Άρθρο 16 – Μετατροπή αναγκαστικών ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών

Οι Αναγκαστικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί του α.ν. 1390/1938 συγχωνεύονται με απορρόφηση από την αντίστοιχη Αναγκαστική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών που προβλέπεται στις διατάξεις του νόμου που τους διέπουν, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4384/2016, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση, οι Αναγκαστική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών μετατρέπεται αυτοδικαίως σε Αναγκαστικό Αγροτικό Συνεταιρισμό και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και την ισχύουσα νομοθεσία περί Αγροτικών Συνεταιρισμών.