Άρθρο 5: Στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής – Κυβερνήτης

1. α. Ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι είκοσι μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. Με την απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ορίζονται πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των επιβαινόντων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που αφορούν κυρίως στην επιτρεπόμενη έκταση των πλόων, στον εξοπλισμό ασφαλείας και στην αποτροπή ρύπανσης από πετρελαιοειδή και λύματα καθώς και κάθε άλλη ρυπογόνο ουσία.
β. Τη διακυβέρνηση των πλοίων αναψυχής της παρούσας παραγράφου αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος, αν προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή, θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύμφωνο.
Σε κάθε περίπτωση, ένας από τους επιβάτες, πέραν του κυβερνήτη, πρέπει να έχει ναυτική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει ο κυβερνήτης με υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1599/1986 εκτός κι αν αυτή βεβαιώνεται με βάση δίπλωμα που κατέχει και το οποίο έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Αρχή.
Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται να ναυτολογούν πλήρωμα οποιασδήποτε κατηγορίας, ασφαλισμένο στο Ν.Α.Τ., χωρίς να υποχρεούνται έναντι του Ν.Α.Τ. ή των Λιμενικών Αρχών, να τηρούν οποιαδήποτε οργανική σύνθεση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας., καθορίζονται τα προσόντα του κυβερνήτη, ο τρόπος απόδειξης κατοχής τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

3. Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που ορίζονται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και δεν είναι επιβάτες, με την επιφύλαξη της παρ. 2 υπάγονται για την εργασία τους αυτή στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με την παρ.6 άρθρ.16 του ν. 3232/2004, εκτός εάν είναι ήδη ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, ή υπάγονται στο ΝΑΤ αν είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του νόμου αυτού, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών τους.

5. Για τον καθορισμό της οργανικής σύνθεσης των πληρωμάτων των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής πού είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγια κρατών μελών της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός Ελβετίας ή του Ε.Ο.Χ. και εκτελούν ταξίδια αναψυχής με αφετηρία και τερματισμό εντός της ελληνικής επικράτειας εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις πού προβλέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

 • 14 Μαΐου 2013, 14:46 | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  «Κυβερνήτης»:
  i. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής: είναι το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το οποίο μπορεί να εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
  Ενω απαγορευεται ο ιδιοκτητης να επιβαινει στο σκαφος , στους ορισμους οποιος κατα δηλωση διαθετει ναυτικη ικανοτητα αναλαμβανει την διακυβερνηση.Και αναρωτιεμαι, ειναι πιο ασφαλες αυτο; Και πως πρεπει να ειναι η εκπαιδευση του; Οι Ναυτικοι ομιλοι εχουν σχολες εκμαθησης με προγραμμα μαθηματων θεωρητικων –πρακτικων, εξετασεις κλπ. ολα αυτα για να δωσουν εμφαση στην εκμαθηση και την ασφαλεια .Η δηλωση εξασφαλιζει κατι?

 • ΑΡΘΡΟ 5
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1.α) Να μη ισχύουν για τα ιστιοπλοϊκά οι κανονισμοί ρύπανσης, πετρελαιοειδή, και άλλες ρυπογόνες ουσίες αφού βασικό μέσο είναι τα πανιά και βοηθητική η μηχανή.
  2. Να διευκρινιστεί ότι αφορά Έλληνες κυβερνήτες.

 • 13 Μαΐου 2013, 19:07 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΕΣΚΙΣΑ)

  Αρθ.5 παρ.1 εδαφ.β. Τη διακυβέρνηση των πλοίων αναψυχής της παρούσας παραγράφου αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος, αν προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή, θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύμφωνο.
  Από την παρούσα διάταξη ανακύπτουν προβληματισμοί που πιθανά να επιφέρουν στρεβλώσεις επί της εφαρμογής του νόμου και έχουν παρατηρηθεί έως σήμερα. Αναφέρει ο νομοθέτης «….., αν προσλαμβάνεται από το ναυλωτή» δηλαδή αφήνει να εννοηθεί την πιθανολογούμενη πρόσληψη του κυβερνήτη από τον ναυλωτή ή και από άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Αυτό και μόνο δημιουργεί ερωτηματικά και ερμηνείες για το ποιος είναι αυτός ο οποίος συνάπτει την σύμβαση με τον κυβερνήτη και με εντολή ποίου; Εάν δε, δεν προσλαμβάνεται από το ναυλωτή τότε η εργασιακή πρόστηση διενεργείται μεταξύ ποίων; Πλειστάκις ο αλλοδαπός ναυλωτής έχει ελαττωματική δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάψει σύμβαση εργασίας και να ανταποκριθεί στις όποιες υποχρεώσεις του απέναντι στον κυβερνήτη. Η ατολμία του νομοθέτη στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται, σε όλες τις μέχρι τούδε προσπάθειες, τροποποίησης του αρχικού ν. 2743/1999, να προσδιορίσει δια του νόμου τη νομική ενοχική σχέση που δημιουργείται μεταξύ «εργοδότη» (εφόσον τον έχουμε προσδιορίσει) και προσφέροντος τις ναυτικές υπηρεσίες «κυβερνήτη». Ο νομικός προσδιορισμός της εργασιακής σχέσης θα είναι αυτός που θα παρασύρει και τα έννομα αποτελέσματά της. Για τον προσδιορισμό της εργασιακής σχέσης, ως ζητούμενο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά περιστατικά εντός των οποίων εκτελείται αυτή, όπως το περιβάλλον εκτέλεσης της, ο τόπος, ο χρόνος, το εύρος εξάρτησης του κυβερνήτη από τον έχοντα το διευθυντικό δικαίωμα επ’ αυτού, η δικαιοπρακτική ικανότητα του ναυλωτή κτλ…
  Να ληφθεί υπόψη ότι στη συνήθη πρακτική η εργασιακή σχέση του κυβερνήτη, δεν μνημονεύεται ως οφείλεται, όπως ειδικά προβλέπεται εντός του εγγράφου του ναυλοσυμφώνου. Η άποψη μας είναι ότι θα πρέπει να συντάσσεται ξέχωρο συμφωνητικό έγγραφο για την αναφερόμενη εργασιακή σχέση με ελάχιστο αριθμό όρων που θα προβλέπεται από διάταξη αναγκαστικού δικαίου.
  Αρθ.5 παρ.1 εδαφ.β. Σε κάθε περίπτωση, ένας από τους επιβάτες, πέραν του κυβερνήτη, πρέπει να έχει ναυτική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει ο κυβερνήτης με υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1599/1986 εκτός κι αν αυτή βεβαιώνεται με βάση δίπλωμα που κατέχει και το οποίο έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Αρχή.
  Ο κυβερνήτης, δεν διαθέτει ούτε τον απαραίτητο χρόνο και πιθανά δεν του παρέχεται η προσήκουσα διαδικασία για να βεβαιώσει ενώπιον Ελληνικής Αρχής, με όλες τις συνέπειες του νόμου, τη ναυτική εμπειρία του «συγκυβερνήτη» του. Συνήθως ο κυβερνήτης δεν γνωρίζεται με κανέναν από τους επιβαίνοντες παρά μόνο μικρό χρονικό διάστημα προ του απόπλου. Γεννάται ο κίνδυνος ο κυβερνήτης προ του ενδεχομένου της απώλειας της εργασίας του να προβεί σε τέτοιου είδους δήλωση και η οποία να κατατίθεται τη αγνοία συναίνεσης του συγκυβερνήτη – ναυλωτή. Αυτό θα γεννήσει δυσχέρεια στις σχέσεις καθηκόντων μεταξύ κυβερνήτη και ναυλωτή, καθώς και στην ασφάλεια του όλου πλου.
  Όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη, την οποία ορθά κατά την άποψή μας, επιχειρεί να προσδιορίσει ο νομοθέτης, πρέπει αυτή να συνάδει με τον προσδιορισμό της συμβατικής σχέσης. Η αυθαίρετη σύνδεση ασφάλισης της εν λόγω εργασίας, στη θάλασσα, με την ασφάλιση του ΟΑΕΕ γεννά μόνο προβλήματα στον κλάδο, λόγω της ετήσιας υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς. Ο μέσος όρος ημερών εργασίας των κυβερνητών, ετησίως, δεν υπερβαίνει τις 65 ημέρες. Αυτό και μόνο δηλοί ότι το ετήσιο έσοδο βρίσκεται σε δυσαναλογία με την ετήσια ασφαλιστική εισφορά. Εκτιμούμε και προτρέπουμε την υιοθέτηση ασφάλισης εργοσήμου ως πρόσφορη για τις εν λόγω συνθήκες παροχής της εργασίας.

 • Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας
  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:
  • το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,
  • οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,
  • η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,
  η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού.

  Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών.

  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:
  – τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),
  – την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και
  – τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,
  Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους.

  ΕΜΑΕ
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
  Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας
  Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
  Τ: 210 9871000 e-mail: eiliopoulou@flisvosmarina.com

 • 7 Μαΐου 2013, 14:30 | Γιαννούκαρη Σταματίνα

  Ο «πραγματικός επαγγελματίας κυβερνητης» δεν ορίζεται από το αν πληρώνει ΟΑΕΕ ή όχι.
  Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:
  1. Ιδιοκτήτες ενός ή περισσοτέρων επαγγελματικών σκαφών που απασχολούνται ως κυβερνήτες. Αυτοί πληρώνουν εισφορά στον ΟΑΕΕ ούτως ή άλλως λόγω των σκαφών.
  2. Επαγγελματίες με άλλο αντικείμενο εργασίας, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΕ που απασχολούνται ως κυβερνήτες. Κι αυτοί πληρώνουν εισφορά λόγω του κυρίως επαγγέλματος.
  3. Κυβερνήτες που αυτό είναι το μοναδικό και αποκλειστικό τους επάγγελμα. Αυτοί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να χαρακτηρισθούν ελεύθεροι επαγγελματίες μιας και η εργασία τους είναι εξηρτημένη (ειναι δηλαδή ορισμένος ο χρόνος και ο τόπος τελεσης της).
  Αυτοί, νομίζω, πρέπει να πληρώνονται με κουπόνι με ταυτόχρονη καταβολή εργοσήμου όπως όλοι οι περιστασιακά απασχολούμενοι τεχνίτες.

  Είναι άδικο και ασύμφορο να πληρώνει κάποιος 12 μήνες εισφορά στον ΟΑΕΕ (χαρακτηριζόμενος ελεύθερος επαγγελματίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται φορολογικά) για να μπορεί να δουλέψει από 1 μέχρι το πολύ 20 εβδομάδες τον χρόνο.
  Επίσης επειδή εκτός από το να είμαστε νόμιμοι και ασφαλισμένοι πρέπει και ως κράτος να μαζέψουμε χρήματα είναι πολύ πιο σίγουρο ότι το εργόσημο θα πληρωθεί (γιατί αλλιώς δεν θα πληρωθούμε κι εμείς) ενώ
  τα φέσια στον ΟΑΕΕ είναι γνωστά.

  Εργοδότης μας είναι ο ναυλωτής. Αν είναι ΄Ελληνας αυτός είναι υποχρεωμένος να αγοράζει τα κουπόνια. Αν είναι ξένος που δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να τα αγοράζει ο μεσίτης αντ’αυτού.

 • 3 Μαΐου 2013, 23:28 | Κοντογιαννης Παναγιώτης

  Τι γίνεται εάν τον κυβερνήτη ή την καμαριέρα (hostess) την προσλάβει απευθείας ο τουρίστας απ´ο μόνος του ή μέσω του πράκτορα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?
  Στα ιστιοπλοικά τελευταία οι πελάτες ζητάνε μερικές φορές ξεναγό/καμαριέρα/μαγειρησα (hostess) αντι για κυβερνήτη. Καλο είναι να προβλεφθεί και αυτο το επάγγελμα.

 • 3 Μαΐου 2013, 14:39 | Παναγιωτης Σκαρμέας

  Οι επαγγελματίες σκίπερ να έιναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο, με ασφάλιση ΟΑΕΕ. Να έιναι ενημερωμένος και ο ενοικιαστής του σκάφους , και συνυπέφθηνος για τον επαγγελματία καπετάνιο που απαιτείται.

 • 1 Μαΐου 2013, 19:02 | Βητας

  Αγαπητοι κύριοι, δεν καλύπτετε επαρκώς τους πραγματικούς επαγγελματίες κυβερνήτες των ιστιοφόρων που εκδίδουν αληθινή απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Οι διαφοροι Ελληνες πειρατές σκιπεράδες εμφανίζονται στo crew list σαν μέλη του πληρώματος και απλά επιβαίνουν στο σκάφος σαν απλοί επιβαίνοντες με αποτέλεσμα οχι μόνον να γίνεται φοροδιαφυγή απο αυτούς αλλά και να επικρατεί μια σχετική σαπίλα. Σας παρακαλούμε να μας διασφαλίσετε καλίτερα γιατί ειναι λυπηρό εμείς να πληρώνουμε τον ΟΑΕΕ και να πληρώνουμε εφορία, και τα διάφορα Ναυλομεσιτικά να χρησιμοποιούν πειρατές. Εμείς πληρωνόμαστε ανα μέρα 130 ευρώ και δίνουμε τα σαράντα και αυτοι παιρνουν 130 και τα χωνουν στην τσέπη ! Ειναι ανεπίτρεπτο να βγαίνουν σκάφη 12 μέτρων χωρίς κυβερνήτη στο crew list μόνο με πληρωμα… και να παιρνουν απόπλου.
  Να καθιερωθεί κάρτα επαγγελματιών κυβερνητών σκαφών με μητρώο και ΟΑΕΕ Νουμερο, ώστε να ειναι όλοι εγγεγραμμένοι και να δίδεται απόπλου μονο σε εγγεγραμμένους, είτε Ελληνες ειτε ξένους κυβερνήτες..!