Άρθρο 4 Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους- Σήμανση, βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο

1.Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπ.Α.Α.Τ δημιουργείται Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καταχωρίζονται, από τους κτηνίατρους που έχουν πιστοποιηθεί, τα στοιχεία που αφορούν στην αναγνώριση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς(όπως, φύλο, χρώμα, ράτσα, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη, θάνατος,) και τα στοιχεία αναγνώρισης του ιδιοκτήτη τους (όπως, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο) Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη Δ/ση Πληροφορικής του ΥπΑΑΤ και την χορήγηση στον αιτούντα κτηνίατρο κωδικού πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση. Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, συνδέεται απευθείας με τα κτηνιατρεία και γενικά τους χώρους που πραγματοποιείται η σήμανση των ζώων συντροφιάς. Στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση εισάγονται λογικοί παράμετροι συσχέτισης του αριθμού των ζώων τουλάχιστον ανά ιδιοκτήτη.

2. Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων των δεσποζομένων ζώων συντροφιάς, εφαρμόζονται και για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

3. Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, μη εξαιρουμένων των ποιμενικών σκύλων. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, βαρύνει τον ιδιοκτήτη του και των αδέσποτων, τον οικείο Δήμο. Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης ή την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου, ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να επιδεικνύει στον κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου να επαληθευτούν τα ατομικά του στοιχεία και να αντιστοιχηθεί ο μοναδικός κωδικός σήμανσης του ζώου συντροφιάς με τα ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Ο διενεργών τη σήμανση, πιστοποιημένος κτηνίατρος, χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη του ζώου, βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 με τον αριθμό σήμανσης του ζώου, τα χαρακτηριστικά του ( φύλο, χρώμα, ράτσα) και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου)

4. Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς, πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 και καταχωρίζεται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Οι διαθέτες του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λιανικής ή χονδρικής πώλησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης σύμφωνο με τις παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

5. Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος 2 και 3 πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα σε κτηνιατρεία ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Δήμων, των διαδημοτικών κέντρων, καθώς και των φιλοζωικών σωματείων. Σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, η σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς και η έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου των ζώων συντροφιάς, μπορεί να γίνει και στις Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας. Το βιβλιάριο υγείας δεν απαιτείται εάν το ζώο συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο.

6. Οι κτηνίατροι που πραγματοποιούν την ηλεκτρονική σήμανση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να ελέγχουν την λειτουργικότητα των μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης και να χρησιμοποιούν τα μέσα που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4. Σε περίπτωση καταγγελίας για την διάθεση ή την χρησιμοποίηση μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4, τα πρόσωπα που διαθέτουν ή χρησιμοποιούν αυτά, υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την συμμόρφωσή τους με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, στις αρμόδιες αρχές ελέγχου και εφαρμογής του συστήματος του άρθρου 3.

7. Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς, υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί για την μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων και που αφορούν, είτε στον ίδιον (όπως, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου,) είτε στο ζώο συντροφιάς που έχει δηλώσει στο όνομά του (όπως, θάνατος, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη ), το αργότερο εντός 15 ημερών από την μεταβολή, με σκοπό να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, είναι απαραίτητη η επισημείωση στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου από τον κτηνίατρο, ατελώς, κατά την ετήσια κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον εμβολιασμό του, προκειμένου να ενημερώνεται και η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.

8. Η συμπλήρωση των στοιχείων του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς, πραγματοποιείται χειρόγραφα ή και μέσω της εφαρμογής της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης. Ο μοναδικός κωδικός της ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου συντροφιάς, εγγράφεται στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου μόνο χειρόγραφα.

9.Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, η Λιμενική Αστυνομία, η Θηροφυλακή και υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου(ΣΥΚΕ), εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη των οποίων βαρύνει το ΥπΑΑΤ .

10. Το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, υποχρεούται να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή συμβατή με την Διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των κωδικών σήμανσης των ζώων συντροφιάς που έχει καταγράψει από την ημερομηνία ανάθεσης σε αυτόν, της τήρησης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

11. Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους αρχίζει να λειτουργεί ένα μήνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Με απόφαση του ΥπΑΑΤ ρυθμίζονται οι όροι δημιουργίας της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης, οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης και χορήγησης κωδικού πρόσβασης στους φορείς εκτέλεσης της σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

 • Καθότι μια τεράστια ομάδα σκυλιών είναι κυνηγετικά, που αριθμός τους μπορεί να προσεγγίζει το 1.000.000, κρίνεται σκόπιμο επιτέλους τώρα κατά την ηλεκτρονική σήμανση του σκύλου και σε όλα τα συνοδευτικά του έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο παρόν νομοσχέδιο, να υπάρχει ειδική καταχώρηση για το αν ο σκύλος είναι κυνηγετικός ή όχι! Με αναφορά στον 16ψήφιο κωδικό με 0 (όχι) και με 1 (ναι είναι κυνηγετικό σκυλί)
  Αυτό να υπάρχει σε αντιστοιχία με τον κωδικό (barcode) και να μπορεί η ιδιότητα αυτή να ελέγχεται πρώτιστα από τα scanner. To στοιχείο αυτό θα αποτρέψει σημαντικά και τις κλοπές.

  Γενικά οφείλεται να γίνει μια ξεχωριστή βάση δεδομένων για τα ηλεκτρονικά σκυλιά.

  Στην παράγραφο 8, γιατί μόνο χειρόγραφα εγγράφεται ο ηλεκτρονικός αριθμός. Αυτό είναι λάθος. Δυστυχώς υπάρχουν επιτήδειοι που εύκολα μπορούν να αφαιρούν το ηλεκτρονικό τσιπάκι, και δεν φαίνεται να υπάρχει ενασχόληση με το ζήτημα αυτό στο παρόν νομοσχέδιο.

  Στην παράγραφο 9 αναφέρεται μεταξύ των φορέων η «θηροφυλακή». Εδώ πρέπει να γραφεί ο ορθός τίτλος που είναι η θηροφυλακή των κυνηγετικών οργανώσεων. Επίσης αν οι ιδιωτικοί φυλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων χρειαστεί να αναλάβouν και καθήκοντα για το ζήτημα του ελέγχου σκύλων, τότε πρέπει να συνδυαστεί με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα καθήκοντα τους. Επίσης πρέπει να εξασφαλιστεί ότι στους θηροφύλακες των κυνηγετικών οργανώσεων θα χορηγηθούν από την Πολιτεία scanner.

 • 15 Απριλίου 2011, 22:18 | ΣΑΚΗΣ

  NOMIZO POS PREPI NA YPARXH SIMANSH STA ADESPOTA POY EXOYN PERASEI APO TO KINOKOMIO ME KAPIO PERILEMIO KAI NA ENIMERO8H O KOSMOS GIA NA STAMATISH NA TA FOBATE.
  KAI PREPI NA GINI PIO SAFES STON NOMO OTI OI IDIOKTITES POY BGAZOYN BOLTA TON SKILOTOYS PREPI NA MAZEBOYN TA PERITOMATATOY ALIOS TO PROSTOMO 8A EINE ….. DEN EINAI KANIS YPOXREOMENOS NA PATA TA PERITOMATA TON SKILON.
  SAKIS KOMOTINI

 • 15 Απριλίου 2011, 19:38 | WWF Ελλάς

  To WWF Ελλάς θεωρεί σημαντική τη σήμανση των ποιμενικών σκύλων, όπως και όλων εκείνων που μπορεί να βρεθούν ελεύθερα στην ύπαιθρο, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, όπως είναι οι σκύλοι κυνηγών, διασωστών και των ενόπλων δυνάμεων. Συνεπώς, προτείνουμε η αναφορά στο εδ. 1 της παρ. 3 με εμφανή και σαφώς διατυπωμένο τρόπο και αυτά τα ζώα: «Η σήµανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, µη εξαιρουμένων των ποιµενικών ή άλλων σκύλων όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 παρ. γ του παρόντος».
  Με τον τρόπο αυτό και τη διαδικασία που θα ακολουθείται αν βρεθεί εγκαταλειμμένος σκύλος, θα μπορεί να επιστρέψει στον ιδιοκτήτη του και σίγουρα δεν θα αφεθεί σε περιοχές που μπορεί να διαταράξει την οικολογική ισορροπία περιοχών (π.χ. προστατευόμενες περιοχές). Και αυτό, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο οι ιδιοκτήτες, από πρόθεση ή αμέλεια, να χάνουν τα σκυλιά, αυτά να ζουν σε ημιάγρια κατάσταση, να σχηματίζουν αγέλες αγριόσκυλων και να επιτίθενται στην άγρια τοπική πανίδα, σε κτηνοτροφικά ζώα και σε επισκέπτες-πεζοπόρους-εκδρομείς.

 • 15 Απριλίου 2011, 16:49 | Ολγα Ελατοπούλου

  ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΗΜΑΝΘΟΥΝ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΟ. ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΖΩΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΠΩΣ ΠΟΥΛΙΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΙΤΕΣ ΓΑΤΕΣ ? ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΥΜΕ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

 • 15 Απριλίου 2011, 15:45 | Τάσος Κανούρης

  Το σχέδιο νόμου βρίσκει όλο τον κόσμο που ασχολείται με τα ζώα σύμφωνο με την αναγκαιότητα του. Οι ενστασεις όμως σε ορισμένα άρθρα πιστεύω ότι θα κάνουν καλύτερη τη διαβουλευση και θα βοηθήσουν να λυθούν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν.

  Παρατήρηση 1η:
  Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση πρέπει να αφορά μονό τα δεσποζόμενα ζώα(σκύλους,γάτες και κουνέλια). Σκεφτείτε τι θα γίνει αν τα εγκαταλείπουν στα πάρκα.
  Η ηλεκ. ταυτ. σε όλο τον κόσμο αναφαίρετε σε πράξη ιδιοκτησίας του ανθρώπου απέναντι στα ζώα, τα οποία αποκτούν δικαιώματα ελεύθερης διακίνησης εντός της Ε.Ε. Με την ηλ. ταυτ. όλων των ζωών θα διευκολυνθούν οι παράνομες υιοθεσίες και οι παράνομες εξαγωγές. Οι δήμοι θα επιβαρυνθούν οικονομικά και θα γίνουν
  ιδιοκτήτες !!!! ζωών ενώ σήμερα είναι υπεύθυνοι μονό για την διαχείριση τους.
  Η ηλ. ταυτ. αποτελεί πράξη προσωπικών δεδομένων και ως τέτοια θα πρέπει να διαφυλαχθεί από τους χρήστες και χειριστές της τράπεζας δεδομένων. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να προβλεφτούν ποινές για την δόλια χρησιμοποίηση της .

  Παρατήρηση 2η:
  Η δυνατότητα ανάγνωσης του τσιπ με το σκάνερ έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη προσαγωγή των ζώων από τον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση των αδέσποτων ζώων πως θα συλληφθούν αυτά και θα είναι δυνατή η ανάγνωση του τσιπ ;

  Παρατήρηση 3η:
  Οι ποιμενικοί σκύλοι πρέπει να εξαιρεθούν για τους ίδιους λόγους που εξαιρέθηκαν και από τον νόμο 3170. Από την ημέρα που γεννιούνται ζούνε μαζί με το κοπάδι και ως εκ τούτου δεν γίνονται ποτέ αδέσποτοι.

 • ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
  «Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς που φέρουν ηλεκτρονική σήµανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Δηµοτικής Αστυνοµίας, η Λιµενική Αστυνοµία, η Θηροφυλακή και υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου(ΣΥΚΕ), εφοδιάζονται µε τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη των οποίων βαρύνει το ΥπΑΑΤ».

  Παρατήρηση:
  Η Θηροφύλαξη στην Ελλάδα ασκείται από τις Δασικές Υπηρεσίες αλλά κυρίως αν όχι αποκλειστικά και από τους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων χωρίς να υπάρχει Υπηρεσία Θηροφυλακής.

  Πρόταση:
  Επαναδιατύπωση του Άρθρου 4 Παράγραφος 9 ως εξής:
  «Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς που φέρουν ηλεκτρονική σήµανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Δηµοτικής Αστυνοµίας, η Λιµενική Αστυνοµία, τα Δασαρχεία και οι Διευθύνσεις Δασών, οι φύλακες θήρας των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Οργανώσεων και υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου(ΣΥΚΕ), εφοδιάζονται µε τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη των οποίων βαρύνει το ΥπΑΑΤ»

 • ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
  «Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς που φέρουν ηλεκτρονική σήµανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Δηµοτικής Αστυνοµίας, η Λιµενική Αστυνοµία, η Θηροφυλακή και υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου(ΣΥΚΕ), εφοδιάζονται µε τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη των οποίων βαρύνει το ΥπΑΑΤ».

  Παρατήρηση:
  Η Θηροφύλαξη στην Ελλάδα ασκείται από τις Δασικές Υπηρεσίες αλλά κυρίως αν όχι αποκλειστικά και από τους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων χωρίς να υπάρχει Υπηρεσία Θηροφυλακής.

  Πρόταση:
  Επαναδιατύπωση του Άρθρου 4 Παράγραφος 9 ως εξής:
  «Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς που φέρουν ηλεκτρονική σήµανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Δηµοτικής Αστυνοµίας, η Λιµενική Αστυνοµία, τα Δασαρχεία και οι Διευθύνσεις Δασών, η Θηροφυλακή οι φύλακες θήρας των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Οργανώσεων και υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου(ΣΥΚΕ), εφοδιάζονται µε τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη των οποίων βαρύνει το ΥπΑΑΤ».

 • ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
  «Η ηλεκτρονική σήµανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύµφωνα µε τα υποδείγματα του Παραρτήματος 2 και 3 πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόµιµα το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα σε κτηνιατρεία ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Δήµων, των διαδημοτικών κέντρων, καθώς και των φιλοζωικών σωματείων. Σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, η σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς και η έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου των ζώων συντροφιάς, μπορεί να γίνει και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας. Το βιβλιάριο υγείας δεν απαιτείται εάν το ζώο συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο».

  Παρατήρηση:
  Σε ότι αφορά τους χώρους πραγματοποίησης ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής από τους κτηνιάτρους δεν κρίνουμε σκόπιμη τη λεπτομερή αναφορά τους διότι (α) δίνεται θεσμικός ρόλος σε φιλοζωικά σωματεία χωρίς να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα ο έλεγχός τους και (β) υπάρχουν παραλήψεις στους προβλεπόμενους χώρους όπως για παράδειγμα ποιμνιοστάσια και κυνοτροφεία.

  Πρόταση:
  Επαναδιατύπωση του Άρθρου 4 Παράγραφος 5 ως εξής:
  «Η ηλεκτρονική σήµανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύµφωνα µε τα υποδείγματα του Παραρτήματος 2 και 3 πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόµιµα το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα. Σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, η σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς και η έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου των ζώων συντροφιάς, μπορεί να γίνει και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας. Το βιβλιάριο υγείας δεν απαιτείται εάν το ζώο συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο».

 • 15 Απριλίου 2011, 10:15 | Δ.Σ. Συλλόγου Κτηνιατρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας-Θράκης

  Άρθρο 4, παρ. 5:

  Παραχωρείται δυνατότητα να γίνεται τοποθέτηση chip από συναδέλφους εργαζόμενους σε Κτηνιατρικά κέντρα του κράτους, ιδιοκτήτες Κτηνιατρικών φαρμακείων, και γενικότερα κτηνιάτρους που δεν έχουν επαφή με κατοικίδια ζώα συντροφιάς. Ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να έχουν αυτό το δικαίωμα πέρα από τους ιδιοκτήτες ιατρείων μικρών ζώων.

  Δ.Σ. Συλλόγου Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας-Θράκης

 • 15 Απριλίου 2011, 10:28 | ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙς ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΔΟΖΩ

 • 15 Απριλίου 2011, 09:56 | Άλκηστις

  Συμφωνώ με τις θέσεις του ΠΑΔΟΖΩ!

 • 15 Απριλίου 2011, 00:35 | Αλίκη Μ.

  Κα Αποστολάκη

  Μετά από χρόνια αγώνων από μέρους των φιλοζωικών σωματείων, τελικά ΕΣΕΙΣ είσαστε αυτή που τολμάτε να φέρετε στην Βουλή ένα νέο σχέδιο νόμου για τα ζώα. Συγχαρητήρια!
  Το θέμα είναι ΤΙ νομοσχέδιο είναι αυτό και ποιούς υπερασπίζεται; Ποιός το συνέταξε και τίνων γνώμη έχει λάβει υπ’όψιν του;
  Ο νόμος 3170/03, με όλα τα καλά και τα κακά του, φτιάχτηκε με σκοπό την προστασία και διαχείρηση των αδέσποτων. Στο νομοσχέδιο που βρίσκεται μέχρι αύριο σε διαβούλευση, είναι διάχυτη η αίσθηση οτι τα ζώα είναι ανεπιθύμητα. Υπό διωγμό τίθενται και οι φιλόζωοι (οργανώσεις και πολίτες απλοί, που πονάνε όταν βλέπουν ένα παρατημένο ζωάκι και θέλουν να το περιθάλψουν). Ο μέτριος νόμος 3170/03, ποτέ δεν «κυνηγούσε» αυτούς που προσπαθούσαν να σώσουν αδέσποτα. Άλλωστε ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΛΟΖΩΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ! Αυτοί περισυνέλλεγαν τα παρατημένα ζώα, πληρώνοντας από την τσέπη τους, αφιερώνοντας την ζωή τους για να πραγματοποιήσουν αυτά που ΠΟΤΕ δεν έκανε η πολιτεία : Σωτηρία και περίθαλψη ζώων, στειρώσεις, εμβολιασμοί, ηλεκτρονική σήμανση, ενημέρωση του κόσμου, καταγγελίες κακοποιήσεων κλπ.Αντί να ακούσετε τις προτάσεις τους βάσει της τρομερής εμπειρίας τους, τους «λιθοβολείτε», ποινικοποιώντας όλη αυτήν την δραστηριοποίησή τους.
  Το νέο σχέδιο νόμου, λοιπόν, αντί να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ζώων, όπως θα έπρεπε βάσει της απαίτησης των καιρών, τα θέτει υπό διωγμό και τα θεωρεί ανεπιθύμητα.
  Πχ Λέτε «όχι» στην επανένταξη των αδέσποτων στις τουριστικές περιοχές. Οι τουρίστες, όμως, δεν απεχθάνονται τα ζώα, Απεχθάνονται αυτούς που τα κακοποιούν. Εκτός αν θεωρείτε οτι εξαφανίζοντας τα ζώα, θα πάψουν να κυκλοφορούν σκηνές βίας στο διαδίκτυο. Άλλωστε, πού θα πάνε τα χιλιάδες γατιά αν δεν επανενταχθούν; Σε άσυλα γάτων (ανήκουστο παγκοσμίως), ή στα σπίτια μας πράγμα το οποίο μας απαγορεύετε; Αυτό είναι ένα από τα δεκάδες ολισθήματα του νέου νόμου.
  Δεν θα σας αναλύσω ένα προς ένα τα άρθρα για να τεκμηριώσω την άποψή μου, καθώς τις προτάσεις μας τις ξέρετε μέσω του διαδικτύου και μέσω επαφών με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των 110 Φιλοζωικών Σωματείων ….
  Σας γράφω γιατί σας άκουσα σήμερα σε πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, με μεγάλη προσοχή, και σας ομολογώ οτι προς το τέλος έννοιωσα οτι υποτιμάται η νοημοσύνη εμού και όλων όσων μάχονται καθημερινά για τα δικαιώματα των ζώων.
  Από την απάντησή σας στην κα Μοριανού περί φοροεισπρακτικής πολιτικής του νομοσχεδίου, έβγαλα το συμπέρασμα οτι, είτε μας τιμωρείτε εμάς τους φιλόζωους που ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ να ζητήσουμε αυστηροποίηση των προστίμων για τις κακοποιήσεις, είτε θεωρείτε οτι ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ κακοποιούμε τα ζώα σώζοντάς τα, μαζεύοντάς τα σπίτι μας και προσπαθώντας να τα αποκαταστήσουμε. Βάζετε στην ίδια μοίρα αυτόν που σκοτώνει με αυτόν που σώζει και περιθάλπει!!. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΥΣΤΟ!! Ούτως ή άλλως πρόστιμα για όλους τους λόγους που επικαλείστε στο νομοσχέδιο, ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ!
  ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ!! Δεν είμαστε αφελείς να νομίζουμε οτι το κατά τα άλλα απαραίτητο νομικά, πρόστιμο των 30.000 ευρώ, θα αποτρέψει τον πάντα «άγνωστο» εγκληματία να ρίξει φόλα! Τα πρόστιμα που βάζετε όμως στους φιλόζωους, πρόστιμα τα οποία πολύ εύκολα μπορείτε να εισπράξετε γιατί εμείς δεν είμαστε «άγνωστοι», θα αποτρέψουν πολύ κόσμο να σώσει δεκάδες ζώα και θα σπρώξει πολλούς να ανοίξουν την πόρτα τους και να παρατήσουν τα επιπλέον «παράνομα» στους πέντε δρόμους….
  Ελπίζω κα Αποστολάκη, να επανεκτιμήσετε πολλα σημεία του νομοσχεδίου, λαβαίνοντας πραγματικά υπ’όψιν σας τα σχόλια κατά την διάρκεια της διαβούλευσης και τις θέσεις των φιλοζωικών σωματείων που είναι αυτοί που ξέρουν τα προβλήματα σε βάθος, καθώς και πώς γίνεται να αντιμετωπιστούν. Μην ακούτε συντεχνιακά συμφέροντα και συμβούλους που δεν έχουν χαιδέψει ποτέ γούνα ζώου με στοργή.
  Ανθρωποι που θεωρούν τα ανυπεράσπιστα ζώα ανεπιθύμητα και απόβλητα της κοινωνίας δεν πρέπει να παίρνουν αποφάσεις για την ζωή τους και δεν θα έπρεπε να τους συμβουλεύεστε…
  Το νομοσχέδιο αυτό ανήκει στα ζώα και όχι σε αυτούς που τα απεχθάνονται. Αν παραμείνει ως έχει, να είστε σίγουρη οτι θα μας διασύρει ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό και επι τέλους…
  ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΣΩΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!

 • 14 Απριλίου 2011, 20:33 | Jane Calladine

  I agree that all pets should be registered, and more especially hunting dogs, given the large amount of hunting dogs killed or abandoned each year in every single part of Greece

  I do not agree with a limit of the number of pets a person can own, except for instance in rented property where it would be appropriate to limit the number.

  What will happen to the strays, will they all get tagged and recorded as strays? They will not disappear.

  Also, in addition to tagging all owned animals, they should all be sterilised to avoid unwanted pregnancies and the dumping of puppies which will not be tagged, giving even more strays.

  Hunters in particular should have their animals tagged and neutered. They are amongst the worst offenders of harming their dogs, and dumping or killing puppies.

 • 14 Απριλίου 2011, 19:55 | Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

  Συμφωνώ με την υποχρεωτική σήμανση.πιστεύω ότι θα συμβάλει τα μέγιστα στο δημογραφικό πρόβλημα των σκύλων καθώς θα διασφαλίσει τους ιδιοκτήτες σκύλων έναντι κλοπών και επιθέσεων ρατσιστικού τύπου (ενάντια σε σκύλους ράτσας).

 • 14 Απριλίου 2011, 15:22 | Παπαγάλος

  Πέραν των γατιών και σκυλιών, στα ζώα συντροφιάς περιλαμβάνονται παπαγάλοι, ωδικά πτηνά, ψάρια και σχεδόν ο,τιδήποτε πετάει, περπατάει ή κολυμπάει σύμφωνα με τους ορισμούς του νομοσχεδίου.

  Διατηρώ σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το αν είναι δυνατή η τοποθέτηση μικροτσίπ στις παραπάνω κατηγορίες ζώων (θα βάλει κανείς μικροτσίπ σε ψάρια;) ή αν υπάρχουν στην Ελλάδα αρκετοί εξειδικευμένοι κτηνίατροι που να μπορούν να κάνουν την τοποθέτηση αυτή. Ποιος κτηνίατρος θα αναλάβει για παράδειγμα την τοποθέτηση μικροτσίπ σε παπαγάλο, όταν οι περισσότεροι δεν μπορούν να αναλάβουν την ιατρική του παρακολούθηση;

  Τουλάχιστον για την περίπτωση των παπαγάλων και των άλλων πτηνών υπάρχει εναλλακτική (το δαχτυλίδι στο πόδι) και αυτό θα έπρεπε να είναι η βάση για το νομοσχέδιο, ώστε να απαγορευτεί και το αίσχος της πώλησης άγριων ή ημιάγριων πουλιών από Petshops και διάφορους πλανόδιους.

 • 14 Απριλίου 2011, 14:19 | Δ.Σ. Συλλόγου Κτηνιατρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας-Θράκης

  Άρθρο 4, παρ. 5:

  Παραχωρείται δυνατότητα να γίνεται τοποθέτηση chip από συναδέλφους εργαζόμενους σε Κτηνιατρικά κέντρα του κράτους, ιδιοκτήτες Κτηνιατρικών φαρμακείων, και γενικότερα κτηνιάτρους που δεν έχουν επαφή με κατοικίδια ζώα συντροφιάς. Ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να έχουν αυτό το δικαίωμα πέρα από τους ιδιοκτήτες ιατρείων μικρών ζώων.

  Δ.Σ. Συλλόγου Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας-Θράκης

 • 13 Απριλίου 2011, 23:56 | Νελλη Βαρζαμπετιαν, δικηγορος

  Πρεπει ο καθε Δημος να μεριμνησει για τροφη και νερο οσον αφορα τα αδεσποτα της περιοχης του , με κατα τοπους εγκαταστασεις ,οι οποιες θα εχουν μηδαμινο κοστος,;αλλα με αυτο τον τροπο τα αδεσποτα δεν θα αφηνονται στην τυχη τους και στην θλιβερη εικονα να ψαχνουν σε σκουπιδια η τους θερινους μηνες να ψαχνουν απεγνωσμενα για λιγο νερο.
  Επισης να διαμορφωθουν περιφραγμενες περιοχες, οπου οι ιδιοκτητες θα μπορουν υπο την επιβλεψη τους, να αφηνουν ελευθερα τα σκυλια τους,κατα τα προτυπα του εξωτερικου(central park N.Y).
  Σε συνεργασια με το Υπ.Παιδειαςνα διαμορφωθουν,σχολικα προγραμματα,ζωοφιλιας,ενθαρυνσης υιοθεσιας αδεσποτων ,ακομα και απο τα ιδια τα σχολεια,που θα αναλαμβανουν καποιο αδεσποτο υπο την προστασια τους,ετσι ωστε να καταπολεμηθουν οι προκαταληψεις ,που εξακολουθουν ακομα να μεταδιδουν πολλοι γονεις στα παιδια τους,σχετικα με δηθεν ασθενειες κ.λ.π
  Πρεπει επισης να επιτρεπεται η μετακινηση των κατοικιδιων με τα Μ.Μ.Μ, υπο την επιτηρηση των ιδιοκτητων και τελος να απαγορευθει η εμπορια ζωων απο τα PET SHOPS, καθως τοσο η διατηρηση τους οσο και η μετεπειτα τυχη τους σε περιπτωση μη δια θεσης τους ειναι ανεξελεγκτη.
  Αλλωστε ειναι ενας ακομα τροπος να ενισχυθει η υιοθεσια των αδεσποτων.

 • ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΓΙΑ ΖΩΑ, ΕΧΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ. ΔΗΛΑΔΗ:
  1) ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤ-ΣΟΠ, Η ΑΠΟ ΕΚΤΡΟΦΕΑ.
  2) ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΙ
  3) ΣΤΑ ΚΥΝΗΓΟΣΚΥΛΑ ΕΦ’ΟΣΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ.

  ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗΤΕΡΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΕ ΠΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΙΑΝΕΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ.

 • Άρθρο 4
  Παρ.1) Εφόσον δεν προβλέπεται μέγιστος αριθμός ζώων ανά ιδιοκτήτη (αυτο άλλωστε θα καθιστούσε περιορισμό του δικαιώματος στην ιδιοκτησία κατά τρόπο αντισυνταγματικό) η δυνατότητα συσχέτισης του αριθμού των ζώων ανά ιδιοκτήτη προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία.

 • 13 Απριλίου 2011, 11:12 | Μαγδαληνή

  Κρίνω σημαντικά :
  – να ανατεθεί η αρμοδιότητα της σήμανσης στις κτηνιατρικές διευθύνσεις Δήμων, Περιφερειών κλπ – σε όσους ιδιώτες κτηνιάτρους δεχθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο κόστος και σε αλλοδαπούς εθελοντές κτηνιάτρους
  – με καταβολή μόνο της αξίας του τσιπ
  – να έχουν την δυνατότητα ανίχνευσης και τα φιλοζωικά σωματεία για διευκόλυνση του έργου τους

  ώστε να μην γίνει και πάλι εκμετάλλευση και το μέτρο αδρανήσει λόγω κόστους και δυσλειτουργικότητας

 • 13 Απριλίου 2011, 10:37 | Ανθή Λεκάτη

  Συμφωνώ απολύτως με τους strayshelp. Όταν ζει κανείς στην πόλη, δε μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα με τα παρατημένα κυνηγόσκυλα που αφήνουν οι κυνηγοί κάθε χρόνο. Ζω σε χωριό και σας διαβεβαιώνω ότι το πρόβλημα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ. Μπόρεσα να υιοθετήσω ένα κυνηγόσκυλο που ήρθε στην αυλή μου σε κακά χάλια μισοπεθαμένο. Υπάρχουν δεκάδες άλλα σε μία διάμετρο μόλις δέκα χιλιομέτρων από το χωριό είτε επειδή τα έχουν παρατήσει στο βουνό, πεινασμένα και φοβισμένα, είτε απλώς επειδή έχασαν τον προσανατολισμό τους. Οι κυνηγοί δεν πρέπει να παίρνουν άδεια αν πρώτα δεν έχουν τσιπάρει το σκυλί. Και αν πιαστεί κυνηγός που δεν έχει βάλει τσιπ, να του αφαιρείται η άδεια. Τέλος! Δεν είναι δύσκολο.

 • Παρ.1) Εφόσον δεν προβλέπεται μέγιστος αριθμός ζώων ανά ιδιοκτήτη (αυτο άλλωστε θα καθιστούσε περιορισμό του δικαιώματος στην ιδιοκτησία κατά τρόπο αντισυνταγματικό) η δυνατότητα συσχέτισης του αριθμού των ζώων ανά ιδιοκτήτη προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία.

 • 13 Απριλίου 2011, 01:42 | Αγγελική

  Όταν καποιος αγοράζει ένα ζωο συντροφιας
  απο petshop (κατα τη γνώμη μου το πρωτο πραγμα
  που θα επρεπε να απαγορευθεί σε αυτο το νομοσχεδιο,
  είναι η πωληση ζωων στα petshops),
  θα πρεπει φευγωντας απο το petshop, να έχουν περαστει
  τα στοιχεία του στον αριθμο της ηλεκτρονικης σήμανσης
  που φερει το ζωο το οποιο αγόρασε,
  σε μια ηλεκτρονικη βαση δεδομενων .

 • 12 Απριλίου 2011, 19:34 | ΚΟΥΜΠΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Η βάση δεδομένων της σήμανσης πρέπει να είναι μία για όλη τη χώρα, προσβάσιμη από όλους τους φορείς (κτηνίατρους, Δήμους, Αστυνομία) ώστε ανά πάσα στιγμή να εντοπίζεται ο κηδεμόνας χαμένου ή εγκαταλειμμένου ή κακοποιημένου ζώου. Και να καθορισθεί επίσης σε ποιόν αρμόδιο θα απευθύνεται ο κάθε πολίτης που βρήκε ένα τέτοιο ζώο. Επίσης θεωρώ ότι στη σήμανση θα πρέπει να καταγράφονται και μοναδικά χαρακτηριστικά του ζώου, ώστε να αποτελεί το «αποτύπωμα» του και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλο. Όσο για τα αδέσποτα, θα πρέπει να έχουν και ένα εύκολα ορατό σημάδι ότι είναι εμβολιασμένα & στειρωμένα,( όπως γίνεται σε κάποιες χώρες με σκουλαρίκι στο αυτί).

 • 12 Απριλίου 2011, 18:06 | πανταζης κωστας

  1.οταν γινεται μεταβιβαση ενος σκυλου καθαροαιμου στον κ.ο.ε. εκδιδεται πιστοποιητικο που αναφερεται ο εκτροφεας,αλλα οχι ο καινουριος ιδιοκτητης και μαλιστα μετα την παροδο 7 μηνων.πρεπει να υπαρξει ρυθμιση,διοτι δεν θα υπαρχει δυνατοτητα να γνωριζει ο κτηνιατρος τον πραγματικο ιδιοκτητη.
  2.θα πρεπει να υπαρξει ποινικη ρυθμιση για υποχρεωτικο ελεγχο των εξεταζομενων σκυλων(περιπτωση κλοπης.θα πρεπει να υπαρξει και αλλαγη νομου και να θεωρειται ζωοκλοπη)με αφαιρεση αδειας για κτηνιατρους που αποσιωπουν την παρανομη αλλαγη ιδιοκτητη.εκτος και αν πιστευουμε πως οι κλεφτες ειναι πιο φιλοζωοι απο τους ιδιοκτητες.
  3.η δυνατοτητα μικροτσιπ στα αδεσποτα απο φιλοζωους που τα φιλοξενουν θα προκαλεσει προβληματα,εκτος και αν αυτο το αναλαβουν οι δημοι.
  4.ο ελεγχος των φιλοξενουμενων ζωων απο φιλοζωικα σωματεια θα πρεπει να υπαρχει επισης και αυστηρος,και κυριως ο θανατος τους,διοτι επι πλεον επιχορηγουνται.
  4.σαν σχολιο,η φιλοζωικη διαθεση πρωταρχικα θα πρεπει να επιδεικνυεται στο ειδος μας και μετα στα αλλα ειδη.η φιλοζωια δεν ειναι επιδειξη των προσωπικων μας αναγκων και φοβων,αλλα σεβασμος προς την φυση.

 • 12 Απριλίου 2011, 15:11 | Βασιλική Χρήστου

  1. Πολύ σημαντική η αλλαγή ότι σήμανση πρέπει να μπαίνει και στα ποιμενικά σκυλιά .
  2. Στις ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές , όλοι οι δημόσιοι και αγροτικοί κτηνίατροι πρέπει να είναι υποχρεωτικά πιστοποιημένοι για την ηλεκτρονική σήμανση .
  3. Βλέπω πολύ θετικό το μέτρο της κονκάρδας που προτείνεται από την πανελλαδική φιλοζωική και περιβαντολλογική ομοσπονδία και την πανελλαδική συντονιστική επιτροπή.
  4. Απαραίτητη η καταγραφή της στείρωσης στην ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων. Επιπλέον διευκόλυνση το τατουάζ στο αυτί.

 • 12 Απριλίου 2011, 12:02 | ΝΙΚΗ

  ΕΓΩ ΔΗΛΑΔΗ,ΠΟΥ ΑΠ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ,ΤΑΪΖΩ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΚΙ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ,ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΤΣΙΠΑΡΩ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΜΙΑ 500ΑΡΙΑ ΕΥΡΩ???!!!ΕΞΑΛΛΟΥ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!ΟΤΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΟΤΕ ΙΣΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ…ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΤΕ!

 • 12 Απριλίου 2011, 10:43 | EΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία ως προς την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων προτείνει ότι θα πρέπει να αναγράφονται σε αυτήν τα πλήρη στοιχεία του κατόχου και όχι μόνον ένας κωδικός αριθμός. Η μέχρι τώρα σήμανση αποδείχθηκε ατελέσφορη, γιατί αφ’ ενός μεν τα μηχανήματα αποκωδικοποίησης δεν βρίσκονται σε όλα τα κτηνιατρεία, αφ’ ετέρου δε κάποιος φιλόζωος θα πρέπει να πάει το αδέσποτο στο κτηνιατρείο για να εντοπιστεί ο κωδικός του.
  Το μέτρο του ελέγχου έχει ατονήσει και δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Επειδή η δημοτική αστυνομία, το λιμεναρχείο και οι τελωνειακές αρχές αλλά ούτε η αστυνομία διαθέτουν αποκωδικοποιητές, ώστε να εντοπίζονται οι παραβάτες ιδιοκτήτες.
  Η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία πιστεύει ότι το μέτρο της πλήρους αναγραφής των στοιχείων του κατόχου πρέπει να συνδυαστεί με την ίδρυση υπηρεσιών σε κάθε δήμο οι οποίες θα έχουν ως έργο την συλλογή των αδέσποτων και την αποκωδικοποίηση των στοιχείων τους. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργηθεί δημοτική αστυνομία ζώων αντικείμενο της οποίας πρέπει να αποτελεί ο έλεγχος και για τις κακοποιήσεις.
  Εργο επίσης της δημοτικής αστυνομίας ζώων πρέπει να είναι η με όλα τα μέσα αποτροπή της δηλητηρίασης των ζώων (φόλες) και η προσαγωγή των δραστών αυτόφωρα στις αστυνομικές αρχές και στη δικαιοσύνη. Η δηλητηρίαση των ζώων να αντιμετωπίζεται ως κακούργημα.

 • 12 Απριλίου 2011, 02:00 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΖΩΩΝ «Ο ΑΡΓΟΣ»

  Στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση να καταγράφονται ΚΑΙ τα αδέσποτα των Δήμων που έχουν σημανθεί. Μέχρι τώρα οι ελάχιστοι Δήμοι που εμφύτευαν ηλεκτρονική σήμανση στα αδέσποτα που είχαν στο Πρόγραμμα τους τα καταχωρούσαν σε ξεχωριστή Βάση του Δήμου.(βλ. Δήμο Αθηναίων). Τα τελευταία χρόνια οι αριθμοί της ηλεκτρονικής σήμανσης είναι κοινή για όλα τα ζώα, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αποτέλεσμα ήταν να μην μπορεί κάποιος που έβρισκε ένα ζώο να καταλάβει αμέσως αν το ζώο είναι χαμένο/εγκαταλελειμμένο από τον ιδιοκτήτη του ή έχει ενταχθεί σε Πρόγραμμα Δήμου. Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος που είναι αρμόδιος για την καταχώρηση απλά βεβαίωνε την μη καταχώρηση του ζώου στα άτομα που ρωτούσαν για το σκύλο με σήμανση που είχαν βρει. Ποτέ ο ΠΚΣ δεν παρείχε την πληροφορία ότι υπάρχει και ξεχωριστεί Βάση Σήμανσης στο Δήμο, ώστε να μπορούν να πάρουν πληροφορία. Έτσι αιωρείτο η εντύπωση ότι το ζώο δεν είχε καταχωρηθεί ποτέ στον ΠΚΣ.

  Αν καταχωρούνται ΟΛΑ τα ζώα με σήμανση –ιδιόκτητα και αδέσποτα – στη Διαδικτυακή Βάση, τότε θα είναι πολύ εύκολο να εντοπιστεί αμέσως αν πρόκειται για χαμένο/εγκαταλελειμμένο ζώο ή για αδέσποτο, σε ποιο Δήμο έχει καταχωρηθεί, ακόμα και από ποια συνοικία της πόλης προέρχεται. Τα αδέσποτα ως γνωστό κινούνται σε όλη την πόλη και πολλές φορές μετακινούνται σε άλλο όμορο Δήμο. Υπάρχουν δε περιπτώσεις που αδέσποτα ενός Δήμου έχουν εντοπιστεί σε άλλον απομακρυσμένο Δήμο ή ακόμα και σε άλλη πόλη! Μόνο η κοινή καταχώρηση θα διασφάλισει την επιστροφή του στο «στέκι» του, όπου έχει μάθει να ζει και υπάρχουν άτομα να το φροντίζουν. Θα πρέπει δίπλα στο όνομα του Δήμου να αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου του ζώου και η ακριβής τοποθεσία στη συνοικία που έχει επανατοποθετηθεί.

 • 11 Απριλίου 2011, 14:14 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΤΙΑ

  Το κόστος της σημανσης για ένα υιοθετημένο αδέσποτο η ημίαιμο ζωάκι δεν θα πρέπει να επιβαρύνει καθόλου τον ανάδοχο ,πρέπει να είναι δωρεάν .Αντιθέτως η σήμανση ζώου φυλής θα πρέπει να είναι αρκετά υψιλή και μέρος του ποσού να διατίθεται σε ελεγχόμενα φιλοζωϊκά σωματεία .

 • 11 Απριλίου 2011, 08:40 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Στην παράγραφο 3 , στο τέλος της πρώτης πρότασης να προστεθεί το:
  «3……που για το σκοπό αυτόν μπορεί να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας των σχετικών υπηρεσιών από τους παρόχους τους δηλαδή τους Φορείς Εκτέλεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.Η λήξη ων συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει την λήξη της Δημοτικής Περιόδου της αναθέτουσας Δημοτικής Αρχής.»

 • 11 Απριλίου 2011, 08:29 | ΤΙΝΑ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (23 ΣΩΜΑΤΕΙΑ) ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 110 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

 • Σχετικά με το άρθρο4 και τα σχόλια των συμμετεχόντων που το ακολουθούν θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής :
  Ώς προς τα σχόλια της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (23 ΣΩΜΑΤΕΙΑ) ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 110 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

  Ειμαστε κάθετα αντίθετοι στην εφαρμογή της κονκάρδας και της ετήσιας ανανέωσής της για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς μόνο και μόνο για να διευκολύνει τα όργανα βεβαίωσης και επιβολής των προστίμων να διακρίνουν εάν το ιδιόκτητο ζώο φέρει ηλεκτρονική σήμανση ή όχι.
  Ή το microchip θα εφαρμοστεί ή η κονκάρδα. Είναι παράλογο να να δημιουργούμε μέτρα ελέγχου επί των μέτρων ελέγχου δημιουργώντας επιπρόσθετες ταλαιπωρίες στους ιδιοκτήτες και περισσότερα αντικίνητρα συμμόρφωσης, ιδιαίτερα σε μια χώρα που πάσχει απο “ελλατωματική” γραφειοκρατεία και κάθε συναλλαγή του έλληνα πολίτη με το δημόσιο απαιτεί χαμένο χρόνο τεράστια ταλαιπωρία και απεριόριστη υπομονή.

  Συμφωνούμε με το σχόλιο ( http://www.opengov.gr/ypaat/?c=1495 ): Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα από το σύστημα θα πρέπει να δηλώνετε ο Θάνατος του ζώου με την υπογραφή κτηνίατρου γιατί μόνο το chip δεν δεσμεύει κανέναν για την ευζωία του Ζώου . Τέρμα πια οι πυροβολισμοί και η ταφή του σε απομακρυσμένο μέρος όταν το ζώο είναι «άχρηστο» πια. Αν δεν δηλώνεται έγκαιρα ο χαμός ή ο θάνατος και ο λόγος θανάτου να υπάρχει πρόστιμο ή αν υπάγετε στην κατηγόρια του βασανισμού να εφαρμόζεται ότι προβλέπει ο νόμος . Ο κτηνίατρος μπορεί να κρίνει .

  Πιστεύουμε επίσης ότι δεδομένου του υποχρεωτικού χαρακτήρα του microchip, θα πρέπει το κόστος του να είναι σταθερό (ίδια τιμή σε όλους τους κτηνιάτρους της Ελλάδας) και σε χαμηλά και προσιτά επίπεδα.

  Τέλος, ο νόμος θα πρέπει να έχει σχετική πρόβλεψη, με τρόπο μη ανασταλτικό και αποθαρρυντικό, για τους μη οργανωμένους φιλόζωους που λαμβάνουν την πρωτοβουλία και περιθάλπτουν στα σπίτια τους αδέσποτα ζώα, τα οποία μόνοι τους δίνουν για υιοθεσία. Είναι ένας τομέας που δεν πρέπει να παραβλεφθεί δεδομένης της ανεπάρκειας και των περιορισμένων δυνατοτήτων των Δήμων όσον αφορά τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

 • 9 Απριλίου 2011, 21:55 | Φιλοζωικός Σύλλογος Φθιώτιδας

  Για να πετύχει το τσιπάρισμα πρέπει η τιμή του να είναι στο κόστος.Αλλιώς για μια ακόμη φορά θα υπάρχει ένας νόμος που θα παραμείνει ανεφάρμοστος

 • 9 Απριλίου 2011, 02:17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ

  Όσον αφορά το άρθρο 4, το ΠΑΔΟΖΩ υποστηρίζει ότι πιστοποιημένοι κτηνίατροι, οι οποίοι θα μπορούν να λαμβάνουν κωδικό και να προχωρούν στην ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς, θα πρέπει να ορίζονται και οι αγροτικοί και δημόσιοι κτηνίατροι.

  Δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται εν μέσω μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης και το κόστος της ηλεκτρονικής σήμανσης που επιβάλλεται σήμερα από τους ιδιώτες κτηνιάτρους είναι απαγορευτικό για πολλούς. Ιδιαίτερα -και εφ’ όσον πολύ ορθά το Υπουργείο επιβάλλει την υποχρεωτική σήμανση και στους ποιμενικούς σκύλους- θα πρέπει να αναλογιστούμε το κόστος που θα επιβαρυνθεί ο κάτοχος κτηνοτρόφος αυτών των σκύλων, ο οποίος διατηρεί 10,15 έως και 20 σκύλους.

  Άλλη μεγάλη δυσλειτουργία του παρόντος άρθρου, θα παρουσιαστεί και με τα φιλοζωικά σωματεία, τις εθελοντικές ομάδες και τους εθελοντές φιλόζωους, οι οποίοι έχοντας αναλάβει μέχρι σήμερα την σημαντική οικονομική ευθύνη για στειρώσεις, περιθάλψεις κλπ, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και στην επιβάρυνση του υπερτιμημένου κόστος της ηλεκτρονικής σήμανσης. Ιδίως όταν υπάρχουν χιλιάδες αδέσποτα ζώα που προωθούνται καθημερινά για υιοθεσία μέσω διαδικτύου, ιστοσελίδων κ.λπ.

  Επίσης και οι καταχρεωμένοι δήμοι του Καλλικράτη δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το μέτρο.

  Προτείνουμε λοιπόν την αγορά απευθείας από το κράτος των συστημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip) και την διάθεσή τους στις Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, οι οποίες με την σειρά τους θα τα διανείμουν στους ιδιώτες κτηνιάτρους και στα αγροτικά δημόσια κτηνιατρεία με τους πιστοποιημένους δημόσιους κτηνιάτρους και οι οποίοι θα προχωρούν στην ηλεκτρονική σήμανση με ένα ελάχιστο ποσό πάνω από το κόστος αγοράς.
  Για τα προγράμματα δε, των αδέσποτων ζώων, να διανέμονται στους δήμους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
  Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να ισχύσει για μία περίοδο 2-3 χρόνων μέχρι η χώρα να ανακάμψει και να βγει από την σημερινή κατάσταση.

  Σε διαφορετική περίπτωση το συγκεκριμένο άρθρο θα οδηγήσει στην βέβαιη παρανομία πολλών κηδεμόνων ζώων συντροφιάς και φυσικά και των τοπικών αυτοδιοικήσεων, χωρίς στην ουσία να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

  Από την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση δεν θα πρέπει να εξαιρούνται και τα ιπποειδή, ούτως ώστε να υπάρξει καταγραφή του πληθυσμού τους και αποτελεσματική προστασία. Ιδίως στην επαρχία, οι συνθήκες διαβίωσης πολλών ιπποειδών είναι απαράδεκτες, τα ζώα αναγκάζονται να ζούνε χωρίς κατάλληλα καταλύματα, σωστή τροφή και απαραίτητη κτηνιατρική περίθαλψη. Το μέτρο αυτό θα υποχρέωνε πολλούς ιδιοκτήτες ιπποειδών να αλλάξουν την αντιμετώπισή τους προς τα ζώα τους, αφού πλέον τα ιπποειδή δεν θεωρούνται μόνον ζώα εργασίας αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στην ζωή του ανθρώπου με την πολύπλευρη προσφορά τους.

 • 8 Απριλίου 2011, 15:15 | Μίνα Γκελντή

  Θα πρέπει το κόστος της ηλεκτρονικής σήμανσης να είναι στάνταρ (καθόρισμένο) σε όλες τις περιπτώσεις δηλαδή η τιμή να είναι ίδια και να είναι χαμηλή γιατί η υψηλή τιμή θα λειτουργήσει αποτρεπτικά.
  Θεωρώ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ κάποιοι να χρεώνουν 50 ευρω το τσιπάκι την ίδια στιγμή που κάποιοι άλλοι κτηνίατροι το χρεώνουνε 35. Ποια είναι η δικαιολογία για τέτοια αισχροκέρδια? Τι το διαφορετικό έχει το ένα τσιπάκι (φθηνό) από το άλλο? (ακριβό)

  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 8 Απριλίου 2011, 13:36 | ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

  συμφωνούμε με τις θέσεις της:
  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ(23 ΣΩΜΑΤΕΙΑ) ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 110 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 • Παρακαλούμε η παρ 1 να διατυπωθεί αναλυτικότερα τι σημαίνει <>

  Η παρ 1 να συμπληρωθεί ως εξής:
  1. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής………………………………………..των ιδιοκτητών τους. Στη Διαδυκτιακή Ηλεκτρονική Βάση καταχωρίζονται, από τους κτηνιάτρους που συνεργάζονται με τον Δήμο ή τον Διαδημοτικό Σύνδεσμο τα στοιχεία που αφορούν στην αναγνώριση των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς( όπως: φύλο, χρώμα, ράτσα,…………………………. ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ) και τα στοιχεία αναγνώρισης του ιδιοκτήτη………………….ή ασφαλιστικό βιβλιάριο) καθώς και ο Δήμος ή ο Διαδημοτικός Σύνδεσμος που ανέλαβε την περισυλλογή – περίθαλψη τους. Η πιστοποίηση……………………………………… Διαδυκτιακή Ηλεκτρονική Βάση και συνδέεται απευθείας με τον Δήμο ή τον Διαδημοτικό Σύνδεσμο. Η Διαδυκτιακή Ηλεκτρονική Βάση………………….ανά ιδιοκτήτη.

  Η παρ 3 να συμπληρωθεί ως εξής:
  Η σήμανση………………μη εξαιρούμενων των ποιμενικών σκύλων, των σκύλων σωμάτων ασφαλείας, των σκύλων οδηγών τυφλών – ΑΜΕΑ, των αδέσποτων κλπ.
  Η δαπάνη της σήμανσης ………………………….., τον οικείο Δήμο ή Διαδημοτικό Σύνδεσμο. Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής……………… ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου).

  Η παρ 9 να συμπληρωθεί ως εξής:
  Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς μη εξαιρούμενων των κυνηγόσκυλων /τσοπανόσκυλων που φέρουν ηλεκτρονική……………………………..η θηροφυλακή, η υπηρεσία του Αεροδρομίου και οι υπάλληλοι των Τελωνείων………………………….ΥΠΑΑΤ

  ΕΡΩΤΗΣΗ:
  Στη παρ 11ορίζεται η χρονική στιγμή καταγραφής ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών.

  Από ποτέ όμως αρχίζει να λειτουργεί η Διαδυκτιακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους ή τους Διαδημοτικούς Συνδέσμους και μέσα σε πόσο χρόνο θα πρέπει οι Δήμοι και οι Διαδημοτικοί Σύνδεσμοι να παραδώσουν στοιχεία ?

  Στην παρ.13 παρακαλούμε να συμπληρωθεί ότι οι Δήμοι και οι Διαδημοτικοί Σύνδεσμοι πρέπει να καταθέτουν τους κωδικούς σήμανσης αδέσποτων ζώων στην Διαδυκτιακή Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων

 • 8 Απριλίου 2011, 00:04 | penny

  ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΑΝΤΙΚΟ Η ΤΙΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΣ ΖΩΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΑΜΑΙ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΖΩΟ,ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ,ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ.

 • 7 Απριλίου 2011, 20:02 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ(23 ΣΩΜΑΤΕΙΑ) ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 110 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

  Nα επιτρέπεται στα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις να σημαίνουν τα αδέσποτα ζώα τα οποία περισυλλέγουν και επανατοποθετούν.