επάνω στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής και επιδεικνύεται στις αρμόδιες Αρχές όποτε ζητηθεί.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο τύπος της Βεβαίωσης, η δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. Πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου για τη συμπλήρωση του αριθμού των ελαχίστων ημερών ναύλωσης όπως ορίζεται στο επόμενο άρθρο, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής η ο νόμιμος εκπρόσωπός τους οφείλει να προσέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για τον υπολογισμό των ημερών ναύλωσης. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η προσκόμιση:
αα) του πρωτότυπου ή επικυρωμένου αντιγράφου του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριακών Στοιχειών Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.) το οποίο δεν πρέπει να φέρει διορθώσεις. Στην περίπτωση που το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. φέρει διορθώσεις απαιτείται επιπροσθέτως η προσκόμιση ακριβών φωτοαντιγράφων των ναυλοσυμφώνων καθώς και των αντίστοιχων καταστάσεων επιβατών.
ββ) απόδειξης είσπραξης παραβόλου ή εντύπου παραβόλου του άρθρου 7 παρ.2 του παρόντος νόμου
γγ) βεβαίωσης περί μη οφειλής από το Ν.Ε.Ε.

Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, υπολογίζει τις ημέρες ναύλωσης από το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. – ή από τα ναυλοσύμφωνα και τις καταστάσεις επιβατών στην περίπτωση που το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. φέρει διορθώσεις-, όπως αυτές έχουν βεβαιωθεί, καταχωριστεί και θεωρηθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, εκδίδει «Βεβαίωση Υπολογισμού Ημερών Ναύλωσης» και καταχωρίζει στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. τον αριθμό πρωτοκόλου και την ημερομηνία της Βεβαίωσης καθώς και τον αριθμό των ημερών ναύλωσης όπως προέκυψε από τον υπολογισμό.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο τύπος της Βεβαίωσης, η δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

4. α) Αν κατά τον υπολογισμό των ημερών ναύλωσης προκύψει ότι δεν συμπληρώθηκε το κατώτατο όριο όπως ορίζεται στο επόμενο άρθρο μπορεί, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του νομίμου εκπροσώπου τους, κατ’ εξαίρεση να χορηγηθεί η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου εφ’ όσον:
i) η αδυναμία πραγματοποίησης του ορίου οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε μεγάλης έκτασης μετασκευές ή επισκευές, που έχουν έγκαιρα και γραπτά αναφερθεί στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή, οι οποίες αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής καθώς και από σχετική βεβαίωση αναγνωρισμένου Νηογνώμονα
ή
ii) κατά το χρόνο λήξης της χρονικής περιόδου για τη συμπλήρωση των ελαχίστων ημερών ναύλωσης έχει πραγματοποιηθεί το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης που ορίζεται στο επόμενο άρθρο.
Σε αυτή την περίπτωση α) ο υπολοιπόμενος αριθμός ημερών πρέπει να συμπληρωθεί μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο και β) στη Βεβαίωση αναφέρεται ρητά ότι αυτή ισχύει για δώδεκα (12) μήνες.

Εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να γίνει για δεύτερη συνεχή φορά. Αμέσως μετά την κατ’εξαίρεση χορήγηση Βεβαίωσης της υποπερίπτωσης i) δε δύναται να χορηγηθεί η κατ’εξαίρεση Βεβαίωση της υποπερίπτωσης ii) και αντίστροφα.

5. Σε περίπτωση κατάσχεσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή, αναστέλλεται ο υπολογισμός της χρονικής περιόδου για την πραγματοποίηση του ελαχίστου ορίου ημερών ναύλωσης του επόμενου άρθρου.
Με δήλωση του υπόχρεου γνωστοποιείται η κατάσχεση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνεται και η Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται κατασχεμένο το επαγγελματικό πλοίο. Επίσης προσκομίζονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ακριβή αντίγραφα των εγγράφων από τα οποία προκύπτει το γεγονός αυτό καθώς και το παράβολο που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος νόμου.
Ο υπολογισμός της χρονικής περιόδου για την πραγματοποίηση του ελαχίστου ορίου ημερών ναύλωσης αναστέλλεται μέχρι την άρση της κατάσχεσης από το αρμόδιο όργανο ή μετά από την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
Για την αναστολή του υπολογισμού της χρονικής περιόδου για την πραγματοποίηση του ελαχίστου ορίου ημερών ναύλωσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, που κοινοποιείται και στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές Αρχές, στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία έναρξης της αναστολής.
Με δήλωση του υπόχρεου γνωστοποιείται η άρση της κατάσχεσης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την άρση της από το αρμόδιο όργανο ή μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση και προσκομίζονται ακριβή αντίγραφα των εγγράφων από τα οποία προκύπτει αυτή.
Ο υπολογισμός της χρονικής περιόδου για την πραγματοποίηση του ελαχίστου ορίου ημερών ναύλωσης θα αρχίζει από την ημερομηνία άρσης της κατάσχεσης για ίσο χρονικό διάστημα με εκείνο που υπολείπονταν κατά τον χρόνο της κατάσχεσης του πλοίου.

6. Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής διαγράφεται από το Μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) μετά από αίτηση του δικαιούχου
ββ) αν διαγραφεί από το νηολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο
γγ) σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18
Για το σκοπό αυτό, μαζί με τη σχετική αίτηση θα κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου τα εξής:
i) Πρωτότυπο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. ή Επικυρωμένο αντίγραφο το οποίο δεν πρέπει να να φέρει διορθώσεις. Στην περίπτωση που το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. φέρει διορθώσεις απαιτείται επιπροσθέτως η προσκόμιση ακριβών φωτοαντιγράφων των ναυλοσυμφώνων καθώς και των αντίστοιχων καταστάσεων επιβατών.
ii) Ακριβές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος Εγγράφου Εθνικότητας
Ειδικά στην υπό στοιχείο ββ) περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού από το οποίο προκύπτει η διαγραφή του πλοίου αναψυχής από το νηολόγιο στο οποίο ήταν εγγεγραμμένο.
Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά την διαγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από το Μητρώο, θα υπολογίζει τις ημέρες ναύλωσης από το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. – ή από τα ναυλοσύμφωνα και τις καταστάσεις επιβατών στην περίπτωση που το Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. φέρει διορθώσεις- όπως αυτές έχουν βεβαιωθεί, καταχωριστεί και θεωρηθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.
Για τη διαγραφή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από το Μητρώο, στις περιπτώσεις αα και ββ ανωτέρω εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που κοινοποιείται και στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές Αρχές, στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία της διαγραφής.
Στην περίπτωση γγ εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία κοινοποιείται ομοίως και στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές Αρχές, στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία της διαγραφής.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας διαγραφής του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από το Μητρώο λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 3 του παρόντος.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ευδιάκριτο ειδικό Σήμα και ειδικότερα το αντίτιμό του, ο τύπος, οι διαστάσεις, το χρώμα, τα στοιχεία και η ισχύς αυτού, το οποίο υποχρεούνται να φέρουν εμφανώς τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ώστε να διακρίνονται από τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 περίπτωση α του άρθρου 18 του παρόντος νόμου.

 • Σας παραθέτουμε τα σχόλια των μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Προπονητών Ιστιοπλοΐας (ΠΑ.Σ.Π.Ι.) για το παρών σχέδιο νόμου.

  Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Τουριστικά πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.

  Αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου διαβάζουμε ότι:
  Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας των τουριστικών πλοίων και η τόνωση των συναφών επαγγελματικών κλάδων που, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.»
  Προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει αντίρρηση ως προς την αναγκαιότητας ενός αναπτυξιακού νομοσχεδίου στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού. Το παρόν όμως, κατά την άποψή μας, αποτυγχάνει δραματικά στο ρόλο του και τελικά αποδεικνύεται (όπως και τόσα άλλα στην σύγχρονη πολιτική και νομική πραγματικότητα) απογοητευτικό και σαφώς κατώτερο των περιστάσεων, εμπεριέχει δε διατάξεις οι οποίες μελλοντικά θα αποδειχθούν ατελέσφορες οικονομικά, καταστροφικές γιά το ναυταθλητισμό και επικίνδυνες εθνικά.
  Η βασική μας διαφωνία και θέση ως ΠΑΣΠΙ επικεντρώνεται στο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη του χώρου ερήμην της ναυταθλητικής δραστηριότητας, η οποία με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιορίζεται στο όριο της εξαφάνισης.
  Ύστερα από σχετική μελέτη του Σχεδίου Νόμου θεωρούμε ότι χρειάζονται οι παρακάτω μεταβολές / αντικαταστάσεις:
  1)Το άρθρο 1.1α
  «Ταξίδι αναψυχής»: είναι το ταξίδι που διενεργείται από πλοία που έχουν χαρακτηριστεί ως πλοία αναψυχής, ιδιωτικά ή επαγγελματικά ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με ελεύθερο πρόγραμμα προσεγγίσεων και ελεύθερο προορισμό, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή των επιβατών. Ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι ,με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση,επιβατών γενικά.

  Αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ταξίδι αναψυχής»: είναι το ταξίδι που διενεργείται από πλοία που έχουν χαρακτηριστεί ως πλοία αναψυχής, ιδιωτικά ή επαγγελματικά ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με ελεύθερο πρόγραμμα προσεγγίσεων και ελεύθερο προορισμό, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή των επιβατών. Ηέννοια του ταξιδιού αναψυχής εμπεριέχει το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά.

  Τεκμηρίωση: Είναι πάγια θέση του ΠΑΣΠΙ ότι η αθλητική / αγωνιστική ιστιοπλοΐα εμπεριέχεται στην έννοια της αναψυχής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Επιπρόσθετα, αποτελεί σε συνδυασμό με την πρωτογενή εκπαίδευση στους ομίλους, αποτελεί το χώρο όπου θεμελιώνεται η πρακτική εμπειρία, σε συνθήκες ασφάλειας προκειμένου στη συνέχεια οι έμπειροι πλέον ιστιοπλόοι είτε να ναυλώσουν σκάφη, είτε να στελεχώσουν θέσεις ικανών πληρωμάτων σε επαγγελματικά ή ιδιωτικά σκάφη. Επίσης, στο εξωτερικό, όπως γνωρίζουν όσοι ασχολούνται έστω και ελάχιστα με το άθλημα, υπάρχει ως ξεχωριστή οντότητα ο τουρισμός για ναυταθλητισμό, συμμετοχή σε αγώνες. Στην Ελλάδα διοργανώνονται πολλοί τέτοιοι αγώνες, οι οποίοι συνεισφέρουν τα μέγιστα στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη των νησιών που ο αγωνιστικός στόλος και τα συνοδά σκάφη επισκέπτονται. Ειδική αναφορά πρέπι να γίνει στην Aegean Regatta που το το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίουσυνδιοργανώνει από κοινού με την ΕΑΘ/ΕΙΟ και τους ναυτικούς Ομίλους των ακριτικών νησιών του Αιγαίου.Στην δωδεκαετή πορεία της διοργάνωσης οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν πολλά απομακρυσμένα νησιά τονώνοντας την ισχνή τοπική οικονομία,επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο και ενισχύονταςτο φρόνημα των κατοίκων. Αυτό μπορεί κάλλιστα να επιβεβαιωθεί από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο σας. Ολες αυτές οι προσπάθειες βασίσθηκαν στη δυνατότητα ναύλωσηςεπαγγελματικών ιστιοφόρων σκαφών από ναυλωτές και πληρώματα που επιυθμουν να συμμετάσχουν στους αγώνες. Γίνεται σαφές επομένως ότι τυχόν υιοθέτησητης διατύπωσης που έχουν προτείνει οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμόενός μεγάλου τμήματος τουριστικού κεφαλαίου από την ναύλωση των παραπάνω σκαφών. Δεν πρέπει όλες αυτές οι προσπάθειες τις οποίες μάλιστα η επίσημη Πολιτεία (ΥΕΝ, Υπουργείο Τουρισμού, Περιφέρειες, Δήμοι) έχειθέσει υπό την αιγίδα της να ανασταλούν. Εξάλου, η κίνηση οποιυδήποτε ιστιοφόρου σκάφους δεν είναι εφικτή χωρίς την σωματική άσκηση και κατά συνέπεια άθληση του πληρώματος Τέλος αδυνατεί να αντιληφθεί και ο πλέον αντικειμενικός παρατηρητής ποια χρησιμότητα εξυπηρετεί μία ακόμη απαγόρευση, η οποία μόνο ζημία επιφέρει στο τουριστικό κεφάλαιο τηςΕλλάδας επιφέρει.

  2)
  ότι το άρθρο 1.1αν
  «Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής που χρησιμοποιείταιαποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής για ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα.
  Αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής που χρησιμοποιείται,αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής για ιδιωτικούς ή ναυταθλητικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα.
  Τεκμηρίωση: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ένα ιδιωτικό σκάφος αναψυχής να μην χρησιμοποιείται για ναυταθλητικούς σκοπούς, ανεξάρτητα εάν τελικά χαρακτηρίζεται ναυταθλητικό ή όχι.

  3)
  Το άρθρο
  3.2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωσηδιάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών υπολογιζόμενηςαπό την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα απόπλου έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών με τον κατάπλου του πλοίου και τη λήξη του ναυλοσυμφώνου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής, αποκλειόμενης της ναύλωσής τους για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών.
  Ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται..Ρητά επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι δύο συμβάσεων ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Στηνπερίπτωση αυτή οι συμβάσεις ναύλωσης εντός του ίδιουεικοσιτετραώρου, θα υπολογίζονται ως μία ημέρα ναύλωσης.
  Αντικαθίσταται ως εξής:
  3.2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών υπολογιζόμενης από την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα απόπλου έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών με τον κατάπλου του πλοίου και τη λήξη του ναυλοσυμφώνου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής.Ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.
  Ρητά επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι δύο συμβάσεων ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Στην περίπτωση αυτή οι συμβάσεις ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου, θα υπολογίζονται ως μία ημέρα ναύλωσης.
  Τεκμηρίωση: Ο περιορισμός είναι επιβαρυντικός γιά τα σκάφη με ελληνική σημαία. Στην περίπτωση που οι ναυλωτές δεν μπορούν να ναυλώσουν ελληνικά επαγγελματικά σκάφη / πλοία αναψυχής για τη συμμετοχή τους σε αγώνες αναγκαστικά θα απευθυνθούν στη γείτονα χώρα. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα αναγκάζονται να συμμετέχουν σε αγώνες όπως το Ράλι Αιγαίου και την Aegean Regatta επιβαίνοντας σε σκάφη, που θα έχουν ναυλώσει από την γείτονα χώρα και τα οποία θα φέρουν την τουρκική σημαία. Γίνεται σαφές λοιπόν ότι αθλητικά γεγονότα με τεράστιο τουριστικό υπόβαθρο για την Ελλάδα, θα αποτελέσουν για πρώτη φορά αντικείμενο της τουριστικής πολιτικήςτης Τουρκίας, με πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας !!!!
  Επιπρόσθετα σε ότι αφορά στο κομμάτι της εκπαίδευσης, ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν καταστρεπτικό για τις περισσότερες σχολές. Καταστροφή των σχολών σημαίνει καταστροφή της βάσης της πυραμίδας των ενασχολούμενων με τα ιστιοπλοϊκά σκάφη. Όσο λιγότεροι νέοι ιστιοπλόοι εισέρχονται στο χώρο, τόσο λιγότεροι θα είναι αυτοί που θα νοικιάζουν σκάφη, ή θα εξελίσσονται επαγγελματικά στο χώρο.
  Επίσης, τα ελληνικά διπλώματα θα απαξιωθούν πλήρως και θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση στην Ελλάδα να χρησιμοποιούμε διπλώματα που θα βγάζουν ξένες σχολές (με σκάφη που δρουν ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα)!
  6)
  Το άρθρο
  13.3 Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικής ναύλωσης δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως ναυταθλητικά και να εκναυλώνονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου
  Αντικαθίσταται ως εξής:
  13.3 Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικής ναύλωσης δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως ναυταθλητικά, μπορούν όμως να εκναυλώνονται γιά τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου.
  Τεκμηρίωση: Θεωρούμε ότι καλύφθηκε παραπάνω.

  Γενικότερη θεώρηση :
  Οι λόγοι για τους οποίους θεωρούμε ότι το παρών Σχέδιο Νόμου είναι οπισθοδρομικό (ως αντίθετο του αναπτυξιακού) είναι πολλοί, ετυμολογικοί, σημειολογικοί, ιστορικοί, οικονομικοί και εθνικοί:.
  Βασική αιτία της ρήξης ανάμεσα στους χρησιμοποιούντες τα σκάφη τους γι αγώνες και το Υπουργείο, αποτελεί η ανεπιτυχής και άκυρη ετυμολογική ερμηνεία, καλύτερα η παρερμηνεία της λέξεως «αναψυχή», για την οποία εδώ και χρόνια οι παράγοντες του Υπουργείου (πιθανότατα αλλοδαποί, μη κατέχοντες πλήρως, ή ατυχώς κατέχοντες την γλώσσαν την ελληνικήν J) προσπαθούν να πείσουν ότι δεν εμπεριέχει στην έννοιά της τον αθλητισμό.
  Προς άρση λοιπόν της παρεξηγήσεως αυτή παραθέτω την ερμηνεία της λέξεως από το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, του Γεωργίου Δ. Μπαμπινιώτη (έκδοση 1998):
  Αναψυχή (η) : το ευχάριστο συναίσθημα της ψυχοσωματικής ανακούφισης που προσφέρει η ανάπαυση, η χαλάρωση, η ψυχαγωγία: κάνει ταξίδι αναψυχής στα νησιά // ο θερινός κινηματογράφος είναι από τα πιο αγαπητά μέσα αναψυχής.
  (ΕΤΥΜ. αρχ. αρχική σημ. «δροσιά» , αναψύχω . Η σημ. «ψυχαγωγία» είναι μεταγενέστερη.)
  Άρα εκτός και εάν ο νομοθέτης θεωρεί ότι το ως «ταξίδι αναψυχής» (και αντίστοιχα πλοίο αναψυχής κοκ) είναι αυτό στο οποίο οι επιβάτες έχουν σκοπό να δροσιστούν πρέπει να αποδεχτούμε την μεταγενέστερη ερμηνεία της λέξεως, η οποία είναι η ψυχαγωγία.
  Ψυχαγωγία (η): (χωρίς πληθ.) η ικανοποίηση της ψυχής μέσα από ποικίλες δραστηριότητες (θεάματα, χορό, μουσική, τραγούδι, αθλητισμό, κα.), η αναψυχή.
  Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κ. Μπαμπινιώτης παραθέτει σχετικό σχόλιο στο οποίο αναφέρει ότι οι λέξεις ψυχαγωγία και διασκέδαση διαφέρουν στη σημειολογική τους απόχρωση και κυρίως στην ετυμολογική τους προέλευση. Η λέξη διασκέδαση διαφέρει καθώς υποδηλώνει απλώς την απόλαυση, την ανέμελη διάθεση του ελεύθερου χρόνο, σε αντίθεση με την ψυχαγωγία η οποία προϋποθέτει ευχαρίστηση από περισσότερο δημιουργική ενασχόληση.
  Υπό την παραπάνω έννοια, προφανώς, όσοι μέχρι σήμερα ενοικίαζαν τα σκάφη τους κάνοντας χρήση των ευεργετημάτων του 2743/1999, σε επιβάτες οι οποίοι απλά και μόνο είχαν ως σκοπό τους τη διασκέδαση ήταν παράνομοι! (τουλάχιστον σημειολογικά και ετυμολογικά).
  Βεβαίως, η έννοια της ψυχαγωγίας ή της αναψυχής ως συνώνυμου, καθίσταται σαφώς ότι μέσω της δημιουργικής ενασχόλησης εμπεριέχει και την έννοια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η οποία είναι σύμφυτη και με την έννοια της περιήγησης
  Περιήγηση (η) αρχ.: η επίσκεψη σε ένα χώρο για αναψυχή ή για έρευνα και μελέτη.
  Με γνώμονα την απλοϊκή κατανόηση της Ελληνικής γλώσσας, κάθε προσπάθεια αποξένωσης του ναυταθλητισμού και της εκπαίδευσης από την έννοια της αναψυχής καταρρίπτεται. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν οι συμπλεγματικές ερμηνείες αναλφάβητων.
  Με τους παραπάνω σχολιασμούς Ο σύνδεσμος προπονητών σας επισημαίνει τις ανησυχίες του για την διατήρηση της αθλητικής – ναυτικής – ιστιοπλοικής δραστηριοτητας, με μόνη σκέψη την συμβολή του στον αθλητισμό .
  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συζήτηση επί του θέματος
  Με τιμή
  Κωνσταντίνος Μάνθος – Γεν. Γραμματέας
  Γεώργιος Φλωρίδης – Οργ. Γραμματέας

 • ΑΡΘΡΟ 2.
  1.α)
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Α) Συμφωνούμε με τη τήρηση μητρώου επαγγελματικών πλοίων εφόσον όμως υπάρξει πλήρης ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των εγγράφων του σκάφους, ούτως ώστε να μην υπάρχει πλέον επίδειξη εγγράφων σε κανένα λιμεναρχείο, αλλά το κάθε λιμεναρχείο να έχει ενημέρωση από μία κοινή βάση δεδομένων. Τα ήδη επαγγελματικά σκάφη αναψυχής να μην προσκομίσουν ξανά τα επικυρωμένα έγγραφα που ήδη έχει το Υπουργείο στη κατοχή του, για την εγγραφή στο μητρώο.
  Β) Επίσης λόγω του ότι πάρα πολλά σκάφη έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους άδεια το 2012-2013, πλέον των νέων επαγγελματικών που ήδη έχουν εκδώσει επαγγελματικές άδειες το 2013, να υπάρξει πρόβλεψη, όπως προμηθευθούν τη βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο, χωρίς να καταβάλουν παράβολα τα οποία έχουν ήδη πληρώσει πρόσφατα και χωρίς να επαναυποβάλλουν τα δικαιολογητικά. Απλώς να υποβάλλουν μια αίτηση και την ήδη ανανεωμένη άδεια τους.
  β).αα)
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Να διαγραφεί η πρόταση: θα πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ότι το συγκεκριμένο πλοίο είναι επαγγελματικό.
  ΣΧΟΛΙΑ
  Σκάφη της Γαλλίας, της Μάλτας ή και άλλων χωρών μέχρι 24 μέτρα θεωρούνται στις χώρες τους άνευ πληρώματος, και δεν χρειάζονται κάποια ειδική άδεια για να νοικιάζονται, οπότε είναι αδύνατο να αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ότι το συγκεκριμένο πλοίο είναι επαγγελματικό. Όλες λοιπόν οι εταιρείες που νοικιάζουν τέτοια σκάφη στις χώρες αυτές, ασκούν την δραστηριότητα με έγγραφα που αναφέρουν τα σκάφη τους σαν αναψυχής κι όχι σαν επαγγελματικά, διότι απλώς δεν υφίσταται αυτός ο χαρακτηρισμός με την έννοια του δικού μας νόμου. Προφανώς ο Έλληνας νομοθέτης θέλει οι Γάλλοι, οι Μαλτέζοι, καθώς και όποιοι άλλοι κοινοτικοί εταίροι να αλλάξουν την νομοθεσία τους για να συμμορφωθούν με την Ελληνική προκειμένου να επενδύσουν στην Ελλάδα.
  β). ββ)
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Υπάρχει αναντιστοιχία για τα σκάφη του ΕΟΧ σε σχέση με το άρθρο 3 παρ.1περ.β.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Οι εταιρίες με πλοία με ξένη σημαία, να κάνουν έναρξη εργασιών στην χώρα μας.
  ΣΧΟΛΙΑ
  Α) για τους αλλοδαπούς (ΕΟΚ)κ.λ.π πλοιοκτήτες, για τα σκάφη με σημαία κράτους μέλους, δεν απαιτείται έναρξη επιτηδεύματος στην Ελλάδα, αλλά μόνο λήψη ΑΦΜ και ο διορισμός ενός φορολογικού εκπροσώπου. Αυτό σημαίνει ότι ενώ οι Έλληνες πλοιοκτήτες και τα σκάφη με Ελληνική σημαία υποχρεούνται σε έναρξη επιτηδεύματος, τα σκάφη με ξένη σημαία δεν θα ακολουθούν την ίδια διαδικασία. Με αποτέλεσμα, εμείς οι Έλληνες πλοιοκτήτες σκαφών με Ελληνική σημαία θα πρέπει να νοικιάζουμε επαγγελματική έδρα (με μεγάλο μηνιαίο κόστος), θα πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ, λογιστή που θα τηρεί πλήρες λογιστήριο, κλπ, ενώ οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών με ξένη σημαία δεν θα πληρώνουν τίποτα από αυτά, θα αποδίδουν απλώς τον ΦΠΑ των ναύλων μέσω φορολογικού εκπροσώπου. Αυτό δημιουργεί κατάσταση αθέμιτου ανταγωνισμού.
  Β)Θα επιστρέψουν στη χώρα μας τα επονομαζόμενα «μαϊμού» επαγγελματικά σκάφη, με νομικές μορφές που δεν θα εμφανίζονται οι πραγματικοί τους ιδιοκτήτες, θα ορίζουν έναν φορολογικό εκπρόσωπο που θα αποδίδει απλώς έναν ΦΠΑ επί ενός υποτιμολογημένου ή εικονικού ναύλου (το παραστατικό θα εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας με βεβαιωμένη τη ΜΗ δυνατότητα έλεγχου του ελληνικού δημοσίου), θα εμφανίζονται εδώ οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και τα παρένθετα τους πρόσωπα σαν ναυλωτές και θα αλωνίζουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, χωρίς να ενεργοποιείται το άρθρο 1 για παρένθετα πρόσωπα απολαμβάνοντας δε και τις ατέλειες.
  Γ) Θα προσελκύσουμε τους απανταχού στην Ευρώπη και στον κόσμο «μαϊμουδιάρηδες» που θα κάνουν ακριβώς το ίδιο.
  Δ) Τα πραγματικά επαγγελματικά σκάφη που αυτήν την στιγμή έχουν Ελληνική σημαία, θα αναγκαστούν να υψώσουν κι αυτά τέτοιες σημαίες, χάνοντας από το ΑΕΠ το προϊόν του θαλάσσιου τουρισμού που παράγεται στην χώρα μας, για να αποφύγουν έξοδα, ταλαιπωρία αλλά και τυχόν ελέγχους.
  Ε) Εκτός αν έτσι θέλετε να γεμίσετε τις μαρίνες, εις βάρος του επαγγελματικού γιώτινγκ.
  3.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Να καταργηθεί η παύση ισχύος των επαγγελματικών αδειών
  ΣΧΟΛΙΟ
  Πριν την λήξη της άδειας πρέπει ο πλοιοκτήτης να μεριμνήσει για την ανανέωση της. Τι θα συμβεί εάν παρέλθει αυτή η ημερομηνία? Δεδομένου ότι έχει συμβεί πολλάκις να χάνονται οι προθεσμίες (από λάθος, από άγνοια, από αμέλεια, από ανώτερη βία, κλπ), δεν είναι δυνατόν ο νόμος να μην ορίζει μια διαδικασία για τις περιπτώσεις αυτές ή τις συνέπειες. Κάποιος που έχει καλύψει τις υποχρεώσεις του νόμου, τι θα παθαίνει εάν χάσει μια προθεσμία?
  αα)
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Να απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφου του ναυλοσυμφώνου και όχι της κατάστασης των επιβατών δεδομένου ότι δεν είναι στη διάθεση του πλοιοκτήτη και κυρίως περιέχει προσωπικά δεδομένα των επιβατών.
  4.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ .Λόγω ανωτέρας βίας ή αιτήματος του Πλοιοκτήτη να αναστέλλεται η επαγγελματική άδεια, με τη προϋπόθεση ο πλοιοκτήτης να καταθέτει τα πρωτότυπα έγγραφα του σκάφους στο αρμόδιο τμήμα του θαλάσσιου τουρισμού και να λάβει βεβαίωση παράδοσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το σκάφος δεν μπορεί πλέον να εκτελεί πλόες (όπως γίνεται με την κατάθεση πινακίδων στο υπουργείο συγκοινωνιών για τα αυτοκίνητα).Αυτό να ισχύει αορίστως, μέχρι τη στιγμή που με αίτηση άρσης του παροπλισμού το πλοίο θα εκποιείται. Σε ένα εύλογο χρονικό περιθώριο 60 ημερών να προσκομίζεται η διαγραφή από τα νηολόγια ώστε να διαγράφεται οριστικά από το μητρώο.
  ΣΧΟΛΙΟ
  Ένα σκάφος ο επαγγελματίας πλοιοκτήτης, όταν το έχει στην κατοχή του, και περάσουν αρκετά χρόνια, δεν έχει τη δυνατότητα ναύλωσης, με αποτέλεσμα αν δεν καλύψει τις ημέρες με κάποιο τρόπο, το σκάφος θα παύσει η ισχύς της επαγγελματικής άδειας και θα το χρεωθεί στη δήλωση του ως ιδιωτικό, ενώ αυτός θέλει να το εκποιήσει αλλά δεν μπορεί. Με τον παροπλισμό θα είναι όλα νόμιμα, αφού επί πραγματικού δεν θα ναυλώνεται το σκάφος και τα έγγραφα του θα παραμένουν στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου.
  5.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1ον. Να καταργηθεί το παράβολο του άρθρου 7 παρ. 1 όταν κατάσχεται το σκάφος, από το ελληνικό δημόσιο η το δημόσιο άλλης χώρας.
  2ον. Με το που κατάσχεται το πλοίο ενημερώνονται τα νηολόγια τα οποία μπορούν να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του μητρώου των επαγγελματικών σκαφών, κι όχι ο πλοιοκτήτης.
  3ον. Από την άρση της κατάσχεσης, θα πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα ενενήντα (90) ημερών για την επαναφορά του σκάφους σε κατάσταση αξιοπλοΐας. οι δε ενενήντα (90) ημέρες θα πρέπει να προστίθεται στο χρονικό διάστημα ακινησίας του σκάφους λόγω κατάσχεσης.
  4ον .Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης έχει ενημερώσει το λιμεναρχείο,(με βάση δικά του στοιχειά ενημέρωσης ότι το πλοίο έχει παρεκκλίνει της πορείας του), η κατάσχεση να αίρεται άμεσα για να αναγνωρίζεται η προσπάθεια και η αντικειμενικά ΜΗ ευθύνη του πλοιοκτήτη.

 • 13 Μαΐου 2013, 23:05 | ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΡΟΓΛΟΥ

  1) Άρθρο 2, παρ. 1, εδάφιο β) αα)»Στην περίπτωση νηολόγησης σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ., θα πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ότι το συγκεκριμένο πλοίο είναι επαγγελματικό» Σε κανένα έγγραφο εθνικότητας, ούτε στο ελληνικό, δεν αναγράφεται (ούτε μπορεί να αναγραφεί) κάτι τέτοιο. Σωστό θα ήταν να τροποποιηθεί η διατύπωση ως εξής: «Στην περίπτωση νηολόγησης σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ., θα πρέπει η επαγγελματικότητα του συγκεκριμένου πλοίου να προκύπτει ρητά από οποιοδήποτε έγγραφο».

  2) Άρθρο 2, παρ. 5, εδάφιο 3: » Ο υπολογισμός της χρονικής περιόδου για την πραγματοποίηση του ελαχίστου ορίου ημερών ναύλωσης αναστέλλεται μέχρι την άρση της κατάσχεσης από το αρμόδιο όργανο ή μετά από την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης» Επιτυχής η πρόβλεψη για αναστολή προθεσμίας κατά τη διάρκεια κατάσχεσης. Ωστόσο: Α. Δεν βγάζω νόημα από τη διατύπωση «Ο υπολογισμός της χρονικής περιόδου … αναστέλλεται …μετά από την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης».
  Β. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη τι θα συμβεί σε περίπτωση που τελικώς η κατάσχεση δεν αρθεί και λάβει χώρα πλειστηριασμός. Θα γίνει τότε άρση της επαγγελματικότητας του σκάφους και ο πλοιοκτήτης θα καταβάλλει ΦΠΑ με προσαυξήσεις ?

 • 13 Μαΐου 2013, 23:03 | ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΡΟΓΛΟΥ

  Άρθρο 2, παρ. 1, εδάφιο β) αα)»Στην περίπτωση νηολόγησης σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ., θα πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ότι το συγκεκριμένο πλοίο είναι επαγγελματικό» Σε κανένα έγγραφο εθνικότητας, ούτε στο ελληνικό, δεν αναγράφεται (ούτε μπορεί να αναγραφεί) κάτι τέτοιο. Σωστό θα ήταν να τροποποιηθεί η διατύπωση ως εξής: «Στην περίπτωση νηολόγησης σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός της Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ., θα πρέπει η επαγγελματικότητα του συγκεκριμένου πλοίου να προκύπτει ρητά από οποιοδήποτε έγγραφο».

 • Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας
  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:
  • το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,
  • οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,
  • η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,
  η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού.

  Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών.

  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:
  – τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),
  – την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και
  – τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,
  Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους.

  ΕΜΑΕ
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
  Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας
  Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
  Τ: 210 9871000 e-mail: eiliopoulou@flisvosmarina.com

 • 13 Μαΐου 2013, 13:58 | Μάγγος Αντώνης

  Ένα Ελληνικό σκάφος που δικαιούται να νοικιάζεται σαν επαγγελματικό στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τις Ελληνικές προδιαγραφές, μπορεί χωρίς εμπόδια και χωρίς να συμμορφώνεται στην νομοθεσία και στις απαιτήσεις πχ για πληρώματα, στην νομοθεσία των Ευρωπαϊκών χωρών που επιλέγει να πάει και να δουλέψει.

  Πως μπορούμε εμείς να απαγορεύουμε σε ξένα σκάφη να δουλέψουν αντίστοιχα εδώ, ζητάμε να εγγραφούν σε μητρώα, να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των ελληνικών νόμων και της ελληνικής γραφειοκρατίας?

  Σαν επαγγελματίας του χώρου, θεωρώ πως χρειάζεται ο κλάδος αλλά και οι θάλασσες μας επιπλέον προστασία από αυτήν που χρειάζονται άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που δεν αντιμετωπίζουν για παράδειγμα το δικό μας πρόβλημα με τους λαθρομετανάστες, ούτε με την φοροδιαφυγή και τους εικονικούς επαγγελματίες που αμαυρώνουν όλο τον κλάδο.

  Ο νόμος έτσι όπως είναι διαμορφωμένος, πέραν των γραφειοκρατικών εμποδίων και της ταλαιπωρίας, ουσιαστικά δεν εξασφαλίζει τίποτα σε θέματα ελέγχου και ασφάλειας, εξασφαλίζει μονάχα τον στραγγαλισμό του κλάδου των επαγγελματιών, και την αύξηση της γραφειοκρατίας και της συλλογής εγγράφων και σφραγίδων.

  Όπως δε έχω ήδη πει σε προηγούμενο σχόλιο, δεν θα μπορέσει να ελεγχθεί όποιος εικονικός επαγγελματίας επιλέξει να εμφανιστεί μέσω μιας ξένης-κοινοτικής εταιρείας.

  Οι πραγματικοί επαγγελματίες, ξένοι και Έλληνες, θα υποφέρουν, και θα ταξιδεύουν ευχάριστα οι μαϊμουδιάρηδες.

 • 12 Μαΐου 2013, 10:08 | Βιντζηλαίος Φίλιππος

  Το πιστοποιητικό υγείας για σκάφη κάτω των 12 μέτρων να καταργηθεί εντελώς, μιάς και με απόφαση της Υπηρεσίας Υγείας ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.
  Απλά μας ταλαιπωρούν να έρχονται και μας δίνουν βεβαίωση οτι το πλοίο ειναι κατω των 12 μέτρων και δεν χρειάζεται πιστοποιητικό. Γιατι γίνεται αυτο? μηπως και με τα χρόνια μεγαλώσει το πλοίο και γίνει ανω των 12 μέτρων?

 • 11 Μαΐου 2013, 12:44 | Μάγγος Αντώνης

  Βάσει των όρων που χρησιμοποιούνται στο σχέδιο νόμου, ουσιαστικά καταργείται η έννοια της επαγγελματικής άδειας, όμως παραμένει στην ουσία η άδεια αυτή με την μορφή της εγγραφής του επαγγελματικού σκάφους στο μητρώο καθώς και της διετούς ανανέωσης της εγγραφής αυτής.

  Η χώρα μας έχει πολυνησία και (αφύλακτα στην ουσία) πελάγη, τα υδάτινα σύνορα μας χρειάζονται προστασία, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, ορισμένες εξ αυτών δεν έχουν καν θάλασσα ή θαλάσσιο τουρισμό. Προστασία χρειάζεται και ο κλάδος των επαγγελματιών που νοικιάζουν σκάφη χωρίς πλήρωμα, όπου ο ναυλωτής κινείται χωρίς την επίβλεψη και τον έλεγχο του εκναυλωτή ή εκπροσώπου του.

  Η Ελλάδα οφείλει να συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εντολές, παρόλο που στις άλλες χώρες της Ευρώπης δεν υφίστανται οι δικές μας ιδιαιτερότητες.

  Τόσα χρόνια, έχουμε την εμπειρία ήδη από Ελληνικά επαγγελματικά σκάφη που ναυλώνονται εκτός Ελλάδας, είτε σε ευρωπαϊκές χώρες είτε και στην Τουρκία. Στις Ευρωπαϊκές χώρες λοιπόν, τα ελληνικά επαγγελματικά σκάφη δεν εγγράφονται σε κάποιο μητρώο των χωρών αυτών, ούτε λαμβάνουν φυσικά κάποια επαγγελματική άδεια. Η μόνη υποχρέωση τους είναι να οριστεί στις χώρες αυτές κάποιος φορολογικός εκπρόσωπος (συνήθως κάποιος λογιστής ή πράκτορας), με υποχρέωση απόδοσης του αναλογούντος ΦΠΑ για τους ναύλους που εισπράττει η Ελληνική εταιρεία και πραγματοποιούνται εκεί.

  Κατ’ αρχάς είναι άδικο ενώ η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και η πρακτική των Ευρωπαϊκών χωρών να είναι αυτή στα Ελληνικά τουριστικά σκάφη, η Ελλάδα να αντιμετωπίζει διαφορετικά τα επαγγελματικά σκάφη που ανήκουν σε Ευρωπαϊκές εταιρείες και νοικιάζονται σύμφωνα με τις δικές τους νομοθεσίες. Δεν μπορούμε εμείς να ζητάμε επιπλέον διαδικασίες όπως η λήψη ΑΦΜ της ίδιας της εταιρείας (κι όχι μόνο του φορολογικού εκπροσώπου) και η εγγραφή σε κάποιο μητρώο (ή η λήψη κάποιας άδειας), ο έλεγχος πόσων ημερών ναύλων πραγματοποίησαν τα σκάφη αυτά στην χώρα μας, κλπ.

  Στην Τουρκία που δεν ανήκει στην ΕΟΚ, τα πράγματα είναι διαφορετικά: Μπορεί ένα Ελληνικό τουριστικό σκάφος να καταπλεύσει σε κάποιο λιμάνι, αλλά από εκεί δεν επιτρέπεται να κινηθεί παρά μόνο για να εξέλθει από την χώρα, εκτός κι αν περάσει τις απαραίτητες διαδικασίες και λάβει (εκτός της Ελληνικής και)Τουρκική επαγγελματική άδεια, και σε κάθε ναύλωση να εκδίδεται το αντίστοιχο transit log με τους ναυλωτές.

  Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο νόμου (άρθρο 2, παρ. 1 εδ. αα και ββ), προφανώς υπάρχει μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε στην Ελλάδα ανάλογη πολιτική με την πολιτική των Ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα να θεσμοθετείται η κατάργηση της υποχρέωσης (με τον παλιό νόμο) της εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστήματος κάποιας Ευρωπαϊκής εταιρείας, η τήρηση (και ο έλεγχος) λογιστηρίου στην Ελλάδα της εταιρείας αυτής, κλπ.

  Δεδομένου ότι:
  • στην έννοια του ΕΟΧ και της ΕΖΕΣ υπάρχουν και κάποιοι φορολογικοί παράδεισοι της Ευρώπης,

  • σε κάποιες χώρες μέλη, δεν υφίσταται καν η έννοια του επαγγελματικού σκάφους και δικαίωμα εκναύλωσης έχουν όλα τα ιδιωτικά σκάφη μέχρι 24 μέτρα (και μάλιστα άνευ πληρώματος),

  • σε κάποιες χώρες μέλη δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση σε αντίστοιχους οργανισμούς τύπου ΟΑΕΕ, ΤΑΝΠΥ, κλπ,

  • δεν θα έχει η Ελλάδα και οι φορολογικές αρχές την δυνατότητα ελέγχου ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες τέτοιων εταιρειών, καθώς και οι συγγενείς και τα παρένθετα πρόσωπα κατά τους ορισμούς του νόμου, παρά μόνο να ελέγχουν αν αποδόθηκε ο εγχώριος ΦΠΑ σε όποιο ποσό ναύλου δηλώθηκε

  • τα υπό Ευρωπαϊκή σημαία και ιδιοκτησία επαγγελματικά σκάφη θα λαμβάνουν τις όποιες ατέλειες και εκπτώσεις λαμβάνουν τα Ελληνικά επαγγελματικά σκάφη, για την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα του θαλάσσιου τουρισμού,

  ο νέος νόμος θα επιφέρει τα εξής αποτελέσματα:

  • Θα επιστρέψουν στη χώρα μας τα επονομαζόμενα «μαϊμού» επαγγελματικά σκάφη, με νομικές μορφές που δεν θα εμφανίζονται οι πραγματικοί τους ιδιοκτήτες, θα ορίζουν έναν φορολογικό εκπρόσωπο που θα αποδίδει απλώς έναν ΦΠΑ επί ενός υποτιμολογημένου ή εικονικού ναύλου, και θα εμφανίζονται εδώ οι ιδιοκτήτες και τα παρένθετα πρόσωπα σαν ναυλωτές και θα αλωνίζουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, απολαμβάνοντας και τις ατέλειες.

  • Θα προσελκύσουμε τους απανταχού στην Ευρώπη και στον κόσμο «μαϊμουδιάρηδες» που θα κάνουν ακριβώς το ίδιο.

  • Τα πραγματικά επαγγελματικά σκάφη που αυτήν την στιγμή έχουν Ελληνική σημαία, θα αναγκαστούν να υψώσουν κι αυτά τέτοιες σημαίες, χάνοντας από το ΑΕΠ το προϊόν του θαλάσσιου τουρισμού που παράγεται στην χώρα μας, για να αποφύγουν έξοδα, ταλαιπωρία αλλά και τυχόν ελέγχους.

  Σε συνδυασμό με την ιδιωτικοποίηση των μαρινών καθώς και την προφανή αύξηση των τιμών ελλιμενισμού των επαγγελματικών σκαφών που θα επιφέρει, ο κλάδος μας θα πεθάνει οριστικά, και τα μόνα επαγγελματικά σκάφη που θα πλέουν στις θάλασσες μας θα είναι σκάφη για την προσωπική (και φθηνή) αναψυχή των κρυφών ιδιοκτητών τους.

 • 10 Μαΐου 2013, 15:39 | Ευθύμιος Μπιμπής

  άρθρο 2 7
  Ειδικό Σήμα, νέα γραφειοκρατία; Εισπρακτικοί οι λόγοι;
  Ευκολότερο θα είναι να μπαίνει το γράμμα Ε στο τέλος του αριθμού Νηολογίου (να αναγράφεται και στο έγγραφο Εθνικότητας) Ούτε πρόσθετες διαδικασίες κλπ

 • 10 Μαΐου 2013, 08:22 | Ευθύμιος Μπιμπής

  ΄Αρθρο 2.4 α)Ι)Η ανώτερη βία είναι γενικό. Εάν κάποια χρονιά για πολιτικούς πχ λόγους (συνεχόμενες εκλογές- πολιτική αστάθεια – συμβάν τύπου ΙΜΙΑ) έχουμε πτώση του τουρισμού. Θα θεωρηθεί ανώτερη βία; και ποιος θα το αποφασίσει;
  Άρθρο 2. 6. Εάν το σκάφος αλλάξει νηολόγιο πχ από Ελληνική σημαία βάλει Ιταλική ή το ανάποδο τι θα γίνει; Θα διαγραφεί και θα επανεγγραφεί στο μητρώο;

 • 10 Μαΐου 2013, 08:37 | Ευθύμιος Μπιμπής

  Στο άρθρο 2.1.β ζητάμε να αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ότι το πλοίο είναι επαγγελματικό. Δηλαδή περιμένουμε ότι η κάθε Ευρωπαϊκή Χώρα θα εκδώσει νόμο για να αλλάξει το Έγγραφο Εθνικότητας που εκδίδει. Εμείς θα το κάναμε για κάποια άλλη χώρα;;; Επιπλέον το σκάφος χαρακτηρίζεται επαγγελματικό από άλλον φορέα (Ελλάδα-ΥΕΝ). Ο χαρακτηρισμός του σκάφους στο έγγραφο εθνικότητας είναι κατά δήλωση του πλοϊοκτήτη και μπορεί ν’ αλλάξει. Άρα προς τι όλα αυτά;

 • 3 Μαΐου 2013, 13:26 | Μιχάλης Αφτιάς

  Α. Καταργείστε επιτέλους την έννοια της άδειας επαγγελματικού / μητρώο ή όπως αλλιώς το βαφτίζουμε. Επαγγελματικό είναι αυτό που ανήκει σε εταιρεία και πρέπει να αποδεικνύει με το εισόδημά του ότι κάνει πράγματι ναύλα και δεν είναι μαϊμού επαγγελματικό. Όλα τα σκάφη πρέπει να φέρουν τον ίδιο εξοπλισμό ασφαλείας. Τέλος. Τα υπόλοιπα για άδειες/μητρώα είναι διαδικασίες, χαμένος χρόνος για επαγγελματίες, υπαλλήλους, άσκοπα κόστη και μόνο στρεβλώσεις μπορούν να επιφέρουν.

  Β. Καταργείστε επιτέλους τις χρονοβόρες, απολύτως άσκοπες διαδικασίες απόπλου & ΕΠΣΕΠΑ. Ένας ετήσιος έλεγχος στην αρχή της σαιζόν για τα θέματα ασφαλείας και άλλος ένας στο τέλος για τη συμπλήρωση των ναύλων.
  Δηλαδή τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα τί διαφορά έχουν; Γιατί ταλαιπωρούμε έτσι τους τουρίστες μας;

  Δεν ωφελεί τίποτα να χάνονται ατελείωτες ώρες για τον απόπλου από Λιμενικούς και τους επαγγελματίες. Τα νούμερα με πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις: (>)3000 σκάφη Χ (minimum) 10 ναύλα= 30,000 Χ (minimum) 20 λεπτά = 10,000 ώρες ετησίως > 60 ανθρωπομήνες για Λιμενικούς και άλλοι τόσοι για τους Επαγγελματίες. Βάλτε τους στην εκπαίδευση των λιμενικών που δεν ξέρουν ούτε καν τί είναι αυτό που ελέγχουν στα χαρτιά και απλά πατούν σφραγίδες απαξιωνόμενοι ως επαγγελματίες και ως άνθρωποι.

 • 1 Μαΐου 2013, 19:05 | Βητας

  Δεν βλέπω να υπάρχει σε κανενα σημείο του νόμου πρόβλεψη για οριστικοποίηση των grey water tanks και ενεργοποίηση των holding tanks των σκαφών, και πρόβλεψη για τις ανάλογες υποδομές στα λιμάνια που πληρώνουμε λιμανιάτικα, μιάς και πληρώνουμε αρκετά για μη υπάρχουσες υποδομές ..