Άρθρο 19 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:
α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν.4061/2012.
β) Η παράγραφος 3 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 20 και του ν.2637/1998.