Άρθρο 12 : Τέλος παραμονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

1. Θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής», το οποίο βαρύνει όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, τα οποία εισέρχονται και κυκλοφορούν στην Ελληνική Επικράτεια, είναι νηολογημένα σε ελληνικό ή αλλοδαπό νηολόγιο και εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίο Κίνησης Θαλαμηγού (TRANSIT LOG BOOK) ή άλλο ανάλογο έγγραφο.

2. Το ΤΠΠ δεν επιβάλλεται σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως ολικού μήκους, σε μηχανοκίνητα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους έως δέκα (10) μέτρων, καθώς και σε ιστιοφόρα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους ως δώδεκα (12) μέτρων, με ελληνική σημαία ή με σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός Ελβετίας ή με ξένη σημαία και εγγεγραμμένο σε νηολόγιο εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. εκτός Ελβετίας.

3. Το ΤΠΠ υπολογίζεται σε ετήσια βάση και καταβάλλεται για χρονικό διάστημα ενός (1) ή τριών (3) ή έξι (6) ή δώδεκα (12) μηνών, ανάλογα με το χρόνο παραμονής του πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Σε περίπτωση παραμονής του πλοίου για μικρότερο χρονικό διάστημα από τα παραπάνω αναφερόμενα, το ΤΠΠ υπολογίζεται και καταβάλλεται κατ’ ελάχιστον, για το πλησιέστερο και αμέσως επόμενο, από τα παραπάνω αναφερόμενα, χρονικά διαστήματα.

Τυχόν αναχώρηση του πλοίου από την ελληνική επικράτεια για οποιοδήποτε λόγο, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της ισχύος του ΤΠΠ, με το οποίο αυτό είναι εφοδιασμένο, δεν γεννά την υποχρέωση επιστροφής από το Ελληνικό Δημόσιο οποιουδήποτε ποσού.

Σε περίπτωση επανεισόδου του πλοίου στην ελληνική επικράτεια ενόσω ισχύει το ΤΠΠ το οποίο έχει ήδη καταβάλει δεν θα υπάρχει απαίτηση εκ νέου καταβολής του για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της ισχύος του.

Για τον υπολογισμό του ΤΠΠ λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του πλοίου το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας αυτού στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Το 0,5 στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

4. Το ΤΠΠ επιβάλλεται σε μηχανοκίνητα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων.
Το ΤΠΠ υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής:
α) για τα επόμενα δύο μέτρα, (ήτοι 10,01 έως 12 μέτρα), εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο
β) για τα επόμενα τρία μέτρα, (ήτοι 12,01 έως 15 μέτρα), διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο,
γ) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 15,01 έως 20 μέτρα), διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μέτρο,
δ) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι από 20,01 έως 24 μέτρα), τριακόσια πενήντα (350) ευρώ ανά μέτρο,
ε) για τα επόμενα μέτρα από 24,01 και άνω, τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο

5. Το ΤΠΠ επιβάλλεται επίσης σε ιστιοφόρα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκυς άνω των δώδεκα (12) μέτρων.
Το ΤΠΠ υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής:
α) για τα επόμενα τρία μέτρα, (ήτοι 10,01 έως 15 μέτρα), εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο,
β) για τα επόμενα πέντε μέτρα, (ήτοι 15,01 έως 20 μέτρα), διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο,
γ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι 20,01 έως 24 μέτρα), τριακόσια (300) ευρώ ανά μέτρο,
δ) για τα επόμενα μέτρα 24,01 και άνω, τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο

6. α. Τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος, μειώνονται κατά ποσοστό 10% για κάθε πενταετία μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας από την ναυπήγηση του πλοίου, και μέχρι συνολικά 20% του ΤΠΠ.
Τα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά επιπλέον ποσοστό 5% σε περίπτωση καταβολής του ΤΠΠ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και 10% σε περίπτωση καταβολής του ΤΠΠ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)μηνών.

β. Για τα χαρακτηριζόμενα «Παραδοσιακά Πλοία αναψυχής» σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου τα ανωτέρω ποσά μειώνονται περαιτέρω κατά 25%.

γ. Το συνολικό ποσό του ετήσιου ΤΠΠ, προ των παραπάνω μειώσεων, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 17.000 €, για όλες τις κατηγορίες των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.

6. Υπόχρεος σε καταβολή του ΤΠΠ είναι ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται.

Για την καταβολή του ΤΠΠ ευθύνονται εις ολόκληρον ο κάτοχος ή χρήστης σύμφωνα με το ΔΕ.Κ.Π.Α. ή το δελτίο κίνησης θαλαμηγού και σε περίπτωση που το πλοίο ανήκει σε νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή διαχειριστής. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος ή οι συνυπόχρεοι, κατά τα ανωτέρω, είναι αλλοδαποί δεν απαιτείται ΑΦΜ για την είσπραξη του ΤΠΠ.

7. α. Η καταβολή του ΤΠΠ γίνεται με την έκδοση σχετικής απόδειξης καταβολής, που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σκάφους και στην κατηγορία της εκάστοτε διάρκειάς του. Η πληρωμή του ΤΠΠ και η χορήγηση απόδειξης καταβολής διενεργείται στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα εισόδου στην ελληνική επικράτεια. Αν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής βρίσκεται ήδη στην ελληνική επικράτεια, το ΤΠΠ καταβάλλεται στη Λιμενική Αρχή του λιμένα στον οποίο αυτό ελλιμενίζεται.

β. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία χώρας εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ., το ΤΠΠ καταβάλλεται και η απόδειξη καταβολής χορηγείται από την αρμόδια Τελωνιακή Αρχή, η οποία εκδίδει και το σχετικό Δελτίο Κίνησης.

γ. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου εντός της Ελληνικής επικράτειας στα υπόχρεα πλοία από τις Λιμενικές Αρχές ή τις Τελωνειακές Αρχές, όσον αφορά τα πλοία του προηγουμένου εδαφίου διαπιστωθεί η μη καταβολή του ΤΠΠ, τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου παρακρατούνται μέχρι την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του. Στην περίπτωση αυτή θα βεβαιώνεται πρόστιμο ίσο με το 100% του αναλογούντος ετήσιου ΤΠΠ. Για την επιβολή του εν λόγω προστίμου από τις Τελωνειακές Αρχές κατά το μέρος που η είσπραξη του ανατίθεται σε αυτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις και διαδικασίες που προβλέπονται στον Ν. 2960/2001 για τις απλές τελωνειακές παραβάσεις.

δ. Στην περίπτωση των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των οποίων ο ιδιοκτήτης και χρήστης είναι αλλοδαπός δεν θα επιβάλλεται ΤΠΠ, αν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο είχαν αποδεδειγμένα παραμείνει στην Ελληνική επικράτεια συνολικά εννέα μήνες και είχαν καταβάλει το αναλογούν για το χρονικό αυτό διάστημα ΤΠΠ.

ε. Οι Λιμενικές Αρχές χορηγούν άδεια απόπλου σε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή ΤΠΠ, μόνο εφόσον προσκομίζεται αποδεικτικό καταβολής του.

8. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα πρόσωπα στα οποία κατά περίπτωση βεβαιώνεται το ΤΠΠ, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής και απόδειξης της είσπραξής του καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται για σκοπούς ελέγχου η έκδοση ειδικού σήματος ως αποδεικτικού στοιχείου νόμιμης καταβολής του ΤΠΠ και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση και διάθεση του.

β.Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται τα χρονικά διαστήματα καταβολής του ΤΠΠ, οι τιμές σχετικά με τα μήκη των πλοίων που υπόκεινται στο ΤΠΠ και τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά, καθώς επίσης τα ποσοστά μείωσης του ΤΠΠ λόγω προκαταβολής του ή παλαιότητας του πλοίου.

9. Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

10. Η παράβαση για την μη καταβολή του ΤΠΠ παραγράφεται αν εντός τριετίας από την τέλεση ή τη διαπίστωσή της δεν κοινοποιηθεί στο υπόχρεο πρόσωπο η σχετική πράξη καταλογισμού.

11. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ή την υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται θέματα για την καταβολή του ΤΠΠ με ηλεκτρονικό τρόπο.

 • 8 Ιουλίου 2013, 22:04 | Κώστας Νανόπουλος

  Τα ποσά που ανφέρονται ως ΤΠΠ, π.χ. 100€ το μέτρο (για την κατηγορία 10,01 – 12) αναφέρονται στη διάρκεια ενός έτους ή ενός μηνός, όποτε το ΤΠΠ ανέρχεται σε 1.200€ το χρόνο; Ο τρόπος με τον οποίο είναι διατυπωμένο είναι ασαφής

 • 8 Ιουλίου 2013, 22:50 | Κώστας Νανόπουλος

  Ας μας διευκρινίσει κάποιος εκ των σοφών συντακτών του σχεδίου νόμου αν τα ποσά που αναφέρονται ως ΤΠΠ ανά μέτρο μήκους,δηλαδή π.χ. 100€ ανά μέτρο πάνω από τα 10 μέτρα (10,01 – 12), είναι το ετήσιο ποσό καταβολής ή το μηνιαίο. Δηλάδή για τη συγκεκριμένη κατηγορία, το ΤΠΠ ανέρχεται το χρόνο σε 100€ ή 12*100=1.200€, οπότε να σηκωθούμε να φύγουμε μιά ώρα αρχίτερα. Έτσι όπως αναφέρεται είναι εντελώς ασαφές.

 • ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Σχεδίο Νόμου ‘‘Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις‘‘

  Στα πλαίσια της διαβούλευσης του ως άνω σχεδίου νόμου και εκπροσωπώντας την Ένωση Μαρινών Ελλάδας (ΕΜΑΕ) σας δηλώνουμε ότι αναφορικά με τα θέματα των Φορέων Διαχείρισης των τουριστικών λιμένων (Μαρίνες) που φιλοξενούν σκάφη αναψυχής και αποτελούν τα μέλη μας, έχοντας ως γνώμονα τη βελτίωση του Σχεδίου Νόμου, έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις και προτάσεις :

  6. Άρθρο 12. Τέλος Παραμονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
  Επί της αρχής η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου μέτρου, εν μέσω κρίσης και λίγο πριν την έναρξη της θερινής περιόδου, φρονούμε ότι εκτός από άκαιρη είναι εντελώς απαράδεκτη και άδικη.. Κατ’αρχήν παρέχει φοροαπαλλακτικά κίνητρα για την επιδίωξη χαρακτηρισμού ενός ιδιωτικού σκάφους ως επαγγελματικό. Επιπροσθέτως, δεν έχει τον χαρακτήρα του τέλους, αλλά μάλλον ισοδυναμεί με φόρο, καθόσον προβλέπεται κατά κανόνα η ετήσια καταβολή του (εκτός αν συντρέχουν σωρευτικά οι τιθέμενες χρονικές και ποσοστικές προυποθέσεις της παρ. 7.δ). Επίσης είναι άστοχη και αναποτελεσματική αφού το ποσό που θα συγκεντρωθεί, εάν συγκεντρωθεί, στα Δημόσια Ταμεία θα είναι της τάξεως μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ η ζημιά που ενδεχομένως θα επιφέρει είναι πολύ μεγαλύτερη αφού εκτός από τα έσοδα που θα χαθούν για το Δημόσιο με την αποχώρηση ιδιωτικών σκαφών, θα χαθούν και θέσεις εργασίας.
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας είχε προτείνει να μην επιβληθεί ΤΠΠ αλλά εάν τελικώς επιβληθεί η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου μέτρου, θα πρέπει να είναι αντίστοιχη στο καθεστώς ‘διοδίων‘ και ως τέτοια πρέπει να επικοινωνηθεί από όλους τους αρμόδιους φορείς. Η Λιμενική Αρχή (και όχι η Δ.Ο.Υ) να είναι η αρμόδια υπηρεσία είσπραξης δίνοντας όμως ρητά τη δυνατότητα είσπραξης από τους Φορείς Διαχείρισης των τουριστικών λιμένων κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση και η αποφυγή ταλαιπωρίας του πελάτη δηλ. των επιβαινόντων τουριστών και πληρωμάτων που επισκέπτονται τη χώρα μας, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες μαρίνες όπου το αρμόδιο Λιμενικό Τμήμα αδυνατεί να τους εξυπηρετήσει επαρκώς λόγω μεγάλης απόστασης από τη μαρίνα ή κατά τη διάρκεια υψηλής τουριστικής κίνησης.
  Δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί, φρονούμε ότι το επιβαλλόμενο ετήσιο ΤΠΠ με την έννοια και τη μορφή ΔΙΟΔΙΟΥ, δεν πρέπει να ξεπερνά :

  Μήκος Μηχανοκίνητα σκάφη (€) Ιστιοπλοϊκά σκάφη (€)
  12μ 0 0
  12,01-15μ 40 ανά μέτρο 0
  15,01-50μ 40 ανά μέτρο 30 ανά μέτρο
  50,01 και άνω 1.600 (συνολικά) 1.100 (συνολικά)

  Για τα σκάφη που παραμένουν μικρότερο του έτους χρονικό διάστημα, να καταβάλλεται αναλογικά στον ανωτέρω πίνακα το ετήσιο ΤΠΠ για 1 ή 3 ή 6 μήνες.
  Άλλωστε το αρμόδιο Υπουργείο, οφείλει να καταρτίσει την αντίστοιχη αναλογιστική μελέτη, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει το τελικό ποσό το οποίο θα εισπράξει από τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, καθόσον η Ένωση Μαρινών Ελλάδος, εκπροσωπώντας 20 από τις μεγαλύτερες Μαρίνες της Ελλάδος με 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, διαβλέπει ότι με την ψήφιση του μέτρου αυτού θα υπάρξει μαζική φυγή ιδιωτικών σκαφών αναψυχής που ελλιμενίζονται σήμερα στις ελληνικές μαρίνες με αποτέλεσμα την απώλεια, πολλπλασίων εσόδων για τις μαρίνες και το ελληνικό κράτος (ΦΠΑ, παράπλευρες εμπορικές δραστηριότητες, θέσεις εργασίας, κοκ).

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΤΟ Δ.Σ

 • 14 Μαΐου 2013, 09:48 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Η θέσπιση τέλους παραμονής και πλοών (ΤΠΠ) στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, παρ’ ότι πρόσφατα αποσύρθηκε ως τροπολογία σε άλλο ν/σχέδιο, ο κύριος υπουργός Ναυτιλίας φέρεται αποφασισμένος με την έναρξη της τουριστικής σαιζόν να την επαναφέρει , βαφτίζοντας τα τέλη σε διόδια ή όπως αρέσκεται στη γαλλo-ελβετική ορολογία ως “Vignette” (αυτοκόλλητο). Τα ποσά που επιβάλλονται ως ΤΠΠ στο παρόν σχέδιο νόμου, σε σχέση με παρόμοια λιμενικά τέλη πλόων άλλων χωρών, κυρίως γειτονικών, είναι εξωφρενικά υψηλά και αναμφισβήτητα θα αποτελέσουν κραυγαλέο αντικίνητρο για προσέλκυση ξένων yachts στην Ελλάδα. Επειδή η επιβολή των ΤΠΠ είναι δυστυχώς αναπόφευκτη, με το μεγάλο ερωτηματικό να παραμένει, σε ο,τι αφορά το χρόνο που επέλεξε ο κ. ΥΝΑ, πρέπει να αναθεωρηθούν οι αρχικές βαριές χρεώσεις και να επεξεργαστούμε ένα λογικό τιμολόγιο, στα πλαίσια των κανόνων της αγοράς και του ανταγωνισμού. Οι προτάσεις πάνω στο παρόν άρθρο έχουν ως ακολούθως :
  Παράγραφος 3: Το μίνιμουμ χρονικό διάστημα χρέωσης ΤΠΠ πρέπει να είναι 15 ημέρες και όχι ένας (1) μήνας. Τα πλοία που διέρχονται για ένα σύντομο ταξίδι τουρισμού μερικών ημερών από τις ελληνικέ ς θάλασσες δεν είναι σωστό να τους επιβάλλεται τέλος ενός ολοκλήρου μηνός. Θα μας παρακάμψουν και θα κατευθυνθούν στους γείτονες με τις αμελητέες χρεώσεις.
  Παράγραφος 4 : Η επιβολή του ΤΠΠ από τα 10 μέτρα αποτελεί μέγα λάθος και θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα μεταξύ των ιδιοκτητών των σκαφών και των λιμενικών αρχών. Επειδή τα μικρά σκάφη 10-12 μέτρων εγγράφονται υποχρεωτικά στο Β.Ε.Μ.Σ. / Λεμβολογούνται ( κόστος αρχικής εγγραφής άνω των €1.000), εφοδιάζονται με άδεια εκτέλεσης πλόων και φορολογούνται, θα ήταν υπερβολικά ακραίο μια πρόσθετη επιβάρυνση αφ΄ενός και αφ΄ετέρου θα βύθιζε στο χάος τα κατά τόπους Λιμεναρχεία με τα λεμβολόγιά τους. Αν υπολογίσουμε σε 2000 περίπου τα σκάφη πανελλαδικά με μήκος 10-12 μέτρων το έσοδο που θα προκύψει είναι € 200.000. Πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο μια τέτοια αναστάτωση ?
  Παράγραφος 4 (α),(β),(γ),(δ),(ε): Όπως εκθέσαμε ανωτέρω, στα γενικά σχόλιά μας, το ΤΠΠ πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον 30-40%. Για την ιστορία, μια 60μετρη θαλαμηγός σε ετήσια βάση, στην Τουρκία θα πληρώσει US$ 1.200, στην Κροατία θα πληρώσει € 600, στο Μαυροβούνιο €1.500, ενώ στην Ελλάδα, με το νέο ΤΠΠ θα πληρώσει € 17.000 προ των μειώσεων της παραγράφου (6) που παρόντος άρθρου. Λυπούμεθα, αλλά αδυνατούμε να κατανοήσουμε το σκεπτικό του κου ΥΝΑ, πως η ξαφνική θέσπιση του ΤΠΠ κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου «…θα προσελκύσει τα ιδ. Πλοία αναψυχής για μακροχρόνια ή βραχυπρόθεσμη παραμονή στη χώρα μας…» Μάλλον εγκαινιάζεται η μακροχρόνια φυγή των θαλ/γών από τη χώρα μας.
  Παράγραφος 7 (α),(β),(γ): Η καταβολή του ΤΠΠ για πρακτικούς λόγους πρέπει να ληφθεί μέριμνα και να καταβάλλεται απ΄ευθείας στη Λιμενική ή Τελωνειακή Αρχή και όχι με παραπεμπτικά στις ΔΟΥ.
  Παράγραφος 7 (δ): Η διάταξη αυτή θεωρείται θετική, όχι μόνο γιατί αποτελεί ένα κίνητρο για τον μακροχρόνιο ελλιμενισμό και παραμονή των ξένων θαλαμηγών στις ελληνικές μαρίνες και τα λιμάνια, αλλά γιατί, πρώτη φορά ίσως, βοηθά ευθέως τη ναυπηγοεπισκευαστική και ναυτιλιακή βιομηχανία, που χρόνια τώρα μαραζώνει. Όμως, για να υπάρξει ολοκληρωτική ευόδωση του μέτρου πρέπει να μειωθούν οι μήνες σε «οκτώ» αντί «εννέα», κι΄αυτό γιατί τα μόνιμα σκάφη επιστρέφουν από το εξωτερικό κυρίως τον Οκτώβριο και ξαναφεύγουν Μάϊο.
  ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
  Γεώργιος Δ. Παπαμιχαλόπουλος – Πρόεδρος

 • 14 Μαΐου 2013, 00:41 | ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΡΟΓΛΟΥ

  Το άρθρο 12 είναι ξεκάθαρα φοροεισπρακτικό. Υπάρχει πλήθος ιδιωτικών σκαφών που δεν φέρουν ελληνική σημαία και βρίσκονται ελλιμενισμένα σε ελληνικές μαρίνες (Γουβιών, Λευκάδος, Λαυρίου, Κω και Δωδεκανήσων). Αυτά τα σκάφη καταβάλλουν τέλη ελλιμενισμού, αμοιβές για εργασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καύσιμα, διατροφή και άλλα πολλά. Στην Κω, τη Σάμο και στο Ιόνιο εκατοντάδες άνθρωποι ασχολούνται με το ξεχειμώνιασμα τέτοιων σκαφών. Είναι βέβαιο ότι έχει γίνει σωστός υπολογισμός ή θα τα μαζέψουν και θα φύγουν ?

 • Αθήνα, 13 Μαΐου 2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας
  Με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:
  • το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,
  • οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,
  • η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,
  η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού.

  Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών.

  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:
  – τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),
  – την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και
  – τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,
  Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους.

  ΕΜΑΕ
  Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
  Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας
  Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
  Τ: 210 9871000 e-mail: eiliopoulou@flisvosmarina.com

 • 13 Μαΐου 2013, 12:01 | Αντωνόπουλου Ντέμπορα

  Στο άρθρο 12 παράγραφος 7-δ ,θεωρώ ότι χρειάζεται διευκρίνηση:
  9 μήνες και πάνω ή μέχρι 9 μήνες?

 • 10 Μαΐου 2013, 21:25 | Γιώργος μπάκας

  Αρθρο 12 παράγραφος 5. Να διορθωθεί το 10.1-15 μέτρα σε 12.1 – 15 μέτρα. Παρεπιπτόντως: Τέτοια λάθη υποδηλώνουν ανησυχητική προχειρότητα!

 • Για τον υπολογισμό του ΤΠΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιος απλός μαθηματικός τύπος ώστε να είναι ανάλογος του μήκους του σκάφους (Μ)και ο οποίος θα ισχύει για ΟΛΑ τα ιδιωτικά σκάφη.
  Ένας τύπος (που πρόχειρα αναφέρω σαν παράδειγμα) βγάζει περίπου τα ίδια αποτελέσματα με τα προτεινόμενα στο σχέδιο νόμου.
  Για τα ιστιοφόρα:
  ΤΠΠ=0.0003*Παλαιότητα*Μήκος σκάφους(μέτρα)^5 (όπου ^5=Μ*Μ*Μ*Μ*Μ)
  και για τα μηχανοκίνητα:
  ΤΠΠ=0.0008*Παλαιότητα*Μήκος σκάφους(μέτρα)^5

  Ένας τέτοιος τύπος φορολογεί όλους αλλά αναλογικά και δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά και τη σχεδιάση των σκαφών όπως Μήκος:11.99 κλπ

 • 30 Απριλίου 2013, 20:04 | Παναγιωτης Σκαρμέας

  Αρθρο 12 παραγρ.5α
  Να γραφεί «για τα επόμενα τρία μέτρα (ήτοι 12,01 έως 15 μέτρα ) αντι 10,01 μετρα.

 • 30 Απριλίου 2013, 16:47 | suspect

  Αγαπητοι κύριοι,

  Δεν μπορω να καταλαβω γιατι μετρατε μονο απο τα 10 μέτρα και ανω.
  Τα σκαφη 10 μετρων και κατω δεν θα πρεπει να φορολογουνται;
  Εκανα μια γκουγκλαναζητηση και ειδα αυτο: http://www.e-skafos.gr/%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B7/karnic-2965-34028

  Το θεωρειτε μικρο σκαφος;
  Πιστευετε οτι μπορει να το εχει ο μεσος πολιτης;

  Ολοι πρεπει να πληρωνουν και για αυτα τα σκαφη, αφου εχουν την ανεση να τα εχουν και φορο, και τελος παραμονης.

  Με πλειστες οσες περικοπες δεν μπορει να ειμαστε τοσο γενναιοψυχοι στους «σκαφατους»…..